<< Търсене


10.07.2013


17.07.2013
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.07.2013 На ответника да се връчат преписи от исковата молба и доказателствата на осн. чл.131 ГПК за подаване на отговор в 1-месечен срок.


28.08.2013
Ответник - Мулти Фейс ЕООД


23.09.2013
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 23.09.2013 О П Р Е Д Е Л И : ПРИЕМА писмените доказателства към молбата. ДОПУСКА изслушването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на следните задачи: 1) за периода 2010 г., 2011 г., 2012 и към момента на изготвяне на експертизата каква е структурата на активите и пасивите на длъжника, показателите за ликвидност и задлъжнялост, и въз основа на това да направи обоснован икономико-финансов анализ на състоянието на длъжника за всяка от посочените години, като посочи и дали за тези години е имало неизплатени изискуеми задължения, произтичащи от търговска сделка, публични задължения, свързани с търговската му дейност или частно държавно вземане и в какъв размер са, ако са налице и кога са извършени последни плащания от ответника в изпълнение на задълженията му. 2) вещото лице въз основа на инвентаризационните описи и сравнителната ведомост за 2012г. да посочи: 1) налично ли е имуществото на длъжника по счетоводния му годишен баланс за 2012г и 2) как се отнася размера на стойността на имуществото на длъжника спрямо паричните му задължения. 3) да изготви заключение относно задълженията на длъжника към всеки кредитор с посочване отделно на вида, актуалния размер и обезпеченията на вземанията им, включително главници, лихви и неустойки и техните падежи. 4) да посочи как са погасявани изискуемите задълженията, дали има непогасени и кога е следвало същите да бъдат погасявани; 5) от кога длъжникът е спрял плащанията в погашение на своите задължения 6) дали с краткотрайните си активи длъжникът е в състояние да погаси краткосрочните си задължения към кредиторите; 7) какъв е размерът на ликвидните дълготрайни материални и финансови активи на длъжника; 8) какъв е размерът на краткосрочните вземания на длъжника, както и на тяхната структура и да посочи кои са длъжниците на длъжника по тези вземания. Вещото лице да работи освен въз основа на документите по делото и на базата на находящата се в НАП документация, за което да му се издадат удостоверения. ОПРЕДЕЛЯ депозит по допуснатата експертиза в размер на 800 лева, вносим от молителя в 1-седмичен срок от съобщението. НАЗНАЧАВА за вещо лице Златка Танева Добрева, жк „Красна поляна” бл. 36А, вх. А, ет. 6, ап. 21, тел. 0888 985 871 0898 860 609. ЗАДЪЛЖАВА АДВ в 1-седмичен срок от получаване на писмото от СГС по настоящото дело да изпрати доказателства за наложени върху имуществото на едноличния търговец обезпечителни мерки по реда на ДПК /отм/ или ДОКП и да уведоми съда, започнало ли е принудително изпълнение, а в случай че не е така – да удостовери отрицателните факти. ЗАДЪЛЖАВА Агенцията по вписванията в 1-седмичен срок от получаване на писмото от СГС съда по настоящото дело да изпрати служебна справка относно недвижимите имоти, записани под фирмата на длъжника, а в случай, че няма такива – да удостовери този факти. ЗАДЪЛЖАВА СДВР- отдел „Пътна полиция" в 1-седмичен срок от получаване на писмото от СГС да изпрати по настоящото дело служебна справка относно ППС, регистрирани на фирмата на длъжника, а в случай че няма такива – да удостовери това. В трите писма да се впишат всички белези на длъжника: фирма, ЕИК, седалище, адрес на управление с указание, че при непредставяне на изисканите удостоверения съдът ще наложи глоба на виновното длъжностно лице от 100 до 1 200 лв. ИЗГОТВЯ СЛЕДНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОКЛАД: Производството по реда на чл.625 от ТЗ във вр. чл.607а, ал.1 и ал.2 ТЗ във вр. чл. 608 ТЗ и чл.742 ТЗ. Молителят „Ти Би Ай Банк” ЕАД със седалище гр. София твърди, че е кредитор на „Мулти Фейс” ЕООД със седалище гр. София по следните вземания с източник договор за банков кредит № 517/ 2007 г. и седем анекса към него: • просрочена главница - 1 557 494. 77 евро; • просрочена договорна лихва за периода от 20.04.2012 – 25.06.2013 г. – 182 585. 21 евро; • наказателна лихва за забавено плащане за периода 20.07.2012 – 20.06.2013 г. – 1 396. 91 евро; • наказателна лихва за забавено плащане за периода 20.06.2012 – 05.07.2013 г. – 9 340. 52 евро и • невъзстановен разходи за пазарна оценка от 01.02.2013 г. – 1 227. 10 евро. Молителят иска съдът да открие производство по несъстоятелност, защото от 31.07.2012 г. длъжникът е спрял плащанията в погашение на своите задължения, защото от тази дата е неплатежоспособен. Ответникът оспорва молбата с възраженията, че: 1) вземанията нямат за източник търговска сделка; 2) неизпълнението на задълженията за лихви не е основание за откриване на производство по несъстоятелност и 3) затрудненията на дружеството са временни, защото то разполага с достатъчно имущество за покриване на задълженията към неговите кредитори. Съдът указва на молителя, че в негова тежест е да докаже договорът за банков кредит и анексите към него като източник на изискуеми вземания с длъжник ответника. Съдът указва на длъжника, че в негова тежест е да докаже плащане/ плащания в пълно погашение на задълженията си към молителя или да проведе обратно доказване на презупцията на чл. 608, ал. 2 ТЗ и в частност, че затрудненията му са само временни и има имущество, достатъчно за покриване на неговите задължения, без опасност за интересите на кредиторите. НАСРОЧВА открито съдебно заседание за 06.11.2013 г. 10. 00 ч, за когато да се призоват страните с преписи от определението. Вещото лице да се уведоми след документ за внесен депозит. СЪДИЯ:


11.10.2013
Молител - Ти Би Ай Банк ЕАД


04.11.2013
Ответник - Мулти Фейс ЕООД


05.11.2013
Вещо лице - Златка Т. Добрева


06.11.2013
Първо заседание


13.01.2014
Вещо лице - Златка Т. Добрева


22.01.2014
Второ заседание


24.01.2014
Молител - Ти Би Ай Банк ЕАД


24.01.2014
Молител - Ти Би Ай Банк ЕАД


25.02.2014
Вещо лице - Златка Т. Добрева


28.02.2014
Молител - Ти Би Ай Банк ЕАД


05.03.2014
Второ заседание
Решение от 12.05.2014  ОТХВЪРЛЯ молбата на „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД, ЕИК 131134023, седалище и адрес на управление гр. София , р-н Лозенец, ул. Димитър Хаджикоцев №52- 52, представлявано от изпълнителни директори Божидар Иванов Аршинков и Цветан Стефанов Петрини, за откриване на производство по несъстоятелност на „МУЛТИ ФЕЙС” ЕООД, ЕИК 131323967, седалище и адрес на управление гр.София, ул. Виктор Григорович №38, ет.2, ап.5, представлявано от Ахмад Хани Хамзе- управител като НЕОСНОВАТЕЛНА и НЕДОКАЗАНА. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчване на препис от него на страните пред САС.


07.03.2014
Молител - Ти Би Ай Банк ЕАД


14.03.2014
Кредитор - Ива-Слав-Станислав Богданов ЕТ


18.03.2014
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.03.2014 във връзка с молба от ЕТ "Ива Слав - Станислав Богданов" , подаден от адв. Николай Ганев - делото се намира в канцеларията за справка до 25.03.14 г.


09.06.2014
Молител - Ти Би Ай Банк ЕАД


16.07.2014
Молител - Ти Би Ай Банк ЕАД


21.07.2014
Ответник - Мулти Фейс ЕООД


13.10.2015
Ответник - Мулти Фейс ЕООД


15.10.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.10.2015 Във връзка с решение 3116/2014 на САС, свиква СК за 28.10.15 от 10.00. , в съдебната зала на СГСу която да бъде определена от съдията- докладчик по делото.Да се изпълнят указанията за вписване в книгата. Да се изиска делото за определената дата на общото събрание за послужване.


22.10.2015
Синдик - Елвира Г. Танчева


27.10.2015
Синдик - Елвира Г. Танчева


28.10.2015
Кредитор - Ти Би Ай Банк ЕАД


28.10.2015
Събрание на кредиторите заседание


04.11.2015
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 04.11.2015 Назначава за служебен синдик на "Мулти Фейс" ЕООД, ЕИК 131323967 Александър Георгиев Костадинов, адрес: обл. София , ул. ангел Кънчев № 26, ет. 2, тел. 0888 881 774. Определя месечно възнаграждение в размер на 1000 лв. Определя тридневен срок от получаване на съобщението за встъпване в длъжност, в който срок следва да бъдат представени акт за встъпване, декларация по чл. 657 ал. 2 ТЗ, както и доказателство за сключена застраховка по чл. 663 а ТЗ. Определението е окончателно. Незабавно да се изпрати препис от настоящото определение за обявяване в ТР при АВП, на основание чл. 623 вр. с чл. 624 от ТЗ. Преписи от определението да бъдат изпратени на освободения и на назначения синдик. Определението да се впише и в книгата по чл. 634 в от ТЗ при СГС, ТО.


04.11.2015
Закрито/разпоредително заседание


05.11.2015
Кредитор - Ти Би Ай Банк ЕАД


10.11.2015
Кредитор - Национална Агенция За Приходите


11.11.2015
Синдик - Александър Г. Костадинов


17.11.2015
Кредитор - Чез Електро България АД


19.11.2015
Кредитор - Гранит 90-Цинцова ЕООД


24.11.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 24.11.2015 във връзка с молба от Чез Електро България - на синдика по компетентност.


07.12.2015
Кредитор - ЕТ Ива-Слав-Станислав Богданов ЕООД


07.12.2015
Синдик - Александър Г. Костадинов


09.12.2015
Синдик - Александър Г. Костадинов


09.12.2015
Синдик - Александър Г. Костадинов


10.12.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.12.2015 във връзка с изготвен списък от синдика - на разположение на заинтересованите страни по делото. Синдикът да се произнесе и по вземанет вх. № 140972/17.11.15 г.


11.12.2015
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 11.12.2015  Указва на кредиторите на дружеството в двуседмичен срок от огласяване на настоящото да представят доказателства за внесена сума в размер на 10 000 лв по депозитната сметка на СГС. При неизпълнение производството ще бъде спряно. Определението не подлежи на обжалване. Определението да бъде вписано в книгата по чл. 634 в ТЗ.


11.12.2015
Закрито/разпоредително заседание


11.12.2015
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.12.2015 във връзка с отчет от синдика - разрешава разпореждане на посоченото основание.


21.12.2015
Кредитор - Национална Агенция За Приходите


05.01.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 05.01.2016 ОДОБРЯВА, на основание чл. 692, ал. 1 от ТЗ, списък на приетите от синдика вземания на кредиторите на „МУЛТИ ФЕЙС“ ЕООД, ЕИК 131323967, предявени в срока по чл. 685, ал. 1 ТЗ и обявени в търговския регистър под № **********4019. Определението е окончателно. НЕЗАБАВНО да се изпрати препис от настоящото определение за обявяване в Търговския регистър при Агенцията по вписвания. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се впише в Книгата по чл.634в от ТЗ при СГС, ТО.


05.01.2016
Закрито/разпоредително заседание
Решение от 05.01.2016 ПРЕКРАТЯВА дейността на „МУЛТИ ФЕЙС” ЕООД”, ЕИК **********. ОБЯВЯВА „МУЛТИ ФЕЙС” ЕООД”, ЕИК ********** в несъстоятелност. СПИРА производството по несъстоятелност по търговско дело № 4353/2013 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VІ-13 състав. УКАЗВА на кредиторите, че при непредставено доказателство за привнесени разноски, покриващи ангажимента на дружеството към назначения синдик и обезпечаващи развитието му занапред в размер на 10 000 лв. в срок от една година, считано от обявяване на настоящото в търговския регистър, производството ще бъде прекратено, а търговецът – заличен. Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – гр. София в седмодневен срок от обявяване в търговския регистър при Агенция по вписванията. ПРЕПИС от решението да се изпрати за вписване в търговския регистър при Агенция по вписванията, на основание чл. 622 от ТЗ вр. с чл. 14 от ЗТР. РЕШЕНИЕТО да се впише в книгата по чл. 634в от ТЗ, която се води при СГС, ТО.


07.01.2016
Кредитор - Ти Би Ай Банк ЕАД


08.01.2016
Синдик - Александър Г. Костадинов


14.01.2016
Кредитор - Ти Би Ай Банк ЕАД


19.01.2016
Закрито/разпоредително заседание
Решение от 19.01.2016 ВЪЗОБНОВЯВА производството по несъстоятелност по търговско дело № 4353 по описа за 2013 година по описа на СГС, ТО, 13 състав. ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА като вместо ЕИК ********** да се чете ЕИК 131323967. ПРЕКРАТЯВА правомощията на органите на длъжника. ЛИШАВА длъжника от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността; ПОСТАНОВЯВА започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество. НАСРОЧВА СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на 03.02.2016 г. от 11,30 ч., което ще се проведе в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА – гр. София, бул. „Витоша” № 2 в зала на Софийски градски съд, определена за разглеждане на делата от VІ-13 състав, при следния дневен ред: 1. определяне реда и начина за осребряване имуществото на длъжника; 2. определяне метода и условията на оценка на имуществото; 3. избор на оценители; 4. определяне на възнаграждението на оценителите. Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – гр. София в седмодневен срок от обявяване в търговския регистър при Агенция по вписванията. ПРЕПИС от решението да се изпрати за вписване в търговския регистър при Агенция по вписванията, на основание чл. 622 от ТЗ вр. с чл. 14 от ЗТР. РЕШЕНИЕТО да се впише в книгата по чл. 634в от ТЗ, която се води при СГС, ТО.


26.01.2016
Кредитор - Чез Електро България АД


26.01.2016
Синдик - Александър Г. Костадинов


27.01.2016
Синдик - Александър Г. Костадинов


03.02.2016
Събрание на кредиторите заседание


03.02.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 03.02.2016 Насрочва събрание на кредиторите на 09.03.2016г. от 9,30 часа за избор на синдик и определяне на възнаграждението на синдика.


08.02.2016
Синдик - Александър Г. Костадинов


08.02.2016
Кредитор - Чез Електро България АД


10.02.2016
Синдик - Елвира Г. Танчева


07.03.2016
Синдик - Александър Г. Костадинов


07.03.2016
Синдик - Александър Г. Костадинов


09.03.2016
Събрание на кредиторите заседание


09.03.2016
Открито заседание


14.03.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 14.03.2016 Назначава за постоянен синдик на "МУЛТИ ФЕЙС" ЕООД - Александир Георгиев Костадинов при възнаграждение в размер на 800 лева месечно


21.03.2016
Синдик - Александър Г. Костадинов


26.03.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 26.03.2016 Указва на основание чл.658 ал.2 ТЗ на Александър Костадинов да изпълни пръвомощието си по чл.658 ал.1 т.2 ТЗ.


04.04.2016
Синдик - Александър Г. Костадинов


06.04.2016
Синдик - Александър Г. Костадинов


12.04.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.04.2016 Приема отчета на синдика. Разрешава разпореждане със поисканата сума


12.04.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 12.04.2016 НАСРОЧВА СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на ""МУЛТИ ФЕЙС""ЕООД-в несъстоятелност,което ще се проведе на 04.05.2016г от 10,00ч.


12.04.2016
Закрито/разпоредително заседание


18.04.2016
Синдик - Александър Г. Костадинов


27.04.2016
Кредитор - Ти Би Ай Банк ЕАД


04.05.2016
Събрание на кредиторите заседание


09.05.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 09.05.2016 Насрочва събрание на кредиторите на 01.06.2016г. от 10,30 при следния дневен ред 1. Вземане на решение за продажба на енергиен обект собственост на Мулти Фейс ЕООД 2. Определяне реда на продажба. 3. Определяне на цената.


09.05.2016
Синдик - Александър Г. Костадинов


11.05.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.05.2016 Разрешава поисканото с отчета плащане от синдика1


13.05.2016
Синдик - Александър Г. Костадинов


16.05.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.05.2016 Разрешава на синдика поисканото с молба от 13.05.2016г.


01.06.2016
Събрание на кредиторите заседание


06.06.2016
Синдик - Александър Г. Костадинов


08.07.2016
Кредитор - Ти Би Ай Банк ЕАД


11.07.2016
Синдик - Александър Г. Костадинов


20.07.2016
Синдик - Александър Г. Костадинов


02.08.2016
Синдик - Александър Г. Костадинов


02.08.2016
Синдик - Александър Г. Костадинов


12.08.2016
Закрито/разпоредително заседание


12.08.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 12.08.2016 ОСВОБОЖДАВА на основание чл. 657 ал. 1 т. 4 ТЗ синдик Александър Георгиев Костадинов. НАЗНАЧАВА на основание чл. 657 ал. 7 ТЗ за постоянен синдик на „МУЛТИ ФЕЙС“ ЕООД, ЕИК 131323967 (в несъстоятелност) Валери Петров Анчев.. ОПРЕДЕЛЯ тридневен срок от съобщението за встъпване в длъжност, в който срок следва да бъдат представен акт за встъпване и доказателство за сключена застраховка по чл. 663а ТЗ. УКАЗВА на Александър Георгиев Костадинов в едноседмичен срок от съобщението да депозира по делото обобщен отчет за цялостната си дейност. Определението е окончателно.


18.08.2016
Друго - Валери П. Анчев


26.08.2016
Кредитор - Ти Би Ай Банк ЕАД


01.09.2016
Синдик - Александър Г. Костадинов


17.09.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.09.2016 Разрешава превеждане на сумата.


19.09.2016
Синдик - Валери П. Анчев


20.09.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 20.09.2016 Сумата да бъде преведана по посочената от синдика сметка


21.09.2016
Кредитор - Чез Електро България АД


03.10.2016
Синдик - Валери П. Анчев


03.10.2016
Синдик - Валери П. Анчев


07.10.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.10.2016 Приема отчета за сведение.


10.10.2016
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 10.10.2016 Разрешава продажба на недвижими имоти съгласно молба вх.№ 123911/03.10.2016г. при съблюдаване на правилата, установени по чл.717а-717с ТЗ.


14.10.2016
Синдик - Валери П. Анчев


04.11.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.11.2016 Разрешава разпореждане със сумите.


15.11.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.11.2016 Разрешава разпореждане.


17.11.2016
Синдик - Валери П. Анчев


17.11.2016
Синдик - Валери П. Анчев


28.11.2016
Кредитор - Лиляна Д. Митева


06.12.2016
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.12.2016 Приема за сведение. Разрешава плащане.


07.12.2016
Синдик - Валери П. Анчев


13.12.2016
Синдик - Валери П. Анчев


09.01.2017
Синдик - Валери П. Анчев


09.01.2017
Синдик - Валери П. Анчев


12.01.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.01.2017 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


18.01.2017
Кредитор - Ти Би Ай Банк ЕАД


23.01.2017
Синдик - Валери П. Анчев


23.01.2017
Синдик - Валери П. Анчев


30.01.2017
Закрито/разпоредително заседание


30.01.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 30.01.2017 Насрочва събрание на кредиторите на Мулти Фейс ЕООД на 22.02.2017г. от 15,30ч.


30.01.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 30.01.2017 Разрешава плащане на посоченото основание.


02.02.2017
Кредитор - Ти Би Ай Банк ЕАД


09.02.2017
Синдик - Валери П. Анчев


09.02.2017
Синдик - Валери П. Анчев


13.02.2017
Синдик - Валери П. Анчев


15.02.2017
Синдик - Валери П. Анчев


16.02.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.02.2017 Разрешава прехвърляне на сумите в особенната сметка.


22.02.2017
Събрание на кредиторите заседание


22.02.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 22.02.2017 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


08.03.2017
Синдик - Валери П. Анчев


08.03.2017
Синдик - Валери П. Анчев


09.03.2017
Синдик - Валери П. Анчев


09.03.2017
Синдик - Валери П. Анчев


10.03.2017
Синдик - Валери П. Анчев


16.03.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 16.03.2017 Не разрешава продажба на гаражи № 8,9,10,12,13,14,15,16,17,19,21,25


16.03.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.03.2017 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


27.03.2017
Синдик - Валери П. Анчев


29.03.2017
Синдик - Валери П. Анчев


05.04.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 05.04.2017 Насрочва събрание на кредиторите на 03.05.2017г. от 10,00ч.


05.04.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.04.2017 Разрещава плащане на сумата 185,40лв.


06.04.2017
Синдик - Валери П. Анчев


07.04.2017
Синдик - Валери П. Анчев


07.04.2017
Синдик - Валери П. Анчев


11.04.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.04.2017 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


11.04.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 11.04.2017 Указва на кредиторите на дружеството в 2 седмичен срок от огласяване на настоящото да представят доказателства за внесена сума в размер на 10 000лв. по депозитната сметка на СГС.При не изпълнение производството ще бъде спряно.


11.04.2017
Закрито/разпоредително заседание


12.04.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.04.2017 Разрешава продажбата.


20.04.2017
Кредитор - Ти Би Ай Банк ЕАД


21.04.2017
Синдик - Валери П. Анчев


21.04.2017
Синдик - Валери П. Анчев


03.05.2017
Събрание на кредиторите заседание


04.05.2017
Синдик - Валери П. Анчев


04.05.2017
Синдик - Валери П. Анчев


04.05.2017
Синдик - Валери П. Анчев


05.05.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 05.05.2017 Насрочва събрание на кредиторите на 17.05.2017г. от 12,30ч. при следния дневен ред:. 1.Определяне на основание чл.677, ал.1, т.8 ТЗ на реда и начина за осребряване на 12бр. ГАРАЖИ, находящи се в гр.София, район „Младост 2“, бл.283, вх. А, Б и В, ет.4 2. Определяне на основание чл.677, ал.1, т.8 ТЗ на реда и начина за осребряване, метода и условията на оценка, избор на оценители и определяне на възнаграждението им за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, пл.№ 318, парцел – 18, площ по док. 489,500кв.м., находящ се в с. Влодо Тричков, местност Клисура, Говедарника и Пехчаница, абл. София, общ. Своге, с.Владо Тричков.. 3.Определяне на основание чл.677, ал.1, т.8 ТЗ на реда и начина за осребряване,метода и условията на оценка, избор на оценители и определянето на възнаграждението им за всички имущества – движими и недвижими вещи, които не са оценени до момента.


05.05.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.05.2017 Приема отчета за сведение.


09.05.2017
Синдик - Валери П. Анчев


10.05.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.05.2017 Разрешава прехвърлянето на средства в особенната сметка


15.05.2017
Синдик - Валери П. Анчев


15.05.2017
Длъжник - Мулти Фейс ЕООД


17.05.2017
Събрание на кредиторите заседание


22.05.2017
Синдик - Валери П. Анчев


31.05.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 31.05.2017 Разрешава


01.06.2017
Синдик - Валери П. Анчев


01.06.2017
Синдик - Валери П. Анчев


01.06.2017
Синдик - Валери П. Анчев


05.06.2017
Синдик - Валери П. Анчев


05.06.2017
Синдик - Валери П. Анчев


07.06.2017
Синдик - Валери П. Анчев


20.06.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 20.06.2017 Приема отчета за сведение. Разрешава поисканите плащения.


20.06.2017
Закрито/разпоредително заседание


20.06.2017
Закрито/разпоредително заседание
Постановление за възлагане от 20.06.2017 ВЪЗЛАГА на Божидар Асенов Николов, ЕГН **********, лична карта №645107674, изд. На 05.03.2014 г. от МВР- гр. Пловдив, с постоянен адрес: гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул. „Княз Борис І“ №3, правото на собственост върху недвижим имот, собственост на длъжника - "МУЛТИ ФЕЙС" ЕООД /в несъстоятелност/, ЕИК 131323967, със седалище и адрес на управление гр. София 1606, район Красно село, ул. "Виктор Григорович " No 38, ет. 2, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.4091.5678.1.5 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет и едно, точка, пет хиляди шестстотин седемдесет и осем, точка, едно, точка, пет), Апартамент № А5(„А“-пет), находящ се град София, район Младост, ж.к. „Младост 2(две)“, бл. 283 (двеста осемдесет и три), вх. 2 (две), а по проектна документация – вход А, етаж 1(първи), намиращ се в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4091.5678 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет и едно, точка, пет хиляди шестстотин седемдесет и осем), с предназначение: жилище, апартамент, със застроена площ от 102,50 кв.м. (сто и два цяло и петдесет стотни квадратни метра), ведно с 2 % (два процента) прилежащи части от общите части на сградата и правото на строеж заедно със склад-мазе С5А(„С“ пет „А“) с площ от 2,8 кв.м (две цяло и осем квадратни метра), при граници и съседи по актуална схема: на същия етаж самостоятелни обекти: № 68134.4091.5678.1.4 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет и едно, точка, пет хиляди шестстотин седемдесет и осем, точка, едно, точка, четири), № 68134.4091.5678.1.6 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет и едно, точка, пет хиляди шестстотин седемдесет и осем, точка, едно, точка,шест), под обекта: № 68134.4091.5678.1.65 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет и едно, точка, пет хиляди шестстотин седемдесет и осем, точка, едно, точка, шестдесет и пет), № 68134.4091.5678.1.66 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет и едно, точка, пет хиляди шестстотин седемдесет и осем, точка, едно, точка, шестдесет и шест), № 68134.4091.5678.1.67 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет и едно, точка, пет хиляди шестстотин седемдесет и осем, точка, едно, точка, шестдесет и седем), № 68134.4091.5678.1.2 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет и едно, точка, пет хиляди шестстотин седемдесет и осем, точка, едно, точка, шестдесет и две), № 68134.4091.5678.1.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет и едно, точка, пет хиляди шестстотин седемдесет и осем, точка, едно, точка, едно), над обекта: № 68134.4091.5678.1.10 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет и едно, точка, пет хиляди шестстотин седемдесет и осем, точка, едно, точка, десет), № 68134.4091.5678.1.9 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет и едно, точка, пет хиляди шестстотин седемдесет и осем, точка, едно, точка, девет), № 68134.4091.5678.1.11 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет и едно, точка, пет хиляди шестстотин седемдесет и осем, точка, едно, точка, единадесет), при съседи на склад-мазе С5А:коридор, склад-мазе С6А, склад-мазе С10А, срещу цена за наддаване в размер на 174 400,00 лева (сто седемдесет и четири хиляди и четиристотин лева), върху която сума не се дължи ДДС. Постановлението подлежи на обжалване от участвалите в търга и от длъжника по реда на чл.717з, ал.3 от ТЗ в седемдневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Софийски апелативен съд. След влизането на постановлението в сила, да се издадат преписи от същото на купувача и на синдика. Да се впише в книгата по чл.634в от Търговския закон.


23.06.2017
Длъжник - Мулти Фейс ЕООД


03.07.2017
Синдик - Валери П. Анчев


03.07.2017
Синдик - Валери П. Анчев


04.07.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.07.2017 Делото разрешава за продажба по реда на чл.718 ТЗ включва всички действия необходими за реализация на тези действия за осребряване на имуществото.


04.07.2017
Закрито/разпоредително заседание


06.07.2017
Синдик - Валери П. Анчев


11.07.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.07.2017 Приема отчета за сведение. Указва на синдика да изпълни указанията от разпореждането.


21.07.2017
Длъжник - Мулти Фейс ЕООД


26.07.2017
Синдик - Валери П. Анчев


28.07.2017
Закрито/разпоредително заседание


28.07.2017
Закрито/разпоредително заседание


28.07.2017
Закрито/разпоредително заседание
Постановление за възлагане от 28.07.2017 Възлага на Росен Ангелов Даскалов - Гараж № 21


28.07.2017
Закрито/разпоредително заседание


28.07.2017
Закрито/разпоредително заседание


28.07.2017
Закрито/разпоредително заседание


28.07.2017
Закрито/разпоредително заседание


28.07.2017
Синдик - Валери П. Анчев


28.07.2017
Закрито/разпоредително заседание


28.07.2017
Закрито/разпоредително заседание


28.07.2017
Закрито/разпоредително заседание


31.07.2017
Закрито/разпоредително заседание
Постановление за възлагане от 31.07.2017 Възлага на Антон Петров Гаджев - Гараж № 15


04.08.2017
Синдик - Валери П. Анчев


10.08.2017
Кредитор - Ти Би Ай Банк ЕАД


14.08.2017
Синдик - Валери П. Анчев


15.08.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.08.2017 Приема отчета за сведение.


17.08.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.08.2017 Разрешава плащане на посоченото основание.


29.08.2017
Синдик - Валери П. Анчев


07.09.2017
Синдик - Валери П. Анчев


07.09.2017
Синдик - Валери П. Анчев


21.09.2017
Закрито/разпоредително заседание


21.09.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 21.09.2017 Одобрява на осн. чл.726 ал.1 ТЗ първа частична сметка за разпределение изготвена от синдик на МУЛТИ ФЕЙС ЕООД


21.09.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.09.2017 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


05.10.2017
Синдик - Валери П. Анчев


05.10.2017
Синдик - Валери П. Анчев


05.10.2017
Синдик - Валери П. Анчев


06.10.2017
Кредитор - Ти Би Ай Банк ЕАД


18.10.2017
Синдик - Валери П. Анчев


18.10.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.10.2017 Приема отчета за сведение. Разрешава превод на постъпилата сума.


18.10.2017
Синдик - Валери П. Анчев


26.10.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 26.10.2017 Разрешава продажба. Разрешава плащане.


10.11.2017
Синдик - Валери П. Анчев


10.11.2017
Синдик - Валери П. Анчев


15.11.2017
Длъжник - Мулти Фейс ЕООД


17.11.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.11.2017 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


22.11.2017
Синдик - Валери П. Анчев


22.11.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 22.11.2017 Разрешавам продажба.


01.12.2017
Синдик - Валери П. Анчев


01.12.2017
Синдик - Валери П. Анчев


12.12.2017
Синдик - Валери П. Анчев


12.12.2017
Синдик - Валери П. Анчев


12.12.2017
Синдик - Валери П. Анчев


12.12.2017
Синдик - Валери П. Анчев


13.12.2017
Синдик - Валери П. Анчев


14.12.2017
Синдик - Валери П. Анчев


14.12.2017
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.12.2017 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


14.12.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 14.12.2017 Указва на кредиторите на "МУЛТИ ФЕЙС" ЕООД в 1 месечен срок от съобщението да представят по делото доказателство за внесена по сметка на съда сума в размер на 20 000 лв за обезпечаване разноските в производството


15.12.2017
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 15.12.2017 РАЗРЕШАВА продажба при условията на чл. 717а и следващите ТЗ на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор № 68134.4091.5678.1.10, идентификатор № 68134,4091.5678.1.28 и идентификатор № 68134.4091.5678.18. УКАЗВА на кредиторите определената сума за необходимите разноски в производството по несъстоятелност от 20 000 лв. следва да бъде внесена по особената сметка на „МУЛТИ ФЕЙС“ ЕООД - в несъстоятелност, а именно: IB AN BG59TBIB**********7102 в „Ти Би Ай Банк“ ЕАД.Определението не подлежи на обжалване.


19.12.2017
Синдик - Валери П. Анчев


19.12.2017
Синдик - Валери П. Анчев


19.12.2017
Синдик - Валери П. Анчев


22.12.2017
Закрито/разпоредително заседание
Постановление за възлагане от 22.12.2017 Възлага на Сияна Димова Илиева правото на собственост върху недвижим имот Гараж № 8, намиращ се в гр.София, ж.к. Младост 2 чл.283,вх. 2, ет.-2


29.12.2017
Синдик - Валери П. Анчев


04.01.2018
Синдик - Валери П. Анчев


05.01.2018
Синдик - Валери П. Анчев


08.01.2018
Кредитор - Ти Би Ай Банк ЕАД


11.01.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.01.2018 Разрешава поисканото с молби № 175009/29.12.2017г и №1204/04.01.2018


11.01.2018
Закрито/разпоредително заседание


11.01.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 11.01.2018 ОДОБРЯВА, на основание чл. 692, ал. 1 от ТЗ, списък на приетите от синдика вземания на кредиторите на „МУЛТИ ФЕЙС" ЕООД, ЕИК 131323967, предявени в срока по чл. 688, ал. 3 ТЗ и обявени в търговския регистър под Хо **********0729 за вземания за разноски, свързани с подновяване на ипотеката съответно от 3885,00 лв., 1467,00 лв. и 2415,76 лв.. Определението е окончателно.


16.01.2018
Синдик - Валери П. Анчев


22.01.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 22.01.2018 Приема отчета за сведение.


23.01.2018
Синдик - Валери П. Анчев


30.01.2018
Синдик - Валери П. Анчев


02.02.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.02.2018 Разрешава продажба при условията на чл.717от ТЗ.


13.02.2018
Синдик - Валери П. Анчев


15.02.2018
Друго - Сияна Д. Илиева


16.02.2018
Закрито/разпоредително заседание
Решение от 16.02.2018 Оставя без уважение искането на Сияна Димова Илиева


16.02.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.02.2018 Разрешава продажбата


26.02.2018
Синдик - Валери П. Анчев


26.02.2018
Синдик - Валери П. Анчев


06.03.2018
Синдик - Валери П. Анчев


06.03.2018
Синдик - Валери П. Анчев


06.03.2018
Синдик - Валери П. Анчев


13.03.2018
Синдик - Валери П. Анчев


14.03.2018
Синдик - Валери П. Анчев


15.03.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.03.2018 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


20.03.2018
Синдик - Валери П. Анчев


23.03.2018
Закрито/разпоредително заседание
Постановление за възлагане от 23.03.2018 Възлага на Светлин Василев Николчев ап. № В20 намиращ се в гр.София, ж.к.Младост 2 бл.283, вх.В, ет.4


23.03.2018
Закрито/разпоредително заседание


23.03.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 23.03.2018 Указва на синдик Анчев де упражни правомощието си по чл.658, ал.1 т.14 вр. чл.718 ТЗ досежна апартамент № 26. Разрешава разпореждане със суми от особената сметка на Мулти Фейс ЕООД за връщане на внесени задатъци на неспучелилите търга наддавачи съгласно молба № 36802


23.03.2018
Закрито/разпоредително заседание


29.03.2018
Синдик - Валери П. Анчев


03.04.2018
Синдик - Валери П. Анчев


04.04.2018
Синдик - Валери П. Анчев


11.04.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.04.2018 Разрешава .


13.04.2018
Синдик - Валери П. Анчев


13.04.2018
Синдик - Валери П. Анчев


20.04.2018
Синдик - Валери П. Анчев


20.04.2018
Синдик - Валери П. Анчев


03.05.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.05.2018 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


10.05.2018
Синдик - Валери П. Анчев


15.05.2018
Синдик - Валери П. Анчев


16.05.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 16.05.2018 Указва на синдика да упражни правомощието си по чл.658, ал.1 т.14, вр. чл.718 ТЗ досежно ателие № 82 и ателие № А2.


30.05.2018
Синдик - Валери П. Анчев


31.05.2018
Синдик - Валери П. Анчев


31.05.2018
Синдик - Валери П. Анчев


07.06.2018
Закрито/разпоредително заседание


07.06.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.06.2018 отчет 75896/31.05.2018г. - приема за сведение


15.06.2018
Синдик - Валери П. Анчев


25.06.2018
Синдик - Валери П. Анчев


02.07.2018
Синдик - Валери П. Анчев


02.07.2018
Синдик - Валери П. Анчев


12.07.2018
Синдик - Валери П. Анчев


18.07.2018
Длъжник - Мулти Фейс ЕООД


20.07.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 20.07.2018 Указва на кредиторите на Мулти Фейс ЕООД в едноседмичен срок от съобщението да представят доказателство за внесена по особенната сметка сума в размер на 20 000лв. за обезпечаване разноските в производството.


20.07.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 20.07.2018 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


30.07.2018
Кредитор - Ти Би Ай Банк ЕАД


02.08.2018
Синдик - Валери П. Анчев


02.08.2018
Синдик - Валери П. Анчев


02.08.2018
Синдик - Валери П. Анчев


20.08.2018
Закрито/разпоредително заседание


20.08.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 20.08.2018 Приема за сведение и разрешава плащане


21.08.2018
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 21.08.2018 ОДОБРЯВА на основание чл. 729 ал. 1 ТЗ трета частична сметка за разпределение, изготвена от Валери Анчев – синдик на „МУЛТИ ФЕЙС“ ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 131323967, обявена в търговския регистър под № **********4337 със следните промени: Със сумата 1116631,00 лв. се погасява част от непогасената главница с втората сметка за разпределение в размер на 2 147 972,04 лв., като непогасена остава главница в размер на 1031341,04 лв. Определението може да бъде обжалвано при условията на чл. 729 ал. 3 ТЗ от датата на обявяване в търговския регистър пред Апелативен съд – София. Препис от определението да бъде изпратен на Агенция по вписванията за обявяване по партидата на дружеството. Определението да бъде обявено и в книгата по чл. 634в ТЗ.


28.08.2018
Синдик - Валери П. Анчев


07.09.2018
Синдик - Валери П. Анчев


07.09.2018
Синдик - Валери П. Анчев


07.09.2018
Синдик - Валери П. Анчев


07.09.2018
Синдик - Валери П. Анчев


19.09.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.09.2018 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


02.10.2018
Синдик - Валери П. Анчев


02.10.2018
Синдик - Валери П. Анчев


12.10.2018
Синдик - Валери П. Анчев


12.10.2018
Синдик - Валери П. Анчев


19.10.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.10.2018 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


26.11.2018
Синдик - Валери П. Анчев


26.11.2018
Синдик - Валери П. Анчев


03.12.2018
Синдик - Валери П. Анчев


07.12.2018
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.12.2018 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


21.12.2018
Синдик - Валери П. Анчев


21.12.2018
Синдик - Валери П. Анчев


21.12.2018
Синдик - Валери П. Анчев


03.01.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.01.2019 Разрешава плащане.


03.01.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 03.01.2019 УКАЗВА на кредиторите на „МУЛТИ ФЕЙС” ЕООД — в несъстоятелност в едномесечен срок от съобщението да представят по делото доказателство за внесена по особената сметка на „МУЛТИ ФЕЙС” ЕООД - в несъстоятелност сума в размер на 9 000 лв. за обезпечаване разноските в производството. УКАЗВА на кредиторите, че при непредставено доказателство за привнесена сума в посочения срок производството ще бъде спряно


11.01.2019
Кредитор - Ти Би Ай Банк ЕАД


22.01.2019
Синдик - Валери П. Анчев


22.01.2019
Синдик - Валери П. Анчев


21.02.2019
Синдик - Валери П. Анчев


01.03.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 01.03.2019 НАСРОЧВА СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на 27.03.2019 г. от 14,00 ч., което ще се проведе в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА ~~ гр. София, бул. „Витоша” № 2 в съдебна зала, определена за разглеждане на делата на VI-13 състав. 1. Определяне на основание чл.677, ал.1, т.8 ТЗ на реда и начина за осребряване на неосребрени в рамките на производството недвижими имоти 2.Определяне на метода и условията на оценка, избора на оценители на имотите по т. 1. 3.Определяне размера на възнаграждението на оценителите;


01.03.2019
Синдик - Валери П. Анчев


01.03.2019
Синдик - Валери П. Анчев


06.03.2019
Синдик - Валери П. Анчев


06.03.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.03.2019 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


12.03.2019
Синдик - Валери П. Анчев


27.03.2019
Събрание на кредиторите заседание


18.04.2019
Синдик - Валери П. Анчев


19.04.2019
Синдик - Валери П. Анчев


19.04.2019
Синдик - Валери П. Анчев


16.05.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.05.2019 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


27.05.2019
Синдик - Валери П. Анчев


27.05.2019
Синдик - Валери П. Анчев


31.05.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 31.05.2019 РАЗРЕШАВА плащане на сумите 2836,31 лв. - премия по застраховка на недвижими имоти, включени в масата на несъстоятелността, 280,00 лв. - възнаграждение за предоставени счетоводни услуги за месец април 2019 г., 215,82 лв. — осигурителни вноски за начислено възнаграждение за синдика за месец април 2019. г. и 443,25 лв. - част от възнаграждението на синдика за месец април 2019 г. УКАЗВА на синдик Анчев при последващи искания за разрешения да съблюдава разяснените правила с настоящото. УКАЗВА на кредиторите на „МУЛТИ ФЕЙС” ЕООД - в несъстоятелност в едномесечен срок от съобщението да представят по делото доказателство за внесена по особената сметка на „МУЛТИ ФЕЙС” ЕООД - в несъстоятелност сума в размер на 10 000 лв. за обезпечаване разноските в производството. УКАЗВА на кредиторите, че при непредставено доказателство за привнесена сума в посочения срок производството ще бъде спряно УКАЗВА на синдик Анчев да уведоми непосредствено кредиторите с приети вземания за IB AN и банката, в която се води особената сметка. Определението не подлежи на обжалване. Определението да бъде вписано в книгата по чл. 634в ТЗ.


31.05.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 31.05.2019 Приема отчета за сведение.


07.06.2019
Синдик - Валери П. Анчев


14.06.2019
Кредитор - Ти Би Ай Банк ЕАД


18.06.2019
Кредитор - Ти Би Ай Банк ЕАД


20.06.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 20.06.2019 Насрочва събрание на кредиторите на 03.07.2019г. от 9,30часа


25.06.2019
Синдик - Валери П. Анчев


03.07.2019
Събрание на кредиторите заседание


04.07.2019
Друго - Топлофикация София ЕАД


05.07.2019
Синдик - Валери П. Анчев


05.07.2019
Синдик - Валери П. Анчев


11.07.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.07.2019 Приема отчета за сведени. Разрешава плащане.


05.08.2019
Синдик - Валери П. Анчев


08.08.2019
Синдик - Валери П. Анчев


08.08.2019
Синдик - Валери П. Анчев


08.08.2019
Синдик - Валери П. Анчев


21.08.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.08.2019 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


22.08.2019
Синдик - Валери П. Анчев


23.08.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 23.08.2019 Указания до синдика


27.08.2019
Синдик - Валери П. Анчев


30.08.2019
Синдик - Валери П. Анчев


11.09.2019
Синдик - Валери П. Анчев


11.09.2019
Синдик - Валери П. Анчев


18.09.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.09.2019 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


18.09.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 18.09.2019 Разрешава плащане по искане с вх.№ 75372/07.06.2019


18.09.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 18.09.2019 УКАЗВА на синдик Анчев да упражни провомощията си в рамките на разрешената вече процедура по чл. 718 ТПК досежно имоти с идентификатори: 68134.4091.5678.1.1; 68134.4091.5678.1.31; 68134.4091.5678.1. 68134.4091.5678.1.63; 68134.4091.5678.1.57; 68134.4091.5678.1.28 и 68134.4091.5678.1.24. ОТКАЗВА .да разреши продажба на АТЕЛИЕ № 2, находящо се във вх. „В“ с идентификатор 68134.4091.5678.1.32 при условията на чл. 718 ТЗ.


02.10.2019
Синдик - Валери П. Анчев


02.10.2019
Кредитор - Иван Ц. Илиев


04.10.2019
Синдик - Валери П. Анчев


10.10.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 10.10.2019 Оставя без уважение искането на синдик Анчев за повторно разрешаване на продажба по чл.718 ТЗ


15.10.2019
Синдик - Валери П. Анчев


24.10.2019
Синдик - Валери П. Анчев


24.10.2019
Синдик - Валери П. Анчев


29.10.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 29.10.2019 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


01.11.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 01.11.2019 ОДОБРЯВА на основание чл. 692, ал. 1 от ТЗ Допълнителен списък № 3 на приетите вземания на кредиторите на „МУЛТИ ФЕЙС“ ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК 131323967, обявен в търговския регистър на 22.10.2019 г. Определението е окончателно.


04.11.2019
Синдик - Валери П. Анчев


05.11.2019
Синдик - Валери П. Анчев


07.11.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 07.11.2019 РАЗРЕШАВА плащане на посочената сума с молба вх. № 134924/04.11.2019 г. УКАЗВА на кредиторите на „МУЛТИ ФЕЙС” ЕООД - в несъстоятелност в едномесечен срок от съобщението да представят по делото доказателство за внесена по особената сметка на „МУЛТИ ФЕЙС” ЕООД — в несъстоятелност сума в размер на 9 000 лв. за обезпечаване разноските в производството. УКАЗВА иа кредиторите, че при непредставено доказателство за привнесена сума в посочения срок производството ще бъде спряно УКАЗВА на синдик Анчев да уведоми непосредствено кредиторите с приети вземания за IB AN и банката, в която се води особената сметка.


11.11.2019
Кредитор - Ти Би Ай Банк ЕАД


14.11.2019
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 14.11.2019 НАСРОЧВА СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на „МУЛТИ ФЕЙС“ ЕООД - в несъстоятелност, на 04.12.2019 г. от 09,00 ч., което ще се проведе в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА - гр. София, бул. „Витоша” № 2 в зала на Софийски градски съд, която ще бъде обявена на информационното табло, при следния дневен ред: 1 Определяне реда за продажба на Ателие № 2 с идентификатор 68134.4091.5678.1.32, 2. Определяне реда за продажба на имоти с идентификатор 68134.4091.5678.1.1, 68134.4091.5678.1.31, 68134.4091.5678.1. , 68134.4091.5678.1.63, 68134.4091.5678.1.57, 68134.4091.5678.1.28 и 68134.4091.5678.1.24. 3. Определяне реда за продажба на Урегулиран поземлен имот № XVIII-318 в кв. 18 в с. Владо Тричков.


25.11.2019
Синдик - Валери П. Анчев


29.11.2019
Синдик - Валери П. Анчев


03.12.2019
Синдик - Валери П. Анчев


03.12.2019
Синдик - Валери П. Анчев


04.12.2019
Събрание на кредиторите заседание


05.12.2019
Кредитор - Ива-Слав-Станислав Богданов ЕТ


11.12.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.12.2019 Разрешава продажба по реда на чл. 717 ТЗ


11.12.2019
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.12.2019 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


12.12.2019
Синдик - Валери П. Анчев


12.12.2019
Синдик - Валери П. Анчев


30.12.2019
Синдик - Валери П. Анчев


30.12.2019
Кредитор - Ти Би Ай Банк ЕАД


30.12.2019
Синдик - Валери П. Анчев


30.12.2019
Синдик - Валери П. Анчев


10.01.2020
Синдик - Валери П. Анчев


10.01.2020
Синдик - Валери П. Анчев


14.01.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.01.2020 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


22.01.2020
Синдик - Валери П. Анчев


22.01.2020
Синдик - Валери П. Анчев


30.01.2020
Кредитор - Ти Би Ай Банк ЕАД


12.02.2020
Синдик - Валери П. Анчев


12.02.2020
Синдик - Валери П. Анчев


14.02.2020
Синдик - Валери П. Анчев


14.02.2020
Синдик - Валери П. Анчев


14.02.2020
Синдик - Валери П. Анчев


14.02.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 14.02.2020 Раз0решава продажба на осн. чл.718 ТЗ при условията на пряко договаряне като цената подлежи на определяне от синдика при полягане грижата на добрия търговец.


18.02.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.02.2020 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


21.02.2020
Синдик - Валери П. Анчев


24.02.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 24.02.2020 Разрешението е дадено за поискания в молбата имот.


09.03.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 09.03.2020 ОДОБРЯВА, на основание чл. 692, ал. 1 от ТЗ, Допълнителен списък № 4 на прието вземане по чл. 688 ал. 3 от ТЗ на кредитор на „МУЛТИ ФЕЙС“ ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК 131323967, обявен в търговския регистър на 24.02.2020 г. Определението е окончателно. НЕЗАБАВНО да се изпрати препис от настоящото определение за обявяване в Търговския регистър при Агенцията по вписвания. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се впише в Книгата по чл.634в от ТЗ при СГС, ТО.


25.03.2020
Синдик - Валери П. Анчев


23.04.2020
Синдик - Валери П. Анчев


23.04.2020
Синдик - Валери П. Анчев


24.04.2020
Синдик - Валери П. Анчев


05.05.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 05.05.2020 НАСРОЧВА СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на „МУЛТИ ФЕЙС“ ЕООД ~ в несъстоятелност, на 27.05.2019 г. от 14,50 ч., което ще се проведе в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА — гр, София, бул. „Витоша” № 2 в зала на Софийски градски съд, която ще бъде обявена на информационното табло, при следния дневен ред: Преразглеждане на определената минимална граница при договаряне продажбата при условията на чл. 718 ТЗ на имоти с идентификатори: 68134.4091.5678.1.1, 68134.4091.5678.1.24; 68134.4091.5678.1.28; 68134.4091.5678.1.31, 68134.4091.5678.1.32, 68134.4091.5678.1.57 и 68134.4091.5678.1.63. РАЗРЕШАВА плащане на разноските за месец февруари по молба вх. № 35408/25.03.2020 г. РАЗРЕШАВА плащане на разноските за месец март по молба вх- № 38262/23.04.2020 г. Приема за сведение представените отчети, които да бъдат предоставени на разположение на кредиторите. УКАЗВА на синдик Анчев, че следва да уведомява съда при невъзможност с наличните по особената сметка средства да осигури плащане на планирани разходи не по-късно от месеца, предхождащ последния финансово обезпечен месец като посочва необходимата сума, план за развитие на производството и планираните разноски за съответния период до предполагаемото парично постъпление..


11.05.2020
Синдик - Валери П. Анчев


21.05.2020
Синдик - Валери П. Анчев


21.05.2020
Синдик - Валери П. Анчев


21.05.2020
Синдик - Валери П. Анчев


27.05.2020
Събрание на кредиторите заседание


02.06.2020
Синдик - Валери П. Анчев


02.06.2020
Синдик - Валери П. Анчев


03.06.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 03.06.2020 РАЗРЕШАВА плащане на сумата 1390,15 лв. съгласно отчет с молба 43052/21.05.2020 г. УКАЗВА на синдика при следващото искане за плащане да посочи за кои отчетени разходи е усвоена сумата. УКАЗВА на кредиторите на „МУЛТИ ФЕЙС” ЕООД - в несъстоятелност в едномесечен срок от съобщението да представят по делото доказателство за внесена по особената сметка на „МУЛТИ ФЕЙС” ЕООД - в несъстоятелност сума в размер на 13 000 лв. за обезпечаване разноските в производството. УКАЗВА на кредиторите, че при непредставено доказателство за привнесена сума в посочения срок производството ще бъде спряно УКАЗВА на синдик Анчев да уведоми непосредствено кредиторите с приети вземания за IBAN и банката, в която се води особената сметка.


19.06.2020
Кредитор - Ти Би Ай Банк ЕАД


29.06.2020
Синдик - Валери П. Анчев


30.06.2020
Синдик - Валери П. Анчев


30.06.2020
Синдик - Валери П. Анчев


30.06.2020
Синдик - Валери П. Анчев


08.07.2020
Синдик - Валери П. Анчев


08.07.2020
Синдик - Валери П. Анчев


08.07.2020
Синдик - Валери П. Анчев


09.07.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.07.2020 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


21.07.2020
Синдик - Валери П. Анчев


22.07.2020
Синдик - Валери П. Анчев


23.07.2020
Синдик - Валери П. Анчев


23.07.2020
Синдик - Валери П. Анчев


23.07.2020
Синдик - Валери П. Анчев


23.07.2020
Синдик - Валери П. Анчев


24.07.2020
Кредитор - Ти Би Ай Банк ЕАД


24.07.2020
Кредитор - Ти Би Ай Банк ЕАД


03.08.2020
Синдик - Валери П. Анчев


05.08.2020
Синдик - Валери П. Анчев


06.08.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 06.08.2020 НАСРОЧВА СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на „МУЛТИ ФЕЙС“ ЕООД - в несъстоятелност, на 26.08,2020 г. от 10,30 ч., което ще се проведе в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА - гр. София, бул. „Витоша” № 2 в зала на Софийски градски съд, която ще бъде обявена на информационното табло, при следния дневен ред: 1 Изслушване доклад на синдика относно наличните активи в масата на несъстоятелността. 2. Определяне ред и начин на осребряване на активи на „МУЛТИ ФЕЙС“ ЕООД (н.) както следва: 1) покрит паркинг, находящ се в гр. София, район Младост, ж.к. „Младост 2“ бл. 283 (сградата на Фулти Фейс ООД); 2) гараж № 22, находящ се в гр. София, район Младост, ж.к. „Младост 2“ бл. 283; 3) Вземания на „Мулти Фейс“ ЕООД (н) от“ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.


06.08.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 06.08.2020 ОДОБРЯВА, на основание чл. 692, ал. 1 от ТЗ, Допълнителен списък № 5 на прието вземане по чл. 688 ал. 3 от ТЗ на кредитор на „МУЛТИ ФЕЙС“ ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК 131323967, обявен в търговския регистър на 28.07.2020 г. Определението е окончателно.


11.08.2020
Синдик - Валери П. Анчев


11.08.2020
Синдик - Валери П. Анчев


11.08.2020
Синдик - Валери П. Анчев


11.08.2020
Синдик - Валери П. Анчев


21.08.2020
Кредитор - Чез Електро България АД


26.08.2020
Събрание на кредиторите заседание


26.08.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 26.08.2020 ОДОБРЯВА на основание чл. 729 ал. 1 ТЗ трета частична сметка за разпределение, изготвена от Валери Анчев – синдик на „МУЛТИ ФЕЙС“ ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 131323967, обявена в търговския регистър под № **********4337 със следната промяна: Със сумата 593470,00 лв. се погасява част от вземането за наказателна лихва за периода 20.07.2012 г. – 07.10.2015 г. като непогасена остава сума в размер на 924566,43 лв. Определението може да бъде обжалвано при условията на чл. 729 ал. 3 ТЗ от датата на обявяване в търговския регистър пред Апелативен съд – София. Препис от определението да бъде изпратен на Агенция по вписванията за обявяване по партидата на дружеството. Определението да бъде обявено и в книгата по чл. 634в ТЗ.


26.08.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 26.08.2020 Указва на синдик Анчев да упражни правомощието си по чл.658, ал.1,т.14 вр. чл.718 ТЗ досежно Ателие № А1и Ателие № Б1 предвид даденото разрешение на 31.05.2017г. за продажба чрез преки преговори.


26.08.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 26.08.2020 Разрешава на синдика разпореждане със средства от особената сметка в размер на 24810 - задатък за участие в преговори , внесен от Булконт - 1 ЕООД


28.08.2020
Синдик - Валери П. Анчев


28.08.2020
Синдик - Валери П. Анчев


01.09.2020
Синдик - Валери П. Анчев


09.09.2020
Синдик - Валери П. Анчев


16.09.2020
Синдик - Валери П. Анчев


17.09.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.09.2020 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


17.09.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 17.09.2020 Разрешава на синдик Анчев да извърши плащанията, описани в молба вх. № 88853/01.09.2020г. възстановяване на неусвоени задатъци.


24.09.2020
Друго - Рамзистрой ЕООД


24.09.2020
Синдик - Валери П. Анчев


24.09.2020
Синдик - Валери П. Анчев


24.09.2020
Синдик - Валери П. Анчев


24.09.2020
Синдик - Валери П. Анчев


28.09.2020
Синдик - Валери П. Анчев


12.10.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.10.2020 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане за сумата от 1755,12лв.


12.10.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.10.2020 Без уважение по аргумент от мотивите по т.9 от ТР 1/2017г. - необходимо е изготвяне на сметка за разпределение.


13.10.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 13.10.2020 НА осн. чл. 729 от ТЗ ОДОБРЯВА представената от синдика сметка № 5 съставена на 23.07.2020г. и публикувана в ТР 25.09.2020г. за разпределение на налични суми в масата на несъстоятелността на МУЛТИ ФЕЙС ЕООД / в несъстоятелност/ ЕИК 131323967 и погасяване вземания на кредитори в производството. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7 дневен срок от уведомяването пред САС. ДА се съобщи на кредиторите чрез публикуване в ТР.


14.10.2020
Синдик - Валери П. Анчев


15.10.2020
Синдик - Валери П. Анчев


16.10.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 16.10.2020 Разрешава на синдик Анчев да се разпореди със сумата от 84 лв. от особената сметка на длъжника, доколкото ведно от представените към молбата доказателства това е стойността на възнаграждението, дължимо за изготвяне на оценката на гараж № 22.


16.10.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 16.10.2020 Няма основание за постановяване на ново определение за одобрение на представената в съда на 16.09.2020 г. на частчна сметка за разпределение № 5, тъй като същата е надлежно одобрена с определние № 260670/13.10.2020 г., от която дата е започната да тече срок за обжалването му. Сочените от синдика обстоятелства са относими към хипотезата на допусната очевидна фактическа грешка, но доколкото конкретизираната от синдика неточност не влияе върху волята на Съда да одобри именно сметка № 5 /сметката която се одобрява е безспорно индивидуализирана чрез посочване на датата на обявяното й в /, то не следва да се допуска и поправка на очевидна фактическа грешка в определението от 13.10.2020 г.


16.10.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.10.2020 Синдикът да представи актуална скица на имота, съответно на неговото предназначение / в представното копие от кадастралната карта от 25.06.2020 г. имотът е посочен с предназначение жилище, апартамент, а в искането - гараж/.


22.10.2020
Синдик - Валери П. Анчев


22.10.2020
Синдик - Валери П. Анчев


23.10.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 23.10.2020 РАЗРЕШАВА, на основание чл.717 ал.2 от ТЗ на синдика – Валери Анчев да извърши по реда на чл. 717а – чл. 717е от ТЗ продажба, чрез търг с тайно наддаване на вещ от масата на несъстоятелността на „МУЛТИ ФЕЙС” ЕООД /в несъстоятелност/, с ЕИК 131323967, която представлява : Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134..4091.5677.1.34 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК представляващ ГАРАЖ Г 22, с адрес – гр. София, р-н „Младост“, ж.к. „Младост-2“, бл. 283, вх. В, ет. – 2 /минус две/, намиращ се в сграда с идентификатор № 68134..4091.5677.1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134..4091.5677 с площ от 23,40 кв.м., заедно с прилежащите части от 15,13 % идеални части от общите части на сутерена, при съседи : на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134..4091.5677.1.33, самостоятелен обект с идентификатор 68134..4091.5677.1.35, под обекта – няма, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134..4091.5677.1.26, който имот съгласно акт за собственост и одобрен Инвестиционен проект от ДАГ – София от 09.01.2007 г. представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – ГАРАЖ Г22, находящ се в Масивна жилищна сграда, изградена в Урегулиран поземлен имот II – 1640, 1641, в кв. 1д, по плана на гр. София, местност „Младост -2“, одобрен със Заповед № РД-50-09-283/27.09.1989 г. и Заповед № РД-09-50-492/03.10.1996 г. на СО – Район „Младост“, разположен на ниво – 7,99, със застроена площ от 23,40 кв.м. при съседи : зона за маневриране, Гараж Г21, коридор, склад-мазе С26В, Гараж Г23, заедно с припадащите му се 15,13 % идеални части от общите части на сутерена. Заявено е, че проданта на имущественото право ще се извърши при съблюдаване на начална цена не по-ниска от сумата в размер от 38 100,00 лв. /тридесет и осем хиляди и сто лева/. Препис от настоящото определение да се връчи на синдик – Петков за сведение и изпълнение.


27.10.2020
Синдик - Валери П. Анчев


27.10.2020
Синдик - Валери П. Анчев


02.11.2020
Синдик - Валери П. Анчев


02.11.2020
Синдик - Валери П. Анчев


02.11.2020
Синдик - Валери П. Анчев


06.11.2020
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.11.2020 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


06.11.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 06.11.2020 Указва на синдик Анчев, че при наличие на действащ даговор с нормативно предписан ред за продажба и купевач, защитата на интересите на насъстоятелния търговец се осъществяна в рамките на правомощието му да упражнява текущите дела на търговица - чл.658 ал.1 т.2 ТЗ.


17.11.2020
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 17.11.2020 ОДОБРЯВА на осн. 692, ал.1 ТЗ , Допълнителен списък № 7 на прието вземане по чл. 688 ал.3 ТЗ на кредитор Мулти фейс ЕООД


23.11.2020
Синдик - Валери П. Анчев


23.11.2020
Синдик - Валери П. Анчев


09.12.2020
Кредитор - Ти Би Ай Банк ЕАД


10.12.2020
Синдик - Валери П. Анчев


10.12.2020
Синдик - Валери П. Анчев


10.12.2020
Синдик - Валери П. Анчев


10.12.2020
Синдик - Валери П. Анчев


11.12.2020
Синдик - Валери П. Анчев


11.12.2020
Синдик - Валери П. Анчев


11.01.2021
Синдик - Валери П. Анчев


12.01.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 12.01.2021 Приема отчета за сведение. Разрешава разпореждане със средствата.


12.01.2021
Закрито/разпоредително заседание
Постановление за възлагане от 12.01.2021 ВЪЗЛАГА на "СОФИЯ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, ЕИК 202359203 и адрес на управление: гр. София, район „Надежда“ ж.к. „Надежда“ бул. „Ломско шосе“ № 65, ет. 8 ап. 39 правото на собственост върху недвижим имот, включен в масата на несъстоятелността на „МУЛТИ ФЕЙС“ ЕООД (в несъстоятелност), ЕИК 131323967, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.4091.5677.1.34 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, пет, шест, седем, седем, точка, едно, точка, три, четири7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ Гараж Г22/буква „Г“ двадесет и две/, с адрес: гр. София, район „Младост", ж. к. „Младост 2“, блок 283, вх. В, ет. -2 /минус две/, намиращ се в сграда с идентификатор 68134.4091.5677.1 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, пет, шест, седем, седем, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4091.5677 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, пет, шест, седем, седем/, с площ от 23.40 /двадесет и три цяло и четиридесет стотни/ кв. м., заедно с прилежащите части от 15.13 % /петнадесет цяло и тринадесет процента/ общи части от общите части на сутерена, при съседи: на същия етаж - самостоятелен обект с идентификатор 68134.4091.5677.1.33 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, пет, шест, седем, седем, точка, едно, точка, три, три/, самостоятелен обект с идентификатор 68134.4091.5677.1.35 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, пет, шест, седем, седем, точка, едно, точка, три, пет/, под обекта - няма, над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 68134.4091.5677.1.26 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, пет, шест, седем, седем, точка, едно, точка, две, шест/, който имот съгласно акт за собственост и одобрен Инвестиционен проект от ДАГ - София от 09.01.2007 г. представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ГАРАЖ Г22 /буква „Г“ двадесет и две/, находящ се в Масивна жилищна сграда, изградена в Урегулиран поземлен имот II -1640,16411втори за имоти хиляда шестстотин и четиридесет и хиляда шестстотин четиридесет и едно/ в квартал 1д/едно, буква „ д “/ по плана на град София, местност „Младост-2 /две/“, одобрен със Заповед № РД-50-09-283/27.10.1989 г. и РД-09-50- 492/03.10.1996 г. на СО, район „Младост“, разположен на ниво -7.99 /минус седем цяло и деветдесет и девет стотни/, със застроена площ от 23.40 /двадесет и три цяло и четиридесет стотни/ кв. м, при съседи: зона за маневриране, Гараж Г21 /буква „Г“ двадесет и едно/, коридор, склад-мазе С26В /буква „С“ двадесет и шест, буква „В“/, Гараж Г23 /буква „Г“, двадесет и три/, заедно с припадащите му се 15.13 % /петнадесет цяло и тринадесет процента/ идеални части от общите части на сутерена за сумата от 39000 лв. Постановлението да се впише в книгата по чл.634в от Търговския закон. Постановлението може да бъде обжалвано от участвалите в търга и от длъжника по реда на чл.717з, ал.3 от ТЗ в седемдневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Апелативен съд - София. След влизането на постановлението в сила, да се издадат преписи на купувача и на синдика.


13.01.2021
Синдик - Валери П. Анчев


13.01.2021
Синдик - Валери П. Анчев


18.01.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.01.2021 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


28.01.2021
Синдик - Валери П. Анчев


17.02.2021
Синдик - Валери П. Анчев


19.02.2021
Синдик - Валери П. Анчев


22.02.2021
Синдик - Валери П. Анчев


22.02.2021
Синдик - Валери П. Анчев


01.03.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.03.2021 Приема отчета за сведение. Разрешава плащене.


05.03.2021
Синдик - Валери П. Анчев


22.03.2021
Синдик - Валери П. Анчев


31.03.2021
Кредитор - Ти Би Ай Банк ЕАД


02.04.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 02.04.2021 НАСРОЧВА на основание чл. 674 ал. 1 ТЗ СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на „МУЛТИФЕЙС“ ЕООД (н) на 28.04.2021 г. от 12,55 ч., което ще се проведе в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА - гр. София, бул. „Витоша"5 № 2 в зала на Софийски градски съд, която ще бъде обявена на информационното табло за заседанията на VI-13 състав, при следния дневен ред: 1. Определяне метода и условията на оценка на имуществото, избора на оценители и определянето на възнаграждението им относно следните активи на „МУЛТИ ФЕЙС“ ЕООД /н./: 1.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.4091.5678.1.63, Магазин № М6 - на две нива, находящ се в град София, район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 283, вх. 3, а по проектна документация - вход Б , ет. -1, намиращ се в сграда № \9 разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4091.5678, със застроена площ от 72.70 кв.м. 1.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.4091.5677Л.28, Магазин № М8 - на две нива, находящ се в град София, район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 283, вх. 4, а по проектна документация - вход В, ет. -1, обект М-8, разположен в поземлен имот с идентификатор 68134.4091.5677, с разгъната застроена площ от 75.85 кв.м. 1.3. Бетонов комплексен трансформаторен пост (БКТП), кабелни линии СрН, кабелни линии НН и главни електромерни табла за външно електрозахранване на обект: „Жилищни сгради и ателиета в УПИ П-1640, 1641 и УПИ Ш-1521, 1563, 2335, кв. 1д, м. „Младост 2“, СО - Район „Младост“, гр. София - за същите се установи от страна на синдика, че не са прехвърлени на ЧЕЗ Разпределение България ЕАД и към настоящия момент са собственост на „МУЛТИ ФЕЙС“ ЕООД /н./. 1.4. Два броя трансформатори с мощност 630 ЮУ ~ демонтирани от страна на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и собственост на „МУЛТИ ФЕЙС“ ЕООД /н./. 2. Определяне реда и начина за осребряване имуществото на длъжника на посочените в т. 1 активи. УКАЗВА на синдика да представи по делото списък на наличното понастоящем имущество Препис да бъде изпратен за обявяване в търговския регистър при Агенцията по вписвания, на основание чл. 623 вр. с чл. 624 от ТЗ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се впише в книгата по чл. 634в от ТЗ при СГС, ТО.


06.04.2021
Синдик - Валери П. Анчев


06.04.2021
Синдик - Валери П. Анчев


14.04.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.04.2021 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


14.04.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 14.04.2021 УКАЗВА на синдик Анчев изиска от „ТИ БИ АЙ БАНК“ АД препис от сключените споразумения с ипотекарните длъжници в случай, че такива са създадени. ДА СЕ ИЗИСКА на основание чл. 621а ал. 1 г. 2 ТЗ от ЧСИ Стоян Якимов препис от изпълнителния лист, въз основа на който е образувано изпълнително дело Ш **********1507 и сведение за датата на постъпилите по делото суми, а в случай, че те са изплатени доброволно извън изпълнителното производство - препис от съставената разписка, съответно информация кога са извършени плащанията.


20.04.2021
Синдик - Валери П. Анчев


28.04.2021
Открито заседание


28.04.2021
Събрание на кредиторите заседание


12.05.2021
Синдик - Валери П. Анчев


14.05.2021
Синдик - Валери П. Анчев


14.05.2021
Синдик - Валери П. Анчев


17.05.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 17.05.2021 ОДОБРЯВА на основание чл. 729 ал. 1 ТЗ шест частична сметка за разпределение, изготвена от Валери Анчев - синдик на „МУЛТИ ФЕЙС“ ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК 131323967, обявена в търговския регистър 30.03.2021 г. със следната промяна: Със сумата 39000,00 лв. се погасява част от вземането за наказателна лихва 181766,43 лв. Определението може да бъде обжалвано при условията на чл. 729 ал. 3 ТЗ от датата на обявяване в търговския регистър пред Апелативен съд - София.


18.05.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 18.05.2021 ПРИЕМА за сведение отчет за периода 24.03.2021 г. - 30.04.2021 г. РАЗРЕШАВА плащане на сумата 2525,55 лв. съгласно молба вх. № 317305/14.05.2021 г. УКАЗВА на синдика при следващото искане за плащане да посочи за кои отчетени разходи е усвоена разрешената сума. УКАЗВА на кредиторите на „МУЛТИ ФЕЙС” ЕООД - в несъстоятелност в двуседмичен срок от съобщението да представят по делото доказателство за внесена по особената сметка на „МУЛТИ ФЕЙС” ЕООД - в несъстоятелност сума в размер на 9 000 лв. за обезпечаване разноските в производството, УКАЗВА на кредиторите, че при непредставено доказателство за привнесена сума в посочения срок производството ще бъде спряно УКАЗВА на синдик Анчев да уведоми непосредствено кредиторите с приети вземания за IBAN и банката, в която се води особената сметка. Определението не подлежи на обжалване. Определението да бъде вписано в книгата по чл. 634в ТЗ.


31.05.2021
Кредитор - Ти Би Ай Банк ЕАД


03.06.2021
Кредитор - Ти Би Ай Банк ЕАД


08.06.2021
Синдик - Валери П. Анчев


08.06.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 08.06.2021 УКАЗВА на синдик Анчев да упражни провомощията си в рамките на разрешената вече процедура по чл. 718 ГПК досежно имоти с идентификатори: 68134.4091.5678.1.63; 68134.4091.5678.1.28. Разрешава плащане на сумата 480,00 лв. Определението не подлежи на обжалване.


09.06.2021
Синдик - Валери П. Анчев


09.06.2021
Синдик - Валери П. Анчев


16.06.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.06.2021 Приема отчета засведение. Разрешава плащане.


21.06.2021
Синдик - Валери П. Анчев


24.06.2021
Синдик - Валери П. Анчев


29.06.2021
Синдик - Валери П. Анчев


02.07.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.07.2021 Синдика да посочи дали намира за необходимо застраховане на имуществото.


09.07.2021
Синдик - Валери П. Анчев


09.07.2021
Синдик - Валери П. Анчев


13.07.2021
Синдик - Валери П. Анчев


13.07.2021
Синдик - Валери П. Анчев


14.07.2021
Синдик - Валери П. Анчев


14.07.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.07.2021 Приема отчета за сведение. Разрешава плащане.


15.07.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 15.07.2021 ОДОБРЯВА, на основание чл. 692, ал. 1 от ТЗ, Допълнителен списък № 8 на прието вземане по чл, 688 ал. 3 от ТЗ на кредитор на „МУЛТИ ФЕЙС“ ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК 131323967, обявен в търговския регистър на 30.06.2021 г. Определението е окончателно.


26.07.2021
Синдик - Валери П. Анчев


11.08.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 11.08.2021 Разрешава продажба при усволията на чл.717а и следващите ТЗ на движими вещи описани в малба вх. № 340129/26.07.2021г.


17.08.2021
Кредитор - Ти Би Ай Банк ЕАД


19.08.2021
Синдик - Валери П. Анчев


19.08.2021
Синдик - Валери П. Анчев


20.08.2021
Синдик - Валери П. Анчев


21.08.2021
Закрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.08.2021 Преима отчета за сведение. Разрешава плащане.


21.08.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 21.08.2021 НАСРОЧВА СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на „МУЛТИ ФЕЙС“ ЕООД - в несъстоятелност, на 14.09.2021 г. от 12,00 ч., което ще се проведе в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА - гр. София, бул. „Витоша” № 2 в зала на Софийски градски съд, която ще бъде обявена на информационното табло, при следния дневен ред: Точка единствена:Обсъждане на предложение за промяна на метода за оценка на бетонов комплексен трансформаторен пост. Препис да бъде изпратен за обявяване в търговския регистър при Агенцията по вписвания, на основание чл. 623 вр. с чл. 624 от ТЗ. Да бъде уведомен и длъжникът „МУЛТИ ФЕЙС“ ЕООД (н.)


30.08.2021
Синдик - Валери П. Анчев


30.08.2021
Синдик - Валери П. Анчев


14.09.2021
Събрание на кредиторите заседание


21.09.2021
Синдик - Валери П. Анчев


23.09.2021
Синдик - Валери П. Анчев


24.09.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 24.09.2021 Разрешава продажба на БКТП с енергийно оборудване съгласно молба вх. № 349839/21.09.2021г. чрез пряко договаряне с ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ


27.09.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 27.09.2021 Разрешава на осн. чл.717 ал. 2 ТЗ продажба на движими вещи, посочени в молба вх № 350162 при условията на чл. 717 ж ТЗ - явен търг.


05.10.2021
Синдик - Валери П. Анчев


05.10.2021
Синдик - Валери П. Анчев


08.10.2021
Закрито/разпоредително заседание
Определение от 08.10.2021 Одобрява разходите до сумата 1560.83 лв.


22.10.2021
Синдик - Валери П. Анчев


22.10.2021
Синдик - Валери П. Анчев