МИРОСЛАВА ГОСПОДИНОВА СТРЪМСКА, синдик на „ИТАЛМОДАЛУЧЕ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД в несъстоятелност, вписано в ТР при АВ с ЕИК: 040083662, в производство по несъстоятелност по т.д. 196/2013 г. по описа на Окръжен съд Пловдив, ХІІ състав, на основание чл. 717а от ТЗ и съгласно Определение на съда по несъстоятелността с № 1244/10.06.2019 г., постановено по търг. дело № 196/2013 г. по описа на Окръжен съд Пловдив ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 12.09.2019 г. от 15,00 часа  в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” 119, ет.3, офис 6, ще се проведе пряко договаряне за продажба  на следната обособена част от имуществото на “ИТАЛМОДАЛУЧЕ - БЪЛГАРИЯ” ЕООД - в несъстоятелност, а именно:

Съвкупност от движими вещи – осветителни тела, части за осветителни тела и ел. аксесоари по опис – Приложение 1, в неустановено техническо състояние, липсващи елементи.

- пазарната оценка на съвкупността - 38331,70 лева (тридесет и осем хиляди триста тридесет и един лева и седемдесет стотинки);

- минимална цена при провеждане на преговори в размер на 30 % от оценката,  т.е. 11499,51 лева (единадесет хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и петдесет и една стотинки).

За участие в преговорите се внася безлихвен задатък в размер на 10 на сто от минималната цена на обособената част. Задатъкът се внася по особената банкова сметка на “ИТАЛМОДАЛУЧЕ - БЪЛГАРИЯ” ЕООД в несъстоятелност под разпореждане на синдика в Първа инвестиционна банка АД: IBAN: BG36FINV915008UB510729 и следва да е постъпил по тази сметка до 16.00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на продажбата.

Желаещите да закупят обособената част могат да подадат писмени предложения за участие в прякото договаряне, които трябва да съдържат предложение за покупка с посочване на обособената част, за която се отнася предложението, предлаганата покупна цена в лева /цифром и словом/ и срок за заплащането й, който не може да бъде по-дълъг от 60 дни.

Предложенията трябва да съдържат името, адреса и телефони за контакт с кандидат-купувача. Към предложението следва да бъде приложен документ, удостоверяващ внесен задатък, декларация, че кандидатът е запознат със състоянието на имуществото, и изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник.

Предложенията могат да бъдат подавани в срок до 15.00 часа на 12.09.2019 г. в канцеларията на синдика в Стара Загора, п.к. 6000 ул. Хаджи Димитър Асенов № 119  ет. 3, офис 6, както на място, така и по пощата.

В 15,00 часа на 12.09.2019 г. подалите предложения лица следва да се явят в канцеларията на синдика за отваряне на офертите и пристъпване към преки преговори. Синдикът ще разглежда само предложения за закупуване, които отговарят на изискванията, посочени в това обявление и с които се предлага цена, не по-ниска от минималната цена, посочена в обявлението. Преговорите ще се проведат незабавно след изтичане на срока за подаване на предложения. В хода на преговорите предложителите имат право да подобряват своите предложения. Синдикът има право на свободна преценка в интерес на кредиторите и масата на несъстоятелността да избере кое предложение за покупка да приеме или да откаже всички предложения. Предложителите участват в преговорите на свой риск, разноски и отговорност и не могат да претендират вреди от неприемане на предложенията им.

В случай, че кандидат-купувач, който е внесъл задатък, не подаде предложение в срока, посочен по-горе в настоящото обявление, или откаже да сключи договор съобразно подаденото от него предложение, или - в случай, че бъде избран за купувач - не плати остатъка от цената, след приспадане на задатъка, внесения от него задатък се задържа като неустойка от продавача в полза на масата на несъстоятелността и служи за удовлетворяване на кредиторите.

Във всички случаи собствеността върху имуществото ще се прехвърли и владението му ще бъде предадено след пълното изплащане на покупната цена и сключване на окончателен договор за продажбата. Разноските за сключване на договора за продажба, прехвърляне на собствеността и предаване на имуществото (за нотариални, държавни и местни данъци и такси; банкови комисиони, както и всички други разноски за прехвърляне на собствеността) са за сметка на купувача и се заплащат отделно.

Оглед на имуществото може да бъде извършван в гр. Стара Загора до датата на продажбата, след предварително съгласуване на датата и часа на тел. 042 620 152 – Галина Капитанова.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” 119, ет.3, офис 6, тел. 042 620 152.