<< Търсене


20.07.2009


21.07.2009
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 21.07.2009 На осн. чл.131 ал. 1 ГПК препис от исковата молба и от доказателства приложените към нея да се изпратят на ответниците. Указва на длъжникът, че в едномесечен срок от получаването на молбата има право да подаде писмен отговор, който задължително следва да съдържа данните съгласно в чл. 131 ал. 2 т.1 - т. 6 вр. ал. З вр.чл.132 ГПК , като ги предупреждава, че в случай на неподаване на отговор, ще са налице последиците по чл. 133 ГПК.


31.07.2009
Молител - Уникредит Булбанк АД


04.08.2009
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 04.08.2009 ДОПУСКА предварителна обезпечителна мярка 1.1, т. 2 и ал.З във вр. чл. 630, ал.1, т.4 Т по чл. 629, ал.1, т. 2 и ал.З във вр. чл. 630, ал.1, т.4 ТЗ - запор на 350 000 бр. поименни акции с номинална стойност 1 лв. , съставляващи капитала на "Хибриден Център - Златия" ЕАД,със седалище с.Златия, обл. Добричка, ЕИК124059830 чийто едноличен собственик е "ПТИЦЕКЛАНИЦА" АД, гр. Варна ПРИ УСЛОВИЕ, че молителят ""УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД представи доказателства за внесена гаранция в размер на 10 000 лв. На молителя да се издаде обезпечителна заповед след представяне на доказателства за внесена гаранция. Определението подлежи на незабавно изпълнение. Определението подлежи на обжалване пред ВАпС в 7- срок от съобщението.


31.08.2009
Ответник - Птицекланица АД/ В Несъст./


01.09.2009
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.09.2009 Препис да се изпрати на ищеца за становище.


07.09.2009
Молител - Уникредит Булбанк АД


07.09.2009
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.09.2009 Към дело.


01.10.2009
Молител - Уникредит Булбанк АД


06.10.2009
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 06.10.2009 ДОПУСКА предварително обезпечение по т.д. № 886/2009 г. по описа на ВОС - ТО, с цел запазване имуществото на "Птицекланица" АД, със седалище гр.Варна и адрес на управление бул "Цар Освободител" №67, ЧРЕЗ назначаване ЗА ВРЕМЕНЕН СИНДИК Янко Николов Стоянов, ЕГН **********, л.к. № 604014449, изд. на 2б,05.2009г. от МВР - Варна, с постоянен адрес: гр. Провадия, ул. "Хаджи Димитър" № 48, и адрес за кореспонденция: гр. Варна 9000, ул. "Радко Димитриев" № 7, с приложени нотариално заверени декларации по чл.656, ал.2 от ТЗ, като същият има правомощията по чл.635 ал.1 т.4 ТЗ. Определя месечно възнаграждение на синдика в размер на 700 лева. Оставя без уважение икането на кредитора "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, пл. "Света Неделя" № 7 за на основание, чл. 635, ал. 2, във връзка с чл. 630, ал. 1, т. 4 и чл. 629а, ал. 1, т. 2 от ТЗ (като друга обезпечителна мярка) - съдът, да лиши длъжника от правото да управлява и се разпорежда с акциите (и съответстващите им акционерните права) в "Хибриден Център - Златин" ЕАД, като предостави това право на синдика, като неоснователно. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-мо дневен срок от съобщаването му на молителя "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, пл. "Света Неделя" № 7 и на лицето по отношение на което са наложени на "Птицекланица" АД, със седалище гр.Варна и адрес на управление бул "Цар Освободител" №67 пред Варненски апелативен съд, на осн. чл. 629а, ал.6 от ТЗ. ДА СЕ ИЗДАДЕ на молителя обезпечителна заповед. ДА СЕ ВПИШЕ настоящият съдебен акт в книгата по чл.634В ТЗ. Определението подлежи на вписване в ТР.


07.10.2009
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 07.10.2009 ПРИЕМА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ по молба с правно основание чл. 625 ТЗ от "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, пл. "Света Неделя" № у, вписано в Софийски градски съд по ф.д. №2010/1990, чрез пълномощника на законните представители Васил Методиев Стефанов, юрисконсулт, с ЕГН ********** (пълномощното приложено към Молбата на "УниКредит Булбанк" АД за откриване на производство по несъстоятелност срещу "Птицекланица" АД от 17.07.2009 г.Съдебен адр.: гр. София, пл."Света Неделя" № 7. ПОСТАНОВЯВА разглеждане на делото по реда на част III, гл.32 от ГПК -"ПРОИЗВОДСТВО ПО ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ". ПРИКАНВА страните да уредят доброволно възникналия помежду им спор, като при сключване на спогодба. НАЗНАЧАВА съдебно счетоводна експертиза със задача да изследва и установи финансовото състояние на длъжника, неговата финансова автономност, като анализира финансовите резултати от дейността на предприятието на длъжника за периода след датата на сключване на първия договор за Кредит -11.03.2008 г. и финансовите показатели на предприятието към 31.12.2008 г. или друга по-раншна дата, за която приеме че спирането на плащанията към кредитор(и) има дългосрочен характер, както и към датата на изготвяне на заключението, и в частност да установи: - задълженията към всички кредитори, и по групи доставчици, към държавата, към банки/финансови институции; активите и вземанията - краткосрочни и дългосрочни; - да съпостави стойността на краткотрайните активи със стойността на краткосрочните задължения по баланс и установи тяхното съотношение - да изчисли коефициента на обща ликвидност, има ли тенденция към влошаване на ликвидността; - да изчисли коефициентите на бърза, незабавна и абсолютна ликвидност; да изследва дълготрайните материални активи, краткотрайните финансови активи, наличните парични средства; - има ли/липсва ли достатъчно имущество за покриване задълженията, без опасност за интересите на кредиторите; - да установи дали спирането на плащанията има дългосрочен характер и от коя дата; Определя за в.л. Маргарита Добрева Милчева при депозит 700 лева , вносим в три дневен срок от молителя. Да се уведоми в.л. след внасяне на депозита. По направените в исковата молба доказателствени искания за приемане на писмени документи, съдът ще се произнесе в първото по делото заседание, на осн. чл.374, ал.1 от ГПК. НАСРОЧВА открито съдебно заседание по т.д. № 886 по описа за 2009 г. за 22.10.2009 г. от 13, 30 часа,/което ще се гледа при закрити врати/ за която дата да се призоват страните. ПРЕПИС от определение да се изпрати на страните ведно със съобщение за насрочено открито заседание, представляващо Приложение № 1 към Наредба № б на МП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


13.10.2009
Молител - Уникредит Булбанк АД


14.10.2009
Вещо лице - Маргарита М. Добрева


15.10.2009
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.10.2009 В осз.


21.10.2009
Ответник - Птицекланица АД/ В Несъст./


21.10.2009
Друго - Мастър Фийд ЕООД


22.10.2009
Първо заседание


28.10.2009
Молител - Уникредит Булбанк АД


11.11.2009
Вещо лице - Маргарита М. Добрева


19.11.2009
Второ заседание
Решение от 10.12.2009 ОБЯВЯВА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА на "ПТИЦЕКЛАНИЦА" АД - гр. Варна, ЕИК 124059588, със седалище и адрес на управление: област Варна, община Варна, гр. Варна 9000, район "Одесос", бул. "Цар Освободител" N0 67, представлявано от Иван Иванов Иванов - изпълнителен директор, с начална дата 20.05.2009г., на основание чл. 630, ал. 1 от ТЗ. ОТКРИВА производство по несъстоятелност на "ПТИЦЕКЛАНИЦА" АД - гр. Варна, ЕИК 124059588, със седалище и адрес на управление: област Варна, община Варна, гр. Варна 9000, район р-н "Одесос", бул. "Цар Освободител" N0 67, представлявано от Иван Иванов Иванов - изпълнителен директор, на основание чл. 630, ал. 1, т. 2 от ТЗ. НАЗНАЧАВА на основание чл. 630, ал. 1, т. З от ТЗ за временен синдик Янко Николов Стоянов, ЕГН **********, който отговаря на изискванията на чл. 655 от ТЗ и е дал писмено съгласие. Определя за дата на встъпване в длъжност на временния синдик 3 дни дни след вписване на настоящото решение в Търговския регистър ОПРЕДЕЛЯ текущо месечно възнаграждение на синдика в размер на 5 /пет/ минимални работни заплати. ПРОДЪЛЖАВА действието на ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ по чл. 630, ал. 1, т. 4 от ТЗ, наложени с Определение от 04.08.2009г. и Обезпечителна заповед от 07.09.2009 г. ОПРЕДЕЛЯ дата на провеждане на първото събрание на кредиторите 28.01.2010г. от 14 ч. в Търговската зала на Варненски окръжен съд, на основание чл. 630, ал.1, т.5 от ТЗ. Решението да се впише в книгата по чл. 634в от ТЗ. На основание чл. 623 от ТЗ името, телефонът, адресът и електронният адрес на временния синдик да се впишат в Търговския регистър. Решението, Определение от 04.08.2009г., и Обезпечителна заповед от 07.09.2009 г., за мерките по чл. 630, ал.1, т. 4 от ТЗ подлежат на вписване в Търговския регистър на основание чл.624, във вр. с чл. 622 от ТЗ. Решението подлежи на обжалване пред ВАпС в седмодневен срок от вписването му в Търговския Регистър, на основание чл.633, ал. 1 от ТЗ, по реда на ГПК. Решението подлежи на незабавно изпълнение. Назначеният временен синдик да се уведоми по телефона.


16.12.2009
Адвокат - Ангелина Д. Димитрова


21.12.2009
Синдик - Янко Н. Стоянов


22.12.2009
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 22.12.2009 КД.Да се отрази в книгата.


07.01.2010
Молител - Уникредит Булбанк АД


08.01.2010
Кредитор - Биовет АД


11.01.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.01.2010 Да се докладва на синдика.


11.01.2010
Кредитор - Братя Ангелови ООД


12.01.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.01.2010 Да се уведоми и предостави на синдика.


13.01.2010
Молител - Уникредит Булбанк АД


14.01.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.01.2010 На синдика.


14.01.2010
Кредитор - Нактис Галия ООД


15.01.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


15.01.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.01.2010 Да се уведоми синдика.


15.01.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


18.01.2010
Кредитор - Нап - София


19.01.2010
Ответник - Мастър Фийд ЕООД


19.01.2010
Закрито/разпоредително заседание


19.01.2010
Закрито/разпоредително заседание


19.01.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.01.2010 На вниманието на синдика.


22.01.2010
Кредитор - Техра Натурела ООД


25.01.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 25.01.2010 На вниманието на синдика.


25.01.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


26.01.2010
Кредитор - Е.Он България Продажби АД


26.01.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 26.01.2010 Да се оставят на разположение на кредиторите и на длъжника в канцеларията.


26.01.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


27.01.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 27.01.2010 На вниманието на синдика.


27.01.2010
Закрито/разпоредително заседание


28.01.2010
Събрание на кредиторите заседание
Определение от 28.01.2010 ПРИЕМА доклада на временния синдик Янко Стоянов като неразделна част от настоящия протокол, който се преподписа от съдията. ИЗБИРА Янко Николов Стоянов за постоянен синдик на "ПТИЦЕКЛАНИЦА" АД, като синдикът е представил по делото декларация по чл.656 от Търговския закон за съгласието му да бъде назначен за синдик на дружеството, както и декларация по чл.655, ал.2 от Търговския закон. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на постоянния синдик в размер на шест минимални работни заплати за страната. НЕ ПРИЕМА Комитет на кредиторите.


29.01.2010
Кредитор - Скиптер ООД


01.02.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.02.2010 На вниманието на синдика.


02.02.2010
Кредитор - Мвп Компютърс ООД


02.02.2010
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 02.02.2010 НАЗНАЧАВА за постоянен синдик на "Птицекланица" АД - в производство по несъстоятелност, със седалище гр. Варна, пререгистрирано по ЗТР с БИК 124059588 ЯНКО НИКОЛОВ СТОЯНОВ, ЕГН ********** от гр. Варна, ул. "Радко Димитриев" № 7, тел./факс 052 603 100 и 0888 600 693, електронен адрес: зтсНк_51оуапоу@аЪу.Ъ§ . ОПРЕДЕЛЯ текущо възнаграждение на синдика в размер на 6 /шест/ минимални работни заплати за страната месечно, считано от датата на встъпване в длъжност, платимо от масата на несъстоятелността. ОПРЕДЕЛЯ дата на встъпване в длъжност деня, следващ депозиране пред съда на потвърждения на дадените декларация и съгласие по чл. 656 от ТЗ. Препис от определението да се връчи на синдика и изпрати за вписване в Търговския регистър на данните по чл. 623 от ТЗ. Определението да се впише в книгата по чл. 634 от ТЗ. Определението не подлежи на обжалване. /П


03.02.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.02.2010 На вниманието на синдика.


03.02.2010
Кредитор - Интрама Инвест ООД


04.02.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.02.2010 На вниманието на синдика.


04.02.2010
Кредитор - Цу На Нап София Дирекция Търг.Несъстоятелност


05.02.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.02.2010 На вниманието на синдика.


08.02.2010
Кредитор - Тпки Добружанка


09.02.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


09.02.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.02.2010 На синдика.


09.02.2010
Кредитор - Аквила ООД


09.02.2010
Кредитор - Ресапак ООД


10.02.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.02.2010 КД.


10.02.2010
Закрито/разпоредително заседание


12.02.2010
Молител - Иван С. Иванов


15.02.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


16.02.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.02.2010 Да се впише в книгата по чл.634 В ТЗ.


16.02.2010
Закрито/разпоредително заседание


17.02.2010
Кредитор - Хибриден Център Златия АД-С.Златия


18.02.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.02.2010 На вниманието на синдика.


19.02.2010
Адвокат - Ангелина Д. ДимитроваОтветник - Птицекланица АД/ В Несъст./


22.02.2010
Кредитор - Бизнеспарк Маноле ООД


22.02.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 22.02.2010 Насрочва Общо Събрание на кредиторите на осн. чл. 674 ал.1 ГПК на 25.02.2010от 13:30 ч.Да се уведомят кредиторите.


23.02.2010
Закрито/разпоредително заседание


23.02.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 23.02.2010 Отменя разпореждането от 22.02.10 г. за насрочеване за 25.02.10 г. от 13,30 ч., на ОС на кредиторите на ЛТтицекланица" АД / в несъстоятелност/.


23.02.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


24.02.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


25.02.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 25.02.2010 КД.


25.02.2010
Молител - Уникредит Булбанк АД


26.02.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 26.02.2010 Молителят да уточни писмена молба с кои точно действия се увреждат интересите на кредиторите. С определение от 04.08.09 г. съдът се е произнесъл по второто искане.


01.03.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


01.03.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


01.03.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.03.2010 Разрешавам.


01.03.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


01.03.2010
Закрито/разпоредително заседание


01.03.2010
Адвокат - Ангелина Д. ДимитроваОтветник - Птицекланица АД/ В Несъст./


01.03.2010
Закрито/разпоредително заседание


01.03.2010
Кредитор - Ангелина Д. Димитрова


02.03.2010
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 02.03.2010 Определя едноседмичен срок, в който "Уникредит Булбанк" АД гр. София да предплати по особената сметка на синдика IВАN ВG 43 UNCR 7000 751 944 2691, разкрита в Уникредит Булбанк - клон Варна, сумата 45 000.00 /четиридесет и пет хиляди/ лв. за разноски в производството по несъстоятелност на "Птицекланица" АД гр. Варна. Да се уведоми "Уникредит Булбанк" АД гр. София, че ако в посочения срок определената сума не бъде предплатена, съществува основателната вероятност производството по несъстоятелност на бъде спряно на основание чл. 632, ал.5 във вр. с ал. 1 от ТЗ, с последиците от чл. 632, ал.4 от ТЗ. Да се уведоми "Уникредит Булбанк" АД гр. София, че предплатената сума ще му бъде възстановена по реда на чл. 632а от ТЗ. Определението да се впише в книгата по чл. 634 от ТЗ. Определението не подлежи на обжалване.


05.03.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


08.03.2010
Закрито/разпоредително заседание


08.03.2010
Кредитор - Силвена - Костадин Костов ЕТ


08.03.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


08.03.2010
Закрито/разпоредително заседание


08.03.2010
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 08.03.2010 ОДОБРЯВА приложените към молбата на синдика от 24.02.201 Ог. списъци с приети вземания по чл. 685, ал.1 от ТЗ и по чл. 687, ал.1 от ТЗ, в производството по несъстоятелност на "Птицекланица" АД. Определението да се обяви в Търговския регистър.


08.03.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.03.2010 На синдика.


09.03.2010
Кредитор - Риал България ООД


10.03.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.03.2010 На синдика.


11.03.2010
Кредитор - Янул Янулов ЕТ


11.03.2010
Кредитор - Водоснабдяване И Канализация ЕООД Гр.Добрич


12.03.2010
Закрито/разпоредително заседание


12.03.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.03.2010 На синдика.


12.03.2010
Кредитор - Офис В ООД


15.03.2010
Кредитор - Марк ООД


15.03.2010
Кредитор - Цу На Нап София Дирекция Търг.Несъстоятелност


15.03.2010
Кредитор - Уникредит Лизинг АД


15.03.2010
Кредитор - Комфорт Груп ООД


15.03.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.03.2010 На синдика.


15.03.2010
Кредитор - Пантелей К. Райнов


15.03.2010
Кредитор - Цу На Нап София Дирекция Търг.Несъстоятелност


16.03.2010
Кредитор - Зенит-71 ЕООД


16.03.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.03.2010 На синдика.


16.03.2010
Адвокат - Ангелина Д. ДимитроваОтветник - Птицекланица АД/ В Несъст./


17.03.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.03.2010 На вниманието на синдика.


22.03.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


23.03.2010
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 23.03.2010 ОДОБРЯВА приложените към молбата на синдика от 22.03.201 Ог. допълнителен списък с приети вземания по чл. 685, ал.1 от ТЗ и по чл. 687, ал.1 от ТЗ, в производството по несъстоятелност на "Птицекланица" АД. Определението да се обяви в Търговския регистър.


25.03.2010
Кредитор - Булмекс ЕООД


25.03.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 25.03.2010 На синдика.


26.03.2010
Молител - Уникредит Булбанк АД


29.03.2010
Закрито/разпоредително заседание
Решение от 29.03.2010 


31.03.2010
Ответник - Птицекланица АД/ В Несъст./


31.03.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 31.03.2010 ДА СЕ УВЕДОМИ НЕЗАБАВНО СИНДИКА.


01.04.2010
Закрито/разпоредително заседание


01.04.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


01.04.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.04.2010 С оглед направеното искане от процесуалния представител на длъжника , да се уведоми кредитора "Уникредит Булбанк" АД. Решението е обявено в Търговския регистър и подлежи на институционен контрол.


07.04.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


07.04.2010
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 07.04.2010 НА СЛ.ПРИНЦИП НА СЪДИЯ Н.ДАМЯНОВА ДО ЗАВРЪЩАНЕ НА ТИТУЛЯРА.


08.04.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.04.2010 РАЗРЕШАВАМ.


14.04.2010
Адвокат - Ангелина Д. Димитрова


15.04.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.04.2010 На вниманието на синдика.


20.04.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


20.04.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


26.04.2010
Молител - Уникредит Булбанк АД


26.04.2010
Молител - Уникредит Булбанк АД


27.04.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 27.04.2010 На синдика.


27.04.2010
Закрито/разпоредително заседание


28.04.2010
Закрито/разпоредително заседание


28.04.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


28.04.2010
Закрито/разпоредително заседание


28.04.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


28.04.2010
Молител - Уникредит Булбанк АД


28.04.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


28.04.2010
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 28.04.2010 Определя едноседмичен срок, в който кредиторите на „Птицекланица" АД - в несъстоятелност гр. Варна да предплатят по особената сметка на синдика 1ВАМ ВС 43 1ЖСК 7000 751 944 2691, разкрита в Уникредит Булбанк АД, клон Варна, сумата 100 000.00 /сто хиляди/ лв., за разноски по несъстоятелността. Кредиторите да се уведомят, че ако в посочения срок определената сума не бъде предплатена, производството по несъстоятелност на „Птицекланица" АД бъде спряно на основание чл. 632, ал.5 във вр. с ал.1 от ТЗ, с последиците от чл. 632, ал.4 от ТЗ. Предплатената от кредиторите сума ще им бъде възстановена по реда на чл.632а от ТЗ. Определението да се впише в книгата по чл. 634 от ТЗ. Определението не подлежи на обжалване.


28.04.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.04.2010 Да се образува ново т.д. по постъпилото възражение от "Уникредит Булбанк" АД.Насрочва производството за 13.05.2010 г. от 13:30 ч.


28.04.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


29.04.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


29.04.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 29.04.2010 КД.


03.05.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.05.2010 Препис да се изпрати на синдика.


03.05.2010
Кредитор - Нап - София


03.05.2010
Кредитор - Нап - София


04.05.2010
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 04.05.2010 В диспозитива на определение № 842/ 23.03.2010 г. на ВОС по т.д. № 886/2009 год. вместо ОДОБРЯВА приложените към молбата на синдика от 22.03.2010 г. допълнителен списък с приети вземания по чл. 685, ал.1 от ТЗ и по чл. 687, ал.1 от ТЗ, в производството по несъстоятелност на „Птицекланица" АД. ДА СЕ ЧЕТЕ ОДОБРЯВА приложените към молбата на синдика от 22.03.201 Ог. допълнителен списък с приети вземания по чл. 685, ал.1 от ТЗ. В мотивите на определение № 842/ 23.03.2010 г. на ВОС по т.д. № 886/2009 год. Вместо С молба от 22.03.2010г. синдикът на „Птицекланица" АД - в производство по несъстоятелност е представил на съда допълнителен списък с приети вземания по чл.685, ал.1 от ТЗ и списък със служебно вписани приети вземания по чл. 687, ал.1 от ТЗ. Да се чете С молба от 22.03.201Ог. синдикът на „Птицекланица" АД - в производство по несъстоятелност е представил на съда допълнителен списък с приети вземания по чл.685, ал.1 от ТЗ. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се обяви в Търговския регистър.


04.05.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.05.2010 К.Д. Да се докладва след изтичане на срока за възражение.


14.05.2010
Кредитор - Орбимед ЕООД


15.05.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.05.2010 Да се уведоми синдика.


15.05.2010
Адвокат - Ангелина Д. Димитрова


17.05.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.05.2010 НА ВНИМАНИЕТО НА СИНДИКА.


18.05.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


18.05.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


18.05.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.05.2010 Разрешавам.


19.05.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.05.2010 КД.


19.05.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


22.05.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 22.05.2010 КД.


25.05.2010
Молител - Уникредит Булбанк АД


21.06.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


22.06.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


24.06.2010
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 24.06.2010 ОДОБРЯВА на основание чл. 692 ал. 4 от ТЗ списъка с приети вземания, предявени в срока по чл. 688, ал.1 от ТЗ, като го допълва с вземания на НАП гр, София, както следва: 922 лева с поредност на издължаване по чл. 722 ал. 1 т. 6 от ТЗ и 460.65 лева с поредност на издължаване по чл. 722 ал. 1 т. 9 от ТЗ. СВИКВА събрание на кредиторите на „Птицекланица" АД /в несъстоятелност/, ЕЙ К. 124059588, на 08.07.201 Ог. от 13.00 часа в търговската зала на Варненския окръжен съд, при дневен ред: 1. Изслушване на доклад на синдика за предприети действия по издирване на масата на несъстоятелността, отчет за постъпилите суми и извършените досега разноски по несъстоятелността и необходимите разноски за продължаване на производството по несъстоятелност; 2. Определяне реда и начина за осребряване на имуществото на длъжника, метода и условията за оценка на имуществото, избора на оценители и размера на възнаграждението им, на основание чл. 674 ал. 2 от ТЗ, вр. чл. 677 т. 8 от ТЗ; 3. Определяне на текущо възнаграждение на синдика, както и размера, и начина за изплащане на окончателното възнаграждение, на основание на основание чл. 677 т. 5, вр. 661 ал. 1, ал. 4 и 5 от ТЗ. ЗАДЪЛЖАВА на основание чл. 659 ал. 2 от ТЗ, в срок не по- късно от 7 дни преди датата на насроченото събрание синдика да представи актуален доклад за: 1. Резултат от предприети действия по издирване на масата на несъстоятелността, включително предявени искове за нейното попълване, както и за състоянието на имуществото; 2. Отчет за постъпилите суми и за извършените досега разноски по несъстоятелността, взетите мерки за намаляване на текущите разходи и становище за необходимите разноски за продължаване на производството по несъстоятелност, включително за съдебни, и изпълнителни дела по събиране на вземанията, и за попълване на масата на несъстоятелността, възнаграждения на оценители, и други по см. на чл. 723 от ТЗ до осребряване на имуществото. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се впише в нарочната книга по чл. 634в, ал. 1 от Търговския закон. Определението да се изпрати незабавно за обявяване в Агенция по вписванията-Търговски регистър.


25.06.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 25.06.2010 Да се издаде у-ние за снабдяване с у-ние за постоянен адрес.


01.07.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


02.07.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.07.2010 Одобрявам отчета на синдика. Да се приложи към т.д.886/09 г.


05.07.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


05.07.2010
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 05.07.2010 ОДОБРЯВА приложения към молбата на синдика от 2 1.06. 20 Юг. списък с приети вземания по чл. 688, ал.З от ТЗ, в производството по несъстоятелност на „Птицекланица" АД гр. Варна. Определението да се обяви в Търговския регистър. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се впише в нарочната книга по чл. 634в, ал. 1 от Търговския закон.


05.07.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.07.2010 Одобрявам.


05.07.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


06.07.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.07.2010 В осз.


08.07.2010
Събрание на кредиторите заседание


13.07.2010
Кредитор - Хибриден Център Златия АД-С.Златия


14.07.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.07.2010 На вниманието на синдика.


15.07.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


15.07.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


16.07.2010
Закрито/разпоредително заседание


16.07.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.07.2010 КД.


21.07.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


21.07.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


21.07.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


22.07.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 22.07.2010 На случаен принцип на съдия Д.Писарова на осн. 634 б , ал.2 ТЗ.


23.07.2010
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 23.07.2010 ОПРЕДЕЛЯ едноседмичен срок, в който кредиторите на „ПТИЦЕКЛАНИЦА”АД/в ненъстоятелност/, гр.Варна, да предплатят по особената сметка на синдика IBAN BG43UNCR**********2691, разкрита в Уникредит Булбанк АД, клон Варна, сумата от 75000 лева, за разноски по несъстоятелността. ДА СЕ УВЕДОМЯТ КРЕДИТОРИТЕ, че ако в определения от съда срок не предплатят сумата посочена по-горе, производството по несъстоятелността на „Птицекланица”АД, Варна ще бъде спряно на основание чл.632, ал.5 вр.ал.1 от ТЗ като им се укажат и последиците по чл.632, ал.4 от ТЗ. Предплатената от кредиторите сума ще бъде възстановена по реда на чл.632а от ТЗ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на вписване в книгата по чл.634в от ТЗ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване


23.07.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 23.07.2010 КД.


26.07.2010
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 26.07.2010 ДОПЪЛВА дневния ред в определение на съда /без номер/ от 24.06.2010г. по т.дело №886/2009г., по одобряване на списъка на приетите вземания и свикване на събрание на кредиторите, на насроченото първоначално за 08.07.2010г. събрание на кредиторите на Птицекланица АД /в несъстоятелност/, непроведено на тази дата и отсрочено за 26.08.2010г. с протоколно определение от 08.07.2010г., по молбата на синдика Янко Стоянов вх.№27272/21.07.2010г., с поредни точки, както следва: т.4 Вземане на решение за условията, при които синдика да сключва с ответниците по заведени отменителни искове по чл.646, ал.2, т.1 от ТЗ споразумения за уреждане на спора – минимална първа вноска, срок за разсрочване на остатъка, обезпечаване на остатъка срещу отмяна на наложените запори и т.5 Одобряване действия на синдика по вече подписани споразумения. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ДА СЕ ВПИШЕ В КНИГАТА ПО ЧЛ.634В ОТ ТЗ. ПРЕПИС ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ДА СЕ ИЗПРАТИ НЕЗАБАВНО НА АВ, ТР ЗА НЕЗАБАВНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.675, ал.2 ТЗ.


10.08.2010
Адвокат - Ангелина Д. Димитрова


11.08.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.08.2010 На синдика.


17.08.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


18.08.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.08.2010 КД.


23.08.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


23.08.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


24.08.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 24.08.2010 К.Д.


24.08.2010
Закрито/разпоредително заседание


26.08.2010
Събрание на кредиторите заседание
Определение от 26.08.2010 ПРИЕМА доклада на синдика Янко Николов Стоянов. ОПРЕДЕЛЯ реда и начина за осребряване на имуществото на длъжника да бъде следния: вещите и имуществени права от масата на несъстоятелността да се продават от синдика като цяло или на обособени части, като изборът на синдика се определя от достигането на по-висока продажна цена. ОПРЕДЕЛЯ метода и условията на оценка на имуществото на длъжника да бъде по метода на ликвидационната стойност, поотделно за всеки един актив, като при определяне на оценката да не се вземат предвид разходите за ликвидация на съответните оценявани активи. ИЗБИРА за оценител на имуществото на длъжника фирма „Амрита” ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на оценителя в размер на 6 000.00 /шест хиляди/ лева, без ДДС, платими от масата на несъстоятелността. ПРИЕМА текущото възнаграждение на синдика да бъде запазено, както е определено до момента - в размер на 6 минимални работни заплати за страната. ОПРЕДЕЛЯ окончателното възнаграждение на синдика да бъде формирано по следния начин: 7% от събраните суми по заведени отменителни искове, които да бъдат изплащани при изготвянето на всяка текуща сметка на разпределение. ПРИЕМА предложението на синдика, като му предоставя правомощия да подписва с ответниците по отменителни искове с правно основание чл.646, ал.1 от ТЗ, както образувани до момента, така и бъдещи такива споразумения за уреждане на спора при следните условия: 1. С ответници, които не са кредитори с приети вземания в производството по несъстоятелност при заплащане на 20% от размера на иска в срок един месец от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението, а останалите 80%, ведно с дължимите законови лихви от датата на предявяване на исковата молба до датата на съответното плащане – на 10 равни вноски, всяка от които платима в срок един месец, след срока на предходната. 2. С ответниците, които са кредитори с приети вземания в производството по несъстоятелност – да бъде извършено прихващане от главниците, претендирани по отменителните искове, с главниците от вземанията ответниците като кредитори, включени в одобрените от съда по несъстоятелността списъци с приети вземания, до размера на по-малката от двете, при съгласие на ответниците-кредитори, в срок един месец от влизане в сила на определението на съда за одобряване на спогодбата, да внесат по сметката на несъстоятелността, законовите лихви върху цената на иска, изчислена от датата на предявяване на исковата молба до датата на плащане. Ответниците, чиято цена на иска по чл. 646, ал.2, т.1 от ТЗ е по-голяма от размера на приетото им вземане, за остатъка след извършване на прихващането, могат се да ползват и от възможността за приключване на делото при условията на предходната т.1. 3. Във всички споразумения, да бъде договорено разноските да останат за всяка от страните, както са направени, а дължимата държавна такса да бъде присъдена поравно на всяка от страните по делото. НЕ ПРИЕМА предложението за допълнение на т.3 от предложението на синдика, направено от адв. Борислав Борисов, процесуален представител на кредитора „Ресапак” ООД, както следва: разноските да бъдат, така както са направени от страните, а държавната такса да бъде по равно от страните, при положение, че не е налице хипотезата на чл. 78, ал.2 от ГПК. НЕ ПОДЛАГА на обсъждане т.5 от дневния ред на събранието на кредиторите, поради липса на действия за одобряване, извършени от синдика, свързани с подписване на споразумения.


04.10.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


04.10.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


04.10.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


05.10.2010
Закрито/разпоредително заседание


05.10.2010
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 05.10.2010 Определя едноседмичен срок, в който кредиторите на „Птицекланица" АД - в несъстоятелност гр. Варна да предплатят по особената сметка на синдика IBAN BG 43 UNCR 7000 751 944 2691, разкрита в Уникредит Булбанк АД, клон Варна, сумата 85 000.00 /осемдесет и пет хиляди/ лв., за разноски по несъстоятелността. Кредиторите да се уведомят, че ако в посочения срок определената сума не бъде предплатена, производството по несъстоятелност на „Птицекланица" АД бъде спряно на основание чл. 632, ал.5 във вр. с ал.1 от ТЗ, с последиците от чл. 632, ал.4 от ТЗ. Предплатената от кредиторите сума ще им бъде възстановена по реда на чл.632а от ТЗ. Определението да се впише в книгата по чл. 634 от ТЗ. Определението не подлежи на обжалване.


05.10.2010
Закрито/разпоредително заседание


05.10.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


05.10.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.10.2010 ДА.


07.10.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


08.10.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.10.2010 К.Д.


14.10.2010
Молител - Уникредит Булбанк АД


15.10.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.10.2010 На синдика.


21.10.2010
Молител - Уникредит Булбанк АД


22.10.2010
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 22.10.2010 На стр. 7 в предложението на синдика вместо чл. 646, ал.1, да се чете „чл. 646, ал. 2, т.1 от ТЗ", както и на стр. 11, в текста за взетото от събранието решение по т. 4 от дневния ред, като вместо чл. 646, ал.1, да се чете „чл. 646, ал* 2, т. 1 от ТЗ". Определението не подлежи на обжалване.


28.10.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.10.2010 Да се изготви служебна справка и да се изпрати на ВРС.


29.10.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


01.11.2010
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 01.11.2010 КД.


03.11.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


04.11.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.11.2010 КД.


12.11.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


29.11.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 29.11.2010 КД.


01.12.2010
Синдик - Янко Н. Стоянов


02.12.2010
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 02.12.2010 ОДОБРЯВА приложените към молбата на синдика от 01.12.2010 г. допълнителен списък № 1 с приети вземания по чл.688 ал.З ТЗ и допълнителен списък №1почл.687ал.1ТЗ. Определението да се впише в ТР.


28.12.2010
Кредитор - Мастър Фийд ЕООД


29.12.2010
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 29.12.2010 На синдика.


05.01.2011
Кредитор - Грувър ЕООД


06.01.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.01.2011 Да се уведоми синдика.


11.01.2011
Синдик - Янко Н. Стоянов


11.01.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.01.2011 КД.


19.01.2011
Кредитор - Сева Анимал Хелт България ЕООД


20.01.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 20.01.2011 На синдика.


21.01.2011
Синдик - Янко Н. Стоянов


24.01.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 24.01.2011 КД.


07.02.2011
Кредитор - Черноморска Технологична Компания АД


08.02.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.02.2011 На синдика.


25.02.2011
Синдик - Янко Н. Стоянов


28.02.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.02.2011 К.Д.


14.03.2011
Синдик - Янко Н. Стоянов


15.03.2011
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 15.03.2011 КД.


21.03.2011
Кредитор - Черноморска Технологична Компания АД


24.03.2011
Кредитор - Добруджански Хляб АД


25.03.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 25.03.2011 На синдика.


27.04.2011
Синдик - Янко Н. Стоянов


28.04.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.04.2011 К.Д.


10.05.2011
Кредитор - Уникредит Лизинг АД


11.05.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.05.2011 На синдика!


11.05.2011
Кредитор - Янг Трейдинг ЕООД


12.05.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.05.2011 На синдика!


16.05.2011
Синдик - Янко Н. Стоянов


17.05.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.05.2011 К.Д.


07.06.2011
Синдик - Янко Н. Стоянов


08.06.2011
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 08.06.2011 Разрешава продажбата на оцененните активи за длъжника по реда на чл.717 а -717ж Т.З.


20.06.2011
Синдик - Янко Н. Стоянов


20.06.2011
Синдик - Янко Н. Стоянов


23.06.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 23.06.2011 КД.


23.06.2011
Закрито/разпоредително заседание


18.07.2011
Синдик - Янко Н. Стоянов


19.07.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.07.2011 На съдията докладчик.


26.07.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 26.07.2011 К.Д.


03.08.2011
Синдик - Янко Н. Стоянов


03.08.2011
Синдик - Янко Н. Стоянов


04.08.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.08.2011 КД.


11.08.2011
Синдик - Янко Н. Стоянов


12.08.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.08.2011 Да се впише в книгата по чл. 634 Т.З.


30.08.2011
Кредитор - Ресапак ООД


31.08.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 31.08.2011 Не,поради липса на правен интерес.


13.09.2011
Синдик - Янко Н. Стоянов


13.09.2011
Синдик - Янко Н. Стоянов


13.09.2011
Синдик - Янко Н. Стоянов


14.09.2011
Закрито/разпоредително заседание


14.09.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.09.2011 Одобрявам.


14.09.2011
Закрито/разпоредително заседание


26.09.2011
Синдик - Янко Н. Стоянов


27.09.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 27.09.2011 К.Д.


20.10.2011
Синдик - Янко Н. Стоянов


21.10.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.10.2011 Не Налице е конфликт на интереси.


28.10.2011
Синдик - Янко Н. Стоянов


28.10.2011
Молител - Уникредит Булбанк АД


31.10.2011
Синдик - Янко Н. Стоянов


31.10.2011
Синдик - Янко Н. Стоянов


31.10.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 31.10.2011 Да.


01.11.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.11.2011 Да.


03.11.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.11.2011 К.Д.


03.11.2011
Синдик - Янко Н. Стоянов


04.11.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.11.2011 К.Д.


09.11.2011
Ответник - Птицекланица АД/ В Несъст./


10.11.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.11.2011 Да се издаде исканото удостоверение.


22.11.2011
Синдик - Янко Н. Стоянов


22.11.2011
Синдик - Янко Н. Стоянов


23.11.2011
Закрито/разпоредително заседание


23.11.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 23.11.2011 К.Д.


24.11.2011
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 24.11.2011 РАЗРЕШАВА на Янко Стоянов, в качеството му на синдик на „Птицекланица” АД - в несъстоятелност гр. Варна, да извърши продажби на обособени части и отделни имуществени права от масата на несъстоятелността на „Птицекланица” АД - в несъстоятелност, за които са изготвени пазарни оценки – актуализации, приложени към молбата на синдика, на пряко договаряне по реда на чл.718, ал. 1 от ТЗ. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Молбата и настоящия съдебен акт да се отразят в книгата по чл. 634в от ТЗ.


24.11.2011
Синдик - Янко Н. Стоянов


29.11.2011
Кредитор - Варненски Окръжен Съд


30.11.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 30.11.2011 Да се уведоми синдика.


16.12.2011
Синдик - Янко Н. Стоянов


19.12.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.12.2011 К.Д.


20.12.2011
Синдик - Янко Н. Стоянов


21.12.2011
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.12.2011 К.Д.


23.12.2011
Кредитор - Нап - София


03.01.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.01.2012 На синдика.


03.01.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


03.01.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


04.01.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.01.2012 КД.


06.01.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.01.2012 КД.


06.01.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


09.01.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.01.2012 КД.


10.01.2012
Закрито/разпоредително заседание


10.01.2012
Закрито/разпоредително заседание


10.01.2012
Закрито/разпоредително заседание


10.01.2012
Закрито/разпоредително заседание


10.01.2012
Закрито/разпоредително заседание


10.01.2012
Закрито/разпоредително заседание


10.01.2012
Закрито/разпоредително заседание


10.01.2012
Закрито/разпоредително заседание
Постановление за възлагане от 10.01.2012 Възлага на Златко Борисов Станчев, ЕГН: **********, Л.К. № 640556635, изд. на 20.08.2010 год. от МВР – Русе, с постоянен адрес гр. Русе, ул. „Тодор Икономов” № 1, вх.1, ет.1, ап.1, имущество от масата на несъстоятелността на “Птицекланица” АД - в несъстоятелност гр. Варна, а именно: - Товарен автомобил ГАЗ 53, рег. № ТХ 32-20 ТВ, с рама № 65974 и двигател № 2495079, поз. № 2, за сумата 1 251.00 /хиляда двеста петдесет и един/ лева Осъжда Златко Борисов Станчев, ЕГН: **********, да заплати държавна такса в размер на 50.00 /петдесет лева/ лв. по сметка на Варненски окръжен съд. Постановлението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок пред Варненски апелативен съд.


10.01.2012
Закрито/разпоредително заседание


13.01.2012
Молител - Биовет АД


16.01.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.01.2012 Да се уведоми синдика.


20.01.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 20.01.2012 К.Д.


20.01.2012
Закрито/разпоредително заседание
Постановление за възлагане от 20.01.2012 Възлага на Иван Петров Петров, ЕГН **********, притежаващ л. к. № 641092288, изд. на 19.10.20Юг. от МВР Добрич, с постоянен адрес гр. Добрич, ул. „ОП Димитър Ковачев" № 17, вх. Г, ет. З, ап. 5, имущество от масата на несъстоятелността на "Птицекланица" АД - в несъстоятелност гр. Варна, както следва: I. НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ Магазин № 2 /две/, находящ се гр. София, район „Студентски", ж.к. „Дървеница", бл. 48 /четиридесет и осем/, вх. А, със застроена площ 118.00 /сто и осемнадесет/ кв. м., и разгъната застроена площ 118.00 /сто и осемнадесет/ кв. м., при граници и съседи: север - магазин № 1, вх. А, стълбище, юг -улица, изток - улица, запад - вътрешен двор и паркинг, отгоре - ап. № 3 и отдолу - мазета № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, медицински кът и битово помещение на РПУ, заедно с 5.371 % / пет цяло триста седемдесет и една хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и съответното правото на строеж върху земята, находящ се в блок на 8 /осем/ етажа, с панелна конструкция, построен през 1994 година, ведно с движимо имущество, както следва: 1. Съоръжения: ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА 2. Стопански инвентар: ХЛАД.КАМЕРА ГОЛЯМА ХЛАД.КАМЕРА МАЛКА ХЛАДИЛНА КАМЕРА 3. за сумат Задбалансови активи: КОЛИЧКА ЗА ЯЙЦА СТОЛОВЕ - 5 бр. ЩОРИ ВЕРТИКАЛНИ - 6.8 м. РАДИАТОР - 6 бр. ЖЕЛЕЗНИ ВРАТИ - 2 бр. ЕЛ.ТАБЛО КАНТАР 200 КГ ВЕЗНА 10 КГ №298754 МАСИ РАБОТНИ - 2 бр. ПЛОТ РАБОТЕН СТЕЛАЖИ - 9 бр. КАСОВ АПАРАТ № 28636 ВЕЗНА 10 КГ. ЕКАФП 047497 га 140 101.00 /сто и четиридесет хиляди, сто и един/ лева, и П. НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Генерал Тошево, представляващ Магазин за пилета, бюфет и офис, с площ 171.00 / сто седемдесет и един / кв. м., разположен на първия етаж на жилищна сграда, състояща се от първи етаж магазинна част и два жилищни етажа на ул. „Трети март" № 6, ведно с 8.825 % /осем цяло осемстотин двадесет и пет процента/ идеални части от общите части на сградата и същия процент от отстъпеното право на строеж върху дворно място, представляващо част от парцел IV /четири/, пл. № 1839 /хиляда осемстотин тридесет и девет/, кв.63 /шестдесет и три/ по плана на гр. Генерал Тошево, при съседи на имота: улица, парцели VII и VIII, ведно с движимо имущество, както следва: 1. Съоръжения: ВЪНШЕН ГАЗОПРОВОД 2. Стопански инвентар: ФРИЗЕР-РАКЛА ХЛАДИЛНА ВИТРИНА ХЛАДИЛНА ВИТРИНА МАСА ЪГЪЛ СТЕЛАЖИ КОМПЛЕКТ 3. Задбалансови активи: БЮРО ВОДОМЕР ПОЖАРОГАСИТЕЛ СТОЛОВЕ - 2 бр. за сумаг ТЕЛЕФОН ШКАФ - 4 бр. КАСОВ АПАРАТ ОАТЕС8 55М-ОТ 149516 СЕЙФ ЗА ЕКАФП КОТЕЛ ПАРНО РАДИАТОРНИ РЕБРА - 85 бр. ХОРИЗОНТАЛЕН ФРИЗЕР - 2АЖ1881 ХОРИЗОНТАЛЕН ЗАМРАЗИТЕЛ ВЕЗНА 10КГ№ 302051 ВЕЗНА 10 КГ АПАРАТ ГРИЛ КОМПРЕСОР ЗА ХЛ.ШКАФ га 140 101.00 /сто и четиридесет хиляди, сто и един/ левг Осъжда Иван Петров Петров, ЕГН **********, да заплати държавна такса в размер на 4 203.03 /четири хиляди, двеста и три лева и три ст./ лв., представляващи 1.5 % от цената, по сметка на Варненски окръжен съд. Постановлението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок пред Варненски апелативен съд.


23.01.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


24.01.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 24.01.2012 КД.


25.01.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


26.01.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 26.01.2012 КД.


30.01.2012
Адвокат - Ангелина Д. ДимитроваОтветник - Птицекланица АД/ В Несъст./


31.01.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 31.01.2012 Да.


02.02.2012
Кредитор - Е.Он-България Продажби АД


03.02.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.02.2012 Препис да се изпрати на синдика.


13.02.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


14.02.2012
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 14.02.2012 ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка в постановление за възлагане от 10.01.2012 г. с което съдът е възложил на Ангел Димов Борисов, ЕГН: 620513094, л.к. № 112264390, изд. на 20.03.2002 г. от МВР - Варна, с постоянен адрес: с. Гроздьово, общ.Долен Чифлик, обл. Варна, ул. „Ген. Скобелев" № 6, имущество от масата на несъстоятелността на "Птицекланица" АД - в несъстоятелност гр. Варна, а именно: - Автобус УАЗ 2206 с двигател, per. № ТХ 81-06 ВХ, с рама № ХТТ**********5416 и двигател № 40210L20053574, поз. № 19, за сумата 1 621.00 /хиляда шестстотин двадесет и един/ лева, в следния смисъл: Номера на двигателя ДА СЕ ЧЕТЕ: двигател „№ 40200М70001326 ВМЕСТО двигател № 40210L20053574. Определението не подлежи на обжалване


15.02.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


16.02.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


16.02.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.02.2012 К.Д.


17.02.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.02.2012 К.Д.


22.02.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


23.02.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 23.02.2012 КД.


14.03.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


15.03.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.03.2012 Към дело.


15.03.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


16.03.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


19.03.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.03.2012 К.Д.


20.03.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 20.03.2012 К.Д.


21.03.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


28.03.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.03.2012 Да се изложи сметката на информационното табло на съда.


28.03.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


28.03.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


30.03.2012
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 30.03.2012 Списъците на разположение в канцеларията по реда на чл. 688 ал. 3 Т.З.


09.04.2012
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 09.04.2012 ОДОБРЯВА списъка на приетите от синдик Янко Николов Стоянов вземания на кредитори към "Птицекланица Добрич" АД гр. Варна на основание чл.692 ал.1 от ТЗ. Съобщение за определението на съда за одобряване на списъка да се обяви в TP на основание чл.692 ал.5 от ТЗ. СВИКВА събрание на кредиторите на "Птицекланица Добрич" АД гр. Варна / в несъстоятелност/ на 03.05.2012 г. от 14.00 часа в търговската зала на Варненски окръжен при дневен ред: I. Изразяване на становище по поставените въпроси, а именно: 1. Всички търговски обекти /магазини/ на длъжника, находящи се в гр. Варна и гр. Добрич да бъдат продавани заедно, 2. Да бъде обособена като самостоятелен парцел част от основната производствена площадка на длъжника в гр. Добрич, заедно с цялата или 1/2 ид. ч. От административната сграда на дружеството, ведно със съответното обзавеждане и оборудване, която да бъде продавана отделно от останалото на площадката имущество, 3. Да бъде обособена като самостоятелен парцел част от основната производствена площадка на длъжника в гр. Добрич, ведно с построен върху него Цех за колбаси, заедно с цялото му налично оборудване, съоръжения, машини и инсталации, която да бъде продавана отделно от останалото на площадката имущество, П. Вземане на решения по чл. 677, ал. 1, т. 5 и чл. 677, ал. 1 т. 8 от ТЗ Поканата за събранието да се обяви в TP.


09.04.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


09.04.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


11.04.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


12.04.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.04.2012 К.Д.


18.04.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.04.2012 РАЗРЕШАВАМ.


18.04.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


18.04.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


19.04.2012
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 19.04.2012 ОДОБРЯВА Частична сметка № 1 за разпределение на средства, събрани в резултат от осребряване на част от масата на несъстоятелността на „Птицекланица” АД - в несъстоятелност гр. Варна. Задължава синдика за изпълни одобрената сметка за разпределение. Определението да се изпрати за обявяване в Търговския регистър на основание чл.729, ал. 2 от ТЗ. На синдика да се връчи препис от настоящото определение. Настоящият съдебен акт да се впише в книгата по чл. 634 от ТЗ. Определението не подлежи на обжалване.


25.04.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


26.04.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


26.04.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 26.04.2012 К.Д.


27.04.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 27.04.2012 К.ДV


03.05.2012
Събрание на кредиторите заседание
Определение от 03.05.2012 Всички търговски обекти (магазини) на длъжника, находящи се в гр. Варна и гр. Добрич да бъдат продавани поотделно.Да не бъде обособен като самостоятелна парцел част от основното производствена площадка на длъжника в гр. Добрич, заедно с цялата или ? идеална част от административната част на дружеството, ведно със съответното обзавеждане и оборудване, която да бъде продавана отделно от останалата на площадката имущество.Да не бъде обособен като самостоятелна парцел част от основното производствена площадка на длъжника в гр. Добрич, заедно с цялата или ? идеална част от административната част на дружеството, ведно със съответното обзавеждане и оборудване, която да бъде продавана отделно от останалата на площадката имущество.Текущото възнаграждение на синдика ще е в досегашния му размер, като размерът на окончателното възнаграждение на синдика ще е в размер на 7 % от всички постъпления от всички заведени съдебни дела от синдика за попълване масата на несъстоятелността.


08.05.2012
Друго - Иван П. Петров


08.05.2012
Молител - Уникредит Булбанк АД


09.05.2012
Закрито/разпоредително заседание


09.05.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.05.2012 Да.


11.05.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


14.05.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.05.2012 КД.


17.05.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


18.05.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


19.05.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.05.2012 К.Д.


19.05.2012
Закрито/разпоредително заседание
Постановление за възлагане от 19.05.2012 Възлага на „Заид Садеки" ЕООД, ЕИК 201232676, със седалище и адрес на управление с. Калояново, общ. Калояново, обл. Пловдив, ул. „Ал. Стамболийски" № 38 представлявано от управителя Садехи Хпелвак, имущество от масата на несъстоятелността на "Птицекланица" АД - в несъстоятелност гр. Варна, а именно: - товарен автомобил Мерцедес 2544, с рег.№ ТХ 54-35 РХ, с рама № ТОВ6584701К046909 и двигател № **********0576, и ремарке за товарен автомобил МАУР 300 ФЛБ Л 1 В, с рег.№ ТХ 26-65 ЕХ, с рама № 943714 за сумата 24 960.00 /двадесет и четири хиляди деветстотин и шестдесет/ лева., Осъжда „Заид Садеки" ЕООД, ЕИК 201232676, да заплати държавна такса в размер на 374.40 /триста седемдесет и четири лева, и четиридесет ст./ лв., представляващи 1.5 % от цената, по сметка на Варненски окръжен съд. Постановлението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок пред Варненски апелативен съд.


08.06.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


11.06.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.06.2012 К.Д.


11.07.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


12.07.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.07.2012 КД.


13.08.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


14.08.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.08.2012 Да се впише в книгата по чл. 634 Т.З.


28.08.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


28.08.2012
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 28.08.2012 Определя едноседмичен срок, в който кредиторите на „Птицекланица” АД - в несъстоятелност гр. Варна да предплатят по особената сметка на синдика IBAN BG 43 UNCR 7000 751 944 2691, разкрита в Уникредит Булбанк АД, клон Варна, сумата 60 000.00 /шестдесет хиляди/ лв., за разноски по несъстоятелността. Кредиторите да се уведомят, че ако в посочения срок определената сума не бъде предплатена, производството по несъстоятелност на „Птицекланица” АД бъде спряно на основание чл. 632, ал.5 във вр. с ал.1 от ТЗ, с последиците от чл. 632, ал.4 от ТЗ. Предплатената от кредиторите сума ще им бъде възстановена по реда на чл.632а от ТЗ. Определението да се впише в книгата по чл. 634 от ТЗ. Определението не подлежи на обжалване.


28.08.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.08.2012 КД!


28.08.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


04.09.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


04.09.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


05.09.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.09.2012 К.Д.


05.09.2012
Закрито/разпоредително заседание


11.09.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


12.09.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.09.2012 К.Д.


14.09.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


14.09.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


17.09.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.09.2012 Разрешавам.


17.09.2012
Закрито/разпоредително заседание


27.09.2012
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 27.09.2012 ОДОБРЯВА приложените към молбата на синдика от от 04.09.2012г. допълнителен списък с приети вземания по чл. 688, ал.1 от ТЗ , в производството по несъстоятелност на „Птицекланица" АД. Определението да се обяви в Търговския регистър.


27.09.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


27.09.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


28.09.2012
Закрито/разпоредително заседание


28.09.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.09.2012 К.Д.


01.10.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


02.10.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.10.2012 К.Д..


08.10.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


09.10.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.10.2012 Разрешавам.


15.10.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


15.10.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


16.10.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.10.2012 К.Д.


16.10.2012
Закрито/разпоредително заседание


17.10.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


17.10.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


18.10.2012
Закрито/разпоредително заседание
Постановление за възлагане от 18.10.2012  Възлага на Димитър Иванов Иванов, ЕГН **********, притежаващ л. к. № 643035693, изд. на 06.10.2011г. от МВР Добрич, с постоянен адрес гр. Генерал Тошево, ул. „Елин Пелин” № 3, имущество от масата на несъстоятелността на “Птицекланица” АД - в несъстоятелност гр. Варна, както следва: І. НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ Магазин с площ 194.10 кв. м., идентификатор 10135.1505.69.2.33, ведно с 43.7162 % ид. ч. от общите части /от партера/ и правото на строеж, разположен в партерния етаж на 6-етажен жилищен блок, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 67, фирмен магазин № 1, при граници: бул. „Цар Освободител”, ул. „Ген. Колев”, междублоково пространство и магазин, ведно с движимо имущество както следва: а. Машини, производствено оборудване, апаратура: КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА б. Стопански инвентар: ХЛАДИЛНА КАМЕРА 10 м3 ХЛАДИЛНА КАМЕРА 5 м3 КЛИМАТИЗАТОРИ 2 БР. ХЛ.ВИТРИНА CRONOS 2500 ХЛ.ВИТРИНА CRONOS 2500 ХЛ.ВИТРИНА CRONOS 1875 ХЛ.ВИТРИНА ADVNTER 1936 ХЛ.ВИТРИНА ADVNTER 1936 ХЛ.ВИТРИНА CRONOS 1250 ХЛ.КОМПРЕСОР /КЪМ № 649/ СТЕЛАЖ ТИП ДЖИНИУС СВЕТЛИННА РЕКЛАМА в. Задбалансови активи: БЮРО ГРАМОВЕ К-Т КОФПОМПА МАСА ПЕЧКИ – 2 бр. ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА – 11 бр СТОЛОВЕ – 4 бр. ТЕЛЕФОН – 2 бр. ТАБУРЕТКИ – 2 бр. КАСОВ АПАРАТ DATECS 55M- DT149551 КАСОВ АПАРАТ DATECS 55M-DT 149721 КАСОВ АПАРАТ DATECS 55M-DT 149734 СЕЙФ ЗА ЕКАФП – 3 бр. ПРИНТЕР ЗА ЕТИКЕТИ СТЕЛАЖ КХН ХЛ.КАМЕРА КАСА ЖЕЛЯЗНА ВЕНТИЛАТОРИ ОСЕВИ - 6 бр. МАСИ ЩАНДОВИ - 4 бр. МАСА ЩАНДОВА ЪГЛОВА РУКВАНД - ЕТАЖЕРКИ - 3 бр. ВЕЗНИ 10 КГ - 4 бр. ГАРДЕРОБ ДВУКРИЛЕН - 2 бр. ПОЖАРОГАСИТЕЛ ЕЛ.ТАБЛО ЕЛ.БОЙЛЕР ДЕТЕКТОР ЗА ФАЛШИВИ БАНКНОТИ ВЕЗНА 10 КГ № 302135 за сумата 316 500.00 /триста и шестнадесет хиляди и петстотин / лева, и ІІ. НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ Фирмен магазин № 2 с площ 149 кв. м., ведно с 18.4864 % ид. ч. от общите части на сградата и правото на строеж, разположен в жилищна сграда, находяща се в гр. Варна, ул. „Дрин” № 57, при граници: ул. ”Дрин”, жилищен блок и зелени площи, ведно с движимо имущество както следва: а. Машини, производствено оборудване, апаратура: ХЛАДИЛЕН КОМПРЕСОР /КЪМ ИНВ.№ 826/ ХЛАДИЛЕН АГРЕГАТ б. Стопански инвентар: ХЛАД.КАМЕРА КХН-10 ХЛАД.КАМЕРА КХН-10 ХЛАД.КАМЕРА КХН-10 КЛИМАТИК ДЕУ 18 ХЛАДИЛНА ВИТРИНА ХЛАДИЛНА ВИТРИНА ХЛАДИЛНА ВИТРИНА ХЛ.ВИТРИНА ADVNTER 1936 СТЕЛАЖ ДЖИНИУС в. Задбалансови активи: БЮРО ВОДОМЕР ГРАМОВЕ К-Т ГАРДЕРОБ – 3 бр. КОЛИЧКА ЗА ЯЙЦА – 4 бр. КОФА С ПЕДАЛ – 5 бр. ЛАМПА ПОДВИЖНА ПОЖАРОГАСИТЕЛ ПЕЧКИ РАФТОВЕ СТЪЛБА СТОЛОВЕ – 5 бр. ТЕЛЕФОН – 3 бр. КАСОВ АПАРАТ DATECS 55M-DT 149720 КАСОВ АПАРАТ DATECS 55M-DT 149725 КАСОВ АПАРАТ DATECS 55M-DT 149736 КАСОВ АПАРАТ DATECS 55M-DT 149522 СЕЙФ ЗА ЕКАФП – 4 бр. КАЛОРИФЕР БРОЯЧ НА БАНКНОТИ КАСА ОГНЕУПОРНА ВЕЗНА 10 КГ № 293306 ВЕЗНА 10 КГ № 296266 ВЕЗНА 10 КГ № 296430 ВЕЗНА 10 КГ № 296432 ДЕТЕКТОР ЗА БАНКНОТИ КАНТАР 500 КГ АКУМУЛИРАЩА ПЕЧКА ВЕНТИЛАТОР ЕВНН ВЕНТИЛАТОР ЕВНН ШУМОЗАГЛУШИТЕЛ ШУМОЗАГЛУШИТЕЛ ШУМОЗАГЛУШИТЕЛ ШУМОЗАГЛУШИТЕЛ МАСА ЩАНДОВА МАСА ЩАНДОВА МАСА ЩАНДОВА ЕЛ.ТАБЛО МАСА РАБОТНА МАСА РАБОТНА ВЕЗНА 10 КГ № 302058 ВЕЗНА 10 КГ № за сумата 200 500.00 /двеста хиляди и петстотин/ лева. Осъжда Димитър Иванов Иванов, ЕГН ********** да заплати държавна такса в размер на 7 755.00 /седем хиляди, седемстотин петдесет и пет лева./ лв., представляващи 1.5 % от цената, по сметка на Варненски окръжен съд. Постановлението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок пред Варненски апелативен съд.


18.10.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.10.2012 К.Д.


18.10.2012
Закрито/разпоредително заседание


24.10.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


30.10.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 30.10.2012 Свиква общо събрание на кредиторите на 15.11.2012 г. от 16 ч. с дневен ред както е посочен в молбата на синдика,в търговска зала на ВОС.Да се уведомят страните и синдика.


02.11.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


06.11.2012
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 06.11.2012 Допуска поправка на ЯФГ , като в постановлението за възлагане № 17/ 18.10.12 г. по търговско дело номер 886 по описа за 2009 год. ВМЕСТО ИЗПИСАНОТО : Осъжда Димитър Иванов Иванов ЕСН:********** да заплати държавна такса в размер на 7 775 / седем хиляди, седемстотин петдесет и пет лева/ лв., представляващи 1,5 % от цената, по сметка на Варненски Окръжен Съд. Да се чете : Осъжда Димитър Иванов Иванов ЕСН:********** да заплати държавна такса в размер на 6 000 / шест хиляди лева/ лв., представляващи 1,5 % от цената, по сметка на Варненски Окръжен Съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване


15.11.2012
Събрание на кредиторите заседание
Определение от 15.11.2012 Синдикът да подпише предварителен договор за покупко-продажба на недвижимия имот, находящ се в гр. Добрич, Основна производствена площадка, в изискуемата от закона форма и договор за покупко-продажбата на движимите вещи, който да бъде подписан в срок от 30 календарни дни от влизане в сила на днешното събрание на кредиторите. Размерът на задатъка да е 10 % от продажната цена; срокът за внасянето на задатъка да е 14 календарни дни, считано от подписване на предварителния договор; срокът за доплащане в цялост на продажната цена да е 45 календарни дни, считано от внасяне на задатъка; при неплащане в срок на задатъка договорът ще се счита за прекратен; при просрочие на срока за доплащане на продажната цена, платеният задатък в размер на 10 % от продажната цена – 836 000 лева, от предложената от купувача цена се задържа в полза на кредиторите на „Птицекланица“ АД.


19.11.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


19.11.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


20.11.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 20.11.2012 РАЗРЕШАВАМ.


20.11.2012
Закрито/разпоредително заседание


21.11.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


21.11.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


22.11.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 22.11.2012 ОДОБРЯВАМ.


23.11.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


26.11.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 26.11.2012 Да се постави в продължение на 14 дни на инф.табло на ВОС.


30.11.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


30.11.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


04.12.2012
Кредитор - Нап - София


11.12.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.12.2012 На синдика.


12.12.2012
Кредитор - Димитър И. Иванов


13.12.2012
Закрито/разпоредително заседание


13.12.2012
Закрито/разпоредително заседание


13.12.2012
Закрито/разпоредително заседание
Постановление за възлагане от 13.12.2012  Възлага на Иван Димитров Александров, ЕГН: **********, Л.К. № 149418090, изд. на 03.10.2006 год. от МВР – Разград, с постоянен адрес гр. Разград, бул. „Априлско възстание” № 23, ет.5, ап.31, имущество от масата на несъстоятелността на “Птицекланица” АД - в несъстоятелност гр. Варна, а именно: - мотокар, за сумата 1 261.00 лв. /хиляда двеста шестдесет и един лева/, Осъжда Иван Димитров Александров, ЕГН: **********, да заплати държавна такса в размер на 50.00 /петдесет лева/ лв. по сметка на Варненски окръжен съд. Постановлението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок пред Варненски апелативен съд.


13.12.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 13.12.2012 Да.


17.12.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


18.12.2012
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.12.2012 КД.


19.12.2012
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 19.12.2012  ОДОБРЯВА изготвената от синдика частична сметка за разпределение на средства, постъпили в масата на несъстоятелността на „Птицекланница” АД ООД в несъстоятелност, на основание чл.729 ал.1 от ТЗ. Определението да се одобряване на сметката за разпределение да се обяви в търговския регистър. Определението подлежи на обжалване пред Варненски апелативен съд от длъжника в едноседмичен срок от обявяването му в търговския регистър на основание чл.729 ал.3 от ТЗ.


28.12.2012
Синдик - Янко Н. Стоянов


02.01.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.01.2013 КД


03.01.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


04.01.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.01.2013 РАЗРЕШАВА ПРОДАЖБАТА.


04.01.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


07.01.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.01.2013 РАЗРЕШАВАМ.


10.01.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


11.01.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.01.2013 КД


14.01.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


15.01.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.01.2013 КД.


18.01.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


21.01.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.01.2013 ОДОБРЯВАМ.


05.02.2013
Кредитор - Нап - София


06.02.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.02.2013 Да се докладва на синдика.


06.02.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


06.02.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


07.02.2013
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 07.02.2013 Определя едноседмичен срок, в който кредиторите на „Птицекланица" АД - в несъстоятелност гр. Варна да предплатят по особената сметка на синдика IBAN BG 43 UNCR 7000 751 944 2691, разкрита в Уникредит Булбанк АД, клон Варна, сумата 50 000.00 /петдесет хиляди/ лв., за разноски по несъстоятелността. Кредиторите да се уведомят, че ако в посочения срок определената сума не бъде предплатена, производството по несъстоятелност на „Птицекланица" АД бъде спряно на основание чл. 632, ал.5 във вр. с ал.1 от ТЗ, с последиците от чл. 632, ал.4 от ТЗ. Предплатената от кредиторите сума ще им бъде възстановена по реда на чл.632а от ТЗ. Определението да се впише в книгата по чл. 634 от ТЗ. Определението не подлежи на обжалване.


08.02.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.02.2013 КД.


11.02.2013
Синдик - Янко Н. СтояновОтветник - Птицекланица АД/ В Несъст./


12.02.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.02.2013 ДА СЕ ПОСТАВИ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 14 ДНИ НА ТАБЛОТО ВЪВ ФОАЙЕТО НА ВОС.


14.02.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


15.02.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.02.2013 КД!


21.02.2013
Адвокат - Ангелина Д. ДимитроваОтветник - Птицекланица АД/ В Несъст./


22.02.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 22.02.2013 Да.


26.02.2013
Синдик - Янко Н. СтояновОтветник - Птицекланица АД/ В Несъст./


26.02.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


26.02.2013
Синдик - Янко Н. СтояновОтветник - Птицекланица АД/ В Несъст./


27.02.2013
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 27.02.2013 ОДОБРЯВА приложените към молбата на синдика от 14.02.2013г допълнителен списък с приети вземания по чл.688, ал.З от ТЗ , в производството по несъстоятелност на „Птицекланица" АД. Определението да се обяви в Търговския регистър. Определението не подлежи на обжалване.


27.02.2013
Закрито/разпоредително заседание


27.02.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 27.02.2013 КД.


27.02.2013
Закрито/разпоредително заседание


06.03.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


08.03.2013
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 08.03.2013 ОДОБРЯВА изготвената от синдика частична сметка представена с молба вх.№4640/11.02.2013г. разпределение на средства, постъпили в масата на несъстоятелността на „Птицекланница” АД ООД в несъстоятелност, на основание чл.729 ал.1 от ТЗ. Определението да се одобряване на сметката за разпределение да се обяви в търговския регистър. Определението подлежи на обжалване пред Варненски апелативен съд от длъжника в едноседмичен срок от обявяването му в търговския регистър на основание чл.729 ал.3 от ТЗ.


19.03.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


20.03.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 20.03.2013 Разрешава на синдика, да извърши разплащане от посочената банкова сметка.


22.03.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


22.03.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


22.03.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 22.03.2013 КД


22.03.2013
Закрито/разпоредително заседание


22.03.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


25.03.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 25.03.2013 КД!


29.03.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


01.04.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.04.2013 Да се постави сметката на информационното табло на съда.


03.04.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


10.04.2013
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 10.04.2013 Свиква събрание на кредиторите на „Птицекланица" АД - в несъстоятелност, което ще се проведе на 25.04.2013г. от 13, 30 часа, в търговската зала на Окръжен съд -Варна, при дневен ред по чл. 677, ал.1, т. 8 от ТЗ, а именно: вземане на решения за определяне на възнаграждения, за изготвянето на оценка на вземане и последващи актуализации на имуществото, подробно описано в молбата на синдика. Определението да се обяви в Търговския регистър. Определението не подлежи на обжалване.


19.04.2013
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 19.04.2013 ОДОБРЯВА изготвената от синдика частична сметка представена с молба вх.№10452/29.03.201 Зг. разпределение на средства, постъпили в масата на несъстоятелността на „Птицекланница" АД ООД в несъстоятелност, на основание чл.729 ал.1 от ТЗ. Определението да се одобряване на сметката за разпределение да се обяви в търговския регистър. Определението подлежи на обжалване пред Варненски апелативен съд от длъжника в едноседмичен срок от обявяването му в търговския регистър на основание чл.729 ал.З от ТЗ. л


22.04.2013
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 22.04.2013 ОДОБРЯВА Частична сметка № 4 за разпределение на средства, събрани в резултат от осребряване на част от масата на несъстоятелността на „Птицекланица" АД - в несъстоятелност гр. Варна. Задължава синдика за изпълни одобрената сметка за разпределение. Определението да се изпрати за обявяване в Търговския регистър на основание чл.729, ал. 2 от ТЗ. На синдика да се връчи препис от настоящото определение. Настоящият съдебен акт да се впише в книгата по чл. 634 от ТЗ. . Определението не подлежи на обжалване.


22.04.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


22.04.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


22.04.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 22.04.2013 КД


25.04.2013
Събрание на кредиторите заседание
Определение от 25.04.2013 ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на определения оценител за изготвяне оценка на вземането на „Птицекланица" АД /в несъстоятелност/ от „Е.Д.П" ЕООД /в несъстоятелност/ гр. Ген. Тошево, в размер на 17 240.00 лв., В РАЗМЕР НА 440 ЛЕВА.1. Товарен автомобил МАН 19.343 ФЛС, В 0478 НВ, с последна продажна цена по чл. 717ж ТЗ -10 400.00 лв. възнаграждение на определения оценител, за изготвянето на всяка последваща актуализация на всяко от имуществата на дружеството да бъде в размер на 30.00 лева. 2. Магазин с площ по документ за собственост 196.00 кв. м., а по скица 165 кв. м., идентификатор 10135.4505.80.11, ведно с правото на строеж, находящ се в гр. Варна, ж. к. „Вл. Варненчик" до блок № 225, ведно с движими вещи по опис, с последна продажна цена по чл. 717ж ТЗ - 170 736.00 лв възнаграждение на определения оценител, за изготвянето на всяка последваща актуализация на всяко от имуществата на дружеството да бъде в размер на 100.00 лева. 3. Магазин с площ 92.89 кв. м., идентификатор 72624.625.5657.1.23, ведно със съответните 5.20 % ид. части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху държавна земя, разположен на партерния етаж в пететажна жилищна сграда, находяща се в гр. Добрич, бул. „Двадесет и пети септември" № 58, ведно с движими вещи по опис, с последна продажна цена по чл. 717ж ТЗ - 82 320 лв., възнаграждение на определения оценител, за изготвянето на всяка последваща актуализация на всяко от имуществата на дружеството да бъде в размер на 100.00 лева. 4. Обособена част „Фуражен цех", находящ се в землището на гр. Добрич, промишлена зона „СЕВЕР", обл. Добрич, представляващ - Дворно място с площ 19 000 /деветнадесет хиляди/ кв.м., представляващо част от имот с пл. № 7072, парцел 4, кв. 1 по плана на промишлената зона, ведно с построените в имота сгради и движимо имущество по опис, с последна продажна цена по чл. 717ж ТЗ - 744 800.00 лв. възнаграждение на определения оценител, за изготвянето на всяка последваща актуализация на всяко от имуществата на дружеството да бъде в размер на 600.00 лева. 5. Лек автомобил „Джип Гранд Чероки" - рег.№ В 7435 PA, с последна цена по оценка - 12 800 лв.; възнаграждение на определения оценител, за изготвянето на всяка последваща актуализация на всяко от имуществата на дружеството да бъде в размер на 30.00 лева. 6. Товарен автомобил Ивеко 35 С 12Ц, ТХ 71-64 РХ, с последна цена по оценка 4 039.00 лв. възнаграждение на определения оценител, за изготвянето на всяка последваща актуализация на всяко от имуществата на дружеството да бъде в размер на 30.00 лева. 7. Товарен автомобил Ивеко Дейли, ТХ 84-22 MX, с последна цена по оценка 3 458.00 лв., възнаграждение на определения оценител, за изготвянето на всяка последваща актуализация на всяко от имуществата на дружеството да бъде в размер на 30.00 лева. 8. Товарен автомобил Мерцедес 407 Д /не е в движение/, ТХ 85-75 MX, с последна цена по оценка - 3 458.00 лв., възнаграждение на определения оценител, за изготвянето на всяка последваща актуализация на всяко от имуществата на дружеството да бъде в размер на 30.00 лева. 9. Група движимо имущество по опис, включващо имущество находящо се в Лавка Пазар 1 и Лавка Пазар 2 - Централен пазар гр. Добрич, с последна цена по оценка - 1 740.00 лв. възнаграждение на определения оценител, за изготвянето на всяка последваща актуализация на всяко от имуществата на дружеството да бъде в размер на 100.00 лева. 10. Недвижим имот представляващ къща с дворно място в с. Драганово, общ. Добрич, с последна цена по оценка - 1 400,00 лв., възнаграждение на определения оценител, за изготвянето на всяка последваща актуализация на всяко от имуществата на дружеството да бъде в размер на 100.00 лева. 11. Обект - „Бензиностанция" с правото на строеж, находяща се в с. Росица, общ. Ген. Тошево, с последна цена по оценка - 2 840,00 лв. възнаграждение на определения оценител, за изготвянето на всяка последваща актуализация на всяко от имуществата на дружеството да бъде в размер на 90.00 лева. 12. Обособена част „Птицеферма - Царевец", включваща недвижими имоти /земя и сгради/ и движимо имущество, находяща се в землището на с. Царевец, общ. Добрич, с последна цена по оценка - 158 200,00 лв., възнаграждение на определения оценител, за изготвянето на всяка последваща актуализация на всяко от имуществата на дружеството да бъде в размер на 150.00 лева. 13. Обособена част „Птицекланица - Добрич", включваща недвижими имоти /парцели с площ 34 980 кв. м. и 1 075 кв. м., ведно с построените в тях сгради/ и движимо имущество по опис, находяши се в промишлена зона „СЕВЕР", гр. Добрич, с последна цена по оценка - 8 359 200,00 лв., възнаграждение на определения оценител, за изготвянето на всяка последваща актуализация на всяко от имуществата на дружеството да бъде в размер на 900.00 лева. 14. Вземането на „Птицекланица" АД /в несъстоятелност/ от „Е.Д.П" ЕООД /в несъстоятелност/ гр. Ген. Тошево в размер на 17 240.00 лв., възнаграждение на определения оценител, за изготвянето на всяка последваща актуализация на всяко от имуществата на дружеството да бъде в размер на 50.00 лева.


25.04.2013
Молител - Уникредит Булбанк АД


08.05.2013
Молител - Уникредит Булбанк АД


09.05.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.05.2013 КД.


10.05.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


13.05.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 13.05.2013 КД


28.05.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


29.05.2013
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 29.05.2013 НА ОСН. ЧЛ. 718 АЛ. 1 ТЗ, РАЗРЕШАВАМ НА СИНДИКА ЯНКО СТОЯНОВ ДА ПРОДАДЕ ОПИСАНИТЕ ИМОТИ НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, НА ЦЕНИ НЕ ПО-НИСКИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ В ДОКЛАДИТЕ, ПО НАЧИН ОПРЕДЕЛЕН ОТ ос НА КРЕДИТОРИТЕ.


06.06.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


07.06.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


10.06.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.06.2013 Да се впише в книгата по чл. 634 в ТЗ.


10.06.2013
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 10.06.2013 На основание чл.629б от ТЗ ОПРЕДЕЛЯ сума в общ размер на 50 000.00 /петдесет хиляди/ лв., необходима за покриване на разноски в производството по несъстоятелност на на „Птицекланица” АД - в несъстоятелност. Определя едноседмичен срок, в който кредиторите на „Птицекланица” АД - в несъстоятелност гр. Варна да предплатят по особената сметка на синдика IBAN BG 43 UNCR 7000 751 944 2691, разкрита в Уникредит Булбанк АД, сумата 50 000.00 /петдесет хиляди/ лв., за разноски по несъстоятелността. Кредиторите да се уведомят, че ако в посочения срок определената сума не бъде предплатена, производството по несъстоятелност на „Птицекланица” АД бъде спряно на основание чл. 632, ал.5 във вр. с ал.1 от ТЗ, с последиците от чл. 632, ал.4 от ТЗ. Предплатената от кредиторите сума ще им бъде възстановена по реда на чл.632а от ТЗ. Определението да се впише в книгата по чл. 634 от ТЗ. Определението не подлежи на обжалване.


24.06.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


25.06.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 25.06.2013 КД.


02.07.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


03.07.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.07.2013 КД.


05.07.2013
Друго - Ай Джи 2013 ООД


08.07.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.07.2013 КД. НА СИНДИКА.


10.07.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


10.07.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


11.07.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.07.2013 КД.


11.07.2013
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 11.07.2013 СВИКВА СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на „ПТИЦЕКЛАНИЦА”АД, Добрич, /в н./ по т.дело №886/2009г. на ВОС, ТО на 09.08.2013г. от 11.00 часа в Търговска зала на ВОС по предложение на синдика Янко Стоянов с молба вх.№21651 от 10.07.2013г. с дневен ред: вземане на решение по предложението на АЙ ДЖИ 2013 ООД, Добрич, за закупуване на Фуражен цех като съвкупност от недвижим имот и движимо имущество, находящ се в гр.Добрич, за сумата от 450 000 лева в посочени начин и срокове за плащане съгласно постъпило предложение от Ай Джи 2013 ООД, ЕИК 202618499, на 05.07.13г., на осн.чл.674, ал.1 от ТЗ. Определението да се впише в книгата по чл.634в от ТЗ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се обяви в ТР съобразно чл.675 от ТЗ, от който момент кредиторите се считат уведомени за събранието. Да се уведоми синдика Янко Стоянов. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


11.07.2013
Закрито/разпоредително заседание


19.07.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


22.07.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 22.07.2013 ДА СЕ ВПИШЕ В КНИГАТА ПО ЧЛ. 634 В ТЗ.


23.07.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


24.07.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 24.07.2013 Да се изпрати писмо до Агенция по вписванията с копие от молбата и писмо на Министъра за служебно посочване, поради допусната грешка.


09.08.2013
Събрание на кредиторите заседание
Определение от 09.08.2013 


21.08.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


23.08.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 23.08.2013 Одобрявам представения отчет.


26.08.2013
Кредитор - Централен Депозитар АД


27.08.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


27.08.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 27.08.2013 На синдика!


28.08.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.08.2013 Разрешавам!


05.09.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


05.09.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


09.09.2013
Закрито/разпоредително заседание


09.09.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.09.2013 КД!


11.09.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


12.09.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.09.2013 КД


30.09.2013
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 30.09.2013 ОДОБРЯВА изготвената от синдика частична сметка за разпределение на средства, постъпили в масата на несъстоятелността на „Птицекланница" АД ООД в несъстоятелност, на основание чл.721 ал.1 от ТЗ. Определението да се одобряване на сметката за разпределение да се обяви в търговския регистър. Определението подлежи на обжалване пред Варненски апелативен съд от длъжника в едноседмичен срок от обявяването му в търговския регистър на основание чл.729 ал.З от ТЗ.


07.10.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


07.10.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.10.2013 РАЗРЕШАВАМ.


08.10.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.10.2013 КД.


08.10.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


23.10.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


24.10.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 24.10.2013 КД.


29.10.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


30.10.2013
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 30.10.2013 НА ОСН. ЧЛ. 717А-717Ж ОТ ТЗ, РАЗРЕШАВАМ ПРОДАЖБАТА.


08.11.2013
Молител - Уникредит Булбанк АД


12.11.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.11.2013 Указва на молителя да уточни в 3 дневен срок:1.Какви са причините за освобождаване на синдика. 2.Налице ли са основания за търсене на отговорност по реда на чл. 657 ал.2 ТЗ.


18.11.2013
Кредитор - Търговска Банка Д АД


19.11.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.11.2013 Да се уведоми синдика.


29.11.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


02.12.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.12.2013 КД.


05.12.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


09.12.2013
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 09.12.2013 Определя едноседмичен срок, в който кредиторите на „Птицекланица" АД - в несъстоятелност гр. Варна да предплатят по особената сметка на синдика IBAN BG 43 UNCR 7000 751 944 2691, разкрита в Уникредит Булбанк АД, сумата 30 000.00 /тридесет хиляди/ лв., за разноски по несъстоятелността. Кредиторите да се уведомят, че ако в посочения срок определената сума не бъде предплатена, производството по несъстоятелност на „Птицекланица" АД бъде спряно на основание чл. 632, ал.5 във вр. с ал.1 от ТЗ, с последиците от чл. 632. ал.4 от ТЗ. Предплатената от кредиторите сума ще им бъде възстановена по реда на чл.632а от ТЗ.


11.12.2013
Кредитор - Уникредит Булбанк АД


30.12.2013
Синдик - Янко Н. Стоянов


06.01.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.01.2014 КД.


09.01.2014
Синдик - Янко Н. Стоянов


10.01.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.01.2014 КД.


10.01.2014
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 10.01.2014 ОСВОБОЖДАВА като постоянен синдик в производството по несъстоятелност на “ПТИЦЕКЛАНИЦА” АД – в несъстоятелност, със седалище гр.Варна - ЯНКО НИКОЛОВ СТОЯНОВ от гр.Варна. НАЗНАЧАВА на осн. чл.657, ал.1, т.4 от ТЗ като постоянен синдик ГАБРИЕЛА ПАВЛОВА СУЛАЙ, с ЕГН **********, служ. адрес гр.Варна, ул. ”Опълченска” № 23, ет. 1, ап.3, тел.052/608-052, e-mail: gabisulai@abv.bg, с дата на встъпване – 13.01.2014 год. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение в размер на шест минимални работни заплати, считано от датата на встъпване е длъжност и платимо от масата на несъстоятелността. ЗАДЪЛЖАВА ЯНКО НИКОЛОВ СТОЯНОВ, в двуседмичен срок от уведомяването да представи писмен отчет за дейността си, на основание чл.664 ТЗ, а в срок до 17.01.2014 г., да предаде на новия постоянен синдик под опис търговските книги, дневника и отчетите по чл.659 от ТЗ, както и намиращо се в негово разпореждане имущество, на осн. чл.665 от ТЗ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се впише незабавно в търговския регистър, на осн чл.624 вр. чл.623 от ТЗ и в книгата по чл.634в ТЗ.


14.01.2014
Синдик - Габриела П. Сулай


15.01.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.01.2014 КД!


22.01.2014
Синдик - Габриела П. Сулай


23.01.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 23.01.2014 Разрешавам да се разпореди с 1949,20лв. от особената сметка за заплащане на ел. енергия по посочените фактури.


31.01.2014
Синдик - Янко Н. Стоянов


31.01.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 31.01.2014 Да се уведоми синдика че търговецът "ТЕХРА НАТУРЕЛА" ООД е заличен.


03.02.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.02.2014 Одобрявам! КД!


10.02.2014
Кредитор - Енерго-Про Продажби АД


11.02.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.02.2014 На синдика!


11.02.2014
Синдик - Габриела П. Сулай


12.02.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.02.2014 Разрешавам на синдика да се разпореди с парични средства от особената сметка на длъжника в деня на падежа, за покриване на описаните в настоящата молба разноски.


21.02.2014
Синдик - Габриела П. Сулай


24.02.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 24.02.2014 Да се приведата по особената сметка на синдика.


27.02.2014
Синдик - Габриела П. Сулай


28.02.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.02.2014 Да се преведат по особената сметка на синдика.


28.03.2014
Синдик - Габриела П. Сулай


31.03.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 31.03.2014 РАЗРЕШАВАМ.


02.04.2014
Синдик - Габриела П. Сулай


08.04.2014
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 08.04.2014  СВИКВА събрание на кредитори на "Птицекланица"АД /в несъстоятелност/, гр.Варна, което да се проведе на 08.05.2014г. от 11.00 часа в търговската зала на Варненския окръжен съд при дневен ред: 1.Избор на охранителна фирма и определяне на възнаграждение за охраната на следните собствени обекти, находящи се в гр.Добрич: Птицекланица /основна база/ и Фуражен цех. 2.Вземане на решение относно изпълнение на процедура за отстраняване на несъответствия между документа за собственост и данните, нанесени в кадастралната карта, касаещо площта на поземления имот, в който е изграден Фуражния цех, както и обсъждане на предложение за прекратяване на съсобствеността върху урегулирания поземлен имот на бившия ЗФК, в терена на който попада Фуражния цех на „Птицекланица" АД и други сгради, собственост на трети лица. З.Вземане на решение относно възстановяване на повредените инсталации, съоръжения и оборудване в основната база на "Птицекланица"АД. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Настоящият съдебен акт да се впише в книгата по чл.634в от ТЗ. На основание чл.675, ал.2 от ТЗ, поканата за събранието да се обяви в Търговския регистър.


08.05.2014
Синдик - Габриела П. Сулай


08.05.2014
Събрание на кредиторите заседание
Определение от 08.05.2014 ИЗБИРА „ТИМ“ ЕАД с месечно възнаграждение за охрана на следните собствени обекти, находящи се в гр. Добрич: Птицекланица (основна база) и Фуражен цех, в размер на 9 800 лева с ДДС.ДАВА СЪГЛАСИЕ синдикът Габриела Сулай да извърши необходимите действия за отстраняване на несъответствия между документи за собственост и данните, нанесени в кадастралната карта, касаещо площта на поземлен имот, в който е изграден Фуражния цех, както и обсъждане на предложението за прекратяване на съсобствеността върху УПИ на бившия ЗФК в терена, на който попада Фуражния цех на „Птицекланица“ АД и други сгради, собственост на трети лица.ДА СЕ СВИКА НОВО СЪБРАНИЕ на кредиторите след събиране на три независими оферти, които да включват пълно възстановяване на хладилната инсталация, включително възстановяване, пълнене с фреон, изпитания и поемане на гаранция за извършения ремонт.


12.05.2014
Кредитор - Уникредит Булбанк АД


13.05.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 13.05.2014 КД.!


28.05.2014
Синдик - Габриела П. Сулай


28.05.2014
Синдик - Габриела П. Сулай


29.05.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 29.05.2014 Да се уточни размера на адв. възнаграждение.


31.05.2014
Синдик - Габриела П. Сулай


03.06.2014
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 03.06.2014 Разрешавам да бъде овластена адв.Николова,при условие,че синдикът сключи договор за правна помощ на минималния адв.хонорар съгласно Наредба ном.1.


31.07.2014
Синдик - Габриела П. Сулай


01.08.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.08.2014 Да се впише в книгата по чл.634 в ТЗ.


07.11.2014
Синдик - Габриела П. Сулай


10.11.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.11.2014 КД!


07.01.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


07.01.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


20.01.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


20.01.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


03.02.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


03.02.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.02.2015 На осн. чл. 658,ал.1, т.9 и решение на СК от 08.05.2014 г. разрешавам изплащане на сумата по фактура 1521/19.12.2014 г. на "Тотал 2000" ООД-гр.Добрич.


05.02.2015
Закрито/разпоредително заседание


05.02.2015
Закрито/разпоредително заседание


05.02.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.02.2015 Задължава синдика в 7 дн.срок от съобщението да представи отчет за обявените за нестанали продажби с приложени доказателства за радгласяване и провеждане на тръжни процедури.


05.02.2015
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 05.02.2015 ОПРЕДЕЛЯ сума в общ размер 45000.00 лв. (четиридесет и пет хиляди лева), необходима за разплащане на акумулирани и неразплатени разноски, както и бъдещи такива, в производството по несъстоятелност на „Птицекланица” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588. ПРИКАНВА кредиторите на „Птицекланица” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, да предплатят по особената сметка на дружеството - IBAN: BG43UNCR**********2691, BIC UNCRRBGSF, разкрита в "Уникредит Булбанк" АД, сумата 45000.00 лв., в едноседмичен срок, от уведомяването и да представят доказателства за това на съда по несъстоятелността. УКАЗВА на кредиторите на „Птицекланица” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, че ако сумата не бъде предплатена в указания срок, съдът ще приложи последиците на чл. 632, ал. 1 ТЗ като спре производството по несъстоятелност. УКАЗВА на кредиторите, че предплатената за разноски сума, подлежи на възстановяване на съответния кредитор, при достатъчно увеличаване на масата на несъстоятелността и извън сметка за разпределение, на осн. чл. 632а ТЗ. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се впише в книгата по чл. 634в ТЗ.


10.02.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


10.02.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


11.02.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


11.02.2015
Закрито/разпоредително заседание


11.02.2015
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 11.02.2015 РАЗРЕШАВА на синдика Габриела Павлова Сулай да осъществи продажба на движима вещ от масата на несъстоятелността на длъжника „Птицекланица” АД / в несъстоятелност/ със седалище гр. Варна, ЕИК 124059588, чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от ТЗ, а именно: товарен автомобил МАН 19.343 ФЛС с рег.номер В 0478 НВ, след нестанали продажби по чл. 717 от ТЗ. Определението да се впише в книгата по чл. 634 в от ТЗ. Препис от определението да се връчи на синдика.


12.02.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.02.2015 КД.


20.02.2015
Адвокат - Светлана К. ДимоваКредитор - Уникредит Лизинг ЕАД


23.02.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 23.02.2015 Да, след заплащане на такса по чл.23,т.3 от Тарифа ДТССГПК.


24.02.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


26.02.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 26.02.2015 КД.


30.03.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


30.03.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


31.03.2015
Закрито/разпоредително заседание


31.03.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 31.03.2015 КД


31.03.2015
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 31.03.2015 РАЗРЕШАВА на Габриела Сулай – постоянен синдик на „Птицекланица“ АД – гр. Варна /в несъстоятелност/ да се разпореди със сумата от 1274.77 (хиляда двеста седемдесет и четири 0,77 лева), представляваща втора вноска от договорената застрахователна премия по застрахователна полица „Индустриален пожар“ № 0820 011 14 0080, издадена от ЗАД „Виктория“, приложена към молба с вх.№ 10047 от 30.3.2015 г. УКАЗВА на синдика в двуседмичен срок от уведомлението да извърши необходимите действия за изменение на сключения застрахователен договор като в същия не следва да фигурира трето ползващо се лице и да представи пред съда по несъстоятелността копие от анекса към застрахователната полица. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се отрази в книгата по чл.634в от ТЗ. ДА СЕ ВРЪЧИ препис от определението на синдика – за сведение и изпълнение.


07.04.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


08.04.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.04.2015 КД.


08.04.2015
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 08.04.2015 ОПРЕДЕЛЯ сума в общ размер 60000.00 лв. (шестдесет хиляди лева), необходима за разплащане на акумулирани и неразплатени разноски, както и бъдещи такива, в производството по несъстоятелност на „Птицекланица” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588. ПРИКАНВА кредиторите на „Птицекланица” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, да предплатят по особената сметка на дружеството - IBAN: BG43UNCR**********2691, BIC UNCRRBGSF, разкрита в "Уникредит Булбанк" АД, сумата 60000.00 лв., в двуседмичен срок, от уведомяването и да представят доказателства за това на съда по несъстоятелността. УКАЗВА на кредиторите на „Птицекланица” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, че ако сумата не бъде предплатена в указания срок, съдът ще приложи последиците на чл. 632, ал. 1 ТЗ като спре производството по несъстоятелност. УКАЗВА на кредиторите, че предплатената за разноски сума, подлежи на възстановяване на съответния кредитор, при достатъчно увеличаване на масата на несъстоятелността и извън сметка за разпределение, на осн. чл. 632а ТЗ. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се впише в книгата по чл. 634в ТЗ.


15.04.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


17.04.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.04.2015 КД.


22.04.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


22.04.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


23.04.2015
Закрито/разпоредително заседание


23.04.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 23.04.2015 КД.


13.05.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


14.05.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.05.2015 Разрешава на синдика Г.Сулай да се разпореди със сумата от 612,00лв. за заплащане на извършена услуга във връзка с управлението и опазването на имуществото на длъжника, съгласно фактура №**********.


15.05.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


15.05.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


18.05.2015
Закрито/разпоредително заседание


18.05.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.05.2015 Разрешава на синдика Г.Сулай да се разпореди със сумата от 6600лв. за връщане на внесен депозит на Цонко Иванов Цонев във връзка с пряко договаряне по реда на чл.718 ТЗ за закупуване на магазин в гр.Добрич.


02.06.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


03.06.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.06.2015 Разрешава изплащане на сумата 1770,00лв. по фактура 2468/01.06.2015г. в полза на "Елмарк"ЕООД. Задължава синдика в 7 - дневен срок от съобщението да представи доказателства, че е уведомил застрахователя за щетата и доклад относно ликвидацията на същата.


11.06.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


11.06.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


15.06.2015
Закрито/разпоредително заседание


15.06.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.06.2015 Разрешава на синдика Г.Сулай да се разпореди със сумата 1 274,77 лв., представляваща трета вноска по имуществени застраховки сключени с ЗД"Виктория" АД.


16.06.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


16.06.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


19.06.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


22.06.2015
Закрито/разпоредително заседание


22.06.2015
Закрито/разпоредително заседание


22.06.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 22.06.2015 РАЗРЕШАВА НА СИНДИКА ДА СЕ РАЗПОРЕДИ СЪС СУМАТА 6 600 ЛВ. ЗА ВРЪЩАНЕ НА ВНЕСЕН ДЕПОЗИТ НА ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ.


07.08.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


07.08.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


10.08.2015
Закрито/разпоредително заседание


10.08.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.08.2015 КД.


21.08.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


24.08.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 24.08.2015 КД.


24.08.2015
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 24.08.2015 ОПРЕДЕЛЯ сума в общ размер от 58000.00 лв. (петдесет и осем хиляди лева), необходима за покриване на разноските в производството по несъстоятелност на „Птицекланица” АД (в несъстоятелност), ЕИК 124059588, за следващите месеци. ПРИКАНВА кредиторите на „Птицекланица” АД (в несъстоятелност), ЕИК 124059588 да предплатят по особената сметка на дружеството, сумата 58000.00 лв., в едноседмичен срок, считано от уведомяването и да представят доказателства за това на съда по несъстоятелността. УКАЗВА на кредиторите на „Птицекланица” АД (в несъстоятелност), ЕИК 124059588, че ако сумата не бъде предплатена в указания срок, съдът ще приложи последиците на чл. 632, ал. 1 ТЗ като спре производството по несъстоятелност. УКАЗВА на кредиторите, че предплатената за разноски сума, подлежи на възстановяване на съответния кредитор, при достатъчно увеличаване на масата на несъстоятелността и извън сметка за разпределение, на осн. чл. 632а ТЗ. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се впише в книгата по чл. 634в ТЗ.


27.08.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


28.08.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.08.2015 На разположение на кредиторите.


06.10.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


07.10.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.10.2015 Разрешава на синдика да се разпореди със сумата 1274,77лв. за заплащане на 4 -та вноска по договор за застраховка, сключен със ЗД "Виктория"АД.


12.10.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.10.2015 Да се залепи уведомление по реда на чл.50, ал.4 вр. чл.42, ал.1 ГПК. В случай, че търговецът е напуснал адреса връчителят изрично да удостовери това обстоятелство!


13.10.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


14.10.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.10.2015 КД.В книгата по член 634 в ТЗ.


14.10.2015
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 14.10.2015 РАЗРЕШАВА на Габриела Павлова Сулай – синдик на „Птицекланица” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, да се разпореди със средства по особената сметка на длъжника в размер на 109 500,00 (сто и девет хиляди и петстотин) лева за възстановяване на част от предплатените от обезпечения кредитор "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД средства за издръжка на производството по несъстоятелност. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Молбата и настоящият съдебен акт да се отразят в книгата по чл.634в от ТЗ.


23.10.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


26.10.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 26.10.2015 КД.


02.11.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


03.11.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.11.2015 Към делото.


03.11.2015
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 03.11.2015 ОПРЕДЕЛЯ сума в общ размер 50000.00 (петдесет хиляди) лева, необходима за разноски за продължаване на производството по несъстоятелност на „Птицекланица” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, за следващите три месеца. ПРИКАНВА кредиторите на „Птицекланица” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, да предплатят по особената сметка на дружеството - IBAN: BG43UNCR**********2691, BIC UNCRRBGSF, разкрита в "Уникредит Булбанк" АД, сумата 50000.00 (петдесет хиляди) лева, в едноседмичен срок, от уведомяването и да представят доказателства за това на съда по несъстоятелността. УКАЗВА на кредиторите на „Птицекланица” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, че ако сумата не бъде предплатена в указания срок, съдът ще приложи последиците на чл. 632, ал. 1 ТЗ като спре производството по несъстоятелност. УКАЗВА на кредиторите, че предплатената за разноски сума, подлежи на възстановяване на съответния кредитор, при достатъчно увеличаване на масата на несъстоятелността и извън сметка за разпределение, на осн. чл. 632а ТЗ. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се впише в книгата по чл. 634в ТЗ.


02.12.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


02.12.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


08.12.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


08.12.2015
Закрито/разпоредително заседание


08.12.2015
Закрито/разпоредително заседание


08.12.2015
Закрито/разпоредително заседание


08.12.2015
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 08.12.2015  РАЗРЕШАВА на синдика Габриела Павлова Сулай да осъществи продажба на движима вещ от масата на несъстоятелността на длъжника „Птицекланица” АД / в несъстоятелност/ със седалище гр. Варна, ЕИК 124059588, чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от ТЗ, а именно: Лек автомобил марка "Джип", модел "Чероки", рег.№ В 7435 РА, първа регистрация 29.03.2002 год., двигател № **********5480, рама 1J8GWE8222Y108441, след нестанали продажби по чл. 717 от ТЗ. Определението да се впише в книгата по чл. 634 в от ТЗ. Препис от определението да се връчи на синдика.


08.12.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.12.2015 ЗАДЪЛЖАВА СИНДИКА ДА ПРЕДСТАВИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ ПО ЧЛ. 717 А-Е И ЧЛ. 717 Ж ОТ ТЗ В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК ОТ УВЕДОМЯВАНЕТО.


09.12.2015
Друго - Ефраим Н. Ефраим


09.12.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


09.12.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.12.2015 РАЗРЕШАВА НА СИНДИКА ГАБРИЕЛА СУЛАЙ ДА СЕ РАЗПОРЕДИ СЪС СУМАТА ОТ 2 520 ЛВ. В ПОЛЗА НА "ШАЛОМ"ДЗЗД ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ПО ФАКТУРА № 55/07.12.15 Г.


10.12.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


12.12.2015
Закрито/разпоредително заседание


12.12.2015
Закрито/разпоредително заседание


12.12.2015
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 12.12.2015 РАЗРЕШАВА на синдика Габриела Павлова Сулай да осъществи продажба на движима вещ от масата на несъстоятелността на длъжника „Птицекланица” АД (в несъстоятелност) със седалище гр. Варна, ЕИК 124059588, чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от ТЗ, а именно: Необезпечено вземане на „Птицекланица” АД (в несъстоятелност) от „Е.Д.П.“ ЕООД (в несъстоятелност) – гр. Генерал Тошево, в размер на 17240,82 лева (главница и лихви до 20.04.2004 г.), след нестанали продажби по чл. 717 от ТЗ. Определението да се впише в книгата по чл. 634 в от ТЗ. Препис от определението да се връчи на синдика.


12.12.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.12.2015 КД./на молба с пр.осн. чл.717,ал.2/


17.12.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


17.12.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


17.12.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


18.12.2015
Закрито/разпоредително заседание


18.12.2015
Закрито/разпоредително заседание


18.12.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.12.2015 Разрешава на осн. чл. 639,ал.1 ТЗ на синдика Г.Сулай да се разпореди със сумата 1440,00 лв. за плащане по ф-ра 58/14.12.2015г. в полза на ДЗЗД" Шалом".


23.12.2015
Синдик - Габриела П. Сулай


28.12.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.12.2015 РАЗРЕШАВА на синдика да се разпореди със сумата от 1274,78лв. за заплащане на първа вноска от застр. премия по полица №**********086 в полза на ЗАД "Виктория".


07.01.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


08.01.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.01.2016 Към дело.


26.02.2016
Кредитор - Нап - София


29.02.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 29.02.2016 На доклад на титуляра.


07.03.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.03.2016 Пред.вземане от НАП-София -на синдика.


14.03.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


14.03.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


15.03.2016
Закрито/разпоредително заседание


15.03.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.03.2016 Да се приложи към делото.


23.03.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


23.03.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


24.03.2016
Закрито/разпоредително заседание


24.03.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 24.03.2016 КД.


24.03.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 24.03.2016 ОПРЕДЕЛЯ сума в общ размер 60000.00 (шестдесет хиляди) лева, необходима за разноски за продължаване на производството по несъстоятелност на „Птицекланица” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, за следващите три месеца. ПРИКАНВА кредиторите на „Птицекланица” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, да предплатят по особената сметка на дружеството - IBAN: BG43UNCR**********2691, BIC UNCRRBGSF, разкрита в "Уникредит Булбанк" АД, сумата 60000.00 (шестдесет хиляди) лева, в двуседмичен срок, от уведомяването и да представят доказателства за това на съда по несъстоятелността. УКАЗВА на кредиторите на „Птицекланица” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, че ако сумата не бъде предплатена в указания срок, съдът ще приложи последиците на чл. 632, ал. 1 ТЗ като спре производството по несъстоятелност. УКАЗВА на кредиторите, че предплатената за разноски сума, подлежи на възстановяване на съответния кредитор, при достатъчно увеличаване на масата на несъстоятелността и извън сметка за разпределение, на осн. чл. 632а ТЗ. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се впише в книгата по чл. 634в ТЗ.


30.03.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 30.03.2016 Съобщение, изпратено до Ангелина Димитрова на 25.03.2016г. - върнато в цялост. -КД. Да се счита за връчено на осн. чл.41, ал.2 ГПК.


07.04.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.04.2016 Съобщение, изпратено до "Уникредит лизинг" ЕАД, на 25.03.2016г. - върнато в цялост. СЪОБЩЕНИЕТО ДА СЕ ИЗПРАТИ НА НАСТ. АДРЕС, КОЙТО ДА СЕ ОТРАЗИ И В СПИСЪКА ЗА ПРИЗОВАВАНЕ.


14.04.2016
Кредитор - Уникредит Булбанк АД


15.04.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.04.2016 КД. В книгата по чл.634 в ТЗ. На синдика.


18.04.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


19.04.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.04.2016 Не разрешава упълномощаване поради включения в т.5 от представеното пълномощно текст овластяващ за сключване на договори и споразумения без ограничения. Указва на синдика, че следва да съобрази текста на договора с обстоятелството, че "Птицекланица" АД е обявено в несъстоятелност /напр. чл.18/5/,чл.19 и пр./


11.05.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


12.05.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.05.2016 Разрешава на синдика да се разпореди със сумата 918 лева за плащане на задължението по ф-ра № 2637/12.04.2016г. в полза на "Елмарк" ЕООД.


13.05.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


14.05.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.05.2016 В книгата.На разположение на кредиторите.


13.06.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


13.06.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


14.06.2016
Закрито/разпоредително заседание


14.06.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.06.2016 Оставя молбата без уважение предвид вече даденото с разпореждане №9313/28.02.2013г. разрешение за продажба на описаното имущество по реда на чл.718,ал.1 от ТЗ.


29.06.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


29.06.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


29.06.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


29.06.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


30.06.2016
Закрито/разпоредително заседание


30.06.2016
Закрито/разпоредително заседание


30.06.2016
Закрито/разпоредително заседание


30.06.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 30.06.2016 Разрешавам разпореждане със сумата 96.00 лв. по приложената фактура.


27.07.2016
Друго - Търговско Отделение При Вос


28.07.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.07.2016 На синдика.


02.08.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


02.08.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


02.08.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


02.08.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


03.08.2016
Закрито/разпоредително заседание


03.08.2016
Закрито/разпоредително заседание


03.08.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.08.2016 В книгата. На разположение на кредиторите.


03.08.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 03.08.2016 НА ОСНОВАНИЕ чл. 632 ал.1 от ТЗ ОПРЕДЕЛЯ сума в размер на 68 000 /шестдесет и осем хиляди/ лева, необходима за покриване на текущите разноски в производството по несъстоятелност, като ПРИКАНВА кредиторите на „ПТИЦЕКЛАНИЦА” АД /в несъстоятелност/ да предплатят така определената сума от съда в 14-дневен срок, считано от вписването на настоящия съдебен акт в книгата по чл. 634в от ТЗ и от уведомяването им със съобщение. УКАЗВА на кредиторите, че в случай, че сумата не бъде предплатена в указания от съда срок се настъпят последиците по чл. 632 ал.5 вр. ал.1 от ТЗ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и принудително изпълнение. ДА СЕ ВПИШЕ акта на съда в книгата по чл. 634в от ТЗ. На кредитора „УниКредит Булбанк” АД да се изпрати нарочно съобщение.


09.08.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


09.08.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


10.08.2016
Закрито/разпоредително заседание


10.08.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.08.2016 На разположение на кредиторите и длъжника в канцеларията на Търговско отделение.


17.08.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


18.08.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.08.2016 КД.


30.08.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 30.08.2016 ОДОБРЯВА Списък на приетите предявени вземания на кредитори на „ПТИЦЕКЛАНИЦА” АД (н), ЕИК 124059588, със седалище в гр. Варна, по чл. 688, ал. 3 ТЗ, обявен в ТР, воден от АВ по партидата на длъжника на 15.08.2016 г., без корекции. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Настоящия съдебен акт да се отрази в книгата по чл.634в от ТЗ.


10.09.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


10.09.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


10.09.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


13.09.2016
Закрито/разпоредително заседание


13.09.2016
Закрито/разпоредително заседание


13.09.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 13.09.2016 Да. Одобрявам разхода. Разрешавам.


16.09.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


17.09.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.09.2016 Разрешавам разхода.


20.09.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


20.09.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


21.09.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


21.09.2016
Закрито/разпоредително заседание


21.09.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.09.2016 Да.


26.09.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 26.09.2016 Решението на събранието на кредиторите от 08.05.2014 г. не предвижда извършване на доброволна делба. В случай, че синдикът иска свикване на събрание на кредиторите да посочи дневен ред и проект за решение.


27.09.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 27.09.2016 Относно съобщ. в цялост до "Бизнеспарк Маноле"ООД-КД.


14.10.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


14.10.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


14.10.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


17.10.2016
Закрито/разпоредително заседание


17.10.2016
Закрито/разпоредително заседание


17.10.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.10.2016 На разположение на кредиторите. В книгата.


17.10.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 17.10.2016 СВИКВА събрание на кредиторите на „ПТИЦЕКЛАНИЦА” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, на 25.11.2016 г. от 11.30 ч., което ще се проведе в сградата на ОС – гр. Варна, търговска зала, с дневен ред: 1. Обсъждане и приемане на решение за извършване на разпоредително действие (извън действията по осребряване на масата на несъстоятелността), а именно: извършване на доброволна делба за прекратяване на съсобствеността върху терена, в който попадат собствените на дружеството сгради, обособени като „Фуражен цех". Имотите, който ще бъде предмет на делбата, са имотите включени в УПИ XIII и XIV от кв.1 на ПЗ „Север" на гр.Добрич, като собственият на дружеството имот е с идентификатор №72624.610.9, който е включен в УПИ IV-7072 по регулационния план на гр.Добрич и е идентичен с УПИ XIV от кв.1 по плана на ПЗ „Север" на гр.Добрич. 2. Обсъждане и приемане на решение за сключване на съдебна спогодба по гр.д. №79679/15 на 119 -ти състав СРС срещу „Еврокомпакт" ЕООД. МАТЕРИАЛИТЕ ЗА СЪБРАНИЕТО, в т.ч. предложените от синдика проекти за решения, са предоставени на разположение на кредиторите в канцеларията на ВОС – търговско отделение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се обяви незабавно в Търговския регистър и да се впише в книгата по чл. 634в от ТЗ.


19.10.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


20.10.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 20.10.2016 В книгата.На разположение на кредиторите.


04.11.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


07.11.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.11.2016 В книгата. КД.


24.11.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


25.11.2016
Събрание на кредиторите заседание
Определение от 25.11.2016 ОВЛАСТЯВА синдика Габриела Сулай да представлява дружеството „Птицекланица” АД (в открито производство по несъстоятелност) при извършването на доброволна делба, съобразно влязлата в сила Заповед № 775/2016 г. на Община Добрич, при следните условия: В дял и изключителна собственост на дружеството да бъде възложен самостоятелен УПИ XVІІІ-9 с площ 19,058 дка, съответстващ на имот с идентификатор № 72624.610.9 по КК на гр.Добрич и представляващ част от УПИ XIV от кв.1 по плана на ПЗ „Север" на гр.Добрич без дружеството да дължи и да заплаща суми за уравнение на останалите съсобственици. Разноските по извършването на делбата (нот.такса и такса вписване) до размера на данъчната оценка на дела от делбения имот, който е притежаван от дружеството са за сметка на дружеството. Всички други разходи, включително и тези по изработването и одобряването на изменения ПУП-ПРЗ са за сметка на останалите съсобственици. ОВЛАСТЯВА синдика Габриела Сулай да представлява дружеството „Птицекланица” АД (в открито производство по несъстоятелност) при сключването на съдебна спогодба по висящото гр.д.№ 79679/2015 г. по описа на СРС, 19-ти състав, по силата на която ответникът „Еврокомпакт" ЕООД се задължава в срок от седем дни от сключване на спогодбата да плати на ищеца дължимия остатък от главницата в размер 10 000 лева, ведно с обезщетение за забава върху тази сума от датата на завеждане на иска до датата на пълното изплащане на главното задължение. Дължимата държавна такса е за сметка на ответника, а останалите разноски по водене на делото, остават за страните така, както са ги направили.


25.11.2016
Кредитор - Уникредит Булбанк АД


20.12.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


21.12.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.12.2016 Разрешава връщане на задатъците на кандидатите посочени в молбата.


28.12.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


28.12.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


29.12.2016
Закрито/разпоредително заседание


29.12.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 29.12.2016 Към дело.


29.12.2016
Синдик - Габриела П. Сулай


30.12.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 30.12.2016 Разрешава разпореждане с посочената сума от 1055,21лв. за заплащане на посочените в молбата разноски.


02.02.2017
Кредитор - Еврокомпакт ЕООД


03.02.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.02.2017 На синдика. В книгата по чл. 634 в ТЗ.


07.03.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


07.03.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


07.03.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


07.03.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


08.03.2017
Закрито/разпоредително заседание


08.03.2017
Закрито/разпоредително заседание


08.03.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 08.03.2017 ОПРЕДЕЛЯ сума в общ размер 66000.00 (шестдесет и шест хиляди) лева, необходима за разноски за продължаване на производството по несъстоятелност на „Птицекланица” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, за следващите три месеца. ПРИКАНВА кредиторите на „Птицекланица” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, да предплатят по особената сметка на дружеството – IBAN: BG43UNCR**********2691, BIC UNCRRBGSF, разкрита в "Уникредит Булбанк" АД, сумата 66000.00 (шестдесет и шест хиляди) лева, в двуседмичен срок, от уведомяването и да представят доказателства за това на съда по несъстоятелността. УКАЗВА на кредиторите на „Птицекланица” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, че ако сумата не бъде предплатена в указания срок, съдът ще приложи последиците на чл. 632, ал. 1 ТЗ като спре производството по несъстоятелност. УКАЗВА на кредиторите, че предплатената за разноски сума, подлежи на възстановяване на съответния кредитор, при достатъчно увеличаване на масата на несъстоятелността и извън сметка за разпределение, на осн. чл. 632а ТЗ. УКАЗВА на синдика, че следва да предприеме активни действия насочени към осребряване на вещите и правата от масата на несъстоятелността в разумни срокове. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се впише в книгата по чл. 634в ТЗ.


08.03.2017
Закрито/разпоредително заседание


08.03.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.03.2017 В книгата! На разположение на кредиторите.


22.03.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


22.03.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


22.03.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


23.03.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


23.03.2017
Закрито/разпоредително заседание


23.03.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 23.03.2017 РАЗРЕШАВА на Габриела Павлова Сулай – синдик на „Птицекланица” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, да се разпореди със средства по особената сметка на длъжника в размер на 421500,00 (четиристотин двадесет и една хиляди и петстотин) лева за възстановяване на предплатените от кредитора "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД средства за издръжка на производството по несъстоятелност. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Молбата и настоящият съдебен акт да се отразят в книгата по чл.634в от ТЗ.


23.03.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 23.03.2017 Разрешавам разхода.


24.03.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


27.03.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


27.03.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 27.03.2017 На таблото за обявления за срок от две седмици. След изтичане на срока-да се докладва.


28.03.2017
Закрито/разпоредително заседание


28.03.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.03.2017 Не разрешава заплащане на аванс. Сумата за ремонта следва да се заплати на изпълнителя след представяне на фактура и приемане на изв.работа. протокол обр.19, така както е посочено от застрахователя в ел.писмо от 22.03.2017 г.


31.03.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


04.04.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


05.04.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.04.2017 Разрешава на синдика да се разпореди със сумата 5 875,85лв. за извършване на неотложни ремонтни работи съгласно приложените оферти и проформа фактура.


12.04.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 12.04.2017 ОДОБРЯВА приложения към молбата на синдика вх. № 6770 от 07.04.2017 г. допълнителен списък с приети вземания по чл. 688, ал.3 от ТЗ в производството по несъстоятелност на „Птицекланица" АД (в несъстоятелност), ЕИК 124059588. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се обяви в Търговския регистър.


18.04.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.04.2017 КД./съобщението от 09.03.17 г. до "Бизнеспарк Маноле"ООД/.


19.04.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 19.04.2017 ОДОБРЯВА изготвената от синдика частична сметка представена с молба вх.№ 8575/23.03.2017 г. за разпределение на средства, постъпили в масата на несъстоятелността на „Птицекланица” АД (в несъстоятелност), на основание чл. 729, ал. 1 от ТЗ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на сметката за разпределение да се обяви в търговския регистър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Варненски апелативен съд от длъжника в едноседмичен срок от обявяването му в търговския регистър на основание чл. 729, ал. 3 от ТЗ.


25.04.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


26.04.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 26.04.2017 Разрешава изплащането на сумата 6644,09лв. по фактура №146/25.04.2017г.


28.04.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


02.05.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.05.2017 Указва на синдика да уточни основанието, поради което кабелът /извън двора на "Птицекланица"АД/ следва да бъде ремонтиран от "Птицекланица"АД/н/.


05.05.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


05.05.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


09.05.2017
Закрито/разпоредително заседание


09.05.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.05.2017 Разрешава разпореждане със сумата 462.00 лева по фактура № 2848/27.04.2017г. съгласно молба вх. № 12274/28.04.2017г.


17.05.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


18.05.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.05.2017 В книгата.


25.05.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


25.05.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


26.05.2017
Закрито/разпоредително заседание


26.05.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 26.05.2017 КД. В книгата. На разположение на кредиторите.


31.05.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


31.05.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


31.05.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


01.06.2017
Закрито/разпоредително заседание


01.06.2017
Закрито/разпоредително заседание


01.06.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.06.2017 К.Д.


13.06.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


14.06.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.06.2017 Разрешава на синдика разпореждане със сумата 1244,85лв. на посоченото в молбата основание.


12.07.2017
Кредитор - Папас-Олио АД


13.07.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 13.07.2017 На вниманието на синдика.


21.07.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


21.07.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


24.07.2017
Закрито/разпоредително заседание


24.07.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 24.07.2017 Разрешавам разхода.


01.08.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


01.08.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


01.08.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


01.08.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


02.08.2017
Закрито/разпоредително заседание


02.08.2017
Закрито/разпоредително заседание


02.08.2017
Закрито/разпоредително заседание


02.08.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.08.2017 След представяне на извлечение от особената сметка за наличност към 31.07.17 г. Срок-3 дни.


03.08.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


04.08.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.08.2017 КД.


04.08.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 04.08.2017 НА ОСНОВАНИЕ чл. 632 ал.1 от ТЗ ОПРЕДЕЛЯ сума в размер на 56 000 /петдесет и шест хиляди/ лева, необходима за покриване на разноски в производството по несъстоятелност като ПРИКАНВА кредиторите на „ПТИЦЕКЛАНИЦА” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, гр. Варна да предплатят така определената сума от съда в 14-дневен срок, считано от вписването на настоящия съдебен акт в книгата по чл. 634в от ТЗ и от уведомяването им със съобщение. УКАЗВА на кредиторите, че в случай, че сумата не бъде предплатена в горния срок, ще настъпят последиците по чл. 632 ал.5 вр. ал.1 от ТЗ, т.е. производството по делото ще бъде спряно. ДА СЕ ИЗПРАТИ нарочно съобщение до кредитора „УниКредит Булбанк” АД”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и принудително изпълнение. ДА СЕ ВПИШЕ акта на съда в книгата по чл. 634в от ТЗ.


28.08.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


29.08.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 29.08.2017 Приема за сведение.


11.09.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.09.2017 Относно съобщение в цялост до "Бизнеспарк Маноле"ООД-Да се залепи уведомление по реда на чл.50, ал.4 ГПК.


25.09.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


27.09.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 27.09.2017 Разрешава разхода.


19.10.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


19.10.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.10.2017 Относно съобщ. в цялост до "Бизнеспарк маноле"ООД-Да се счита връчено на 11.10.2017г. по реда на чл.50, ал.4 от ГПК.


20.10.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 20.10.2017 Разрешавам плащане по приложената фактура.


31.10.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


31.10.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


01.11.2017
Закрито/разпоредително заседание


01.11.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.11.2017 На разположение на кредиторите и на длъжника в канцеларията на ВОС,ТО.


03.11.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


06.11.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.11.2017 КД. В книгата.


09.11.2017
Синдик - Габриела П. Сулай


10.11.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.11.2017 Разрешавам разхода.


03.01.2018
Синдик - Габриела П. Сулай


03.01.2018
Синдик - Габриела П. Сулай


04.01.2018
Закрито/разпоредително заседание


04.01.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.01.2018 Приема за сведение.


23.01.2018
Синдик - Габриела П. Сулай


24.01.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 24.01.2018 СВИКВА събрание на кредиторите на „ПТИЦЕКЛАНИЦА” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, на 09.02.2018 г. от 10.30 ч., което ще се проведе в сградата на ОС – гр. Варна, търговска зала, с дневен ред: 1. Определяне реда и начина на продажба на останалите непродадени активи на "Птицекланица"АД (в несъстоятелност). 2. Обсъждане и приемане на решение за сключване на съдебна спогодба по т.д. № 1333/17 на ВОС срещу „ПАПАС-ОЛИО" АД. 3. Определяне на размера и начина на изплащане на окончателно възнаграждение на синдика, на основание чл.677, т.5, вр. чл.661, ал.1, ал.4 и ал.5 от ТЗ. 4. Вземане на решение относно ремонт на прекъснат кабел за ел.захранването на основната база. МАТЕРИАЛИТЕ ЗА СЪБРАНИЕТО, в т.ч. предложените от синдика проекти за решения, са предоставени на разположение на кредиторите в канцеларията на ВОС – търговско отделение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се обяви незабавно в Търговския регистър и да се впише в книгата по чл. 634в от ТЗ.


29.01.2018
Синдик - Габриела П. Сулай


30.01.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 30.01.2018 В книгата.


08.02.2018
Синдик - Габриела П. Сулай


09.02.2018
Събрание на кредиторите заседание
Определение от 09.02.2018 ПРИЕМА И ПРИЛАГА за сведение по делото справка за имуществото от масата на несъстоятелността, непродадено към 09.02.2018 г. на „ПТИЦЕКЛАНИЦА“ АД, представена от синдика Габриела Сулай в днешно съдебно заседание. ОВЛАСТЯВА синдика Габриела Сулай да представлява дружеството „Птицекланица” АД (в открито производство по несъстоятелност) при определяне реда и начина на осребряване на имуществото на длъжника при следните условия: а) Основната база на "Птицекланица" АД (н.), находяща се на адрес: гр.Добрич, ул."Ангел Стоянов" №2 да бъде продавана от синдика като обособена част от предприятието на длъжника (състояща се от земя, сгради и оборудване) или като два обособени имуществени комплекса, включени в обособената част, а именно: имуществен комплекс, включващ земя и сгради и имуществен комплекс, обхващащ всички движими вещи и оборудване, включени в тази обособената част от предприятието. Изборът между двата алтернативни начина за осребряване се предоставя на синдика, с оглед изпълнение на задължението за осребряване на имуществото на длъжника. При продажбата и при двата варианта за осребряване, продажната цена не може да бъде по-ниска от ликвидационната стойност на отделните активи, посочена в доклада за определяне на пазарната стойност на обекта, изготвен от Консултантска къща "АМРИТА" на 04.10.2017 год. и представен във ВОС с молба вх.№ 30819/03.11.2017 год. б) Останалите недвижими имоти и движими вещи да бъдат продавани както досега - като отделни обособени обекти, като продажната цена не може да бъде по-ниска от ликвидационната стойност, посочена в актуалната към датата на продажбата експертна оценка. ОВЛАСТЯВА синдика Габриела Сулай да представлява дружеството „Птицекланица” АД (в открито производство по несъстоятелност) при сключването на съдебна спогодба по висящото търговско дело № 13ЗЗ/2017 г. на Варненски окръжен съд, по силата на която ответникът „ПАПАС-ОЛИО" АД се задължава в срок от един месец от сключване на спогодбата да плати на ищеца сумата от 172 613,41 лв, представляваща данъчната основа от претендираните плащания (без начисления върху тази данъчна основа ДДС). Дължимата държавна такса е за сметка на ответника, а останалите разноски по водене на делото, остават за страните така, както са ги направили. ПРИЕМА предложението, направено от представителя на кредитора „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД по трета точка от дневния ред, а именно: Потвърждава решението взето по точка 3 от дневния ред на Събранието на кредиторите, проведено на 26.08.2010 г., като: Определя окончателното възнаграждение на синдика да бъде сформирано по следния начин: 7 % от събраните суми по заведените искове, които да бъдат изплащани при изготвянето на всяка текуща сметка за разпределение. Решението се отнася както за вече събраните суми по справката за периода м.01.2014 год. - м.12.2017 год. (приложена към молбата за свикване на събранието), така и за бъдещи постъпления от събрани суми по заведени отменителни искове за попълване на масата на несъстоятелността. ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото доклад с вх.№ 4338 от 09.02.2018 г. от синдика Габриела Сулай. ОДОБРЯВА действията на синдика Габриела Сулай, предприети за отстраняване на повредата, довела до прекъсване на ел. захранването на Основната база на "Птицекланица"АД (в открито производство по несъстоятелност) и за избор на специализирана фирма за извършване на ремонта. Дава съгласие да бъде договорено и изплатено възнаграждение за аварийния ремонт по оферта, актуализирана след одобряване от страна на предприятието, стопанисващо железопътната инфраструктура, на възложения съгласно изискванията на същото предприятие проект за извършване на ремонт за подмяна на захранващия кабел.


09.02.2018
Синдик - Габриела П. Сулай


09.02.2018
Юрисконсулт - Красимири И. ЙордановКредитор - Уникредит Булбанк АД


09.02.2018
Синдик - Габриела П. Сулай


13.02.2018
Синдик - Габриела П. Сулай


14.02.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.02.2018 Да се издаде зав.препис след внасяне на държ.такса.


23.02.2018
Синдик - Габриела П. Сулай


26.02.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 26.02.2018 В книгата. На разположение на кредиторите.


26.02.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 26.02.2018 СВИКВА събрание на кредиторите на „ПТИЦЕКЛАНИЦА” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, на 09.03.2018 г. от 11.00 ч., което ще се проведе в сградата на ОС – гр. Варна, търговска зала, с дневен ред: 1. Допълване на решението, взето на проведеното на 09.02.2018 год. събрание на кредиторите за сключване на съдебна спогодба с „ПАПАС-ОЛИО"АД по т.д. № 1333/17 на ВОС. 2. Вземане на решение по предложение за промяна на размера на разходите за охрана на основната база на "Птицекланица"АД (н.) в гр.Добрич. МАТЕРИАЛИТЕ ЗА СЪБРАНИЕТО, в т.ч. предложените от синдика проекти за решения, са предоставени на разположение на кредиторите в канцеларията на ВОС – търговско отделение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се обяви незабавно в Търговския регистър и да се впише в книгата по чл. 634в от ТЗ.


09.03.2018
Събрание на кредиторите заседание
Определение от 09.03.2018 ДОПЪЛВА решението по т.2 от дневния ред на събранието на кредиторите, проведено на 09.02.2018 год., което в окончателния си вид става следното: ОВЛАСТЯВА синдика Габриела Сулай да представлява дружеството „Птицекланица” АД (в открито производство по несъстоятелност) при сключването на съдебна спогодба по висящото търговско дело № 1333/2017 г. на ВОС, по силата на която ответникът „ПАПАС-ОЛИО" АД се задължава в срок от един месец от сключване на спогодбата да плати на ищеца сумата от 172 613,41 лв (сто седемдесет и две хиляди шестстотин и тринадесет лева и четиридесет и една стотинки), представляваща данъчната основа (без начисления върху тази данъчна основа ДДС) на плащанията в общ размер на 207136,10 лв., обявени за нищожни с влязло в сила решение по т.д.№ 923/2010 г. на ВОС. Да отпаднат претенциите за следните искове по основание и размер: l). Сумата от 34 522,69 лв (тридесет и четири хиляди петстотин двадесет и два лева и шестдесет и девет стотинки), представляваща данък добавена стойност, начислен върху данъчната основа от 172 613,41 лв; 2). Обезщетение за забава върху дължимата главница за периода от 02.10.2014 год. до 02.10.2017 год. в размер на 63 242,40 лв (шестдесет и три хиляди двеста четиридесет и два лева и четиридесет стотинки); 3). Обезщетение за забава върху дължимата главница за периода от завеждането на иска до окончателното изплащане на главницата. Страните при взаимни отстъпки се съгласяват, че с изплащане от "ПАПАС-ОЛИО"АД на сумата от 172 613,41 лв, претенциите на ищеца изцяло се погасяват, с което страните са уредили окончателно и напълно спорните си отношения, предмет на търговско дело № 1333/2017 г. по описа на Варненски окръжен съд и нямат претенции една към друга от финансов или друг характер във връзка със съдебното производство. Дължимата държавна такса е за сметка на ответника, а останалите разноски по водене на делото, остават за страните така, както са ги направили. ОВЛАСТЯВА синдика Габриела Сулай да подпише анекс към действащия договор за охрана на основната база на "Птицекланица" АД (в открито производство по несъстоятелност), находяща се на адрес: гр. Добрич, ул. "Ангел Стоянов" № 2, съгласно предложението на "ТИМ" ЕАД по офертата, приложена към молбата за свикване на събранието на кредиторите, в размер на 8 700,00 лв на месец с включен ДДС, считано от 01.03.2018 г.


09.03.2018
Синдик - Габриела П. Сулай


09.03.2018
Синдик - Габриела П. Сулай


09.03.2018
Синдик - Габриела П. Сулай


09.03.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.03.2018 КД.


12.03.2018
Закрито/разпоредително заседание


12.03.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.03.2018 Разрешавам плащането в размер на 894,94лв. в полза на ЗК "Олимпик-клон България".


19.06.2018
Синдик - Габриела П. Сулай


19.06.2018
Синдик - Габриела П. Сулай


20.06.2018
Закрито/разпоредително заседание


20.06.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 20.06.2018 Разрешавам плащането.


20.08.2018
Синдик - Янко Н. Стоянов


21.08.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.08.2018 Разрешавам разхода в размер на 894,94лв.


18.09.2018
Синдик - Габриела П. Сулай


19.09.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.09.2018 Разрешавам разпореждане със сумата 1074,00лв. за плащане на задължението по посочената фактура.


15.11.2018
Друго - Агенция За Събиране На Вземания ЕАД


15.11.2018
Синдик - Габриела П. Сулай


16.11.2018
Закрито/разпоредително заседание


16.11.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.11.2018 Разрешавам изплащане на посочената сума.


18.12.2018
Синдик - Габриела П. Сулай


19.12.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.12.2018 КД.


02.01.2019
Кредитор - Агенция За Събиране На Вземания ЕАД


03.01.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 03.01.2019 СВИКВА събрание на кредиторите на „ПТИЦЕКЛАНИЦА” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, на 25.01.2019 г. от 10.00 ч., което ще се проведе в сградата на ОС – гр. Варна, търговска зала, с дневен ред: 1. Определяне на ред и начин за осребряване имуществото на длъжника; 2. Определяне методите и условията на оценка на имуществото; 3. Избор на оценители и определяне на възнаграждението им; 4. Определяне размера на окончателното възнаграждение на синдика. ЗАДЪЛЖАВА синдика на „ПТИЦЕКЛАНИЦА” АД /в несъстоятелност/ в срок до три дни преди датата на събранието да представи актуален списък на кредиторите с право на глас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се обяви незабавно в Търговския регистър и да се впише в книгата по чл. 634в от ТЗ.


22.01.2019
Синдик - Габриела П. Сулай


22.01.2019
Синдик - Габриела П. Сулай


23.01.2019
Синдик - Габриела П. Сулай


23.01.2019
Закрито/разпоредително заседание


23.01.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 23.01.2019 КД.


24.01.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 24.01.2019 КД. В книгата по чл.634в от ТЗ.


24.01.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 24.01.2019 ОПРЕДЕЛЯ сума в общ размер 50 000,00 (петдесет хиляди) лева, необходима за разноски за продължаване на производството по несъстоятелност на „Птицекланица” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, за следващите три месеца. ПРИКАНВА кредиторите на „Птицекланица” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, да предплатят по особената сметка на дружеството – IBAN: BG43UNCR**********2691, BIC UNCRRBGSF, разкрита в "Уникредит Булбанк" АД, сумата 50 000,00 (петдесет хиляди) лева в двуседмичен срок от вписването на настоящото определение в книгата по чл. 634в от ТЗ и да представят доказателства за това. УКАЗВА на кредиторите на „Птицекланица” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, че ако сумата не бъде предплатена в указания срок, съдът ще приложи последиците на чл. 632, ал. 1 ТЗ като спре производството по несъстоятелност. УКАЗВА на кредиторите, че предплатената за разноски сума, подлежи на възстановяване на съответния кредитор, при достатъчно увеличаване на масата на несъстоятелността и извън сметка за разпределение, на осн. чл. 632а ТЗ. УКАЗВА на синдика, че следва да предприеме активни действия насочени към осребряване на вещите и правата от масата на несъстоятелността в разумни срокове, както и да оптимизира разходите в посока на тяхното намаляване. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се впише в книгата по чл. 634в ТЗ.


25.01.2019
Събрание на кредиторите заседание
Определение от 25.01.2019 ПРИЕМА предложението да бъде възложено изготвяне на нова експертна оценка на основната база на „ПТИЦЕКЛАНИЦА“ АД /в несъстоятелност/, находяща се на адрес: гр. Добрич, ул. „Ангел Стоянов“ № 2. Основната база да бъде продавана от синдика нацяло като обособена част от предприятието на длъжника, състояща се от земя, сгради и оборудване чрез преки преговори по реда на чл.718 от ТЗ. Да се проведат три продажби с обявления, като първата бъде при начална цена, равна на оценката. Втората продажба да бъде при начална цена в размер на 99,5 % от оценката, а третата продажба да бъде при начална цена в размер на 99 % от оценката. В случай че третата продажба бъде неуспешна да бъде свикано ново събрание на кредиторите. Останалите недвижими имоти и движими вещи да бъдат продавани, както до сега – като отделни обособени обекти, като продажната цена не може да бъде по-ниска от ликвидацонната стойност, посочена в, актуалната към датата на продажбата, експертна оценка. ПРИЕМА предложението методите и условията на оценките на имуществото да бъдат определени по преценка на синдика. ПРИЕМА предложението, оценителят да бъде определен по избор на синдика. Възнаграждението за изготвяне на нова оценка на основната база да бъде в размер не по-висок от 6 500 лева без ДДС или 7 800 лева с включено ДДС. При евентуално изготвяне на актуализация на оценките на останалото имущество, възнаграждението на оценителя да бъде определено, съгласно решенията на Събранието на кредиторите, проведено на 25.04.2013 г. ПРИЕМА предложението, след продажбата на основаната база на „ПТИЦЕКЛАНИЦА“ АД /в несъстоятелност/ на синдика Габриела Сулай да бъде изплатено окончателно възнаграждение в размер на 15 000 лева, като сумата бъде платена от получената продажна цена на обособения обект, преди изготвянето на сметката за разпределение.


25.01.2019
Кредитор - Агенция За Събиране На Вземания ЕАД


07.02.2019
Синдик - Габриела П. Сулай


07.02.2019
Синдик - Габриела П. Сулай


07.02.2019
Синдик - Габриела П. Сулай


08.02.2019
Закрито/разпоредително заседание


08.02.2019
Закрито/разпоредително заседание


08.02.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.02.2019 Искането да се направи с отчета на синдика за м.февруари 2019г. с оглед наличните средства и очакваните приходи и разходи. На този етап - оставя без уважение.


12.02.2019
Синдик - Габриела П. Сулай


13.02.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 13.02.2019 КД.


15.02.2019
Синдик - Габриела П. Сулай


19.02.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 19.02.2019  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх. № 5074/15.02.2019 г. от синдика на „Птицекланица” АД /в несъстоятелност/ с искане да се разреши продажба на имущество, включено в масата на несъстоятелността, по реда на чл. 718 от ТЗ – недвижим имот, находящ се в гр. Добрич, с административен адрес ул. „Ангел Стоянов” № 2, местност „Промишлена зона Север”, съставляващ ПИ с идентификатор № 72624.610.47, ведно с находящите се в имота сгради, ведно с движимите вещи, подробно описани в експертна оценка на КК „АМРИТА” ООД, изготвена на 01.02.2019 г. и съобразно решение на СК от 25.01.2019 г. Определението е окончателно. Определението да се впише в книгата по чл. 634в от ТЗ.


22.02.2019
Синдик - Габриела П. Сулай


25.02.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 25.02.2019 КД. В книгата по чл.634в от ТЗ.


27.02.2019
Друго - Държавен Фонд Земеделие


28.02.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.02.2019 На синдика.


12.03.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.03.2019 Относно съобщ. с уведомление до "Бизнеспарк Маноле" ООД-КД, на осн. чл.50, ал.2 ГПК.


09.04.2019
Синдик - Габриела П. Сулай


10.04.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.04.2019 На разположение на кредиторите и длъжника в деловодството на ВОС-ТО.


25.04.2019
Синдик - Габриела П. Сулай


02.05.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.05.2019 КД. В книгата по чл. 634 в ТЗ.


02.05.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 02.05.2019 ОДОБРЯВА приложения към молбата на синдика вх. № 11143 от 09.04.2019 г. допълнителен списък № 7 с приети вземания по чл. 688, ал.3 от ТЗ в производството по несъстоятелност на „Птицекланица" АД (в несъстоятелност), ЕИК 124059588. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се обяви в Търговския регистър.


07.05.2019
Синдик - Габриела П. Сулай


08.05.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.05.2019 Разрешава разпореждане със сумата 894,92 лв. за заплащане на вноска по застрахователна премия.


29.05.2019
Синдик - Габриела П. Сулай


29.05.2019
Синдик - Габриела П. Сулай


30.05.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 30.05.2019 В книгата.


30.05.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 30.05.2019 В книгата.


30.05.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 30.05.2019 ОПРЕДЕЛЯ сума в общ размер 50 000,00 (петдесет хиляди) лева, необходима за разноски за продължаване на производството по несъстоятелност на „Птицекланица” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, за следващите три месеца. ПРИКАНВА кредиторите на „Птицекланица” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, да предплатят по особената сметка на дружеството – IBAN: BG43UNCR**********2691, BIC UNCRRBGSF, разкрита в "Уникредит Булбанк" АД, сумата 50 000,00 (петдесет хиляди) лева в двуседмичен срок от вписването на настоящото определение в книгата по чл. 634в от ТЗ и да представят доказателства за това. УКАЗВА на кредиторите на „Птицекланица” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, че ако сумата не бъде предплатена в указания срок, съдът ще приложи последиците на чл. 632, ал. 1 ТЗ като спре производството по несъстоятелност. УКАЗВА на кредиторите, че възстановяването на предплатените разноски се осъществява чрез изготвяне на сметка за разпределение при спазване на законоустановения ред на техните вземания и с осигурена възможност за контрол чрез оспорване на сметката за разпределение. УКАЗВА на синдика, че следва да предприеме активни действия насочени към осребряване на вещите и правата от масата на несъстоятелността в разумни срокове, както и да оптимизира разходите в посока на тяхното намаляване. ЗАДЪЛЖАВА синдика към ежемесечния си отчет да представя подробна справка за всички извършени разходи, в т.ч. конкретно на кои лица какви суми са изплатени и на какво основание. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се впише в книгата по чл. 634в ТЗ.


21.06.2019
Синдик - Габриела П. Сулай


26.06.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 26.06.2019 КД.


03.07.2019
Синдик - Габриела П. Сулай


04.07.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.07.2019 К.Д.Да се отрази в книгата по чл.634в от ТЗ.


08.07.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.07.2019 Относно невръчено съобщение за опр.2041/30.05.2019г.до кредитор"БИЗНЕСПАРК МАНОЛЕ"ООД - Към дело.Чл.50,ал.2 ГПК.


10.07.2019
Синдик - Габриела П. Сулай


11.07.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.07.2019 Указва на синдика да представи доказателства, че кабелът е собственост на "Птицикланица"АД и да посочи причината за варията.


01.08.2019
Синдик - Габриела П. Сулай


02.08.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.08.2019 Разрешава разпореждане със сумата 894,94лв. за заплащане на застр. премия по приложената полица.


12.08.2019
Синдик - Габриела П. Сулай


14.08.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.08.2019 Указва на синдика в 1 седмичен срок от съобщението да изложи обстоятелствата, налагащи свикване на събрание по т.2 от предложения дневер ред.При неизпълнение-събрание ще бъде свикано само по предложената т.1.


27.08.2019
Синдик - Габриела П. Сулай


28.08.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.08.2019 В срок! Към делото!


28.08.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 28.08.2019 СВИКВА СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на длъжника „ПТИЦЕКЛАНИЦА” АД (н), ЕИК 124059588, което ще се проведе на 13.09.2019 г., от 10.30 ч. в Търговска зала на Варненски окръжен съд, при следния дневен ред: 1. определяне реда и начина на осребряване на останалото непродадено имущество на длъжника и 2. вземане на решение относно ремонт на прекъснат кабел за ел. захранване на основна база на „Птицекланица” АД (н), ЕИК 124059588; на основание чл. 677, ал. 1, т. 8 ТЗ. Поканата да се обяви в Търговския регистър, воден при Агенция по вписванията – гр. Варна, с което всички кредитори се считат за редовно уведомени, на основание чл. 675, ал. 2 ТЗ. Указва на кредиторите, че тяхното участие следва да се извърши при реда и при условията на чл. 670, ал. 1 ТЗ - лично или чрез представител с изрично писмено пълномощие, а ако кредиторът е физическо лице - пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписа на упълномощителя - кредитор. Кредиторите – юридически лица следва да разполагат с доказателства за актуалното състояние на дружествата към датата на събранието. Да се уведоми синдика за настоящия съдебен акт.


11.09.2019
Синдик - Габриела П. Сулай


12.09.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.09.2019 КД.


13.09.2019
Събрание на кредиторите заседание
Определение от 13.09.2019 ПРИЕМА предложението на кредитора „Aгенция за събиране на вземанията“ ЕАД по първа точка от дневния ред - „Определяне реда и начина на осребряване на останалото непродадено имущество на длъжника“, а именно: Основната производствена база на "Птицекланнца" АД - в несъстоятелност, находяща се на адрес: гр. Добрич, ул. „Ангел Стоянов" № 2 да бъде продавана от синдика като обособена част от предприятието на длъжника (състояща се от земя, сгради и оборудване) чрез преки преговори по реда на чл.718 от ТЗ. Да се проведат три продажби с обявления, като първата бъде при начална цена, представляваща 90% от стойността на това имущество, съгласно последната изготвена експертна оценка; втората продажба да бъде при начална цена в размер на 95% от началната цена на първата продажба, а третата продажба да бъде при начална цена в размер на 95% от началната цена на предходната втора продажба. В случай че трите продажби бъдат неуспешни да бъде свикано ново събрание на кредиторите. ПРИЕМА предложението на кредитора „Aгенция за събиране на вземанията“ ЕАД по втора точка от дневния ред - „Вземане на решение относно ремонт на прекъснат кабел за ел. захранване на основна база на „Птицекланица” АД (н), ЕИК 124059588“, а именно: Ремонтът на прекъснатия кабел за ел. захранване на основна база на „Птицекланица" АД - в несъстоятелност, ЕИК 124059588 да бъде извършен при срокове, цена и условия, уговорени от синдика с изпълнителите на ремонта.


13.09.2019
Синдик - Габриела П. Сулай


13.09.2019
Кредитор - Агенция За Събиране На Вземания ЕАД


13.09.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 13.09.2019 Доклад на събранието на кредиторите.


17.10.2019
Синдик - Габриела П. Сулай


18.10.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.10.2019 Разрешава на синдика да се разпореди със сумата 894,94лв. за заплащане на застрахователна премия по приложеното дебитно писмо.


22.10.2019
Синдик - Габриела П. Сулай


23.10.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 23.10.2019 В книгата.


19.12.2019
Синдик - Габриела П. Сулай


20.12.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 20.12.2019 В книгата по чл.634в от ТЗ.


27.01.2020
Синдик - Габриела П. Сулай


27.01.2020
Синдик - Габриела П. Сулай


27.01.2020
Синдик - Габриела П. Сулай


28.01.2020
Синдик - Габриела П. Сулай


28.01.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.01.2020 Разрешавам разпореждане със сумата 894,94лв. за заплащане на посочената в молбата застрахователна премия.


28.01.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.01.2020 В книгата по чл.634в от ТЗ.


28.01.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 28.01.2020 ОПРЕДЕЛЯ сума в общ размер 75 000,00 (седемдесет и пет хиляди) лева, необходима за разноски за продължаване на производството по несъстоятелност на „Птицекланица” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, за следващите пет месеца. ПРИКАНВА кредиторите на „Птицекланица” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, да предплатят по особената сметка на дружеството – IBAN: BG43UNCR**********2691, BIC UNCRBGSF, разкрита в "Уникредит Булбанк" АД, сумата 75 000,00 (седемдесет и пет хиляди) лева в двуседмичен срок от вписването на настоящото определение в книгата по чл. 634в от ТЗ и да представят доказателства за това. УКАЗВА на кредиторите на „Птицекланица” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, че ако сумата не бъде предплатена в указания срок, съдът ще приложи последиците на чл. 632, ал. 1 ТЗ като спре производството по несъстоятелност. УКАЗВА на кредиторите, че възстановяването на предплатените разноски се осъществява чрез изготвяне на сметка за разпределение при спазване на законоустановения ред на техните вземания и с осигурена възможност за контрол чрез оспорване на сметката за разпределение. УКАЗВА на синдика, че следва да предприеме активни действия насочени към осребряване на вещите и правата от масата на несъстоятелността в разумни срокове, както и да оптимизира разходите в посока на тяхното намаляване. ЗАДЪЛЖАВА синдика към ежемесечния си отчет да представя подробна справка за всички извършени разходи, в т.ч. конкретно на кои лица какви суми са изплатени и на какво основание. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се впише в книгата по чл. 634в ТЗ.


30.01.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 30.01.2020 КД. Да се отрази в книгата по чл.634в от ТЗ.


06.02.2020
Синдик - Габриела П. Сулай


07.02.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.02.2020 К.д.


20.02.2020
Синдик - Габриела П. Сулай


21.02.2020
Кредитор - Агенция За Събиране На Вземания ЕАД


21.02.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.02.2020 КД.


24.02.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 24.02.2020 СВИКВА събрание на кредиторите на „ПТИЦЕКЛАНИЦА” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 124059588, на 06.03.2020 г. от 11.00 ч., което ще се проведе в сградата на ОС – гр. Варна, търговска зала, с дневен ред: 1. Определяне реда и начина за осребряване на останалото непродадено имущество на длъжника. 2. Приемане на доклад от синдика за достигнатия етап на ремонта на прекъснат кабел за ел. захранване на основна база на длъжника и срока, в който ще бъде окончателно завършен ремонтът. 3. Промяна на възнаграждението на синдика. ЗАДЪЛЖАВА синдика на „ПТИЦЕКЛАНИЦА” АД /в несъстоятелност/ в срок до три дни преди датата на събранието да представи актуален списък на кредиторите с право на глас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се обяви незабавно в Търговския регистър и да се впише в книгата по чл. 634в от ТЗ.


04.03.2020
Синдик - Габриела П. Сулай


05.03.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.03.2020 Доклад в с.з.


06.03.2020
Събрание на кредиторите заседание
Определение от 06.03.2020 ПРИЕМА предложението на кредитора „Aгенция за събиране на вземанията“ ЕАД по първа точка от дневния ред - „Определяне реда и начина за осребряване на останалото непродадено имущество на длъжника“, а именно: Основната производствена база на „Птицекланица" АД - в несъстоятелност, находяща се на адрес: гр. Добрич, ул. „Ангел Стоянов" № 2, да бъде продавана от синдика като обособена част от предприятието на длъжника (състояща се от земя, сгради и оборудване) чрез преки преговори по реда на чл.718 от ТЗ. Да се проведат три продажби с обявления, като първата да бъде при начална цена, представляваща 95% от началната цена на последната неуспешна продажба; втората продажба да бъде при начална цена в размер на 95% от началната цена на първата продажба, а третата продажба да бъде при начална цена в размер на 95% от началната цена на предходната втора продажба. В случай че трите продажби бъдат неуспешни, да бъде свикано ново събрание на кредиторите. ПРИЕМА доклада на синдика за достигнатия етап на ремонта на прекъснат кабел за ел. захранване на основна база на длъжника и срока, в който ще бъде окончателно завършен ремонтът. ПРИЕМА предложението на кредитора „Aгенция за събиране на вземанията“ ЕАД по трета точка от дневния ред - „Промяна на възнаграждението на синдика“, а именно текущото възнаграждение на синдика да бъде променено на 1200 (хиляда и двеста) лева.


06.03.2020
Синдик - Габриела П. Сулай


06.03.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.03.2020 КД.


06.03.2020
Кредитор - Агенция За Събиране На Вземания ЕАД


06.04.2020
Синдик - Габриела П. Сулай


07.04.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.04.2020 Разрешавам разпореждане със сумата от 3000лв. за заплащане на аванс по договор за извършване на неотложни СМР.