<< Търсене


26.09.2016


26.09.2016


27.09.2016
Закрито/разпоредително заседание


27.09.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 27.09.2016 чл.367 ГПК


10.10.2016
Кредитор - Лодж Пропърти АД


11.10.2016
Кредитор - Лодж Пропърти АД


11.10.2016
Закрито/разпоредително заседание


11.10.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 11.10.2016 чл.367 ГПК


17.10.2016
Кредитор - Лодж Пропърти


08.11.2016
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД/Н/


09.11.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.11.2016 Препис от молба с вх.№ 142962/08.11.2016г. на САС за становище.


21.11.2016
Закрито/разпоредително заседание


21.11.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 21.11.2016 ЗАДЪЛЖАВА двамата молители в едноседмичен срок от получаване на съобщението за настоящото определение да представят документ за внесени по сметка на СГС суми в общ размер на 800 лв., по равно от всеки от двамата кредитори, а именно по 400 лв., представляваща сума, необходима за заплащане на възнаграждение на особен представител на ответника по чл. 29 от ГПК, като при неизпълнение в срок, молбите им ще бъдат върнати. ДА СЕ ИЗПРАТИ писмо до САК с молба за определяне на адвокат за особен представител на ответника „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АД като се отбележи, че производството е по чл. 625 от ТЗ, а възнаграждението в размер на 800 лв. ще бъде привнесено от молителите. Да се изпрати за отговор искова молба на адреса по седалище на дружеството, в случай, че то продължава дейност за връчване в неговата канцелария, с указания до връчителя, ако не бъде намерено лице, което да получи книжата, да залепи уведомление по чл. 47 от ГПК във връзка с чл. 50 от ГПК. Определението не подлежи на обжалване.


02.12.2016
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД/Н/


05.12.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 05.12.2016 ДА СЕ ИЗПРАТИ писмо до САК с молба за определяне на адвокат за особен представител на ответника „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АД като се отбележи, че производството е по чл. 625 от ТЗ, а възнаграждението в размер на 800 лв. ще бъде привнесено от молителите. Определението не подлежи на обжалване.


12.01.2017
Кредитор - Лодж Пропърти


13.01.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 13.01.2017 ДА СЕ ИЗПРАТИ писмо до САК с молба за определяне на адвокат за особен представител на ответника „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 175130852, като се отбележи, че производството е по чл. 625 от ТЗ, а възнаграждението в размер на 800 лв. е изцяло привнесено от молителите. Определението не подлежи на обжалване.


17.01.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.01.2017 Назначава за особен представител на ответника Сийка Иванова Миленова - чл.367 ГПК


31.01.2017
Ответник - Хелт Енд Уелнес АД


01.02.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 01.02.2017 ПРИЕМА представените с молбата писмени доказателства под опис. ДОПУСКА на основание чл.195 ал.1 от ГПК и чл.621а ал.1 т.2 от ТЗ изслушването на еднолична съдебно финансово-икономическа експертиза /СФИЕ/ със задачи по двете молби по чл. 625 от ТЗ, и следните задачи - след проверка на документацията на ответника на основание чл.621а ал.1 т.2 от ТЗ, да отговори и на следните въпроси: за периода от 2011г. до 2016г. вкл. каква е структурата на активите и пасивите на ответника показателите за ликвидност и задлъжнялост / автономност и въз основа на това да направи обоснован икономико-финансов анализ на състоянието на ответното дружество за всяка от посочените години, като посочи и дали за тези години ответникът е имал неизплатени изискуеми задължения, произтичащи от търговска сделка, публични задължения, свързани с търговската му дейност или частно държавно вземане и в какъв размер са, ако са налице, като тези показатели се съпоставят с показателите по отраслов принцип. В случай, че задълженията към молителя, описани в молбата по чл.625 от ТЗ, не са намерили съответното отражение при съответното счетоводно отчитане на ответника за съответната година, вещото лице да даде алтернативен вариант на заключението, отчитащ тези вземания при отговора на поставените му задачи за съответната година. Вещото лице въз основа на инвентаризационните описи и сравнителната ведомост за последната година да посочи налично ли е имуществото на ответника по счетоводния му годишен баланс и какви констатации е направил одитора при заверяването на годишния финансов отчет, като ако няма съставени такива за последната година да се даде отговор по последните съставени от ответника инвентаризационни описи и сравнителна ведомост и по последния одиторски доклад. Вещото лице да даде размера на задълженията към молителя, посочени в молбата по чл.625 от ТЗ, за всяка година поотделно за горепосочения период включително към 31 декември на съответната година. ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 1400 / хиляда и четиристотин / лева, вносим от двамата кредитора –молители по равно, а именно по 700 лв. в едноседмичен срок, като ги задължава и в същия срок да представи и вносния документ по делото, като при неизпълнение експертизата ще бъде заличена. НАЗНАЧАВА за вещо лице Соня Ангелова Миткова с данни по списъка, която да се призове за изпълнение на задачата отсега, с указания да работи по нея след представяне на документа за внесен депозит. ЗАДЪЛЖАВА ответника да предостави на вещото лице по СИЕ цялата необходима документация за изготвяне на заключението под страх от санкция по чл.161 от ГПК, както и да представи по делото годишните си финансови отчети за 5 годишен период, считано от 2016г. назад, включително и за 2016г., както и ако има изготвен такъв. ЗАДЪЛЖАВА НАП, на основание чл. 192 от ГПК във вр. с чл.621а ал.1 т.2 от ТЗ, ДА ПРЕДСТАВИ в заверени преписи представените от ответника годишни данъчни декларации и годишни финансови отчети за периода от 2012г. до 2016г. вкл. с всички съставни части по чл.26 от ЗСч., които да бъдат изпратени в едноседмичен срок от съобщението. В същия срок да се представят всички съставени на молителя ревизионни актове и доказателства за влизането им в сила. При липса на исканата от съда документация, съответно на част от нея, НАП следва да уведоми изрично за това съда, в противен случай, както и при несвоевременно изпращане на документацията, ще бъде наложена глоба на изпълнителния директор на НАП. ЗАДЪЛЖАВА НАП, на основание чл.192 от ГПК във вр. с чл.621а ал.1 т.2 от ТЗ, ако са налице наложени върху имуществото на ответника обезпечителни мерки по реда на ДПК /отм/ или на ДОПК или е започвало принудително изпълнение от публичния изпълнител, както и да се посочат какви са вземанията и от кога са изискуеми и да се представят доказателства за това по делото в едноседмичен срок от съобщението, като в писмото до НАП се посочат всички данни на ответника. ЗАДЪЛЖАВА, на основание чл.192 от ГПК вр. чл.621а ал.1 т.2 от ТЗ, Агенцията по вписванията в едноседмичен срок от получаване на искането от съда да изпрати по делото служебна справка относно недвижимите имоти, вписани на името на ответника /в писмото да се посочат пълните данни на ответника/. В случай, че не е налице вписване на недвижими имоти на името на лицето, в същия срок АВ следва да се уведоми изрично за това съда, като при неполучаване на отговор в указания от съда срок, ще бъде наложена глоба на представляващия АВ. ЗАДЪЛЖАВА на основание чл.192 от ГПК вр. чл.621а ал.1 т.2 от ТЗ СДВР- отдел „Пътна полиция” в едноседмичен срок от получаване на искането от съда да изпрати по делото служебна справка относно ППС, регистрирани на името на ответника /в писмото да се посочат пълните данни на ответника/. В случай, че не са налице регистрирани пътни транспортни средства на името на лицето, в същия срок СДВР следва да се уведоми изрично за това съда, като при неполучаване на отговор в указания от съда срок, ще бъде наложена глоба на представляващия СДВР. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 629б от ТЗ начални разноски по несъстоятелността в размер на „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ ЕООД в размер на сумата от 5000 лв. / пет хиляди лева/, вносими в 14 –дневен срок, като в противен случай съдът ще процедира при условията на чл. 632, ал.1 от ТЗ. Определението в тази му част да се впише в книгата по чл. 634в от ТЗ. ДАВА възможност на страните да вземат становище и ангажират и други доказателства в срок до съдебното заседание. НАСРОЧВА делото за 28.02.2017г. –09,30 часа, за когато да се призоват страните и вещото лице, като на страните се връчи препис от настоящото определение, като се призове и вещото лице с указание за изпълнение на задачите след депозит. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


03.02.2017
Кредитор - Лодж Пропърти


20.02.2017
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД/Н/


27.02.2017
Вещо лице - Соня А. Миткова


27.02.2017
Друго - Владимир Л. Цачев


27.02.2017
Кредитор - Варненски Свободен Университет-Черноризец Храбър


27.02.2017
Кредитор - Пенсионноосигурително Акционерно Дружество Цкб-Сил


27.02.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 27.02.2017 КОНСТИТУИРА като присъединен кредитор по молбата с вх.№ 25733/27.02.2017г. Владимир Людмилов Цачев. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането по чл. 629а от ТЗ на кредитора-молител Владимир Людмилов Цачев, със съдебен адрес – гр. София, ул.Христо Белчев № 18, за налагане на предварителни обезпечителни мерки по чл. 629а от ТЗ по молбата му по чл. 625 от ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност на „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 175130852, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул.“Цар Самуил“ № 79, ет.3, ап.7, чрез назначаване на временен синдик като предварителна обезпечителна мярка. Определението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд едноседмичен срок от съобщаването му на молителя.


28.02.2017
Първо заседание


28.02.2017
Ответник - Хелт Енд Уелнес АД


02.03.2017
Кредитор - Лодж Пропърти


02.03.2017
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД/Н/


06.03.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.03.2017 Препис от молба с вх.№ 27921/02032017г. на ответника за становище.


09.03.2017
Ответник - Хелт Енд Уелнес АД


21.03.2017
Кредитор - Цкб Асетс Мениджмънт ЕАД


28.03.2017
Ответник - Хелт Енд Уелнес АД


03.04.2017
Вещо лице - Соня А. Миткова


06.04.2017
Ответник - Хелт Енд Уелнес АД


07.04.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 07.04.2017 ДОПУСКА на основание чл. 629а от ТЗ предварителни обезпечителни мерки по висящото по чл. 625 от ТЗ производство за откриване на производство по несъстоятелност на „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 175130852, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул.“Цар Самуил“ № 79, ет.3, ап.7, чрез назначаване на временен синдик с правомощията по чл. 635, ал.1 от ТЗ, като определянето на конкретното лице ще бъде с допълнителен акт след привнасяне на разноски. ЗАДЪЛЖАВА първоначалния кредитор-молител и присъединените до момента по реда на чл. 629, ал.4 от ТЗ кредитори да привнесат в едноседмичен срок от съобщението разноски за временния синдик в размер на сумата от 1500 лв., като след постъпване на вносния документ, делото се докладва незабавно за определяне на конкретно лице. Определението съгласно чл. 629а, ал.6 от ТЗ подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните по делото.


07.04.2017
Кредитор - Животозастрахователна Компания Съгласие ЕАД


10.04.2017
Кредитор - Дпф СъгласиеКредитор - Пенсионноосигурителна Компания Съгласие АДКредитор - Ппф СъгласиеКредитор - Упф Съгласие


10.04.2017
Кредитор - Лодж Пропърти


11.04.2017
Първо заседание


11.04.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 11.04.2017 Назначава за ВРЕМЕНЕН СИНДИК на основание чл. 629а от ТЗ като предварителна обезпечителна мярка по висящото по чл. 625 от ТЗ производство за откриване на производство по несъстоятелност на „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 175130852, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул.“Цар Самуил“ № 79, ет.3, ап.7, с правомощията по чл. 635, ал.1 от ТЗ, г-н Бохос Кеворк Кеворкян, ЕГН **********, с адрес – гр. София, ул.“Христо Белчев“ № 8А, ет.1, ап.4, тел. 0888 887571, при възнаграждение в размер на 800 лв. / осемстотин лева/ месечно от привнесената сума, като му определя 3-дневен срок за встъпване от съобщението. Определението съгласно чл. 629а, ал.6 от ТЗ подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните по делото. Да се уведоми и синдика.


18.04.2017
Кредитор - Доброволен Пенсионен Фонд Цкб СилаКредитор - Пенсионно Акционерно Дружество Цкб Сила АДКредитор - Професионален Пенсионен Фонд Цкб СилаКредитор - Универсален Пенсионен Фонд Цкб Сила


19.04.2017
Кредитор - Варненски Свободен Университет Черноризец Храбър


20.04.2017
Синдик - Бохос К. Кеворкян


30.05.2017
Второ заседание


01.06.2017
Синдик - Бохос К. Кеворкян


02.06.2017
Закрито/разпоредително заседание


02.06.2017
Закрито/разпоредително заседание


02.06.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.06.2017 да се издаде РКО


05.07.2017
Синдик - Бохос К. Кеворкян


10.07.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.07.2017 Одобрява отчета. В 1-седмичен срок да се изпрати съобщение на заинтересованите кредитори да привнесат разноски на временния синдик в размер на 5000лв. по сметка на СГС.


12.07.2017
Вещо лице - Соня А. Миткова


21.07.2017
Второ заседание
Решение от 27.07.2017 ОБЯВЯВА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА на „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ, ЕИК 175130852, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул.“Цар Самиул“ №79, ет.3, ап.7 и ОПРЕДЕЛЯ НАЧАЛНА Й ДАТА –02.06.2016г. ОТКРИВА производство по несъстоятелност на длъжника „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ, ЕИК 175130852. НАЛАГА запор и възбрана върху имуществото на „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ, ЕИК 175130852. НАЗНАЧАВА за временен синдик на „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 175130852, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул.“Цар Самуил“ № 79, ет.3, ап.7, г-н Бохос Кеворк Кеворкян, ЕГН **********, с адрес – гр. София, ул.“Христо Белчев“ № 8А, ет.1, ап.4, тел. 0888 887571, с данни по списъка на синдиците по чл. 655 от ТЗ, при месечно възнаграждение в размер на 900 лв. / деветстотин лева/, платимо от привнесените разноски, а след изчерпването им – от масата на несъстоятелността, като му определя 3-дневен срок за встъпване от съобщението. УКАЗВА на временния синдик в случай, че му станат известни от търговските книги на длъжника или по друг начин вземания на чуждестранни кредитори и данни за техните адреси, да им изпрати поименно съобщение /покана/ за предявяване на вземанията по образец, съгласно чл. 40 от приложимия Регламент / ЕО/ № 1346/2000 на Съвета от 29.05.2000г. както и да съобрази, че съгласно чл. 43, ал.2 от Закона за особените залози, активите, върху които е вписано насочване на изпълнение на заложен кредитор са изключени от разпореждане в производството по несъстоятелността. Указва на временния синдик, че следва да изпълни задълженията за съставяне на списъци на предявените вземания от ТЗ, като му определя 10-дневен срок за горното след изтичане на срока по чл. 685 от ТЗ. ОТХВЪРЛЯ молбите по чл.625 от ТЗ на присъединените по реда на чл. 629, ал.4 от ТЗ кредитори Владимир Людмилов Цачев, със съдебен адрес – гр.София, ул.“Христо Белчев“ № 18, както и молбата на кредитора Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, ЕИК 103010965, със седалище и адрес на управление – гр. Варна, к.к.Чайка, ул.“Янко Славчев“, като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА на основание чл. 78 от ГПК „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ, ЕИК 175130852, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул.“Цар Самиул“ №79, ет.3, ап.7, да заплати на кредитора –молител „Корпоративна търговска банка“ АД, в несъстоятелност, представлявана от синдиците Ангел Донев и Кристи Маринова, със съдебен адрес – гр. София, ул.“Граф Игнатиев“ № 10, сумата от 950 лв. / деветстотин и петдесет лева/- съдебно-деловодни разноски по делото. ОСЪЖДА на основание чл. 78 от ГПК „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ, ЕИК 175130852, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул.“Цар Самиул“ №79, ет.3, ап.7, да заплати на кредиторите –молители Пенсионно-осигурително акционерно дружество „ЦКБ - Сила“ АД (ПОАД „ЦКБ СИЛА“ АД), ЕИК 825440908, със седалище и адрес на управление- гр. София, бул.“Цариградско шосе“ № 87, в качеството му на дружество, управляващо и представляващо Професионален пенсионен фонд „ЦКБ СИЛА“ АД (ППФ „ЦКБ СИЛА“), Универсален пенсионен фонд „ЦКБ СИЛА“ (УПФ „ЦКБ СИЛА“) и Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ СИЛА“ (ДПФ „ЦКБ СИЛА“), трите също със седалище и адрес - гр. София, бул.“Цариградско шосе“ № 87, сумата от общо 1250 лв. / хиляда двеста и петдесет лева/ - съдебно-деловодни разноски по делото. ОСЪЖДА на основание чл. 78 от ГПК „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ, ЕИК 175130852, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул.“Цар Самиул“ №79, ет.3, ап.7, да заплати на кредиторите –молители Пенсионно-осигурителна компания „Съгласие“ АД, ЕИК **********1, със седалище и адрес на управление – гр.София, бул.“Тодор Александров“ №141, в качеството му на дружество, управляващо и представляващо Професионален пенсионен фонд „Съгласие“, Универсален пенсионен фонд „Съгласие“, Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“, и трите с адрес - гр.София, бул.“Тодор Александров“ №141, сумата от 400 лв. / четиристотин лева/ - съдебно-деловодни разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА на основание чл. 78 от ГПК „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ, ЕИК 175130852, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул.“Цар Самиул“ №79, ет.3, ап.7, да заплати на кредитора –молител „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ СЪГЛАСИЕ“ ЕАД, ЕИК 175247407, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул.“Тодор Александров“ №141, сумата от 400 лв. / четиристотин лева/ - съдебно-деловодни разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва в 7-дневен срок от вписването му в Търговския регистър с въззивна жалба пред Софийски апелативен съд. Препис от решението да се изпрати незабавно на Агенцията по вписванията за вписване в Търговския регистър на основание чл.622 от ТЗ.


25.07.2017
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД/Н/


26.07.2017
Кредитор - Лодж Пропърти


26.07.2017
Кредитор - Лодж Пропърти


26.07.2017
Кредитор - Пенсионно Акционерно Дружество Цкб Сила АДКредитор - Професионален Пенсионен Фонд Цкб СилаКредитор - Универсален Пенсионен Фонд Цкб Сила


26.07.2017
Кредитор - Доброволен Пенсионен Фонд Цкб СилаКредитор - Пенсионно Акционерно Дружество Цкб Сила АДКредитор - Професионален Пенсионен Фонд Цкб СилаКредитор - Универсален Пенсионен Фонд Цкб Сила


26.07.2017
Кредитор - Варненски Свободен Университет Черноризец Храбър


27.07.2017
Кредитор - Варненски Свободен Университет Черноризец Храбър


27.07.2017
Кредитор - Животозастрахователна Компания Съгласие ЕАД


28.07.2017
Длъжник - Хелт Енд Уелнес АД


28.07.2017
Длъжник - Хелт Енд Уелнес АД


28.07.2017
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД/Н/


03.08.2017
Синдик - Бохос К. Кеворкян


03.08.2017
Синдик - Бохос К. Кеворкян


07.08.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.08.2017 да се издаде РКО


22.08.2017
Кредитор - Енерго Про Продажби АД


25.08.2017
Кредитор - Лодж Пропърти


25.08.2017
Длъжник - Хелт Енд Уелнес АД


25.08.2017
Кредитор - Животозастрахователна Компания Съгласие ЕАД


25.08.2017
Кредитор - Доброволен Пенсионен Фонд СъгласиеКредитор - Пенсионноосигурителна Компания Съгласие АДКредитор - Професионален Пенсионен Фонд Съгласие


25.08.2017
Кредитор - Пенсионноосигурително Акционерно Дружество Цкб-Сил


25.08.2017
Кредитор - Янка Т. Тасева


25.08.2017
Кредитор - Георги А. Пандъров


25.08.2017
Кредитор - Георги М. Лесев


25.08.2017
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД/Н/


25.08.2017
Кредитор - Надя И. Божилова


28.08.2017
Кредитор - Пенсионно Акционерно Дружество Цкб Сила АД


28.08.2017
Кредитор - Кио-Иван Узунов ЕООД


28.08.2017
Кредитор - Акаунт Сървис 2009 ЕООД


28.08.2017
Кредитор - Сана Парк Ризорт Мениджмънт ЕООД


28.08.2017
Кредитор - Национална Агенция За Приходите


28.08.2017
Кредитор - Юробанк България АД


30.08.2017
Кредитор - Петрол АД


30.08.2017
Кредитор - Варненски Свободен Университет Черноризец Храбър


30.08.2017
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД/Н/


31.08.2017
Кредитор - Доброволен Пенсионен Фонд Цкб СилаКредитор - Пенсионно Акционерно Дружество Цкб Сила АДКредитор - Професионален Пенсионен Фонд Цкб СилаКредитор - Универсален Пенсионен Фонд Цкб Сила


01.09.2017
Кредитор - Лодж Пропърти


07.09.2017
Синдик - Бохос К. Кеворкян


08.09.2017
Синдик - Бохос К. Кеворкян


11.09.2017
Закрито/разпоредително заседание


11.09.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.09.2017 Да се издаде РКО


12.09.2017
Кредитор - АДвокатско Дружество Спасов И Братанов


12.09.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.09.2017 Продължава срока до края на септември.


13.09.2017
Кредитор - Животозастрахователна Компания Съгласие ЕАД


15.09.2017
Длъжник - Хелт Енд Уелнес АД


25.09.2017
Друго - Община Шабла


27.09.2017
Кредитор - Лодж Пропърти


28.09.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.09.2017 Препис от молба с вх.№ 122744/27.09.17г. да се изпрати на длйжника , синдика и кредитора молител КТБ за становище в 1 седмичен срок от съобщението . В същия 1 седмичен срок молителят да уточни твърди ли и какви са деиствията на длъжника с които застрашава интересите на кредиторите.


29.09.2017
Кредитор - Свети Свети Константин И Елена Холдинг АД


29.09.2017
Кредитор - Свети Свети Константин И Елена Холдинг АД


02.10.2017
Синдик - Бохос К. Кеворкян


05.10.2017
Синдик - Бохос К. Кеворкян


06.10.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.10.2017 Одобрява отчета и разрешава разходването на сумите по молбата


10.10.2017
Кредитор - Юробанк България АД


11.10.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.10.2017 Насрочва о.с.з. по възражение с вх.№129437/10.10.17 г.,№ 131587/13.10.2017г., № 131427/13.10.2017г., № 136598/16.10.2017г. за 14.11.2017г. от 15.00ч. за когато да се призоват въз. кредитор, синдика и длъжника.Задължава възр. кредитор да внесе предварителни разноски за възнаграждение на особения предсавител в р-р на 400лв. в 1 седмичен срок от съобщението.


12.10.2017
Синдик - Бохос К. Кеворкян


13.10.2017
Кредитор - Лодж Пропърти


13.10.2017
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД/Н/


13.10.2017
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД/Н/


13.10.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 13.10.2017 ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 629б от ТЗ начални разноски по несъстоятелността на „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“АД , ЕИК 175130852, в размер на сумата от 6 000 лв. / шест хиляди лева/, вносими в 7 –дневен срок, като в противен случай съдът ще процедира при условията на чл. 632, ал.1 от ТЗ. Определението не подлежи на обжалване. Да се съобщи на първоначалните кредитори-молители. Да се впише в книгата по чл. 634в от ТЗ. Да се издаде препис на синдика.


13.10.2017
Кредитор - Пенсионноосигурителна Компания Съгласие АД


16.10.2017
Кредитор - Сана Парк Ризорт Мениджмънт ЕООД


18.10.2017
Синдик - Бохос К. Кеворкян


23.10.2017
Длъжник - Хелт Енд Уелнес АД


24.10.2017
Кредитор - Надя И. Божилова


24.10.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 24.10.2017 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането по чл. 635, ал.2 от ТЗ на кредитора-молител „ЛОЖД ПРОПЪРТИ” АД по молба с вх. №122744/27.09.2017г., за лишаване на длъжника „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 175130852, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул.“Цар Самуил“ № 79, ет.3, ап.7, от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото си и предоставянето на това право на временния синдик. Определението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд едноседмичен срок от съобщаването му на молителя.


26.10.2017
Кредитор - Симеон И. Гетов


26.10.2017
Кредитор - Иван С. Гетов


26.10.2017
Кредитор - Димитър В. Димитров


26.10.2017
Кредитор - Красимир Т. Станилов


26.10.2017
Кредитор - Екоагропродукт-Мтм ЕООД


26.10.2017
Кредитор - Хеджклуб ЕООД


27.10.2017
Кредитор - Юробанк България АД


30.10.2017
Кредитор - Красимир Т. Станилов


30.10.2017
Кредитор - Янка Т. Тасева


30.10.2017
Кредитор - Георги А. Пандъров


30.10.2017
Кредитор - Надя И. Божилова


30.10.2017
Кредитор - Надя И. Божилова


30.10.2017
Кредитор - Лодж Пропърти


31.10.2017
Кредитор - Национална Агенция За Приходите


31.10.2017
Кредитор - Георги М. Лесев


31.10.2017
Кредитор - Лодж Пропърти


31.10.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 31.10.2017 Препис от молба с вх.№ 144363/30.10.17г. на синдика за становище в 1 седмичен срок, а молителят да уточни дали наст. молба съставяла възражение по списъка и счита ли , че е в срок.


01.11.2017
Кредитор - Варненски Свободен Университет Черноризец Храбър


01.11.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.11.2017 Препис от молба с вх.№ 144992/31.10.2017 г. да се изпрати на синдика, на длъжника и КТБ за становище в 1 седмичен срок от съобщението.


02.11.2017
Синдик - Бохос К. Кеворкян


03.11.2017
Синдик - Бохос К. Кеворкян


03.11.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.11.2017 Одобрява отчета и разходването на сумите по молбата.


09.11.2017
Молител - Корпоративна Търговска Банка АД/Н/


10.11.2017
Синдик - Бохос К. Кеворкян


10.11.2017
Синдик - Бохос К. Кеворкян


10.11.2017
Друго - Надя И. Божилова


13.11.2017
Кредитор - Национална Агенция За Приходите


13.11.2017
Кредитор - Симеон Н. Василев


13.11.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 13.11.2017 Продължава срока с оглед искането до 11.12.17г. вкл.


14.11.2017
Открито заседание
Определение от 24.11.2017 ИЗМЕНЯ списъка на приетите предявени в срока по чл. 685 от ТЗ вземания спрямо длъжника „Хелт енд уелнес“ АДСИЦ, обявен в ТР на 06.10.2017г., по следния начин: 1/по възражение с вх.№129437/10.10.2017г., подадено от „Пенсионно осигурителна компания Съгласие“ АД в качеството му на дружество, управляващо и представляващо при условията на чл. 133, ал.2 от КСО Професионален пенсионен фонд Съгласие / ППФ Съгласие/, в частта относно вземането му по ред 5, раздел ІІІ, в т.1.9 – лихвено плащане в размер на 18 443,84 евро за периода от 17.03.2017г. до 26.07.2017г., ИЗМЕНЯ записа на сумата в левова равностойност, който в списъка е 33 073,02 лв., да се счита и чете сумата от 36 073,02 лв. / тридесет и шест хиляди седемдесет и три лева и две стотинки/. 2/ ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в списъка на приетите предявени вземания по отношение на вземането кредитора Надя Иванова Божилова, по молба с вх.№144363/30.10.2017г., като в графата обезпечение вместо погрешно посоченото, че нотариалния акт № 28, е по дело № 37, с вх.№ 5659 от 25.04.2015г., да се чете - нотариален акт № 28, т.І, рег.№456, дело №19, от 19.03.2015г., дв.вх.рег.№5659/19.03.2015г., както и по отношение на вземането на кредитора Варнески свободен университет „Черноризец Храбър“ , което е в размер на 2 301 276,75 лв., но при изписване на валутната равностойност е вписано 1375,942 щ.д., вместо това да се чете, че точната сума е 1 375 942 щатски долара. 3/ по възражение с вх.№129437/10.10.2017г., подадено от „Юробанк България“ АД относно вземанията по договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ от 03.04.2009г. в общ размер на 54 237,10 евро с левова равностойност 106 078,55 лв., ведно със законната лихва върху главницата от 26.08.2017г. до окончателното й погасяване, ВКЛЮЧВА в списъка на приетите вземания и го допълва със вземането за законната лихва върху горепосочената главница от дата 26.08.2017г. до окончателното й погасяване. 4/ по възражение вх.№131587 от 13.10.2017г. подадено от „Корпоративна търговска Банка“ АД“ / в несъстоятелност/, ИЗМЕНЯ записаното в списъка в следния смисъл: вземането в параграф IV, посочено под №1.1 (като главница в общ размер) сума от 15 124,989, следва да бъде променено по следния начин 15 124 989 (петнадесет милиона сто двадесет и четири хиляди и деветстотин осемдесет и девет лева); вземането в параграф IV, посочено под №1.2 като вземане за главница присъдена с ИЛ сума от 375,011, следва да бъде променено по следния начин 375 011 (триста седемдесет и пет хиляди и единадесет лева); вземането в параграф II, посочено под №1.8 като вземане за неустойки върху просрочена главница в размер на 117 197,10 лева следва да бъде променено по следния начин вземане за неустойки върху просрочена лихва в размер на 117 197,10 лева; вземането в параграф II, посочено под №1.7 като вземане за текущи лихви върху просрочена главница за периода от 25.07.2017г. до 27.07.2012г. в размер на 3 476, 95 лева следва да бъде променено като вземане за текущи лихви върху просрочена главница, като периода е от 25.07.2017г. до 27.07.2017г., в размер на 3 476, 95 лева; вземането в параграф III, посочено под №1.3 като вземане за просрочени лихви върху редовна главница за периода от 27.04.2015г. до 27.06.2017г. в размер на 231 322,55 лева, следва да бъде променено по следния начин като вземане за просрочени лихви върху редовна главница, като периода е от 27.04.2015г. до 25.01.2016г., в размер на 231 322,55 лева. ОТХВЪРЛЯ възражението с вх.№131587 от 13.10.2017г. подадено от „Корпоративна търговска Банка“ АД“ / в несъстоятелност/, в останалата му част, а именно в която се оспорва приемането на част от неговите вземания под условие, оспорването на вземането на кредитора „Лодж пропърти“ АД, както и вземанията на кредиторите –цеденти Янка Тенева Тасева ЕГН **********, Георги Ангелов Пандъров ЕГН **********, Георги Методиев Лесев ЕГН **********, Надя Иванова Божилова ЕГН ********** и „Варненски свободен университет-Черноризец Храбър“ ЕИК 10301965, които са приети под условие на влизане в сила на решение №875 от 11.05.2016г. постановено по т.д. № 4082/2015г. по описа на СГС ТО,VІ-7 състав. ОТХВЪРЛЯ възражението с вх.№131427 от 13.10.2017г., подадено от „Лодж пропърти“ АД, ЕИК203919808, срещу вземанията на „КТБ“ АД / в несъстоятелност/ по договор за кредит от 28.12.2011г., посочено под №ІІ, т.1.1.2 от списъка, разлика между размера на главницата и размера по т.1.1.1 от 25.04.2015-27.07.2017г. в размер на 1 817 423, 25 лева, и вземанията за лихви и неустойки под № ІІ, т.1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, срещу вземането по договор за кредит от 26.01.2012г., посочено по под № ІІІ, т.1.1.2 – разлика в размера на главницата и този по т.1.1.1 в размер на 3 513 496 лв., и вземанията за лихви и неустойки по под № ІІІ, т.1.3,1.4,1.5,1.6, 1.7. и спрямо вземането по договор за кредит от 30.01.2013г., посочено под № ІІІ, т.1.1.2 –разлика между размера на главницата и размера по т.1.1.1, възлизащо на 6 122 694,02 лв., както и по вземанията за лихви и неустойки по този договор. ОТХВЪРЛЯ възражение с вх.№136598 от 13.10.2017г., подадено от „Сана парк ризорт мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 201386069, срещу приетите вземания на „КТБ“ АД-в несъстоятелност към „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ по договор за кредит от 28.12.2011г., посочено под №ІІ, т.1.1.2 - разлика между размера на главницата и размера по т.1.1.1 от 25.04.2015-27.07.2017г. в размер на 1 817 423, 25 лева, и вземанията за лихви и неустойки под № ІІ, т.1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, срещу вземането по договор за кредит от 26.01.2012г., посочено по под № ІІІ, т.1.1.2 – разлика в размера на главницата и този по т.1.1.1 в размер на 3 513 496 лв., и вземанията за лихви и неустойки по под № ІІІ, т.1.3,1.4,1.5,1.6, 1.7. и спрямо вземането по договор за кредит от 30.01.2013г., посочено под № ІІІ, т.1.1.2 –разлика между размера на главницата и размера по т.1.1.1, възлизащо на 6 122 694,02 лв., както и по вземанията за лихви и неустойки по този договор. ОДОБРЯВА списъците на приетите и неприети вземания, обявени от синдика на „Хелт енд Уелнес“ АД, в Търговския регисътр на 06.10.2017г. под № **********2638, с горепосочените корекции. НАСРОЧВА Събрание на кредиторите на „Хелт енд Уелнес“ АД с дневен ред по чл. 677, ал.1 т.8 и т.4 от ТЗ за 19.01.2018г. от 11,30ч. в Съдебната палата, гр. София, бул.“Витоша“ № 2, заседателната зала на VІ-18 състав, като за същото се призове синдика и длъжника и се обяви покана в Търговския регистър. Да се изпрати препис от определението и на синдика. Определението не подлежи на обжалване. Да се впише в Търговския регистър.


14.11.2017
Синдик - Бохос К. Кеворкян


15.11.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.11.2017 Дава възможност на кредиторите - молители в 7 дневен срок от уведомяването по телефона да представят документ за привнесени разноски , като в противен случай делото ще бъде спряно .


16.11.2017
Кредитор - Енерго Про Продажби АД


20.11.2017
Кредитор - Корпоративна Търговска Банка АД/Н/


20.11.2017
Кредитор - Корпоративна Търговска Банка АД/Н/


20.11.2017
Кредитор - Корпоративна Търговска Банка АД/Н/


20.11.2017
Кредитор - Янка Т. Тасева


20.11.2017
Кредитор - Георги А. Пандъров


21.11.2017
Кредитор - АДвокатско Съдружие Спасов И Братанов


22.11.2017
Длъжник - Хелт Енд Уелнес АД


22.11.2017
Кредитор - Варненски Свободен Университет Черноризец Храбър


23.11.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 23.11.2017 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането по чл. 635, ал.2 от ТЗ на кредитора-молител „ЛОЖД ПРОПЪРТИ” АД по молба с вх. №144992/31.10.2017г., за лишаване на длъжника „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 175130852, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул.“Цар Самуил“ № 79, ет.3, ап.7, от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото си и предоставянето на това право на временния синдик. Определението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд едноседмичен срок от съобщаването му на молителя.


27.11.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 27.11.2017 Да се изплати на синдика.


04.12.2017
Синдик - Бохос К. Кеворкян


05.12.2017
Закрито/разпоредително заседание


05.12.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.12.2017 Да се издаде РКО


12.12.2017
Синдик - Бохос К. Кеворкян


20.12.2017
Кредитор - Надя И. Божилова


21.12.2017
Кредитор - Варненски Свободен Университет Черноризец Храбър


22.12.2017
Друго - Енерго-Про Продажби АД


22.12.2017
Кредитор - Красимир Т. Станилов


22.12.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 22.12.2017 Насрочва възражение № 172560 за о.с.з. на 19.01.2018г. от 10.30 и № 172973 за 19.01.2018г. от 11,00


28.12.2017
Кредитор - Георги А. Пандъров


28.12.2017
Кредитор - Янка Т. Тасева


29.12.2017
Кредитор - Нап


29.12.2017
Кредитор - Георги М. Лесев


02.01.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.01.2018 Насрочва о. с.з. на 19.01.2018г Възражение № 174781 за 10,00ч, и възражения № 175137 № 174742 № 174740 ч.№ 173736 № 174020 за 11,45ч.


03.01.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 03.01.2018 ЗАДЪЛЖАВА всеки от кредиторите, които са подали възражение, в срок най-късно до датата на насроченото съдебно заседание по възраженията – 19.01.2018г. да представи по делото документ за внесени разноски за особения представител на длъжника, внесени по сметка на СГС в размер на сумата от 400 лв. / четиристотин лева/. При неизпълнение на указанията в срок, възраженията ще бъдат върнати. Определението не подлежи на обжалване.


04.01.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


05.01.2018
Закрито/разпоредително заседание


05.01.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.01.2018 Да се издаде РКО за сумата от 1525 лв.


10.01.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


10.01.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


10.01.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


10.01.2018
Закрито/разпоредително заседание
Решение от 10.01.2018 ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ, ЕИК 175130852, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул.“Цар Самиул“ №79, ет.3, ап.7. ПРЕКРАТЯВА правомощията на органите на „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ, ЕИК 175130852, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул.“Цар Самиул“ №79, ет.3, ап.7. ЛИШАВА „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ, ЕИК 175130852, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул.“Цар Самиул“ №79, ет.3, ап.7, от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността. ПОСТАНОВЯВА да започне осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество. РЕШЕНИЕТО подлежи на вписване в търговския регистър, като същото може да се обжалва пред САС в 7-мо дневен срок от вписването. ПРЕПИС от решението да се изпрати на АВ за обявяване в ТР на основание чл.622 от ТЗ, като препис от решението се издаде на синдика.


12.01.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


12.01.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


12.01.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


12.01.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


12.01.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


12.01.2018
Кредитор - Красимир Т. Станилов


15.01.2018
Кредитор - Лодж Пропърти


18.01.2018
Кредитор - Нап


18.01.2018
Кредитор - Янка Т. Тасева


18.01.2018
Кредитор - Георги А. Пандъров


18.01.2018
Кредитор - Красимир Т. Станилов


19.01.2018
Събрание на кредиторите заседание


19.01.2018
Открито заседание
Определение от 31.01.2018 ИЗМЕНЯ списъка на приетите предявени в срока по чл. 688, ал.1 от ТЗ вземания спрямо длъжника „Хелт енд уелнес“ АДСИЦ, обявен в ТР на 19.12.2017г., по следния начин: 1/ по възражение с вх.№174781/29.12.2017г. подадено от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ срещу списъка на приетите от синдика вземания срещу длъжника „Хелт енд Уелнес“ АД, предявени в срока по чл. 688, ал.1 от ТЗ, относно вземанията на кредитора вземанията на „ЕКОАГРОПРОДУКТ-МТМ” ЕООД, обезпеченото вземане на кредитора „Екоагропродукт МТМ“ ЕООД с поредност по чл. 722, ал.1, т.1 от ТЗ е в размер на 148 800 лв., а за разликата до пълния приет размер от 223 200 лв. или сумата от 74 400 лв. – главница, вземането следва да е с поредност по чл.722, ал.1 т.8 от ТЗ, като кредиторът се счита хирографарен и по отношение на вземането за законна лихва от 03.10.2016г. с поредност по чл. 722, ал.1 т.8 и/или т.9 от ТЗ / за лихвите след датата на откриване на производството по несъстоятелност на длъжника/, а по отношение на вземанията на кредитора „Хеджклуб“ ЕООД, обезпеченият размер на главница по вземането е общо в размер на 2 391 432 лв., като само за този размер поредността е по чл. 722, ал.1 т.1 от ТЗ, но за останалата част от приетата главница до размер от 3 587 147,10 лв. или за сумата от 1 195 715,10 лв., както и за законна лихва, считано от 03.10.2016г. следва да впише поредност по чл. 722, ал.1, т.8 и т.9 от ТЗ / за лихвите след датата на откриване на производството по несъстоятелност на длъжника/. ОТХВЪРЛЯ възражението с вх.№172973/21.12.2017г., подадено от „Варненски свободен университет-Черноризец Храбър“ ЕИК 10301965, с адрес – гр.Варна, район Приморски, КК „Чайка“, ул.“Ангел Славчев“, срещу списъка на неприетите от синдика вземания срещу длъжника „Хелт енд Уелнес“ АД, предявени в срока по чл. 688, ал.1 от ТЗ относно неприетите вземания, предявени с молба с вх.№145591/01.11.2017г. ОТХВЪРЛЯ възражение с вх.№ 174020/22.12.2017г., подадено от Красимир Тодоров Станилов, ЕГН **********, с адрес – София, ул.“Уилям Гладстон“ № 20, ап.12, срещу неприемането на вземането му, предявено с молба с вх.№143745/30.10.2017г., в размер на 35 000 /тридесет и пет хиляди/ евро с левова равностойност 68 454,05 /шестдесет и осем хиляди четиристотин петдесет и четири лева и пет стотинки/, произтичащо от евентуалното прекратяване с обратно действие на основание чл. 25 от ЗЗД на Договор за прехвърляне на вземания (цесия) от 03.11.2014г и споразумения към него. ОТХВЪРЛЯ възражение с вх.175137/29.12.2017г., подадено от Георги Методиев Лесев, ЕГН **********, с адрес – гр.Пловдив, ул.“Свобода“ № 72, вх.Б, ет.5, ап.15, срещу списъка на неприетите от синдика вземания срещу длъжника „Хелт енд Уелнес“ АД, предявени в срока по чл. 688, ал.1 от ТЗ относно неприемането на предявеното от него с допълнителна молба с вх.№ 144851/ 31.10.2017г. вземане в размер на сумата от 985 000 щ.д. с левова равностойност в размер на 1 647 422,35 по курса на БНБ. ОТХВЪРЛЯ възражение с вх.№174740/28.12.2017г. подадено от Георги Ангелов Пандъров, ЕГН **********, с адрес – гр.Хасково, ул.“Стара планина“ № 45, вх.А, ап.30, срещу списъка на неприетите от синдика вземания срещу длъжника „Хелт енд Уелнес“ АД, предявени в срока по чл. 688, ал.1 от ТЗ относно неприемането на предявеното от него вземане с молба с вх.№144344/30.10.2017г. в размер на 495 000 /четиристотин деветдесет и пет хиляди/ лева, произтичащо от евентуалното прекратяване с обратно действие на основание чл. 25 от ЗЗД на Договор за прехвърляне на вземания (цесия) от 01.10.2014г и споразумения към него. ОТХВЪРЛЯ възражение с вх.№ 174742 от 28.12.2017г., подадено от Янка Тенева Тасева, ЕГН **********, с адрес – гр. Пловдив, ул.“Петко Д.Петков“№ 39, ет.5, ап.51, срещу списъка на неприетите от синдика вземания срещу длъжника „Хелт енд Уелнес“ АД, предявени в срока по чл. 688, ал.1 от ТЗ относно неприемането на предявеното от нея с молба вх. № 143748/30.10.2017 г., вземане в размер на 267 938, 75 щатски долара с левова равностойност 446 793,22 лева, както и 47 000 евро с левова равностойност 91 924, 01 лева, произтичащо от евентуалното прекратяване с обратно действие на основание чл. 25 от ЗЗД на договор за прехвърляне на вземания (цесия) от 01.10.2014г и споразумения към него. ОТХВЪРЛЯ възражение вх.№ 173736 от 22.12.2017г. подадено от „ЕНЕРГО ПРО Продажби”АД, ЕИК 103533691, с адрес – гр.Варна, Варна тауърс-Г“ срещу списъка на неприетите от синдика вземания срещу длъжника „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ относно неприети негови вземания, предявени с молба по пощата с вх.№153916/16.11.2017г. с п.к. от 15.11.2017г. ОТХВЪРЛЯ възражение с вх.№172560/20.12.2017г. подадено от Надя Иванова Божилова, ЕГН **********, със съдебен адрес – гр.София, бул.“Цар Борис ІІІ“ № 430, срещу списъка на неприетите от синдика вземания срещу длъжника „Хелт енд Уелнес“ АД относно неприетото й вземане, предявено с молба с вх.№ 144361/30.10.2017г. ОДОБРЯВА списъците на приетите и неприети вземания, обявени от синдика на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, в Търговския регистър на 19.12.2017г. под №**********2238 с горепосочените корекции. Да се изпрати препис от определението и на синдика. Определението не подлежи на обжалване. Да се впише в Търговския регистър.


22.01.2018
Кредитор - Хеджклуб ЕООД


23.01.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 23.01.2018 НАЗНАЧАВА за постоянен синдик на „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 175130852, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул.“Цар Самуил“ № 79, ет.3, ап.7, избрания от СК за синдик г-н Бохос Кеворк Кеворкян, ЕГН **********, с адрес – гр. София, ул.“Христо Белчев“ № 8А, ет.1, ап.4, тел. 0888 887571, с данни по списъка на синдиците по чл. 655 от ТЗ, при месечно възнаграждение в размер на 3000 лв. / три хиляди лева/, платимо от привнесените разноски, а след изчерпването им – от масата на несъстоятелностт, като ОПРЕДЕЛЯ тридневен срок на синдика за встъпване от датата на уведомяването му. Определението не подлежи на обжалване.


24.01.2018
Кредитор - Янка Т. Тасева


24.01.2018
Кредитор - Георги А. Пандъров


24.01.2018
Кредитор - Красимир Т. Станилов


24.01.2018
Кредитор - Надя И. Божилова


26.01.2018
Кредитор - Варненски Свободен Университет Черноризец Храбър


31.01.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


01.02.2018
Кредитор - Пенсионно Акционерно Дружество Цкб Сила АД


07.02.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


08.02.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.02.2018 Одобрява отчета и разходване на сумата 1680.25 лв


08.02.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 08.02.2018 ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 629б от ТЗ начални разноски по несъстоятелността на „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“АД , ЕИК 175130852, в размер на сумата от 60 000 лв. / шестдесет хиляди лева/, вносими в 10 –дневен срок, като в противен случай съдът ще процедира при условията на чл. 632, ал.1 от ТЗ. Определението не подлежи на обжалване. Да се съобщи на първоначалните кредитори-молители. Да се впише в книгата по чл. 634в от ТЗ. Да се издаде препис на синдика.


13.02.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


13.02.2018
Друго - Национална Дирекция За Приходи


14.02.2018
Закрито/разпоредително заседание


14.02.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.02.2018 Одобрява отчета.


22.02.2018
Длъжник - Хелт Енд Уелнес АД


01.03.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


02.03.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.03.2018 Дава разрешение на синдика да упълномощи посочения адвокат за водене на делото срещу НАП и разрешение за заплащане на адв. хонорар.


06.03.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


07.03.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.03.2018 Разрешава разходването на сумата по молбата във връзка с отчета на синдика който одобрява.


14.03.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


15.03.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.03.2018 Одобрява отчета и разходване на разходите


16.03.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


16.03.2018
Кредитор - Сана Парк Ризорт Мениджмънт ЕООД


16.03.2018
Кредитор - Лодж Пропърти


19.03.2018
Закрито/разпоредително заседание


19.03.2018
Закрито/разпоредително заседание


19.03.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.03.2018 Допълва определението , като постановява внасянето на сумите от всички кредитори по особ. синдишка сметка посочена от синдика с молба от 16.03.2018г.


19.03.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


20.03.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 20.03.2018 Разрешава разх. на сумата.


02.04.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


03.04.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


03.04.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


10.04.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 10.04.2018 РАЗРЕШАВА, на основание чл. 717 ал. 2 от ТЗ на синдика на „Хелт енд Уелнес“ АД/ в несъстоятелност/, ЕИК 175130852, / в несъстоятелност/ - г-н Бохос Кеворк Кеворкян да продаде по реда на чл. 717 а – чл. 717 е от ТЗ активи от масата на несъстоятелност както следва: 1/ Дворно място, с площ от 13 016,01 (тринадесет хиляди шестнадесет цяло и една стотна) кв.м. образуващо урегулиран УПИ VII- (парцел седми) „за хотелски комплекс, жилищно строителство, търговия, отдих и други“ имот с планоснимачен № 4534 (четири хиляди петстотин тридесет и четири), с приложена регулация за парцела от квартал 398 (триста деветдесет и осем) по плана на Велинград, с пълен номер 5024534 (пет нула две четири пет три четири), планоснимачен №4534 от кадастрален район 502(петстотин и втори) област Пазарджик при граници на ПИ от югозапад-ПИ пл.№ 6092, №6093, УПИ VIII за хотел, от изток, северозапад и североизток улици при начална тръжна цена в размер на 2 562 490 (два милиона петстотин шестдесет и две хиляди четиристотин и деветдесет лева). 2/ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) XII - 6984- /урегулиран поземлен имот дванадесети отреден за имот планоснимачен номер шест хиляди деветстотин осемдесет и четири/, от квартал 398 /триста деветдесет и осем/, по плана на гр. Велинград, с административен адрес: гр. Велинград, община Велинград, ул. „Цар Самуил“, без посочен административен номер, с площ от 938 /деветстотин тридесет и осем/, квадратни метра — незастроен с приложена регулация и отреждане за „жилищна сграда за отдих и услуги“, при граници: поземлен имот № 502.9681 - ул. „Цар Самуил“, община Велинград и поземлен имот № 502.4534 при начална тръжна цена в размер на 188 225 (сто осемдесет и осем хиляди двеста двадесет и пет) лева. 3/ Дворно място с площ от 534,23 /петстотин тридесет и четири цяло и двадесет и три стотни/ кв. метра, образуващо урегулиран поземлен имот УПИ I /парцел първи/ ;,за трафопост“, имот планоснимачен номер 4534 /четири хиляди петстотин тридесет и четири/, с приложена регулация за парцела от квартал № 3981 /три хиляди деветстотин осемдесет и едно/ по плана на Велинград с № 5024534 /пет милиона двадесет и четири хиляди петстотин тридесет и четири/, планоснимачен номер 4534 /четири хиляди петстотин тридесет и четири/, от кад. Район 502 /петстотин и две/, обл. Пазарджик, при граници на поземления имот: от югоизток УПИ IX - 714, от югозапад, северозапад и североизток - улици. ВЕДНО с находящата се в подробно описания по-горе имот едно етажна масивна сграда ТРАФОПОСТ със застроена площ от 59 /петдесет и девет/ кв. метра, при начална тръжна цена в размер на 127 799 (сто двадесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и девет) лева. Определението не подлежи на обжалване. Да се уведоми синдика.


13.04.2018
Кредитор - Лодж Пропърти


17.04.2018
Кредитор - Сана Парк Ризорт Мениджмънт ЕООД


18.04.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


19.04.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 19.04.2018 РАЗРЕШАВА, на основание на синдика на „Хелт енд Уелнес“ АД/ в несъстоятелност/, ЕИК 175130852, / в несъстоятелност/ - г-н Бохос Кеворк Кеворкян да се разпореди от специалната банкова сметка на дружеството, открита в „Юробанк България“ АД със сума сума в общ размер на 17 535,38 (седемнадесет хиляди петстотин тридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки), представляваща възнаграждение на служителите за два месеца, както и разходи за ел. енергия за месец март. Същите разходи ще бъдат разплатени както е поискано в молбата и както следва: 1/Пенка Ганчева Филева-сума в размер в 1014,56 (хиляда и четиринадесет лева и петдесет и шест ст.) представляваща възнаграждение за месец февруари и март 2018г. по сметка в ЦКБ АД -BG64CECB979010E7418400 BIC: CECBBGSF; 2/Румяна Стоянова Вълчева-сума в размер в 2040,10 (две хиляди и четиридесет лева и десет ст.) представляваща възнаграждение за месец февруари и март 2018г.- по сметка в РАЙФАЙЗЕН БАНК АД - BG36RZBB**********3604 BIC: RZBBBGSF; 3/Наталия Иванова Христофорова-сума в размер в 3 984,14 (три хиляди деветстотин осемдесет и четири лева и четиринадесет ст.) представляваща възнаграждение за месец февруари и март 2018г.- по сметка АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД – ВЛАДИСЛАВОВО – BG89BUIN**********3222 BIC: BIUNBGSF; 4/Първан Кръстев Ангелов-сума в размер в 3077 (три хиляди и седемдесет и седем лева) представляваща възнаграждение за месец февруари и март 2018г.- по сметка в СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД- BG68TTBB**********2329 BIC: TTBBBGSF; 5/Любомир Стоянов Стилянов- сума в размер в 1594,06 (хиляда петстотин деветдесет и четири лева и шест ст.) представляваща възнаграждение за месец февруари и март 2018г.- по сметка в СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД- BG58TTBB**********7820 BIC: TTBBBGSF; 6/Йозеф Артур Кордон-сума в размер в 1594,06 (хиляда петстотин деветдесет и четири лева и шест ст.) представляваща възнаграждение за месец февруари и март 2018г.-по сметка в ДСК ЕАД – BG60STSA**********8939 BIC: STSABGSF; 7/Николай Живков Соларов-848,18 (осемстотин четиридесет и осем лева и осемнадесет ст.)-възнаграждение за месец март- ЦКБ – BG06CECB**********800 BIC: CECBBGSF; 8/Ивайло Венелинов Йончев- сума в размер в 1589,54 (хиляда петстотин осемдесет и девет лева и петдесет и четири ст.) представляваща възнаграждение за месец февруари и март 2018г.-по сметка в Банка ДСК ЕАД – BG50STSA**********0435 BIC: STSABGSF 9/Разходи за консумирана ел. енергия в размер на 1 793,74- (хиляда седемстотин деветдесет и три лева и седемдесет и четири ст.-на енергодружеството обслужващо комплекса. Определението не подлежи на обжалване. Да се уведоми синдика и молителят по молба с вх.№53401/17.04.2018г.


26.04.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


27.04.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 27.04.2018 По делото липсва разпореждане и указания за представяне на становище и вероятно е сгрешен номера на делото.Да се изпрати молбата с приложенията на VІ-9 с-в по т.д. №1538/2017г.


02.05.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


03.05.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.05.2018 Одобрява отчета и разходване със сумите в него.


09.05.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


10.05.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.05.2018 Разрешавам връщане на сумите на втория участник


15.05.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


16.05.2018
Закрито/разпоредително заседание
Постановление за възлагане от 16.05.2018 ВЪЗЛАГА на „ЕМКО ИНВЕСТМЪНТС“ АД, ЕИК 204934147 със седалище и адрес на управление – гр. София, бул.“Цариградско шосе“ №121, правото на собственост върху следната обособена част от имуществото на длъжника „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ– в несъстоятелност, представляваща следния недвижим имот: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) XII - 6984 - (урегулиран поземлен имот дванадесети отреден за имот планоснимачен номер шест хиляди деветстотин осемдесет и четири), от квартал 398 (триста деветдесет и осем), по плана на гр. Велинград, с административен адрес: гр. Велинград, община Велинград, ул. „Цар Самуил“, без посочен административен номер, с площ от 938 (деветстотин тридесет и осем), квадратни метра – незастроен с приложена регулация и отреждане за „жилищна сграда за отдих и услуги“, при граници: поземлен имот № 502.9681 – ул. „Цар Самуил“, община Велинград и поземлен имот № 502.4534 на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ за сумата от 188 250,10 лв./ сто осемдесет и осем хиляди двеста и петдесет лева и десет стотинки/. ОСЪЖДА „ЕМКО ИНВЕСТМЪНТС“ АД, ЕИК 204934147 със седалище и адрес на управление – гр. София, бул.“Цариградско шосе“ №121, да заплати по сметка на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, с адрес – гр. София, бул.“Витоша“ № 2, сумата от 2823,75 лв. – държавна такса за издаване на постановлението. Постановлението подлежи на обжалване от участвалите в търга и от длъжника по реда на чл. 717з, ал.3 ТЗ в седмодневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Апелативен Съд – град София. След влизането на постановлението в сила и представяне на доказателства за заплатените местни данъци и такси по прехвърлянето на собствеността, да се издадат преписи от същото на купувача и на синдика. Да се впише в книгата по чл.634в от Търговския закон.


21.05.2018
Кредитор - Сана Парк Ризорт Мениджмънт ЕООД


21.05.2018
Кредитор - Сана Парк Ризорт Мениджмънт ЕООД


21.05.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


23.05.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


25.05.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 25.05.2018 РАЗРЕШАВА, на основание чл. 717 ал. 2 от ТЗ на синдика на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ / в несъстоятелност/, ЕИК 175130852 / в несъстоятелност/ - г-н Бохос Кеворк Кеворкян да продаде по реда на чл. 717ж от ТЗ активи от масата на несъстоятелност както следва: 1/ Дворно място, с площ от 13 016,01 (тринадесет хиляди шестнадесет цяло и една стотна) кв.м. образуващо урегулиран УПИ VII- (парцел седми) „за хотелски комплекс, жилищно строителство, търговия, отдих и други“ имот с планоснимачен № 4534 (четири хиляди петстотин тридесет и четири), с приложена регулация за парцела от квартал 398 (триста деветдесет и осем) по плана на Велинград, с пълен номер 5024534 (пет нула две четири пет три четири), планоснимачен №4534 от кадастрален район 502(петстотин и втори) област Пазарджик при граници на ПИ от югозапад-ПИ пл.№ 6092, №6093, УПИ VIII за хотел, от изток, северозапад и североизток улици при начална тръжна цена в размер на 2 049 992 (два милиона четиридесет и девет хиляди и деветстотин деветдесет и два лева), при стъпка за наддаване в размер на 72 000лв. 2/ Дворно място с площ от 534,23 /петстотин тридесет и четири цяло и двадесет и три стотни/ кв. метра, образуващо урегулиран поземлен имот УПИ I /парцел първи/; за трафопост“, имот планоснимачен номер 4534 /четири хиляди петстотин тридесет и четири/, с приложена регулация за парцела от квартал № 3981 /три хиляди деветстотин осемдесет и едно/ по плана на Велинград с № 5024534 /пет милиона двадесет и четири хиляди петстотин тридесет и четири/, планоснимачен номер 4534 /четири хиляди петстотин тридесет и четири/, от кад. Район 502 /петстотин и две/, обл. Пазарджик, при граници на поземления имот: от югоизток УПИ IX - 714, от югозапад, северозапад и североизток - улици. ВЕДНО с находящата се в подробно описания по-горе имот едно етажна масивна сграда ТРАФОПОСТ със застроена площ от 59 /петдесет и девет/ кв. метра, при начална тръжна цена в размер на 102 239,20 (сто и две хиляди двеста тридесет и девет лева и двадесет стотинки) лева, при стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. Определението не подлежи на обжалване. Да се уведоми синдика. СЪДИЯ:


01.06.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


04.06.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.06.2018 Одобрява отчета и разходване на сумите по отчета.


07.06.2018
Друго - Емилиян Х. Гебрев


15.06.2018
Кредитор - Сана Парк Ризорт Мениджмънт ЕООД


18.06.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


18.06.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.06.2018 Препис от молба с вх.№ 83435/15.06.18г. на синдика за становище в 7 дневен срок.


19.06.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.06.2018 Одобрява отчета и разрешава разходване на сумите по молбата.


03.07.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


05.07.2018
Кредитор - Нап


09.07.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


09.07.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.07.2018 Одобрява отчета и расходване на сумите по същия.


10.07.2018
Закрито/разпоредително заседание
Постановление за възлагане от 10.07.2018 ВЪЗЛАГА на „ЕМКО ИНВЕСТМЪНТС“ АД, ЕИК 204934147 със седалище и адрес на управление – гр. София, бул.“Цариградско шосе“ №121, правото на собственост върху следната обособена част от имуществото на длъжника „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ– в несъстоятелност, представляваща следния недвижим имот: Дворно място, с площ от 13 016,01(тринадесет хиляди шестнадесет цяло и една стотна) кв.м. образуващо урегулиран УПИ VII- (парцел седми) „за хотелски комплекс, жилищно строителство, търговия, отдих и други“ имот с планоснимачен № 4534 (четири хиляди петстотин тридесет и четири), с приложена регулация за парцела от квартал 398 (триста деветдесет и осем) по плана на Велинград, с пълен номер 5024534 (пет нула две четири пет три четири), планоснимачен №4534 от кадастрален район 502(петстотин и втори) област Пазарджик при граници на ПИ от югозапад-ПИ пл.№ 6092, №6093, УПИ VIII за хотел, от изток, северозапад и североизток улици, за сумата от 2 049 992 лв. / два милиона четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и два лева/. ОСЪЖДА „ЕМКО ИНВЕСТМЪНТС“ АД, ЕИК 204934147 със седалище и адрес на управление – гр. София, бул.“Цариградско шосе“ №121, да заплати по сметка на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, с адрес – гр. София, бул.“Витоша“ № 2, сумата от 3000 лв. / три хиляди лева/– държавна такса за издаване на постановлението. Постановлението подлежи на обжалване от участвалите в търга и от длъжника по реда на чл. 717з, ал.3 ТЗ в седмодневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Апелативен Съд – град София. След влизането на постановлението в сила и представяне на доказателства за заплатените местни данъци и такси по прехвърлянето на собствеността, да се издадат преписи от същото на купувача и на синдика. Да се впише в книгата по чл.634в от Търговския закон.


11.07.2018
Кредитор - Сана Парк Ризорт Мениджмънт ЕООД


13.07.2018
Кредитор - АДвокатско Дружество Спасов И Братанов


16.07.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


16.07.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


17.07.2018
Закрито/разпоредително заседание


17.07.2018
Закрито/разпоредително заседание


17.07.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.07.2018 Препис от молби вх.№ 99146 и вх.№ 101215 на синдика за становище в 3 дневен срок.


18.07.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


19.07.2018
Кредитор - Лодж Пропърти


24.07.2018
Кредитор - Корпоративна Търговска Банка АД/Н/


26.07.2018
Кредитор - Пенсионноосигурителна Компания Съгласие АД


26.07.2018
Кредитор - Пенсионноосигурителна Компания Съгласие АД


26.07.2018
Кредитор - Животозастрахователна Компания Съгласие ЕАД


26.07.2018
Кредитор - Животозастрахователна Компания Съгласие ЕАД


01.08.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


02.08.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.08.2018 Одобрява отчета и разходваните суми


08.08.2018
Друго - Емко Инвестмънтс АД


09.08.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.08.2018 Да се издаде заверено постановление.


13.08.2018
Кредитор - Доброволен Пенсионен Фонд Цкб СилаКредитор - Пенсионно Акционерно Дружество Цкб Сила АДКредитор - Професионален Пенсионен Фонд Цкб СилаКредитор - Универсален Пенсионен Фонд Цкб Сила


15.08.2018
Кредитор - Доброволен Пенсионен Фонд Цкб СилаКредитор - Пенсионно Акционерно Дружество Цкб Сила АДКредитор - Професионален Пенсионен Фонд Цкб СилаКредитор - Универсален Пенсионен Фонд Цкб Сила


16.08.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


17.08.2018
Кредитор - Сана Парк Ризорт Мениджмънт ЕООД


17.08.2018
Кредитор - Сана Парк Ризорт Мениджмънт ЕООД


20.08.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 20.08.2018 РАЗРЕШАВА, на основание чл. 717 ал. 2 от ТЗ на синдика на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ / в несъстоятелност/, ЕИК 175130852 / в несъстоятелност/ - г-н Бохос Кеворк Кеворкян да продаде по реда на чл. 717ж от ТЗ активи от масата на несъстоятелност както следва: 1/ Поземлен имот (с идентификатор 02837.5.255 съответстващ на имот) с № 010102 (нула десет хиляди сто и две), в землището на гр. Батак с ЕКАТТЕ 02837, Община Батак с площ 9 662 (девет хиляди шестстотин шестдесет и два) квадратни метра, начин на трайно ползване ливада, при категория на земята – девета, находящ се в местността „Камбуров път“ и при граници и съседи: имот № 010103 – ливада на „ТМ Имоти“ ОД, имот № 010090 – ливада на наследниците на Тодор Петров Божанов, имот № 010100 – ливада на наследниците на Иванка Георгиева Мунджийска, имот № 010083 – ливада на наследниците на Тодор Маргалов Газинчев, имот № 000283 – път IV кл. на Община Батак, при начална цена в размер на 189 030 (сто осемдесет и девет хиляди и тридесет лева.) 2.Поземлен имот (с идентификатор 02837.5.256 съответстващ на имот) с № 010103 (нула десет хиляди сто и три), в землището на гр. Батак с ЕКАТТЕ 02837, Община Батак с площ 9 663 (девет хиляди шестстотин шестдесет и три) квадратни метра, представляващо ливада, при категория на земята – девета, находящ се в местността „Камбуров път“ и при граници и съседи: имот № 010102 – ливада на „ТМ Имоти“ ООД, имот № 010090 – ливада на наследниците на Тодор Петров Божанов, имот № 010097 – ливада на наследниците на Тодор Петров Желязков, имот № 010060 – ливада на наследниците на Атанас Иванов Кавръков, имот № 010104 – ливада на „ТМ Имоти“ ООД, имот № 000283 – път IV кл. на Община Батак, при начална цена в размер на 189 039 (сто осемдесет и девет хиляди и тридесет и девет лева.) 3.Поземлен имот (с идентификатор 02837.5.257 съответстващ на имот) с № 010104 (нула десет хиляди сто и четири), в землището на гр. Батак с ЕКАТТЕ 02837, Община Батак с площ 9 663 (девет хиляди шестстотин шестдесет и три) квадратни метра, представляващо ливада, при категория на земята – девета, находящ се в местността „Камбуров път“ и при граници и съседи: имот № 010103 – ливада на „ТМ Имоти“ ООД, имот № 010060 – ливада на наследниците на Атанас Иванов Кавръков, имот № 010059 – ливада на наследниците на Недялка Димитрова Шундова, имот № 010058 – ливада –земи по чл. 19 от ЗСП33, имот № 010105 – ливада –земи по чл. 19 от ЗСП33, имот № 010055 нива на Елена Петрова Пенчева, имот № 000283 – път IV кл. на Община Батак при при начална цена в размер на 189 039 (сто осемдесет и девет хиляди и тридесет и девет лева.) Определението не подлежи на обжалване. Да се уведоми синдика.


21.08.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.08.2018 Одобрява отчета.


27.08.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


31.08.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 31.08.2018 Предвид становището дава разрешение на синдика


07.09.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


14.09.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.09.2018 Одобрява отчета и разходване на сумите по него.


21.09.2018
Кредитор - Сана Парк Ризорт Мениджмънт ЕООД


21.09.2018
Кредитор - Сана Парк Ризорт Мениджмънт ЕООД


21.09.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


25.09.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 25.09.2018 Одобрява отчетите и разходването на сумите.


01.10.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


02.10.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.10.2018 Одобрява отчета и разходване на сумите по него.


15.10.2018
Кредитор - Сана Парк Ризорт Мениджмънт ЕООД


15.10.2018
Кредитор - Сана Парк Ризорт Мениджмънт ЕООД


16.10.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


17.10.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.10.2018 Одобрява отчета и разходване на сумите по молбата.


24.10.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


25.10.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 25.10.2018 РАЗРЕШАВА, на основание чл. 717 ж от ТЗ на синдика на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ / в несъстоятелност/, ЕИК 175130852 / в несъстоятелност/ - г-н Бохос Кеворк Кеворкян да продаде по реда на чл. 717ж от ТЗ активи от масата на несъстоятелност като всеки един имот бъде обявяван и продаван самостоятелно, както следва: 1/ Поземлен имот (с идентификатор 02837.5.255 съответстващ на имот) с № 010102 (нула десет хиляди сто и две), в землището на гр. Батак с ЕКАТТЕ 02837, Община Батак с площ 9 662 (девет хиляди шестстотин шестдесет и два) квадратни метра, начин на трайно ползване ливада, при категория на земята – девета, находящ се в местността „Камбуров път“ и при граници и съседи: имот № 010103 – ливада на „ТМ Имоти“ ОД, имот № 010090 – ливада на наследниците на Тодор Петров Божанов, имот № 010100 – ливада на наследниците на Иванка Георгиева Мунджийска, имот № 010083 – ливада на наследниците на Тодор Маргалов Газинчев, имот № 000283 – път IV кл. на Община Батак, при начална цена в размер на 151 224 (сто петдесет и една хиляди и двеста двадесет и четири лева.) 2.Поземлен имот (с идентификатор 02837.5.256 съответстващ на имот) с № 010103 (нула десет хиляди сто и три), в землището на гр. Батак с ЕКАТТЕ 02837, Община Батак с площ 9 663 (девет хиляди шестстотин шестдесет и три) квадратни метра, представляващо ливада, при категория на земята – девета, находящ се в местността „Камбуров път“ и при граници и съседи: имот № 010102 – ливада на „ТМ Имоти“ ООД, имот № 010090 – ливада на наследниците на Тодор Петров Божанов, имот № 010097 – ливада на наследниците на Тодор Петров Желязков, имот № 010060 – ливада на наследниците на Атанас Иванов Кавръков, имот № 010104 – ливада на „ТМ Имоти“ ООД, имот № 000283 – път IV кл. на Община Батак, при начална цена в размер на 151 231,20лв. (сто петдесет и една хиляди двеста тридесет и един лева и двадесет стотинки.) 3.Поземлен имот (с идентификатор 02837.5.257 съответстващ на имот) с № 010104 (нула десет хиляди сто и четири), в землището на гр. Батак с ЕКАТТЕ 02837, Община Батак с площ 9 663 (девет хиляди шестстотин шестдесет и три) квадратни метра, представляващо ливада, при категория на земята – девета, находящ се в местността „Камбуров път“ и при граници и съседи: имот № 010103 – ливада на „ТМ Имоти“ ООД, имот № 010060 – ливада на наследниците на Атанас Иванов Кавръков, имот № 010059 – ливада на наследниците на Недялка Димитрова Шундова, имот № 010058 – ливада –земи по чл. 19 от ЗСП33, имот № 010105 – ливада –земи по чл. 19 от ЗСП33, имот № 010055 нива на Елена Петрова Пенчева, имот № 000283 – път IV кл. на Община Батак, при начална цена в размер на 151 231,20лв. (сто петдесет и една хиляди двеста тридесет и един лева и двадесет стотинки.)


01.11.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


02.11.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.11.2018 Одобрява отчета и разходване на сумите по него.


09.11.2018
Закрито/разпоредително заседание
Решение от 09.11.2018 ОБЯВЯВА длъжника „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС“ АДСИЦ, ЕИК 175130852, в несъстоятелност и постановява прекратяване на дейността му. РЕШЕНИЕТО подлежи на вписване в търговския регистър, като същото може да се обжалва пред САС в 7-мо дневен срок от вписването. ПРЕПИС от решението да се изпрати на АВ за вписването, на основание чл.622 от ТЗ, като заверен препис от решението се издаде на синдика.


19.11.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


20.11.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 20.11.2018 Разрешава разходването със сумите по молбата от 19.11.18г.


03.12.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


03.12.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.12.2018 Одобрява отчета и разходите на същия, включително и възнаграждение на синдика.


06.12.2018
Кредитор - Сана Парк Ризорт Мениджмънт ЕООД


06.12.2018
Кредитор - Сана Парк Ризорт Мениджмънт ЕООД


07.12.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.12.2018 Препис от молба с вх.№160450/06.12.18г. на синдика за становище .


07.12.2018
Синдик - Бохос К. Кеворкян


10.12.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.12.2018 Одобрявя отчета и разходване на сумата по молбата.


18.12.2018
Кредитор - Сана Парк Ризорт Мениджмънт ЕООД


19.12.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.12.2018 Препис от молба с вх.№ 166153/18.12.2018г. на синдика по компетентност.


03.01.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


17.01.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


18.01.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.01.2019 Приема отчета и разходването на сумите по същия.


28.01.2019
Кредитор - Сана Парк Ризорт Мениджмънт ЕООД


01.02.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


04.02.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.02.2019 Одобрява отчета и разрешава разходването на сумите по него.


15.02.2019
Кредитор - Сана Парк Ризорт Мениджмънт ЕООД


15.02.2019
Кредитор - Сана Парк Ризорт Мениджмънт ЕООД


18.02.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


19.02.2019
Кредитор - Национална Агенция За Приходите


25.02.2019
Кредитор - Акаунт Сървис 2009 ЕООД


26.02.2019
Кредитор - Енерго-Про Продажби АД


26.02.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 26.02.2019 Препис от молба с вх.№ 25709/25.02.19г. на синдика за становище в 3 дневен срок.


05.03.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


06.03.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.03.2019 Одобрява отчета и разходване на сумите по него.


19.03.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


02.04.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


08.04.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.04.2019 Одобрява отчета и разходване на сумите по същия от синдика.


10.04.2019
Кредитор - Акаунт Сървис 2009 ЕООД


11.04.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.04.2019 Молба с вх.№ 48927/10.04.2019г. на синдика за становище в 1 седмичен срок от съобщението.


16.04.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


16.04.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


17.04.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.04.2019 Одобрява отчета и разходване на сумите по него.


19.04.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


22.04.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 22.04.2019 Одобрява отчета и разрешава разходване на сумите


23.04.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


24.04.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 24.04.2019 Одобрява отчета и разхода по същия


25.04.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


30.04.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 30.04.2019 Одобрява отчета и разходите на сумите по него.


30.04.2019
Кредитор - Енерго Про Продажби АД


02.05.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.05.2019 Насрочва възражение с вх.№57803/30.04.19г. за 28.05.2019г. от 9.30ч.


08.05.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


09.05.2019
Кредитор - Национална Агенция За Приходите


09.05.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.05.2019 Одобрява отчета и разходване на сумите по него.


10.05.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.05.2019 Насрочва възражение с вх.№ 60702/09.05.19г.за 28.05.2019г. от 9.30ч.


14.05.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


15.05.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


15.05.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 15.05.2019 РАЗРЕШАВА, на основание чл. 717 ал. 2 от ТЗ на синдика на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ / в несъстоятелност/, ЕИК 175130852 / в несъстоятелност/ - г-н Бохос Кеворк Кеворкян да продаде по реда на чл. 717 от ТЗ активи от масата на несъстоятелност както следва:


16.05.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.05.2019 Одобрява отчета и разрешава заплащането на сумата по него.


21.05.2019
Друго - Енерго Про-Продажби АД


22.05.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


22.05.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


28.05.2019
Открито заседание
Определение от 03.06.2019 ИЗМЕНЯ списъка на неприетите вземания спрямо длъжника „Хелт енд уелнес“ АДСИЦ, обявен в ТР на 23.04.2019г., по следния начин: 1/по възражение с вх.№60702/09.05.2019г., от НАП като изключва от списъка на неприетите вземания спрямо длъжника „Хелт енд уелнес“ АДСИЦ, обявен в ТР на 23.04.2019г., следните вземания, предявени с молбата с вх.№22616/19.02.2019г. от НАП, а именно за сумата 43 973 лв. / четиридесет и три хиляди деветстотин седемдесет и три лева/, представляваща главници за данък недвижим имот и такса битови отпадъци за периода от 28.07.2017г. до 30.01.2019г., както и за лихва върху тях в размер на 8 985,38 лв. / осем хиляди деветстотин осемдесет и пет лева и тридесет и осем стотинки/, представляваща лихва за периода от 28.07.2017г. до 30.01.2019г., които са част от включените в акта за установяване на задължение по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № **********- 1/31.08.2018 г., издаден от Община Шабла, вземания, като ВКЛЮЧВА същите в списък на приети допълнително предявени вземания по чл. 688, ал.3 от ТЗ, с поредност по чл. 722, ал.1, т.6 от ТЗ, като ОТХВЪРЛЯ възражението в останалата му част като неоснователно. ОТХВЪРЛЯ като неоснователно възражението с вх.№57803 от 30.04.2019г. подадено от „ЕНЕРГО ПРО Продажби“ АД срещу списъка на неприетите вземания срещу длъжника „Хелт енд Уелнес“ АД за вземанията на обща стойност 338,74 лв., представляваща стойността на консумирана и незаплатена ел. енергия за периода от м. август 2018г. до месец октомври 2018г. и лихва върху тях. ОДОБРЯВА списъците, обявени от синдика на „Хелт енд Уелнес“ АД, в Търговския регистър на 23.04.2019г. под №**********2939 с горните изменения. Да се изпрати препис от определението и на синдика. Определението не подлежи на обжалване. Да се впише в Търговския регистър.


03.06.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


04.06.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.06.2019 Одобрява отчета и разходването на сумата по него.


17.06.2019
Кредитор - Национална Агенция По Приходите


18.06.2019
Кредитор - АДвокатско Съдружие Спасов И Братанов


19.06.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


01.07.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.07.2019 Продължава срока с две седмици , считано от изтичане на първоначалния.


01.07.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.07.2019 Одобрява отчета и извършване на разходите по него.


01.07.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


01.07.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


16.07.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


17.07.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.07.2019 Одобрява отчета и разходването на сумите по същия.


26.07.2019
Особен представител - Сийка И. МиленоваДлъжник - Хелт Енд Уелнес АД


29.07.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 29.07.2019 Да се издаде ИЛ


01.08.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


07.08.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.08.2019 Одобрява отчета


13.08.2019
Кредитор - Корпоративна Търговска Банка АД/Н/


16.08.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


20.08.2019
Кредитор - Корпоративна Търговска Банка АД/Н/


21.08.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.08.2019 Молба с вх. № 102439/13.08.2019 г. - без разглеждане.Препис на синдика за становище в 3 - дневен срок от съобщението.


21.08.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.08.2019 Одобрява отчета и разходване на сумата по същия.


21.08.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.08.2019 Препис от молба с вх.№ 104601/20.08.2019 на синдика за становище в 3 - дневен срок от съобщението в който да представи и списък на вземанията в % на кредиторите .


28.08.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


28.08.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


29.08.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 29.08.2019 СВИКВА СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на „„Хелт енд уелнес“ АДСИЦ / в несъстоятелност/ на 24.09.2019г. от 10,00ч. в Съдебната палата, в заседателната зала на състав VІ-18 с дневен ред по двете молби с вх.№ 104601/20.08.2018г. от „КТБ“ АД и с вх.№106859/28.08.2019г. от синдика. Да се изпрати незабавно покана за СК за обявяване в Търговския регистър. Да се уведоми и призове синдика за събранието, както и кредитора „КТБ“ АД, по чиято молба е свикването. Да се призове за СК и длъжника.


03.09.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


16.09.2019
Кредитор - Лодж Пропърти


17.09.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


19.09.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


24.09.2019
Събрание на кредиторите заседание


02.10.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


03.10.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.10.2019 Одобрява отчета.


07.10.2019
Кредитор - Корпоративна Търговска Банка АД/Н/


08.10.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.10.2019 Да се издаде РКО


16.10.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


17.10.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.10.2019 Одобрява отчета и разрешава разходването на сумите по молбата.


30.10.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


31.10.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 31.10.2019 РАЗРЕШАВА, на основание чл. 717 ал. 2 от ТЗ на синдика на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ / в несъстоятелност/, ЕИК 175130852 / в несъстоятелност/ - г-н Бохос Кеворк Кеворкян да продаде по реда на чл. 717ж от ТЗ активи от масата на несъстоятелност както следва:


05.11.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


06.11.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.11.2019 Одобрява отчета.


11.11.2019
Друго - Италиан Дизайн Център ООД


20.11.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


20.11.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


21.11.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.11.2019 Одобрява отчета. Разрешава разходването на сумите.


26.11.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


03.12.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


04.12.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.12.2019 Одобрява отчета и разходване на сумите по него.


16.12.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


16.12.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


16.12.2019
Синдик - Бохос К. Кеворкян


17.12.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 17.12.2019 ОДОБРЯВА на основание чл. 692, ал.1 от ТЗ допълнителния списък на неприети предявени вземания, изготвени от синдика на „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АД / в несъстоятелност/, представен по делото с молба от 26.11.2019г. и обявени в Търговския регистър на 04.12.2019г. Да се извърши обявяване в АВ, ТР на определението за одобряване на списъка, като се изпрати препис от същото. Определението не подлежи на обжалване.


17.12.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 17.12.2019 РАЗРЕШАВА, на основание чл. 717 ал. 2 от ТЗ на синдика на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ / в несъстоятелност/, ЕИК 175130852 / в несъстоятелност/ - г-н Бохос Кеворк Кеворкян да продаде по реда на чл. 717 от ТЗ активи от масата на несъстоятелност както следва: Дворно място с площ от 534,23 /петстотин тридесет и четири цяло и двадесет и три стотни/ кв. метра, образуващо урегулиран поземлен имот УПИ I /парцел първи/ „за трафопост“, имот планоснимачен номер 4534 /четири хиляди петстотин тридесет и четири/, с приложена регулация за парцела от квартал № 3981 /три хиляди деветстотин осемдесет и едно/ по плана на Велинград с № 5024534 /пет милиона двадесет и четири хиляди петстотин тридесет и четири/, планоснимачен номер 4534 /четири хиляди петстотин тридесет и четири/, от кад. Район 502 /петстотин и две/, обл. Пазарджик, при граници на поземления имот: от югоизток УПИ IX – 714, от югозапад, северозапад и североизток – улици. ВЕДНО с находящата се в подробно описания по-горе имот едноетажна масивна сграда ТРАФОПОСТ със застроена площ от 59 /петдесет и девет/ кв. метра, при начална тръжна цена в размер на 98 255 (деветдесет и осем хиляди двеста петдесет и пет) лева. Определението не подлежи на обжалване. Да се уведоми синдика.


07.01.2020
Синдик - Бохос К. Кеворкян


08.01.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.01.2020 Одобрява отчета и разходване на сумата по същия.


16.01.2020
Синдик - Бохос К. Кеворкян


16.01.2020
Синдик - Бохос К. Кеворкян


17.01.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 17.01.2020 РАЗРЕШАВА, на основание чл. 717 ал. 2 от ТЗ на синдика на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ / в несъстоятелност/, ЕИК 175130852 / в несъстоятелност/ - г-н Бохос Кеворк Кеворкян да продаде по реда на чл. 717 от ТЗ активи от масата на несъстоятелност както следва: 1.Поземлен имот с идентификатор 02837.5.255, съответстващ на имот с № 010102 (нула десет хиляди сто и две), в землището на гр. Батак с ЕКАТТЕ 02837, Община Батак с площ 9 662 (девет хиляди шестстотин шестдесет и два) квадратни метра, начин на трайно ползване ливада, при категория на земята – девета, находящ се в местността „Камбуров път“ и при граници и съседи: имот № 010103 – ливада на „ТМ Имоти“ ОД, имот № 010090 – ливада на наследниците на Тодор Петров Божанов, имот № 010100 – ливада на наследниците на Иванка Георгиева Мунджийска, имот № 010083 – ливада на наследниците на Тодор Маргалов Газинчев, имот № 000283 – път IV кл. на Община Батак, при начална тръжна цена в размер на: 140 503 лева (сто и четиридесет хиляди петстотин и три лева/. 2. Поземлен имот с идентификатор 02837.5.256, съответстващ на имот с № 010103 (нула десет хиляди сто и три), в землището на гр. Батак с ЕКАТТЕ 02837, Община Батак с площ 9 663 (девет хиляди шестстотин шестдесет и три) квадратни метра, представляващо ливада, при категория на земята – девета, находящ се в местността „Камбуров път“ и при граници и съседи: имот № 010102 – ливада на „ТМ Имоти“ ООД, имот № 010090 – ливада на наследниците на Тодор Петров Божанов, имот № 010097 – ливада на наследниците на Тодор Петров Желязков, имот № 010060 – ливада на наследниците на Атанас Иванов Кавръков, имот № 010104 – ливада на „ТМ Имоти“ ООД, имот № 000283 – път IV кл. на Община Батак, при начална тръжна цена в размер на: 140 510 лева (сто и четиридесет хиляди петстотин и десет лева/. 3. Поземлен имот (с идентификатор 02837.5.257 съответстващ на имот) с № 010104 (нула десет хиляди сто и четири), в землището на гр. Батак с ЕКАТТЕ 02837, Община Батак с площ 9 663 (девет хиляди шестстотин шестдесет и три) квадратни метра, представляващо ливада, при категория на земята – девета, находящ се в местността „Камбуров път“ и при граници и съседи: имот № 010103 – ливада на „ТМ Имоти“ ООД, имот № 010060 – ливада на наследниците на Атанас Иванов Кавръков, имот № 010059 – ливада на наследниците на Недялка Димитрова Шундова, имот № 010058 – ливада –земи по чл. 19 от ЗСП33, имот № 010105 – ливада –земи по чл. 19 от ЗСП33, имот № 010055 нива на Елена Петрова Пенчева, имот № 000283 – път IV кл. на Община Батак, при начална тръжна цена в размер на: 140 510 лева (сто и четиридесет хиляди петстотин и десет лева/. Определението не подлежи на обжалване. Да се уведоми синдика.