<< Търсене


27.02.2020


04.03.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 04.03.2020 


04.03.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 04.03.2020 ДОПУСКА представените от длъжника писмени доказателства. ДОПУСКА, на основание чл.195 ал.1 от ГПК, изслушването на съдебно-счетоводна експертиза, която след проверка на документацията при длъжника, в Търговския регистър и в НАП, да даде отговор на задачите, формулирани от длъжника в молбата, раздел „Доказателства“, въпроси 1-10. ВЪЗЛАГА изготвянето на заключението на вещо лице ВАНЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА, специалност: Икономика и управление на търговията, Международни икономически отношения, Право, с адрес гр. София, п.к. 1345, ул.”Кукуш”, бл.59, ет.2, ап.10. ЗАДЪЛЖАВА НАП, на основание чл. 192 от ГПК, в едноседмичен срок от съобщението да изпрати по делото заверени преписи от ГДД и ГФО за 2017, 2018, 2019 година, като уведоми съда в случай, че длъжникът не е представил ГДД и ГФО. ЗАДЪЛЖАВА СДВР Отдел „Пътна полиция“, на основание чл. 192 от ГПК в едноседмичен срок от съобщението да изпрати по делото служебна справка относно пътни превозни средства, регистрирани на името на „Ню геймс“ АД с ЕИК с ЕИК 203648851. ЗАДЪЛЖАВА, на основание чл. 621а, ал. 1, т. 2 от ТЗ вр. с чл. 192 от ГПК, Служба по вписванията София да представи по делото справка за вписвания, отбелязвания и заличавания по партидата на търговското дружество –длъжник. НАСРОЧВА делото за 07 април 2020 година от 10, 30 часа, за която дата да се призове длъжника с препис от определението. Да се призове вещото лице.


06.03.2020
Синдик - Тихомир Н. Найденов


06.03.2020
Синдик - Тихомир Н. Найденов


11.03.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.03.2020 ДА СЕ ИЗПРАТИ за вписване в Търговския регистър Определение №1277 от 04.03.2020 г. по търг. дело № 447 по описа за 2020 г. на СГС,ТО, VI-14 състав.


11.03.2020
Синдик - Тихомир Н. Найденов


12.03.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 12.03.2020 РАЗРЕШАВА на временния синдик на “НЮ ГЕЙМС” АД с ЕИК 203648851 Тихомир Николов Найденов в производството по търг.дело № 447 по описа за 2020 г., да ОТКРИЕ на името на фирма „НЮ ГЕЙМС” АД, ЕИК 203648851 в банка „Юробанк България” АД с ЕИК 000694749, особена (синдическа) банкова сметка. ЗАДЪЛЖАВА временния синдик на “НЮ ГЕЙМС” АД с ЕИК 203648851, Тихомир Николов Найденов да уведоми органите на „Юробанк България” АД за изпълнението на настоящото определение. ДА СЕ СЪОБЩИ определението на синдика за незабавно изпълнение.


12.03.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.03.2020 Да се изпрати съобщение до длъжника да внесе предварителен депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 500лв.


12.03.2020
Друго - Лото Гид ЕООД


13.03.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 13.03.2020 Без уважение! Молителят не е страна в производството.


18.03.2020
Друго - Нап


20.03.2020
Кредитор - Национална Агенция За Приходите


23.03.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 23.03.2020 ОТСРОЧВА разглеждането на търг.дело № 447 по описа за 2020 г. по описа на Софийския градски съд, Търговско отделение, VI-14 състав, за 14 април 2020 г. от 11, 30 часа. ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните и посочените в списъка на призованите лица за насроченото съдебно заседание, като изготвените призовки, съобщения и съдебни книжа да се предадат своевременно за връчването им, което ще се осъществи след отпадане на действието на п.XII от Заповед № РД-08-1707 от 16.03.2020 г. на Председателя на Софийски градски съд. Определението не подлежи на обжалване.


24.03.2020
Синдик - Тихомир Н. Найденов


02.04.2020
Молител - Ню Геймс АД


03.04.2020
Синдик - Тихомир Н. Найденов


03.04.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 03.04.2020 ОТМЕНЯ, на основание чл.629а, ал.5 от Търговския закон, допусната с определение от 04.03.2020 г. по търг.дело №447/2020 г. по описа на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-14 състав обезпечителна марка запор на вземания по банкова сметка IBAN: BG71BPBI**********3101, BIC:BPBIBGSF в банка „Юробанк България“АД с титуляр „Ню Геймс“ АД с ЕИК 203648851, със седалище и адрес на управление град София, ул.„Фритьоф Нансен” №37 до размера от 167 537, 88 лв., за изплащане на работни заплати. Определението не подлежи на обжалване.


13.04.2020
Синдик - Тихомир Н. Найденов


13.04.2020
Синдик - Тихомир Н. Найденов


14.04.2020
Първо заседание


15.04.2020
Синдик - Тихомир Н. Найденов


15.04.2020
Синдик - Тихомир Н. Найденов


21.04.2020
Друго - Станимир С. Димитров


27.04.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 27.04.2020 ПРИЛАГА отчета на синдика. РАЗРЕШАВА на Тихомир Николов Найденов- временен синдик на „НЮ ГЕЙМС“ АД с ЕИК 203648851 да се разпореди със сумата от общо 62 576, 38 лева, както следва: 1.Текущо възнаграждение на временния синдик за м.март 2020 г. - 1 234.28 лв. 2. Митническо представителство Уърлд Транспорт Оувърсийз България ЕООД по ф/ра № **********/29.01.2020 г. - 586.74 лв. 3. Фърст клас офис ЕООД ел. енергия и вода по 3 ф/ри - 5 818.00 лв. 4. Орбико България ЕООД по ? ф/ра за наем на помещения за Съхранение на билети - 21 730.92 лв. 5. Директа ООД по 6 бр. проформа ф/ри за наем на помещения за съхранение на билети и консумативи /ел енергия и др./ - 17 761.66 лв. 6. Ан-В ЕООД по договор за охрана по 4 бр. проформа ф/ри - 10 826.00 лв. 7. А1 България ЕАД по 3 бр. ф/ри - 728.98 лв. 8. БТК ЕАД по 2 бр.ф/ри - 467.49 лв. 9. ЗЕАД Булстрад последна вноска за допълнително здравно осигуряване на служители преди прекратяване на договори - 3 422.31 лв. от особената банкова сметка на дружеството в „Юробанк България“АД с IBAN:BG92BPBI**********3101 BIC BPBIBGSF. РАЗПОРЕЖДАНЕТО да се съобщи на синдика по телефон, или имейл и да се връчи препис по реда, предвиден в Заповед № РД-08-1759 от 17.03.2020 г. на Председателя на Софийски градски съд.


07.05.2020
Вещо лице - Ваня Д. Петрова


08.05.2020
Кредитор - Румяна В. Георгиева


12.05.2020
Кредитор - Димитър Д. Мишев


13.05.2020
Синдик - Тихомир Н. Найденов


13.05.2020
Синдик - Тихомир Н. Найденов


13.05.2020
Синдик - Тихомир Н. Найденов


13.05.2020
Синдик - Тихомир Н. Найденов


15.05.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.05.2020 Разрешава на синдика да се разпореди със сумите посочени в молба от 12.05.2020г.


20.05.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 20.05.2020 СПИРА производството по търг.дело № 447 по описа за 2020 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-14 състав. Определението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му. СЛЕД изтичането на едномесечен срок делото ДА СЕ ДОКЛАДВА за справка от търговския регистър за дружеството и преценка за допустимостта на настоящето производство.