No по редДата на постъпванеДействие
(молба, жалба,
друго)
Участник в производствотоСъдебен акт
Софийски градски съд
116.10.2013Молба за обявяване в несъстоятелност
216.10.2013Молба за обявяване в несъстоятелност
330.10.2013Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 30.10.2013
Препис ИМ и д-ва на ответника на осн. чл. 131 от ГПК.
409.12.2013отговорОтветник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
520.12.2013Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 20.12.2013
Допуска СФИЕ при депозит в р-р на 900 лева, вносим от молителя в едноседмичен срок от съобщението. Назначава за вещо лице Ваня Петрова. Допуска СТЕ при депозит в р-р на 900 лева вносим от ответника в едноседмичен срок от съобщението. Назначава за вещо лице Мария Григорова. Указва на страните в двуседмичен срок с писмена молба, в случай, че няма активи и налично имущество на длъжника, което да покрие началните разноски по несъстоятелност, които съдът определя, че са в р-р на сумата от 5 000 лева, представляващи възнаграждение за синдика и текущи разноски, страните следва да заявят изрично същото, за да може съгласно чл. 629б от ТЗ съдът да постанови възможност за внасянето им, като в противен случай съдът ще процедира при условията на чл. 632, ал.1 от ТЗ. Насрочва делото за 06.03.2014г. от 14.00ч.
622.01.2014заявлениеОтветник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
729.01.2014молба с таксаМолител - Юнис ООД
829.01.2014уточнителна молбаМолител - Юнис ООД
930.01.2014Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
1030.01.2014Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 30.01.2014
Препис заявление с вх. № 7058/22.01.2014г. на молителя за становище.
1103.02.2014Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.02.2014
Препис молба с вх. № 9875/29.01.2014г. за становище.
1204.02.2014заявление с приложение съгласно разпорежданеОтветник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
1311.02.2014заявление с приложена таксаОтветник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
1427.02.2014доклад от вещо лицеВещо лице - Ваня Д. Петрова
1504.03.2014молба относно експертизаМолител - Юнис ООД
1604.03.2014становищеМолител - Юнис ООД
1706.03.2014За изслушване на ССЕ, СГЕ и СТЕПърво заседание
1807.04.2014доклад от вещо лицеВещо лице - Светла В. Чакърова
1908.04.2014доклад от вещо лицеВещо лице - Ваня Д. Петрова
2014.04.2014молба относно експертизаВещо лице - Мария С. Григорова
2116.04.2014молба уведомление Молител - Юнис ООД
2217.04.2014За изслушване на ССЕ, СГЕ и СТЕВторо заседание
2312.05.2014Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.05.2014
Отсрочва делото за 26.06.2014г. от 15.00ч.
2406.06.2014молба с таксаОтветник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
2509.06.2014молба относно указания Ответник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
2612.06.2014Експертиза/заключение на вещо лице СПЕВещо лице - Светла В. Чакърова
2718.06.2014Експертиза/заключение на вещо лицеВещо лице - Ваня Д. Петрова
2818.06.2014Експертиза/заключение на вещо лице експертизаВещо лице - Мария С. Григорова
2926.06.2014молбаМолител - Юнис ООД
3026.06.2014ВтороВторо заседание
3107.08.2014молба с такса Ответник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
3212.08.2014молба с приложено пл.нар.Молител - Юнис ООД
3310.09.2014заключениеВещо лице - Ваня Д. Петрова
3418.09.2014ВтороВторо заседание
3518.09.2014молба уведомление Молител - Юнис ООД
3624.09.2014молба за преписМолител - Юнис ООД
3706.10.2014ОТМЕНЯ определение от 18.09.2014г. за даване ход по същество и ВЪЗОБНОВЯВА производството по т.д.№6292/2013г. на СГС. СПИРА производството по настоящото т.дело №6292/2013г.по описа на VІ-5 с-в СГС до приключване с влязло в сила решение на т.д.№ 604/2013г. по описа на VІ-5 с-в СГС. Определението за спиране подлежи на обжалване с частна жалба пред САС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните. Закрито/разпоредително заседание
3814.05.2015Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 14.05.2015
Възобновява производството по т.д. № 629282013г. Насрочва с.з. на 24.09.2015г. от 15.00 часа за установяване новонастъпили обстоятелства и представяне на д-ва от страните.
3919.05.2015молба исканеМолител - Юнис ООД
4007.08.2015молба уведомлениеОтветник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
4102.09.2015Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.09.2015
Допуска доп. задачи на ССЕ по задачи формулирани в молбата от 07.08.2015 г.Определя доп. депозит в размер 500 лв. на в. л., което да се уведоми незабавно. Депозитът вносим от ПФК ЦСКА АД (отв.). Копие от молбата да се връчи на молителя за становище в едноседмичен срок.
4207.09.2015молба с таксаОтветник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
4316.09.2015Експертиза/заключение на вещо лицеВещо лице - Ваня Д. Петрова
4418.09.2015присъединяване като кредиторКредитор - Христо К. Маринчев
4524.09.2015ВтороВторо заседание
Решение от 02.10.2015
ОБЯВЯВА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА” АД, със седалище и адрес на управление в гр.София, СО - р-н „Средец“, ул. „Драган Цанков“ N 3, ЕИК 130212106, и ОПРЕДЕЛЯ НАЧАЛНА ДАТА на неплатежоспособността - 31.12.2014 година. ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ на основание чл.630 ал.1 от ТЗ, по отношение на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА” АД, със седалище и адрес на управление в гр.София, СО - р-н „Средец“, ул. „Драган Цанков“ N 3, ЕИК 130212106. НАЗНАЧАВА за ВРЕМЕНЕН СИНДИК на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА” АД, със седалище и адрес на управление в гр.София, СО - р-н „Средец“, ул. „Драган Цанков“ N 3, ЕИК 130212106, Радослав Иванов Тонев с адрес в град София, ул. „Лавеле“ № 38, етаж 1, ап. 4, като му определя месечно възнаграждение в размер на 1 500.00 лева, както и му дава възможност в 1-седмичен срок от уведомяването му да представи писмено съгласие по чл.656 и декларация по чл.655 ТЗ. СВИКВА първо събрание на кредиторите на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА” АД, със седалище и адрес на управление в гр.София, СО - р-н „Средец“, ул. „Драган Цанков“ N 3, ЕИК 130212106, за 22.10.2015г. от 16.30 часа в Съдебна палата, гр. София, бул. „Витоша” №2, СГС, в съдебната зала, определена за съдебни заседания на VІ-5 състав на СГС, с дневен ред: изслушване на доклада на временния синдик, избор на постоянен синдик, евентуално избор на комитет на кредитори. ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор на имуществото на длъжника „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА” АД, със седалище и адрес на управление в гр.София, СО - р-н „Средец“, ул. „Драган Цанков“ N 3, ЕИК 130212106. РЕШЕНИЕТО подлежи на вписване в търговския регистър и може да се обжалва в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър при Софийския апелативен съд. На основание чл. 634 от ТЗ настоящото съдебно решение подлежи на незабавно изпълнение. ПРЕПИС от настоящото решение да се изпрати незабавно на Агенцията по вписванията за вписване и обявяване на същото в търговския регистър на основание чл. 622 от ТЗ.
4624.09.2015молба за даване ходМолител - Юнис ООД
4705.10.2015молба за отвод на съставаМолител - Юнис ООД
4806.10.2015молба относно указания Синдик - Радослав И. Тонев
4909.10.2015Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.10.2015
Без уважение! Не са налице предпоставки за отвод, съдът е постановил решение. Изложеното в молбата сочи на основ. кредиторът да упражни превото си на инстанц. контрол на съд. акт.
5015.10.2015молба за предявяване на вземанеКредитор - Тодор И. Иванов
5116.10.2015предявяване на вземанеКредитор - Професионален Футболен Клуб Чавдар АД
5219.10.2015молба за предявяване на вземания Кредитор - Фидес Интерконсулт ООД
5319.10.2015Пристигнал по факса.Кредитор - Дмитри Хохловс
5419.10.2015молба Синдик - Радослав И. Тонев
5519.10.2015молба с дневникСиндик - Радослав И. Тонев
5619.10.2015Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.10.2015
Във връзка с молба с вх. ном.149399/06.10.2015 г. - да се приложи по т. д. ном. 6292/2013 г. Да се уведоми кредитора да представи документи в превод на български език.
5720.10.2015предявяване на вземанеКредитор - Томас Черни
5820.10.2015предявяване на вземанеКредитор - Бисер М. Цолов
5920.10.2015молба за присъединяване като кредиторКредитор - Национална Спортна База ЕАД
6020.10.2015молба за предявяване на вземания Кредитор - Ивайло Д. Котев
6120.10.2015молба за предявяване на вземания Кредитор - Иван С. Дойчев
6220.10.2015Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 20.10.2015
Удължава срока до 21.10.2015 г. . Указва на управителя на ПФК "ЦСКА" АД да изпълни задълженията по чл.640 ТЗ, като съдейства на синдика за представяне на документация от счетоводството на дружеството, в противен случай съдът ще наложи санкция в размер на 1 000 лв.
6320.10.2015предявяване на вземанеКредитор - Марин Оршулич
6421.10.2015молбаКредитор - Васил Г. Младенов,
Кредитор - Лира Инвестмънтс С.А.
6521.10.2015молба с приложен докладСиндик - Радослав И. Тонев
6621.10.2015предявяване на вземанеКредитор - Кристиян Ф. Супусепа
6721.10.2015молба за предявяване на вземания Кредитор - Тодор Д. Янчев
6821.10.2015молба за предявяване на вземанеКредитор - Георги А. Борисов
6922.10.2015молба за предявяване на вземане-пратка **********Кредитор - Инвестбанк АД
7022.10.2015молба за включване в списък с кредиториКредитор - Борислав А. Гаганелов
7122.10.2015Проведено І СКСъбрание на кредиторите заседание
7223.10.2015молба за предявяване на вземания Кредитор - Финметалс Холдинг ЕАД/Н/
7326.10.2015молба с приложениеКредитор - Инвестбанк АД
7426.10.2015молба за предявяване на вземания поща п.к. 23.10.2015 Кредитор - Професионален Футболен Клуб Литекс-Ловеч АД
7526.10.2015МОЛБА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ВЗЕМАНЕКредитор - Ажур-А.Д.Атанас Душанов-Ани Петкова ЕТ
7627.10.2015МОЛБА ЗА ПРЕД. НА ВЗЕМАНЕКредитор - Яна В. Касова
7727.10.2015МОЛБА ЗА ПРЕД. НА ВЗЕМАНЕКредитор - Наталия Е. Димитрова
7827.10.2015МОЛБА ЗА ПРЕД. НА ВЗЕМАНЕКредитор - Илия В. Илиев
7927.10.2015МОЛБА ЗА ПРЕД. НА ВЗЕМАНЕКредитор - Милен Л. Цветанов
8027.10.2015МОЛБА ЗА ПРЕД. НА ВЗЕМАНЕКредитор - Георги П. Павлов
8127.10.2015МОЛБА ЗА ПРЕД. НА ВЗЕМАНЕКредитор - Костадин Г. Рачев
8228.10.2015молба за предявяване на вземанеКредитор - Спортс Пропърти Мениджмънт АД
8328.10.2015молба за предявяване на вземанияКредитор - Професионален Спортен Клуб Черноморец Бургас АД
8429.10.2015молба с таксаДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
8530.10.2015молба за предявяване на вземанеКредитор - Стойчо С. Младенов
8630.10.2015молба за предявяване на вземанеКредитор - Анатоли А. Нанков
8730.10.2015предявяване на вземанеКредитор - Венцислав И. Василев
8830.10.2015молба за предявяване на вземанияКредитор - Чез Електро България АД
8930.10.2015молба за предявяване на вземанияКредитор - Арчър Айдиас АД
9030.10.2015молба за предявяване на вземанеКредитор - Стефан О. Съндей
9130.10.2015молба-уведомлениеСиндик - Радослав И. Тонев
9230.10.2015молба за предявяване на вземанеКредитор - Стойчо Д. Младенов
9302.11.2015молбаКредитор - Булстарс ЕООД/Н/
9402.11.2015предявяване на вземанеКредитор - Люкрим Гард ООД
9503.11.2015молба за предявяване на вземанеКредитор - Милко С. Георгиев
9603.11.2015молба за предявяване на вземания Кредитор - Пътни Строежи-Пълдин АД
9703.11.2015молба за предявяване на вземания Кредитор - Аеротур Мм ООД
9803.11.2015предявяване на вземанеКредитор - Здравко М. Чавдаров
9903.11.2015молба за предявяване на вземанеКредитор - Терра Ностра България ЕАД
10003.11.2015молба за предявяване на вземания Кредитор - Иса 2000 ЕООД
10103.11.2015молба за предявяване на вземания Кредитор - Финансово Маркетингова Компания ООД
10203.11.2015предявяване на вземанеКредитор - Денис С. Причиненко
10303.11.2015молба за предявяване на вземания Кредитор - Иса Бг АД
10404.11.2015пратка 343756 молба за предявяване на вземанияКредитор - Пи Ес Ай АД
10504.11.2015молба за пред. на вземанеКредитор - Звено Алфа Сод ООД
10604.11.2015предявяване на вземанеКредитор - Костадин Т. Петков
10704.11.2015предявяване на вземанеКредитор - Елена В. Тодоровска
10804.11.2015предявяване на вземанеКредитор - Ивайло Л. Чочев
10904.11.2015заявление по чл. 685 ТЗ( по факс)Кредитор - Нилсън-Антонио В. Барос
11004.11.2015предявяване на вземанеКредитор - Ммт Петков Инженеринг ЕООД
11104.11.2015молба за предявяване на вземанияКредитор - Ивана И. Колева-Ненова
11204.11.2015предявяване на вземанеКредитор - Камелия С. Йорданова
11304.11.2015молба за предявяване на вземане Кредитор - Трейс-София АД
11404.11.2015молба за пред. на вземанеКредитор - Финанс Лизинг ЕАД
11504.11.2015заявление по чл. 685 ТЗКредитор - Нилсън-Антонио В. Барос
11604.11.2015молба за предявяване на вземанияКредитор - Иван В. Колев
11704.11.2015молба за предявяване на вземанеКредитор - Васил Г. Младенов,
Кредитор - Елена Л. Младенова
11804.11.2015предявяване на вземанеКредитор - Борис Е. Колев
11904.11.2015молба за предявяване на вземания Кредитор - Лира Инвестмънтс С.А.
12004.11.2015заявление по чл. 685 ТЗКредитор - Давид-Бернардо М. Де-Кампос Тенгариня
12104.11.2015предявяване на вземанеКредитор - Васил Е. Попов
12204.11.2015молба за пред. на вземанеКредитор - Роко Перота
12304.11.2015предявяване на вземанеКредитор - Пламен К. Димитров
12404.11.2015молба за пред. на вземанеКредитор - Рамзес Бг ЕООД
12505.11.2015предявяване на вземанияКредитор - Аеротур Мм ООД
12605.11.2015молба за предявяване на вземанияКредитор - Пламен Н. Крачунов
12705.11.2015предявяване на вземанеКредитор - Давид Б. Мендес-Де-Кампос
12805.11.2015молба за предявяване на вземания Кредитор - Игнасио Л. Варела
12905.11.2015молба за пред. на вземанеКредитор - Костадин С. Стоянов
13005.11.2015молба за предявяване на вземанияКредитор - Министерство На Младежта И Спорта
13105.11.2015предявяване на вземанеКредитор - Серджо Ф. Рибейро
13205.11.2015молба за предявяване на вземанеКредитор - Комити ЕООД
13305.11.2015предявяване на вземанеКредитор - Жереми Родригес
13405.11.2015предявяване на вземанеКредитор - Хуан Ф. Руано
13505.11.2015предявяване на вземанеКредитор - Нап
13605.11.2015молба с приложение относно предявяване на вземанеКредитор - Давид Балестерос,
Кредитор - Дарко Обрадович,
Кредитор - Миодраг Йешич,
Кредитор - Михаил Венков,
Кредитор - Оливер Ковачевич,
Кредитор - Сашо Стефанов,
Кредитор - Сивард Спрокел
13705.11.2015молба за предявяване на вземания Кредитор - Неманя Милисавлевич
13805.11.2015предявяване на вземанеКредитор - Нилсън А. Барос
13905.11.2015молба за предявяване на вземанияКредитор - Генади С. Петрова-Сачева
14006.11.2015Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 06.11.2015
Назначава за Синдик в производството по несъстоят. на ПФК "ЦСКА" ЕАД /в н./, ЕИК 130212106, Светослав Енев Бакалов от гр. София, ул. Цар Асен ном.10, ет.2. ОПРЕДЕЛЯ на Синдика месечно възнаграждение в размер на 1 500 лв.ОПРЕДЕЛЯ за дата на встъпването на Синдика в длъжност 12.11.2015 г. Да се уведоми синдика да депозира съгласие да бъде синдик в това производство и декларация, че отговаря на условия на чл.655, ал1, т. 1-6 ТЗ. Определението подлежи на незабавноизпълнение , като се впише в съдебния регистър, съобщи се на Синдика и се впише в ТР, на осн. чл.623, ал.2 ТЗ. Опеделението не подлежи на обжалване.
14106.11.2015МОЛБА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯКредитор - Цска Инвестмънт ЕООД
14209.11.2015п.к.05.11.2015 молба за предявяване на вземанеКредитор - Сити Инвест Пропърти ЕООД
14309.11.2015по пощата/п.к.05.11.15. заявлениеКредитор - Иа Военни Клубове И Военно Почивно Дело
14409.11.2015молба за предявяване на вземания поща п.к. 05.11.2015 Кредитор - Професионален Футболен Клуб Ботев 1912-Пловдив АД
14511.11.2015молба с приложение отчетСиндик - Радослав И. Тонев
14611.11.2015МОЛБА Синдик - Светослав Е. Бакалов
14711.11.2015молба пред. на вземане,поща 04.11.2015Кредитор - Дмитри Хохловс
14813.11.2015Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 13.11.2015
НАЗНАЧАВА за Синдик в производството по несъстоятелност на ПФК "ЦСКА" ЕАД /в н./, ЕИК 130212106, Дора Златева Милева-Иванова от гр.Кърджали 6600, ул. "Хан Аспарух" ном.5, вх.А, ап.12. ОПРЕДЕЛЯ на Синдика месечно възнаграждение в размер на 1 500 лв. ОПРЕДЕЛЯ за дата на встъпване на Синдика в длъжност 19.11.2015 г. Да се уведоми синдика да депозира съгласие да бъде синдик в това производство и декларация, че отговаря на условия на чл.655, ал.1, т. 1-6 от ТЗ. Определението подлежи на незабавно изпълнение, като се впише в съдебния регистър, съобщи се на Синдика и се впише в ТР, на осн.чл.623, ал.2 от ТЗ. Определението не подлежи на обжалване.
14913.11.2015Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
15013.11.2015Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 13.11.2015
Да се представи в превод на български език.
15113.11.2015Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
15218.11.2015п.к.10.11.2015 зявление за предявяване на вземанеКредитор - Серджо Ф. Диас-Рибейро
15318.11.2015п.к.10.11.2015 заявление с приложение за предявяване на вземанеКредитор - Нилсън А. Вейга-Барос
15418.11.2015пратка к-р 1970,молба с декларацияСиндик - Дора З. Милева-Иванова
15518.11.2015п.к.10.11.2015 заявление за предявяване на вземанеКредитор - Давид-Бернардо М. Кампос-Тенгариня
15618.11.2015п.к.10.11.2015 заявление за предявяване на вземане Кредитор - Хуан Ф. Морено-Руано
15724.11.2015Въззивно търговско дело
15826.11.2015молба уведомление Синдик - Дора З. Милева-Иванова
15926.11.2015молба за предявяване на вземанияКредитор - Юнис ООД
16026.11.2015молба за предявяване на вземанияКредитор - Биг Билт ЕООД
16101.12.2015молба за предяваване на вземания поща п.к. 02.11.2015 Кредитор - Катарина Паунич
16202.12.2015Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.12.2015
По молба вх. № 146173/26.11.2015г , удължава срока с 1 - седмица за изготвяне на списъка .
16304.12.2015молба за предявяване на вземанияДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
16407.12.2015молба исканеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
16507.12.2015молба за разходиСиндик - Дора З. Милева-Иванова
16609.12.2015Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.12.2015
По молба вх. № 151522/07.12.2015г ,да се представят документи обосноваващи разходите.По молба вх. № 151524/07.12.2015г, разрешава ангажиране на един адвокат ,като оставя без уважение искането за втори. В случей ,че синдика не е в състояние да изпълнява възложените му функции, съдът ще приложи чл.657 ал.2 ТЗ
16712.12.2015отчетСиндик - Дора З. Милева-Иванова
16815.12.2015ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕД. НА ВЗЕМАНЕКредитор - Шалом ЕООД
16916.12.2015Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.12.2015
Приема отчета.
17017.12.2015молба относно предявяване на вземанеКредитор - Иван Р. Искренов
17117.12.2015молба искане с приложениеКредитор - Бойко Е. Ноев,
Кредитор - Васил Г. Младенов,
Кредитор - Лира Инвестмънтс С.А.
17218.12.2015молба предяване на вземанеКредитор - Александър Ч. Тодоров
17318.12.2015молба предявяване на вземанеКредитор - Панайот К. Панайотов
17418.12.2015молба за предявяване на вземанеКредитор - Владимир В. Рупов
17518.12.2015молба предявяване на вземанеКредитор - Владимир И. Цветков
17618.12.2015молба за предявяване на вземанеКредитор - Иван Г. Златанчев
17718.12.2015молба предявяване на вземанеКредитор - Енчо П. Енев
17818.12.2015молба за предявяване на вземанеКредитор - Стоян Б. Вазов
17918.12.2015молба предявявне на вземанеКредитор - Светослав А. Христов
18018.12.2015молба за предявяване на вземанеКредитор - Иван И. Ченчев
18118.12.2015молба предявяване на вземанеКредитор - Андрей И. Андреев
18222.12.2015молбаКредитор - Декалегес ООД
18323.12.2015исканеКредитор - Димитър Н. Якимов
18423.12.2015молба за пред. на вземанеКредитор - Бойко Е. Ноев
18523.12.2015молба за предявяване на вземания Кредитор - Николай А. Ишков
18623.12.2015молба Синдик - Дора З. Милева-Иванова
18723.12.2015молба с приложение Синдик - Дора З. Милева-Иванова
18823.12.2015МОЛБА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ВЗЕМАНЕ Кредитор - Илияна А. Тановска
18928.12.2015Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.12.2015
Указва на ДЕКАЛЕГЕС ООД в едноседмичен срок от съобщението да уточни срещу кои действия на съда и синдика възразява; да представи доказателства (писмени) за вземането си, както и препис от молбата си и доказателствата установяващи вземанията му за връчване на синдика.
19028.12.2015Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
19130.12.2015молба за предявяване на вземанияКредитор - Андрей Г. Цеков
19230.12.2015молба за предявяване на вземания Кредитор - Онтарио Спорт ЕООД
19304.01.2016молба за предявяване на вземания Кредитор - Петър П. Жеков
19405.01.2016ЗАЯВЛЕНИЕКредитор - Агенция За Корпоративна Сигурност Информация И Охр
19505.01.2016молба за предявяване на вземанияКредитор - Георги К. Илиев
19605.01.2016молба за предявяване на вземания Кредитор - Кръстин Т. Кюков
19705.01.2016молба за пред. на вземанеКредитор - Бараж М ЕООД
19805.01.2016МОЛБА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ВЗЕМАНЕКредитор - Милен Д. Георгиев
19905.01.2016заявление с приложение Кредитор - Пали Пест Протект ЕООД
20005.01.2016ПИСМО С ПРИЛОЖЕНИ КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТИДруго - Лотос-2012 ООД
20105.01.2016МОЛБА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ВЗЕМАНЕКредитор - Ива Е. Николова
20205.01.2016молба за предявяване на вземания Кредитор - Вехби Ю. Малкоч
20306.01.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.01.2016
Разрешава на синдика Дора Милева-Иванова да упълномощи адвокат и да сключи с него дог. за правно обслужване с предмет защита на ПФК ЦСКА АД по т.д. 1200/2014 г. на СГС, ТО, IV-9 състав с възнаграждение по минимума . Наредба 1/2004 г.
20406.01.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
20506.01.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
20606.01.2016възражениеКредитор - Игнасио Л. Варела
20706.01.2016възражение Друго - Ви-Ви Турс ЕООД
20806.01.2016молба за предявяване на вземания пратка № 86020Кредитор - Национална Агенция За Приходите
20906.01.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
21007.01.2016п.к.05.01.2016 молба с приложениеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
21107.01.2016поща 05.01.2016,молба за пред. на вземанеКредитор - Александър Т. Томов
21207.01.2016възражениеДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
21307.01.2016поща 05.01.2016,молба за пред. на вземанеКредитор - Александър Т. Томов
21407.01.2016поща 05.01.2016,молба за пред. на вземанеКредитор - Мариано Бизари
21507.01.2016възражениеКредитор - Михаил Венков
21608.01.2016ВЪЗРАЖЕНИЕКредитор - Милко С. Георгиев
21708.01.2016възражениеКредитор - Финметалс Холдинг ЕАД/Н/
21808.01.2016възражение Кредитор - Терра Ностра България ЕАД
21908.01.2016ВЪЗРАЖЕНИЕКредитор - Пътни Строежи-Пълдин АД
22008.01.2016възражениеКредитор - Асоциация Европа Спорт
22108.01.2016възражениеКредитор - Сити Инвест Пропърти ЕООД
22208.01.2016възражениеКредитор - Иса Бг АД
22308.01.2016възражениеКредитор - Финансово Маркетингова Компания ООД
22408.01.2016възражение Кредитор - Иса 2000 ЕООД
22508.01.2016заявление за предявяване на вземания пратка по куриер Кредитор - Гардения Ввв ООД
22608.01.2016възражениеКредитор - Трейс-София АД
22711.01.2016възражениеКредитор - Давид Б. Мендес-Де-Кампос,
Кредитор - Нилсън А. Вейга-Барос,
Кредитор - Серджо Ф. Диас-Рибейро,
Кредитор - Хуан Ф. Морено-Руано
22811.01.2016възражениеМолител - Декалегес ООД
22911.01.2016възражениеКредитор - Костадин Т. Петков
23011.01.2016възражениеДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
23111.01.2016възражениеДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
23211.01.2016ВЪЗРАЖЕНИЕКредитор - Лира Инвестмънтс С.А.
23311.01.2016ВЪЗРАЖЕНИЕКредитор - Илия В. Илиев
23411.01.2016ВЪЗРАЖЕНИЕКредитор - Георги П. Павлов
23511.01.2016възражениеДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
23611.01.2016възражениеКредитор - Ммт Петков Инженеринг ЕООД
23711.01.2016възражениеДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
23811.01.2016ВЪЗРАЖЕНИЕКредитор - Жереми Родригес
23911.01.2016възражениеДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
24011.01.2016възражениеКредитор - Рамзес Бг ЕООД
24111.01.2016ВЪЗРАЖЕНИЕКредитор - Наталия Е. Димитрова
24211.01.2016възражениеКредитор - Катарина Паунич
24311.01.2016възражениеДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
24411.01.2016ВЪЗРАЖЕНИЕКредитор - Ажур-А.Д.Атанас Душанов-Ани Петкова ЕТ
24511.01.2016ВЪЗРАЖЕНИЕКредитор - Костадин Г. Рачев
24611.01.2016възражениеКредитор - Васил Г. Младенов
24711.01.2016възражениеДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
24811.01.2016възражениеКредитор - Бернардо Д. Тенгариня,
Кредитор - Нилсън А. Вейга-Барос,
Кредитор - Серджо Ф. Рибейро-Диас,
Кредитор - Хуан Ф. Морено-Руано
24911.01.2016възражениеДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
25011.01.2016възражениеДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
25111.01.2016възражениеДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
25211.01.2016възражениеКредитор - Димитър Н. Якимов
25311.01.2016възражениеКредитор - Сашо Стефанов
25412.01.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
25512.01.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
25612.01.2016пратка 697269 възражениеКредитор - Костадин С. Стоянов
25712.01.2016пратка 9727 вэзражениеКредитор - Пи Ес Ай АД
25812.01.2016пратка 697271 възражение Кредитор - Апостол А. Попов
25912.01.2016п.к.11.01.2016 възражениеКредитор - Професионален Спортен Футболен Клуб Черноморец Бур
26012.01.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.01.2016
Указва на синдика незабавно да предприеме необходимите действия за обявяване в ТР по партидата на ПФК "ЦСКА" АД /н/, ЕИК 130212106 и на списъците на неприетите вземания и служебно приетите вземания. Указва на ТР незабавно да обяви по партидата на ПФК "ЦСКА" АД /н/ и списъците на неприетите вземания и на служебно приетите вземания, заявени за вписване от синдика със заявление Г1 **********1959. При неизпълнение ще бъде наложена глоба.
26112.01.2016пратка 9986033 възражение Кредитор - Национална Агенция За Приходите
26212.01.2016пратка 697268 възражениеКредитор - Иван С. Иванов
26313.01.2016п.к.11.01.2016 възражение Кредитор - Лира Инвестмънтс С.А.
26413.01.2016п.к.11.01.2016 възражение Кредитор - Лира Инвестмънтс С.А.
26513.01.2016по пощата/п.к.11.01.16. възражениеДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
26613.01.2016п.к.11.01.2016 възражениеКредитор - Лира Инвестмънтс С.А.
26713.01.2016п.к.11.01.2016 възражение Кредитор - Лира Инвестмънтс С.А.
26813.01.2016молба относно списъкДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
26913.01.2016п.к.11.01.2016 възражение Кредитор - Лира Инвестмънтс С.А.
27013.01.2016ВЪЗРАЖЕНИЕ,ПОЩА 11.01.2016Кредитор - Звено Алфа Сод ООД
27115.01.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.01.2016
Преписи от възраженията на синдика за писмено становище в тридневен срок: 3769/13.01.16.; 3762/13.01.2016.; 3325/12.01.16.; 3164/12.01.16.; 3179/10.01.16.; 3169/12.01.16.; 3687/13.01.26.; 3257/12.01.16.; 3167/12.01.16.; 3725/13.01.16.; 3719/13.01.16.; 3705/13.01.16.; 3714/13.01.16.; 3699/13.01.16.;
27218.01.2016отчет,пратка к-р 47831Длъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
27319.01.2016пратка 160104 молба за предявяване на вземане Кредитор - Карбгрент ООД
27421.01.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.01.2016
Приема отчета на синдика за м.11.2015 г. Одобрява извършените разходи.
27522.01.2016МОЛБА С ДОКАЗАТЕЛСТВАСиндик - Дора З. Милева-Иванова
27625.01.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 25.01.2016
Одобрява отчета на синдика за м.декември 2015 г. Разрешава на синдика да се разпореди с особената сметка на дружеството със сумата 26 749,77 лв. - разходи по дейността на ПФК ЦСКА , съгласно молбата от 22.01.2016 г. и разноски по делото по несъстоятелност.
27726.01.2016пратка 231669977 становищеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
27827.01.2016възражениеКредитор - Иван В. Колев
27927.01.2016възражение Кредитор - Серджо Ф. Диас-Рибейро
28027.01.2016ВЪЗРАЖЕНИЕКредитор - Сашо Стефанов
28128.01.2016пратка 231679067/27.01.2016 молба с приложенияСиндик - Дора З. Милева-Иванова
28229.01.2016по пощата/п.к.28.01.16. възражениеКредитор - Родолфо Ваноли
28329.01.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 29.01.2016
Продължава срока за произнасяне по възраженията до 05.02.2016 г.
28429.01.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
28501.02.2016пратка №231669977/25.01.16.-становищеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
28601.02.2016Молба за продължаване на срок пратка №231669977/25.01.16.-Синдик - Дора З. Милева-Иванова
28701.02.2016по пощата/п.к.28.01.16.- възражениеКредитор - Псфк Черноморец Бургас АД
28801.02.2016пратка №231669977/25.01.16.-становищеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
28901.02.2016пратка №231669977/25.01.16.-становищеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
29002.02.2016пратка 11943082/01.02.2016 молба с приложенияСиндик - Дора З. Милева-Иванова
29102.02.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.02.2016
На синдика за писмено становище в тридневен срок възражения с вх. ном.12772/01.02.16 г. ; 11758/29.01.2016 г.
29203.02.2016пратка №2457436/03.02.16.-молба за предявяване на вземанияКредитор - Софийска Вода АД
29305.02.2016заявление за включване в списък с кредиториКредитор - Холдинг Прима ЕООД
29408.02.2016пратка №231710502/05.02.16.-молба с приложенияСиндик - Дора З. Милева-Иванова
29510.02.2016МОЛБА ЗА КОПИЕКредитор - Васил Г. Младенов
29610.02.2016МОЛБА ЗА КОПИЯКредитор - Лира Инвестмънтс С.А.
29711.02.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.02.2016
ВРЪЩА заявление вх.Nо 15567/05.02.2016 г., с което е предявени вземания на «Холдинг Прима» ЕООД в производството по несъстоятелност на ПФК «ЦСКА» АД. Разпореждането подлежи на обжалване от «Холдинг Прима» ЕООД пред Софийски апелативен съд в едноседмичен срок от връчване на препис от него.
29812.02.2016молба с приложение пратка № 25876 11.02.2016 Синдик - Дора З. Милева-Иванова
29917.02.2016молба с приложениеКредитор - Райкомерс Конструкшън АД Ч/З Иван Христфоров Молло
30018.02.2016молаб за преписиКредитор - Арчър Айдиас АД
30122.02.2016молбаСиндик - Дора З. Милева-Иванова
30225.02.2016отчетСиндик - Дора З. Милева-Иванова
30325.02.2016молба с доказателстваСиндик - Дора З. Милева-Иванова
30426.02.2016МОЛБА ИСКАНЕКредитор - Лира Инвестмънтс С.А.
30507.03.2016възражениеКредитор - Кати Арент
30607.03.2016възражениеКредитор - АДвокатско Дружество Табаков И Съдружници
30707.03.2016възражениеДруго - Николай А. Ишков
30807.03.2016възражение пощап.к. 02.03.2016 Длъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
30907.03.2016възражениеКредитор - Георги К. Илиев
31008.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
31108.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
31208.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
31308.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
31408.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 08.03.2016
НАСРОЧВА открито съдебно заседание за разглеждане на възражения с вх. ном. 2312/08.01.2016 г.; 2835/11.01.2016 г.; 3699/13.01.2016 г.; 2824/11.01.2016 г.; 2833/11.01.2016 г., за 21.04.2016 г. от 14.00 часа, за която дата да се призоват синдика, длъжника и кредитора. Определението не подлежи на обжалване.
31508.03.2016възражение пратка № 94804 07.03.2016 Друго - Национална Агенция За Приходите
31608.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
31708.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
31808.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
31908.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
32008.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.03.2016
Указва на "ВИ ВИ ТУРС" ЕООД , в седмодневен срок от съобщението да посочи дали е предявило вземането си в срока по чл.685 (1) ТЗ или в срока по чл.688 (1) ТЗ и на коя дата, а ако не е предявило вземането си в тези срокове, да посочи правния си интерес от възражението.
32109.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
32209.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
32309.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
32409.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
32509.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
32609.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 09.03.2016
НАСРОЧВА открито съдебно заседание за разглеждане на възражения с вх. ном. ; 2336/08.01.2016 г.; 2265/08.01.2016 г. за 21.04.2016 г. от 16.30 часа, за която дата да се призоват синдика, длъжника и кредитора. Определението не подлежи на обжалване.
32712.03.2016молба с приложение пратка № 19008 11.03.2016 Синдик - Дора З. Милева-Иванова
32812.03.2016отчет пратка № 19008 11.03.2016 Синдик - Дора З. Милева-Иванова
32914.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.03.2016
На синдика по компетентност и за становище по чл.690 (2) ТЗ в едноседмичен срок.
33014.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
33114.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
33214.03.2016съобщениеДруго - Петър А. Антонов
33314.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
33415.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 15.03.2016
НАСРОЧВА открито съдебно заседание за разглеждане на възражения с вх. ном. ; 2879/11.01.2016 г. за 26.04.2016 г. от 14.30 часа, за която дата да се призоват синдика, длъжника и кредитора. Определението не подлежи на обжалване.
33515.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
33615.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.03.2016
ДОСТЪП ДО ЦЯЛОТО ДЕЛО за причит да се предостави на адв. Петър Антонов само след представяне на пълномощно от страна в производството по несъстоятелност (длъжника или кредитор), или при писмено обосноваване на законен интерес от този достъп. Разпореждането не подлежи на обжалване. Разпореждането да се съобщи на адв. Антонов на посочения в писменото му изявление телефон.
33716.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
33816.03.2016молбаДруго - Петър А. Антонов
33916.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
34016.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
34116.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 16.03.2016
НАСРОЧВА открито съдебно заседание за разглеждане на възражения с вх. ном. ; 2829/11.01.2016 г.; 3705/13.01.2016 г. за 26.04.2016 г. от 15.30 часа, за която дата да се призоват синдика, длъжника и кредитора. Определението не подлежи на обжалване.
34217.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.03.2016
Съдът вече се е произнесъл с разпореждане от 16.03.2016 г. Всички съдебни актове, от които адвокат Антонов може да направи правен извод относно сроковете за предявяване на вземания в производството по несъстоятелност са обявени в ТР и книгата по чл.634в ТЗ.
34317.03.2016молбаКредитор - Сити Пропъртис ЕООД
34418.03.2016пратка №231842376/17.03.16.-молба с приложенияСиндик - Дора З. Милева-Иванова
34521.03.2016молба за преписиКредитор - Звено Алфа Сод ООД
34625.03.2016молба за преписКредитор - Трейс-София ЕАД
34728.03.2016становищеКредитор - Лира Инвестмънтс С.А.
34828.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.03.2016
Разрешава на синдика да се разпореди с 34 805.13 лв. от особената сметка на "ПФК ЦСКА" АД за заплащане на разноски по дейността му и пр-то по несъстоятелност за м. 01.2016 г.
34928.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
35029.03.2016молбаДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
35130.03.2016молбаАдвокат - Христина П. Кирилова
35230.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 30.03.2016
Да се приложи към възражение вх.ном. 2710/11.01.2016 г. , наср. за 26.04.2016 г.
35330.03.2016п.к.не се чете молба Друго - Мирослава Г. Стръмска
35430.03.2016пратка 120614907/29.03.2016 становищеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
35531.03.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 31.03.2016
Препис на синдика за становище в едноседмичен срок.
35604.04.2016становище Кредитор - Ивайло Д. Котев
35704.04.2016Молба от Апостол Александров Попов (получена по факса)Кредитор - Апостол А. Попов
35804.04.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 04.04.2016
НАСРОЧВА открито съдебно заседание за разглеждане на възражения с вх. ном. ; 30036/07.03.2016 г.; 30449/07.03.2016 г.; 30626/07.03.2016 г.; 30451/07.03.2016 г.; 30454/07.03.2016 г.; 31161/08.03.2016 г., за 10.05.2016 г. от 13.30 часа, за която дата да се призоват синдика, длъжника и кредитора. Определението не подлежи на обжалване.
35904.04.2016молба Кредитор - Михаил Венков
36004.04.2016молбаКредитор - Игнасио Л. Варела
36105.04.2016молба с пълномощноКредитор - Рамзес Бг ЕООД
36205.04.2016молба за преписКредитор - Рамзес Бг ЕООД
36305.04.2016ОткритоОткрито заседание
36406.04.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 06.04.2016
Насрочва разглеждане на възражението на "ВИ ВИ ТУРС" ЕООД вх. ном. 1257/06.01.16 г. за 10.05.2016 г. от 14.30 часа, за която дата да се призове "ВИ ВИ ТУРС" ЕООД, синдика и ПФК ЦСКА АД. Указва на "ВИ ВИ ТУРС" ЕООД, че следва най-късно в съд. заседание да представи доказателства, че е предявило вземанети си в срока по чл. 685 (1) ТЗ или 688 (1) ТЗ.
36506.04.2016молба за преписиПълномощник - Марияна В. Янкова
36606.04.2016молба искане Друго - Ви Ви Турс ЕООД
36708.04.2016молба за преписиКредитор - Кати Арендт
36814.04.2016молба с приложение относно указанияКредитор - Ви Ви Турс ЕООД
36915.04.2016молба уточнение Кредитор - Лира Инвестмънтс С.А.
37015.04.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 15.04.2016
Насрочва о.с.з. за разглеждане на възражението на "ИСА БГ" ЕООД вх. ном. 2333/08.01.16 г. против неприето предявено вземане, включено под ном. 30 в списъка на неприетите вземания,предявени в срока по чл.685, ал. 1 ТЗ, за 26.04.2016 г. от 15.00 часа, за която дата да се призове "ИСА 2000" ЕООД, синдика и длъжника. Указва на синдика, най-късно в насроченото о.с.з. да заяви дали предявеното вземанее е включено в търговските книги на длъжника, в какъв размер и с какво основание, както и да заяви становище по основателността на възражението въз основа на представените с него писмени доказателства.
37118.04.2016молба за преписиКредитор - Георги К. Илиев
37218.04.2016предявяване на вземанияКредитор - Георги Д. Георгиев
37318.04.2016молба-заявлениеКредитор - Ажур-А.Д.Атанас Душанов-Ани Петкова ЕТ
37419.04.2016писмена защитаКредитор - Костадин С. Стоянов
37519.04.2016писмена защита с приложениеКредитор - Иван С. Иванов
37621.04.2016ОткритоОткрито заседание
37721.04.2016молбаАдвокат - Ивайло А. Димитров
37822.04.2016МОЛБА Длъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
37925.04.2016становище пратка № 69288 22.04.2016Синдик - Дора З. Милева-Иванова
38026.04.2016ОткритоОткрито заседание
38126.04.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 26.04.2016
Оставя без разглеждане молба вх. ном. 42733/29.03.16 г., депозирана от "ПФК ЦСКА" АД, с която е поискано постановяване на решение по чл.630 (2) ТЗ. Определението подлежи на обжалване пред САС в едноседмичен срок от връчването му на ""ПФК ЦСКА"" АД. Да се обяви в книгата по чл.634 в ТЗ.
38226.04.2016ОТЧЕТДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
38326.04.2016МОЛБАДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
38428.04.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.04.2016
Одобрява финансовия отчет на синдика за м. март 2016 г. и разрешава на синдика да се разпореди със сумата 23 197.08 лв. от особената сметка на синдика на ПФК ЦСКА АД за покриване разноските за м. март 2016 г., съгласно отчета.
38503.05.2016МОЛБА ЗА ПРЕПИСКредитор - Николай А. Ишков
38604.05.2016исканеДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
38705.05.2016МОЛБА УВЕДОМЛЕНИЕКредитор - Лира Инвестмънтс С.А.
38809.05.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.05.2016
Одобрява отчета на синдика за м. март 2016 г.
38910.05.2016молба за препис Кредитор - Васил Г. Младенов
39010.05.2016молба за преписКредитор - Лира Инвестмънтс С.А.
39110.05.2016ОткритоОткрито заседание
Определение от 25.05.2016
39212.05.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 12.05.2016
ПРЕКРАТЯВА производството по възражение вх. № 2303/08.01.2016 г., депозирано от Сдружение с нестопанска цел „Асоциация Европа Спорт“, ЕИК 131198848 срещу списъка на приетите предявени вземания на ПФК ЦСКА АД, обявен от синдика в търговския регистър на 04.01.2016 г., като НЕДОПУСТИМО. ВРЪЩА предявената с посоченото възражение молба за предявяване на вземане, като просрочена. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред САС, в едноседмичен срок от връчването му на кредитора.
39312.05.2016писмени бележкиКредитор - Национална Агенция За Приходите
39413.05.2016молба искане Длъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
39513.05.2016молба за копие от протокол Кредитор - Ви Ви Турс ЕООД
39614.05.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.05.2016
На синдика за становище в едноседмичен срок.
39714.05.2016ПРЕДЛОЖЕНИЕДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
39816.05.2016молба уведомление Кредитор - Мира Инвестмънт АД
39917.05.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.05.2016
Да се изпрати препис на синдика за становище в тридневен срок от съобщението.
40020.05.2016МОЛБАКредитор - Костадин Г. Рачев
40120.05.2016МОЛБАКредитор - Георги П. Павлов
40225.05.2016становищеДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
40325.05.2016Искане от Мариано Бизари ( пристигнало по факса )Кредитор - Мариано Бизари
40426.05.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 26.05.2016
Съдът вече се е произнесъл с определение от 25.05.2016 г.
40526.05.2016становище Синдик - Дора З. Милева-Иванова
40626.05.2016отчетСиндик - Дора З. Милева-Иванова
40726.05.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
40830.05.2016молба чл.253Кредитор - Пи Ес Ай АД
40931.05.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
41031.05.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 31.05.2016
Одобрява финансовия отчет за месец април 2016 г.
41131.05.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Решение от 31.05.2016
ОТХВЪРЛЯ искането на длъжника „Професионален футболен клуб ЦСКА“ АД, направено с молба вх. № 65225/13.05.2016 г., за прекратяване на дейността му и обявяването му в несъстоятелност, при условията на чл. 630, ал. 2 ТЗ, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му в търговския регистър, където да се изпрати за вписване.
41231.05.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 31.05.2016
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на длъжника „Професионален футболен клуб ЦСКА“ АД, направено с молба вх. № 66243/14.05.2016 г., за освобождаване на синдика Дора Милева поради неизпълнение на задълженията й и нарушаване интересите на длъжника и кредиторите. УКАЗВА на синдика Дора Милева, че следва да съобразява осъществяването на функциите си с фазата, в която се намира производството по несъстоятелност и съответните й за таза фаза правомощия, съобразно посоченото в мотивите на определението. Определението (само в частта по молбата на длъжника) подлежи на обжалване пред САС в 7-дневен срок от връчването му на длъжника и синдика. Определението да се впише в книгата по чл. 634в, водена от СГС.
41301.06.2016искова молбаКредитор - Сашо Стефанов
41401.06.2016молба за препис Друго - Георги Я. Бакърджиев
41502.06.2016молба за копие от документи Кредитор - Министерство На Младежта И Спорта
41602.06.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.06.2016
Да се изпрати за образуване на отделно производство - иск по чл. 694 ТЗ.
41702.06.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
41802.06.2016МОЛБАКредитор - Димитър Н. Якимов
41902.06.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
42003.06.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.06.2016
Без уважение! Исканата от длъжника информация за приетите вземания се съдържа в обявените в ТР списъци на приетите от синдика вземания, изменени с определението на съда по чл.692 ТЗ от 25.05.2016 г. Въпрос на математически действия събиране и изваждане е определянето на точния размер на приетите вземания, като съдът няма задължение да ги извърши вместо длъжника или кредиторите. С информация за предявените искове по чл.694 ТЗ към момента по делото съдът не разполага.
42103.06.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
42206.06.2016молба с приложение Кредитор - Петър П. Жеков
42306.06.2016поща 01.06.2016 молбаКредитор - Спортс Пропърти Мениджмънт АД
42406.06.2016молба искане Кредитор - Васил Г. Младенов
42506.06.2016молба с приложение Синдик - Дора З. Милева-Иванова
42607.06.2016молба Синдик - Дора З. Милева-Иванова
42708.06.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
42808.06.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.06.2016
Да се издаде исканото СУ.
42909.06.2016ПИСМЕНА СТАНОВИЩЕДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
43013.06.2016становищеДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
43114.06.2016молба с приложение Длъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
43216.06.2016молба Синдик - Дора З. Милева-Иванова
43317.06.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 17.06.2016
НАСРОЧВА открито съдебно заседание по делото на 20.07.2016 г. от 09.30. ч., по искането с правно основание чл. 635, ал. 2 ТЗ, за което да се призоват длъжника, синдика и кредиторите Димитър Николов Якимов, Петър Петров Жеков, Васил Георгиев Младенов и „Спортс Пропърти Мениджмът“ АД. ЗАДЪЛЖАВА длъжника, най-късно в насроченото открито съдебно заседание да представи информация относно броя на продадените билети на футболната среща между ЦСКА и „ПФК Берое“, проведена на 20.04.2016 г., съответно – за генерираните приходи от продажба на билети, както и за цените на билетите и средствата от продажба на билети на най-малко три предходни футболни срещи на ЦСКА; Копия от всички договори, сключени от името на ПФК ЦСКА АД след датата на решението за откриване производство по несъстоятелност, ведно с доказателства, че за тяхното сключване е искано съгласието на синдика, както и информация за всички прекратени договори и причините за това прекратяване; Да даде писмени обяснения какво налага пълномощник на изпълнителен директор да бъде едни от кредиторите с приети вземания в производството – Милко Георгиев, както и какви действия е извършил той като пълномощник (включително дали е сключвал договори и с кого, като ги представи); Да представи писмено сведения относно извършваната от него спортна дейност след 05.10.2015 г. до настоящия момент и как са наети футболистите, които играят за ПФК ЦСКА АД след като такива не се водят на трудов договор. УКАЗВА на длъжника, синдика и посочените по-горе четирима кредитори, че могат да представят и всякакви други доказателства, относими към дейността на управителните органи на ПФК ЦСКА АД в подкрепа на твърденията и възраженията им във връзка с искането по чл. 635, ал. 2 ТЗ. ДАВА възможност на синдика Дора Милева, най-късно в о.с.з. на 20.07.2016 г. да вземе становище по твърденията на длъжника, направени в молба от 14.06.2016 г., за направени от нея изявления пред медиите и приложените в молбата публикации. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на длъжника за становище на съда по публикации в приложените към молбата му от 14.06.2016 г. разпечатки от интернет издания - (Topsport.bg и Меридиан Мач), в които публикации се твърди, че СГС ще смени ръководството на „червените“ и ЦСКА ще бъде управляван от синдика най-късно до края на седмицата, приключваща на 17.06.216 г. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се впише в книгата по чл. 634в ТЗ. Да се връчи на синдика, длъжника и кредиторите Димитър Николов Якимов, Петър Петров Жеков, Васил Георгиев Младенов и „Спортс Пропърти Мениджмът“ АД по реда на ГПК. На синдика да се изпрати препис от молбата на длъжника от 14.06.2016 г., ведно с приложенията.
43417.06.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.06.2016
Да се установи по системата номера на делото, образувано по посочения по-долу входящ номер и да се издаде препис от копието от ИМ с този номер, запазена в препис по настоящото дело.
43520.06.2016отчет пратка № 50440 18.06.2016Синдик - Дора З. Милева-Иванова
43622.06.2016молба искане Кредитор - Васил Г. Младенов
43723.06.2016молба с приложен план за оздравяванеДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
43823.06.2016молба Длъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
43923.06.2016писмено становищеДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
44023.06.2016пратка №232167824/22.06.16.-молба-исканеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
44124.06.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 24.06.2016
Без уважение. Не са налице грешка или пропуск при постановяване определението от 17.06.2016 г., нито има изменение на обстоятелствата към настоящия момент, съответно не са налице предпоставките по чл. 253 ГПК.
44224.06.2016молба за допълнително предявяване на вземания Кредитор - Аеротур Мм ООД
44324.06.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
44424.06.2016молбаДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
44524.06.2016молба за допълнително предявяване на вземания Кредитор - Силвия Ч. Георгиева
44624.06.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
44727.06.2016молба с приложен оздравителен планСиндик - Дора З. Милева-Иванова
44827.06.2016молба-исканеКредитор - Димитър Н. Якимов
44927.06.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 27.06.2016
Препис от молбата на синдика за становище в тридневен срок, след който да се докладва за произнасяне.
45028.06.2016молба-исканеКредитор - Владимир И. Цветков
45128.06.2016молба за преписДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
45229.06.2016молба за преписСиндик - Дора З. Милева-Иванова
45330.06.2016молба с приложение Кредитор - Министерство На Младежта И Спорта
45401.07.2016молба за преписиКредитор - Пфк Цск-1948 АД
45504.07.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
45604.07.2016По молба вх. № 87545/27.06.2016г , не са налице предпоставките по чл. 253ГПК.Искането по чл. 635/г/ ТЗ,ще бъде разгледано в о.с.з. на 20.07.2016гЗакрито/разпоредително заседание
45704.07.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.07.2016
Препис на синдика от писмено становище.
45805.07.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.07.2016
УКАЗВА на синдика на ПФК ЦСКА АД – Дора Иванова - Милева, в 7-дневен срок от съобщението да приведе предложения от нея оздравителен план в съответствие с изискванията на закона – чл. 700, ал. 1 ТЗ, чл. 700, ал. 4 ТЗ, чл. 700а, ал. 3 ТЗ и чл. 189, ал. 1 ДОПК, като: 1. Представи проект на договор за продажба на цялото търговско предприятие на длъжника, подписан от купувача, в който цената е посочена ясно като конкретна цифра и в който купувачът поема конкретни задължения за предоставяне на финансови и други гаранции към кредиторите (включително с оспорени вземания) за защита удовлетворяването на вземанията им, такива, каквито са предвидени в оздравителния план . 2. Представи изрично писмено изявление на купувача „ФК ЦСКА София“ ЕАД, изразяващо намерението му да предостави посочените в плана за оздравяване гаранции на кредиторите, а ако желае – да учреди предвидените в плана ипотеки. 3. Представи предварително писмено съгласие от министъра на финансите за предвиденото намаляване, отсрочване и разсрочване на публичните вземания, съобразно изискването на чл. 189, ал. 1 ДОПК. 4. Предвиди конкретни гаранции за удовлетворяване вземанията на хирографарните кредитори от всеки отделен клас, като съобрази указанията относно гаранциите, дадени в мотивите. 5. Предвиди възможност за свикване на Надзорния съвет от председателя, по искане на длъжника, в съответствие с чл. 700а, ал. 3 ТЗ. Предупреждава синдика, че при неотстраняване на посочените нередовности според указанията, предложеният план за оздравяване няма да бъде допуснат до разглеждане от събранието на кредиторите. Разпореждането не подлежи на обжалване.
45905.07.2016МОЛБАДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
46006.07.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.07.2016
На синдика за становище в 3-дн. срок.
46106.07.2016искане,пратка к-р 28423,05.07.2016Кредитор - Национална Агенция За Приходите
46207.07.2016МОЛБАДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
46307.07.2016МОЛБАДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
46408.07.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.07.2016
Съдът, като взе предвид, че не се твърди конкретно нарушение от синдика ("вземането на страна" по предложения от нея самата оздравителен план очевидно не представлява конкретно нарушение), както и че не се прави конкретно искане до съда, ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ писменото изявление, депозирано по ел. поща от Любослав Ванков.
46508.07.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
46608.07.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 08.07.2016
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ПФК ЦСКА“ АД от 07.07.2016 г. за отлагане на насроченото за 20.07.2016 г. Събрание на кредиторите с дневен ред по чл. 677, ал. 1, т. 7 ТЗ. Определението не подлежи на обжалване.
46712.07.2016молба с приложениеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
46813.07.2016молба с приложенияСиндик - Дора З. Милева-Иванова
46913.07.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 13.07.2016
РАЗРЕШАВА на синдика да се разпореди със сумата 14325.45 лв. за покриване текущи разходи на длъжника за м. май 2016г., съобр. молба вх. № 94681/12.07.16г.
47014.07.2016уведомление за прехвърляне на вземанеКредитор - Димитър Н. Якимов
47114.07.2016уведомление за прехвърляне на вземанеКредитор - Петър П. Жеков
47215.07.2016молбаКредитор - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
47315.07.2016МОЛБАДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
47415.07.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
47515.07.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.07.2016
Да се изпрати препис на синдика.
47615.07.2016МОЛБА УТОЧНЕНИЕДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
47718.07.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.07.2016
Препис да се изпрати за становище на синдика и оказване на съдействие при необходимост.
47818.07.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
47918.07.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
48018.07.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 18.07.2016
ОТХВЪРЛЯ искането на синдика Дора Милева – Иванова за даване разрешение от съда за провеждане на тренировъчен лагер на футболистите на ПФК „ЦСКА“ АД в гр. Трявна, както и за даване на указания на изпълнителния директор на длъжника да окаже съдействие за провеждане на тренировки на стадион „Българска армия“, поради липса на правомощия у съда да дава разрешения, касаещи текущата търговска дейност на длъжника. НЕ ДАВА разрешение на синдика Дора Милева – Иванова да се разпореди със сумата 24 700 лева по издадена на 06.07.2016 г. проформа-фактура от „Премиум Травъл“ ЕООД за хотелско настаняване в гр. Трявна. РАЗРЕШАВА на синдика Дора Милева – Иванова, на основание чл. 658, ал. 1, т. 9 ТЗ, да се разпореди със сумата от 3002.21 лева от банковите сметки на длъжника за закупуване на лекарства, хранителни добавки и санитарни материали за футболистите по приложените към молба от синдика с вх. № 94921/13.07.2016 г. две проформа-фактури и фактура от 05.06.2016 г. и 06.07.2016 г. Определението не подлежи на обжалване. Да се впише в книгата по чл. 634в ТЗ, водена при СГС.
48119.07.2016молбаДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
48219.07.2016молба относно указания Длъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
48319.07.2016пратка к-р 61252,18.07.2016,отчетСиндик - Дора З. Милева-Иванова
48419.07.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
48519.07.2016пратка к-р 61252,18.07.2016 молба исканеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
48619.07.2016пратка к-р 61252,18.07.2016,становищеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
48719.07.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.07.2016
Одобрява отчета за юни 2016г.
48820.07.2016заявление Длъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
48920.07.2016молба искане Длъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
49020.07.2016Проведено СКСъбрание на кредиторите заседание
49120.07.2016ВтороВторо заседание
Решение от 05.08.2016
ЛИШАВА длъжника „ПФК ЦСКА“ АД“, ЕИК 130212106, от правото да управлява и се разпорежда с имуществото си и ПРЕДОСТАВЯ това право на синдика. Решението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от обявяването му в търговския регистър, пред САС. Да се връчат преписи на синдика и длъжника. Решението да се впише в книгата по чл. 634в ТЗ и незабавно да се изпрати за обявяване в търговския регистър.
49221.07.2016молба за преписКредитор - Трейс-София ЕАД
49325.07.2016отговор на жалба пратка № 232279970/22.07.2016Синдик - Дора З. Милева-Иванова
49425.07.2016становище пратка № 232279970/22.07.2016Синдик - Дора З. Милева-Иванова
49525.07.2016ПИСМЕНИ БЕЛЕЖКИДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
49626.07.2016МОЛБА ЗА ПРЕПИСДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
49727.07.2016МОЛБА С ПРИЛОЖЕНИЯДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
49828.07.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.07.2016
Препис на длъжника за сведение.
49929.07.2016БП 232299062/28,07,2016 МОЛБА УТОЧНЕНИЕСиндик - Дора З. Милева-Иванова
50001.08.2016пратка к-р 232300444,29.07.2016,молба Синдик - Дора З. Милева-Иванова
50101.08.2016пратка к-р 232300444,29.07.2016,молба Синдик - Дора З. Милева-Иванова
50203.08.2016МОЛБАДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
50303.08.2016молба относно указания Длъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
50404.08.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
50504.08.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
50604.08.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
50704.08.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
50804.08.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
50904.08.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 04.08.2016
На осн. чл. 674 (1) ТЗ, по искане на длъжника вх. № 98336/20.07.16г. СВИКВА събрание на кредиторите на ПФК ЦСКА АД на 08.09.16г. от 10.00 ч. в съдебната палата, гр. София, бул. Витоша № 2, при дневен ред: "Избор на синдик". Покана да се обяви в ТР.
51004.08.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
51104.08.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
51211.08.2016молба с приложениеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
51315.08.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.08.2016
Разрешава на синдика да сключи договор за пр. помощ с адвокат и да го упълномощи за процес. представителство по т.д. № 6388/2012г. на СГС, VI-9 с-в.
51417.08.2016пратка №123594244/16.08.16.-молба с приложениеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
51517.08.2016пратка №123594244/16.08.16.-отчетСиндик - Дора З. Милева-Иванова
51619.08.2016становище,пратка к-р **********,18.08.2016Синдик - Дора З. Милева-Иванова
51719.08.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
51819.08.2016молба,пратка к-р **********,18.08.2016Синдик - Дора З. Милева-Иванова
51919.08.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.08.2016
Разрешава на синдика да се разпореди със сумата 26 400.42 лв. разходи за м. 06.16г., съобразно отчет вх. № 107790/17.08.16г.
52024.08.2016пратка к-р 232381126,23.08.2016 молба исканеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
52129.08.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 29.08.2016
Разрешава на синдика да сключи договор с адвокат и да го упълномощи по гр.д. № 10108/14г. на СГС, I- 2 състав.
52229.08.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
52330.08.2016молбаСиндик - Дора З. Милева-Иванова
52431.08.2016молба искане Длъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
52501.09.2016п.к.26.08.2016 молба с приложениеКредитор - Национална Агенция За Приходите
52602.09.2016молба за препис Кредитор - Трейс-София ЕАД
52707.09.2016отчетСиндик - Дора З. Милева-Иванова
52807.09.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
52907.09.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.09.2016
Разрешава на синдика да се разпореди със сумата 2000 лв. в полза на адв. Казакова.
53007.09.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
53108.09.2016молба за преписКредитор - Трейс-София ЕАД
53208.09.2016НЕ Е ПРОВЕДЕНО СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ. Поради нередовното свикване на събрание на кредиторите с дневен ред – „избор на синдик“, такова не може да бъде проведено. Следва да бъде насрочена друга дата за провеждането му като покана до кредиторите с определения дневен ред – „избор на синдик“, бъде обявена в Търговския регистър.Събрание на кредиторите заседание
53309.09.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Решение от 09.09.2016
ОБЯВЯВА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ „Професионален футболен клуб ЦСКА“ АД, ЕИК 130212106. ПОСТАНОВЯВА прекратяване на дейността на „Професионален футболен клуб ЦСКА“ АД, ЕИК 130212106. ПРЕКРАТЯВА правомощията на органите на „Професионален футболен клуб ЦСКА“ АД, ЕИК 130212106. ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на „Професионален футболен клуб ЦСКА“ АД, ЕИК 130212106. ПОСТАНОВЯВА започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на „Професионален футболен клуб ЦСКА“ АД, ЕИК 130212106 и разпределение на осребреното имущество. Решението подлежи на незабавно изпълнение. Решението подлежи на обжалване пред САС в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър. Решението да се изпрати за вписване в търговския регистър и да се впише в нарочната книга по чл. 634в, ал.1 от ТЗ при СГС, и съобщения за същото да се изпратят на длъжника и синдика.
53410.09.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 10.09.2016
СВИКВА събрание на кредиторите на „ПФК ЦСКА“ АД, ЕИК 130212106, на 20 октомври 2016 г. от 16.00 часа в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ 2, с дневен ред: „ Избор на синдик„. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се впише в книгата по чл. 634в ТЗ е и да се обяви в Търговския регистър.
53520.09.2016МОЛБА С ДОКАЗАТЕЛСТВАСиндик - Дора З. Милева-Иванова
53621.09.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.09.2016
Разрешава на синдика да се разпореди със сумата от 11 297.61 лв. за покриване разноски в производството за м. 08.16г., съобразно молба вх. № 119022/20.09.16г.
53726.09.2016Молба относно разпорежданеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
53826.09.2016отчетСиндик - Дора З. Милева-Иванова
53928.09.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.09.2016
Указва на синдика да представи доказателства относно цената на иска по т.д. № 6388/2012 г. на СГС.
54028.09.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
54130.09.2016молба относно разпореждане Синдик - Дора З. Милева-Иванова
54203.10.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.10.2016
Разрешава на синдика да се разпореди със сумата 20 000 лв. в полза на адв. Казакова за процес. представителство по т.д. № 6388/12г. на СГС.
54304.10.2016молба с приложение Друго - Счетоводно Предприятие Ран-Р ЕООД
54405.10.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
54505.10.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.10.2016
Предявява се вземане, но молбата не отговаря на изискванията по чл. 685 (2) ТЗ- не е индивидуализирано вземането по период и размер за този период. Указва на "Ран-Р" ЕООД в 1- седмичен срок от съобщението да индивидуализира предявеното вземане ясно по период и размер помесечно, в противен случай молбата ще бъде върната.
54607.10.2016молбаСиндик - Дора З. Милева-Иванова
54710.10.2016молба за преписиСиндик - Дора З. Милева-Иванова
54810.10.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.10.2016
Разрешава на синдика да упълномощи адвокат за исканото представителство по т.д. 5789/2014 г. на СГС при минимално възнаграждение.
54913.10.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 13.10.2016
Да се издаде.
55014.10.2016отчетСиндик - Дора З. Милева-Иванова
55114.10.2016молба с приложениеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
55214.10.2016молба с приложение списък Синдик - Дора З. Милева-Иванова
55317.10.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
55417.10.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.10.2016
Разрешава на синдика да се разпореди със сумата 41 550.76 лв.- разноски за м. 09.16г., съгл. молба вх. № 129802/14.10.16г.
55520.10.2016Събрание на кредиторитеСъбрание на кредиторите заседание
55621.10.2016молба с приложение Друго - Ран-Р ЕООД
55725.10.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 25.10.2016
Молбата и молба от 04.10.2016г. да се изпратят на синдика по компетентност.
55828.10.2016молба Синдик - Дора З. Милева-Иванова
55914.11.2016отчетСиндик - Дора З. Милева-Иванова
56015.11.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.11.2016
Приема отчета и одобрява разходите за м. 10.2016г. Оставя без разглеждане искането на синдика за разрешение да сключи посочения от нея договор с оценител - съдът няма такива правомощия. Съгласно чл. 677 (4) ТЗ синдикът взема решението по чл. 677 (1), т. 8 ТЗ.
56117.11.2016молба Синдик - Дора З. Милева-Иванова
56218.11.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.11.2016
Одобрява отчета и разходите за м.10.2016г. представени с молба вх. № 147932/17.11.2016г.
56324.11.2016Представя допълнителни списъциСиндик - Дора З. Милева-Иванова
56425.11.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 25.11.2016
Молба с представени списъци с вх. № 151454/24.11.2016г. - на разположение на кредиторите и длъжника.
56512.12.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 12.12.2016
ОДОБРЯВА Допълнителен списък № 2 на приетите от синдика на „ПФК ЦСКА“ АД – в несъстоятелност вземания, възникнали след откриване производството по несъстоятелност, обявен в Търговския регистър на 30.11.2016 г. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се обяви в търговския регистър и да се впише в нарочната книга по чл.634в, ал.1 от ТЗ на СГС, ТО.
56614.12.2016пратка 232774634/13.12.2016 молба с приложениеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
56714.12.2016пратка 232774634/13.12.2016 отчетСиндик - Дора З. Милева-Иванова
56814.12.2016пратка 232774634 молба с приложениеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
56922.12.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
57022.12.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
57122.12.2016Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 22.12.2016
РАЗРЕШАВА на синдика на „ПФК ЦСКА“ ЕАД – в несъстоятелност, ЕИК 130212106 – Дора Милева Иванова, да нареди превод на всички суми по банковите сметки на „ПФК ЦСКА“ ЕАД – в несъстоятелност в ТБ „Виктория“ ЕАД, а именно: IBAN: BG87BINV**********1128 в лева и IВAN: BG27BINV**********1044 в евро, от посочените сметки към особената сметка на несъстоятелността, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД с IBAN: BG61FINV**********7656 в лева. Разпореждането не подлежи на обжалване.
57213.01.2017пратка №232871057/12.01.17. молбаСиндик - Дора З. Милева-Иванова
57313.01.2017пратка №232871057/12.01.17.отчетСиндик - Дора З. Милева-Иванова
57413.01.2017пратка №232871057/12.01.17. молба с приложениеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
57513.01.2017пратка №232871057/12.01.17. молбаСиндик - Дора З. Милева-Иванова
57619.01.2017Молба за разрешение - пратка 232891148/18.01.2017Синдик - Дора З. Милева-Иванова
57720.01.2017молба искане с приложениеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
57820.01.2017молба с приложениеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
57923.01.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
58023.01.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
58123.01.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
58223.01.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
58323.01.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
58423.01.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 23.01.2017
Разрешава на синдика да упълномощи адвокат по т.д. № 4466/16 г. на VI-17 с-в.
58525.01.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 25.01.2017
Разрешава на синдика да упълномощи адвокат, който да я представлява по т.д. № 5360/2016 г. на VI -2 състав.
58627.01.2017молба искане Синдик - Дора З. Милева-Иванова
58727.01.2017молба относно указания Синдик - Дора З. Милева-Иванова
58831.01.2017молба за преписСтрана - Инвестбанк АД
58903.02.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.02.2017
Указва ПОВТОРНО на синдика да възложи на оценителите и оценка на имуществото като цяло, съобразно решението на СК по т.1 от дневния ред - чл.677(1), т.8 ТЗ, проведено на 20.07.2016г. Решението е влязло всила и синдикът не може да извършва преценка на неговата валидност или правилност. След представяне на оценка на имуществото като цяло, съдът ще се произнесе по искането за продажба по реда на чл.717 ТЗ, при съобразяване резултатите от нея.
59003.02.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
59106.02.2017пратка 232950222/03.02.2017 молба с приложениеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
59213.02.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 13.02.2017
Разрешава на синдика да извърши описаните в молба от 06.02.2017 г. разходи в р-р на общо 19 080 лв.
59314.02.2017пратка №232979361/13.02.17.-молба-исканеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
59415.02.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.02.2017
Разрешава на синдика да извърши продажба на имущ. права на длъжника като цяло, при начална цена 1646325 лв., по реда на чл. 717в ТЗ.
59516.02.2017Отчет - пратка 232991984/15.02.2017Синдик - Дора З. Милева-Иванова
59616.02.2017Молба с приложени доказателства - пратка 232991984/15.02.2017Синдик - Дора З. Милева-Иванова
59717.02.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.02.2017
Приема отчета за м.01.2017 г.
59817.02.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
59920.02.2017молба за преписи с приложено пълномощноКредитор - Инвестбанк АД
60020.02.2017молба с таксаКредитор - Инвестбанк АД
60124.02.2017Молба с ДТ за преписиКредитор - Инвестбанк АД
60228.02.2017молбаСиндик - Дора З. Милева-Иванова
60301.03.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.03.2017
Разрешава упълном. на адвокат при минимално възнаграждение по Наредбата при съобразяване, че цената на иска е 1/4 от вземането, предмета на иска - чл.694(7) ТЗ
60409.03.2017молба уведомлениеКредитор - Финанс Лизинг ЕАД
60513.03.2017молбаКредитор - Инвестбанк АД
60613.03.2017отчет пратка № 264826459/10.03.-2017Синдик - Дора З. Милева-Иванова
60715.03.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.03.2017
Приема отчета на синдика за м.02.2017 г.
60822.03.2017пратка 233111829/21.03.17 молбаСиндик - Дора З. Милева-Иванова
60927.03.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 27.03.2017
Разрешава на синдика да се разпореди със сумата 53 656.80 лв. - разноски за м.02.2017 г., съобразно молбата - опис. с вх. № 37918/22.03.2017 г.
61028.03.2017уведомление за прехвърляне на вземанеДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
61128.03.2017уведомление за прехвърляне на вземанеКредитор - Милко С. Георгиев
61229.03.2017поща 27.03.2017,молба за пред.на вземанеКредитор - Национална Агенция За Приходите
61329.03.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 29.03.2017
Препис на синдика от уведомление с вх.№ 41437/28.03.17 г. и вх.№ 41439/28.03.17 г.
61429.03.2017молба с приложениеДруго - Камеко АД
61530.03.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 30.03.2017
Без разглеждане. На синдика по компетентност.
61604.04.2017ПРЕДЛОЖЕНИЕКредитор - Ред Енимълс ЕООД
61704.04.2017МОЛБАСиндик - Дора З. Милева-Иванова
61805.04.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
61905.04.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.04.2017
Да се изпрати препис на синдика за становище в 1-седмичен срок, като съдът указва на синдика да изложи и конкретните факти, мотивирали синдика да прекрати провеждането на търга на 30.03.2017 г. и да го отмени.
62011.04.2017молба с приложена 1 бр.флашкаДруго - Еко Депозит Сълюшънс ЕООД
62111.04.2017МОЛБА Друго - Интегрис Лаб ООД
62211.04.2017молба с приложена 1 бр.флашкаДруго - Никола П. Газдов
62311.04.2017пратка 233182840/10.04.2017 отчетСиндик - Дора З. Милева-Иванова
62412.04.2017молаба исканеКредитор - Ред Енимълс ЕООД
62512.04.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.04.2017
Приема отчета на синдика. В 7-дневен срок от съобщ-то синдикът да посочи кога и къде смята да проведе нов търг по чл.717 ТЗ.
62613.04.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 13.04.2017
На синдика по компетентност.
62713.04.2017пратка 233193090/12.04.2017 молба с приложениеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
62813.04.2017пратка 233193089/12.04.2017 молба исканеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
62918.04.2017молба за копияКредитор - Министерство На Младежта И Спорта
63018.04.2017молбаДруго - Лира Инвестмънтс С.А.,
Кредитор - Васил Г. Младенов
63118.04.2017молба за преписиДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
63219.04.2017молба относно указания Кредитор - Министерство На Младежта И Спорта
63319.04.2017пратка №233206418/18.04.17.-становищеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
63420.04.2017пратка №233210784/19.04.17.-молбаСиндик - Дора З. Милева-Иванова
63521.04.2017молбаДруго - Еко Депозит Сълюшънс ЕООД
63621.04.2017МОЛБА ИСКАНЕДруго - Николай П. Газдов
63721.04.2017МОЛБА ИСКАНЕДруго - Интегрис Лаб ООД
63824.04.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
63924.04.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 24.04.2017
Разрешава на синдика да върне на съотв. лица - ИНТЕГРИС ЛАБ ООД , ЕКО ДЕПОЗИТ СЪЛЮШЪНС ЕООД и Никола Петров Газдов задатаците, внесени по несъстоял се търг от 30.03.2017 г. в общ размер на 493 897.50 лв.
64024.04.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
64124.04.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 24.04.2017
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на кредитора „Ред Енимълс“ ЕООД, направено с молба вх. № 45188/04.04.2017 г., за освобождаване на синдика Дора Милева поради неизпълнение на задълженията й и нарушаване интересите на длъжника и кредиторите. УКАЗВА на синдика Дора Милева - Иванова, че следва да проведе нов търг по реда на чл. 717в ТЗ съобразно даденото от съда разрешение, при съобразяване мотивите на определението. Определението подлежи на обжалване пред САС в 7-дневен срок от връчването му на „Ред Енимълс“ ЕООД и синдика. Определението да се впише в книгата по чл. 634в, водена от СГС.
64224.04.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
64328.04.2017пратка 129724722/27.04.2017 молба с приложениеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
64403.05.2017молба относно разпореждане пратка № 129833410/02.05.2017Синдик - Дора З. Милева-Иванова
64504.05.2017молба искане Синдик - Дора З. Милева-Иванова
64609.05.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.05.2017
Разрешава на синдика да възтанови на кредитора РЕД ЕНИМЪЛС ЕООД внесения на 29.03.2017 г.задатък в р-р на 164 632,50 лв., като и да направи текущ разход към ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД в р-р на 134,70 лв.
64709.05.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
64810.05.2017МолбаКредитор - Васил Г. Младенов
64910.05.2017ПредложениеКредитор - Ред Енимълс ЕООД
65011.05.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.05.2017
На синдика по компетентност, молба с вх.№ 61994/10.05.2017 г.
65111.05.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
65218.05.2017ОтчетСиндик - Дора З. Милева-Иванова
65318.05.2017Молба с приложен доп. списък 3 на приети вземанияСиндик - Дора З. Милева-Иванова
65418.05.2017Молба за разрешениеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
65518.05.2017МолбаСиндик - Дора З. Милева-Иванова
65619.05.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
65719.05.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.05.2017
Одобрява отчета на синдика за м. 04. 2017 г.
65823.05.2017пратка 23332678/22.05.2017 становищеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
65931.05.2017молба относно указания Синдик - Дора З. Милева-Иванова
66002.06.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 02.06.2017
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на кредитора „Ред Енимълс“ ЕООД, направено с молба вх. № 61958/10.05.2017 г., за освобождаване на синдика Дора Милева поради неизпълнение на задълженията й и нарушаване интересите на длъжника и кредиторите. Определението подлежи на обжалване пред САС в 7-дневен срок от връчването му на „Ред Енимълс“ ЕООД и синдика. Определението да се впише в книгата по чл. 634в, водена от СГС.
66102.06.2017Молба за корекцияКредитор - Родолфо Ваноли
66202.06.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.06.2017
Приема доклада на синдика относно проведения на 30.05.2017 г.публична продан.
66305.06.2017възражениеДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
66406.06.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.06.2017
Да се връчи препис на синдика за становище в 3-дневен срок от съобщението.
66506.06.2017молбаКредитор - Еко Депозит Сълюшънс ЕООД
66607.06.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.06.2017
На синдика по компетентност.
66707.06.2017Молба за връщане на внесен задатъкДруго - Еко Депозит Сълюшънс ЕООД
66808.06.2017пратка 015027910/07.06.2017 писмоКредитор - Нап-Тд
66909.06.2017МолбаДруго - Никола П. Газдов
67013.06.2017МолбаКредитор - Васил Г. Младенов
67114.06.2017становище пратка № 233404323/12.06.2017Синдик - Дора З. Милева-Иванова
67219.06.2017пратка №233425200/16.06.17.-молба с приложенияСиндик - Дора З. Милева-Иванова
67319.06.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.06.2017
Да се връчи препис на синдика за ст-ще в 1-седмичен срок.
67419.06.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
67519.06.2017възражениеКредитор - Родолфо Ваноли
67620.06.2017молба-исканеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
67720.06.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 20.06.2017
НАСРОЧВА открито съдебно заседание за разглеждане възражението на длъжника „ПФК ЦСКА“ АД (н) против приемането на вземане на НАП, включено в допълнителния списък на приетите вземания по чл. 688, ал. 3 ТЗ, обявен в търговския регистър на 31.05.2017 г., за 13.07.2017 г. от 16.00 ч., за която дата да се призоват синдика, длъжника „ПФК ЦСКА“ АД (н) и кредитора НАП. Определението не подлежи на обжалване.
67821.06.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
67921.06.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.06.2017
Разрешава на синдика да сключи договор и да упълномощи адвокат по адм.д. № 2323/2017 г. на АССГ, 50с-в, при минимално възнаграждение.
68021.06.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
68123.06.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 23.06.2017
БДЖ - ТП ЕООД не дължи такси и разноски по делото.
68227.06.2017възражениеКредитор - Национална Спортна База ЕАД
68327.06.2017пратка 233457743/26.06.2017 отчетСиндик - Дора З. Милева-Иванова
68427.06.2017пратка 233457743/26.06.2017 становищеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
68527.06.2017пратка 233457743/26.06.2017 молба с приложениеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
68628.06.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
68728.06.2017възражениеДруго - Тодор И. Иванов
68828.06.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
68928.06.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.06.2017
Да се връчи препис на синдика за ст-ще в което да мотивира изготвянето на първата частична сметка за разпределяне, в 1-седмичен срок от съобщението.
69028.06.2017възражениеКредитор - Ред Енимълс ЕООД
69128.06.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
69229.06.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 29.06.2017
За становище на синдика в 1-седмичен срок по възражение с вх.№87545/28.06.2017 г.
69329.06.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
69430.06.2017Възражение- поща, п.к. 28.06.2017Кредитор - Атанас Й. Боронсузов
69530.06.2017възражение пратка № **********/29.06.2017Кредитор - Инвестбанк АД
69604.07.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.07.2017
На синдика за становище в 1-седмичен срок, включително мотиви за начина на разпределяне.
69704.07.2017молба Синдик - Дора З. Милева-Иванова
69804.07.2017възражениеДруго - Васил Г. Младенов
69906.07.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
70006.07.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.07.2017
На осн. чл.253 ГПК, изменя опр-то от 28.06.2017 г., което дава разрешение на синдика да разходи сумата от 37603.30 лв. - разноски за м. май 2017 г., наред с връщане на платените от Никола Газдов и ЕКО ДЕПОЗИТ СЪЛЮШЪНС ЕООД задатъци.
70106.07.2017възражениеКредитор - Мениджърска Агенция-Танев ООД
70206.07.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
70307.07.2017молба с приложение списък пратка № 233503300/06.07.2017Синдик - Дора З. Милева-Иванова
70407.07.2017становище пратка № 233503300/06.07.2017Синдик - Дора З. Милева-Иванова
70507.07.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.07.2017
На синдика за становище в 1-седмичен срок.
70610.07.2017Становище по възражение от Тодор Иванов - пратка 233507036/07.07.2017Синдик - Дора З. Милева-Иванова
70710.07.2017Становище по възражение от "Национална спортна база" ЕАД - пратка 233507036/07.07.2017Синдик - Дора З. Милева-Иванова
70810.07.2017Становище по възражение от "Ред енимълс" ЕООД - пратка 233507036/07.07.2017Синдик - Дора З. Милева-Иванова
70911.07.2017молба-становищеДлъжник - Професионален Футболен Клуб Цска ЕАД
71013.07.2017ОткритоОткрито заседание
Определение от 24.07.2017
ИЗМЕНЯ, по възражение вх. № 74149/05.06.2017 г. на „ПФК ЦДКА“ АД – в несъстоятелност, Допълнителен списък № 3 на приетите вземания, предявени в срока по чл. 688, ал. 3 ТЗ от кредиторите на „ПФК ЦСКА“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 130212106, обявен в търговския регистър на 31.05.2017 г., по следния начин: ИЗКЛЮЧВА от Допълнителен списък № 3 на приетите вземания, обявен в търговския регистър на 31.05.2017 г. вземането на Националната агенция по приходите, установено с изпълнителен лист от 09.10.2015 г., издаден по гр.д. № 37419/2013 г. на СРС за главница в размер на 1479.84 лева – дължима държавна такса и платено от бюджета на съда възнаграждение за вещо лице, както и за лихва върху главницата в размер на 218.85 лева. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражение вх. № 74149/05.06.2017 г. на „ПФК ЦДКА“ АД – в несъстоятелност в останалата му част. ОДОБРЯВА ТАКА ИЗМЕНЕНИЯ Допълнителен списък № 3 на приетите вземания на кредиторите на „ПФК ЦСКА“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 130212106, обявен в търговския регистър на 31.05.2017 г. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се впише в книгата по чл. 634в ТЗ, водена при СГС. ПРЕПИС от определението да се изпрати за вписване на Агенцията по вписвания, Търговски регистър, на основание чл. 692, ал. 5 ТЗ.
71114.07.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.07.2017
Да се връчи препис от молба вх.№93452/11.07.2017 г. на синдика за становище в 1-седмичен срок.
71217.07.2017Становище-пратка 14.07.2017Синдик - Дора З. Милева-Иванова
71317.07.2017Становище-пратка 14.07.2017Синдик - Дора З. Милева-Иванова
71417.07.2017Становище-пратка 14.07.2017Синдик - Дора З. Милева-Иванова
71517.07.2017Молба-пратка 14.07.2017Синдик - Дора З. Милева-Иванова
71619.07.2017СтановищеКредитор - Национална Агенция За Приходите
71726.07.2017становище пратка № 233572645/25.07.2017Синдик - Дора З. Милева-Иванова
71826.07.2017становище пратка № 233572645/25.07.2017Синдик - Дора З. Милева-Иванова
71901.08.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 01.08.2017
ОДОБРЯВА Допълнителен списък № 4 от 06.07.2017 г. на приетите от синдика вземания на кредиторите на „ПФК ЦСКА“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 130212106, обявен в Търговския регистър на 13.07.2017 г. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се обяви в търговския регистър и да се впише в нарочната книга по чл.634в, ал.1 от ТЗ на СГС, ТО.
72001.08.2017пратка №233589577/31.07.17.-молбаСиндик - Дора З. Милева-Иванова
72101.08.2017пратка №233589577/31.07.17.-отчетСиндик - Дора З. Милева-Иванова
72207.08.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 07.08.2017
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ исканията на длъжника „ПФК ЦСКА“ АД (н), направени с молба вх. № 93452/11.07.2017 г. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се впише в книгата по чл. 634в ТЗ.
72307.08.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
72407.08.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.08.2017
Разрешава на синдика да се разпореди със сумата 635 лв. - разноски, съобр. молба вх.№102400/01.08.2017 г.
72508.08.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 08.08.2017
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустимо, възражение вх. № 82594/19.06.2017 г., депозирано от Родолфо Ваноли срещу Първата частична сметка за разпределение на парични средства от масата на несъстоятелността на „ПФК ЦСКА“ АД (н), обявена в търговския регистър на 22.06.2017 г., поради липса на процесуална легитимация. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустимо, възражение вх. № 88545/30.06.2017 г., депозирано от кредитора Атанас Йосифов Боронсузов срещу Първата частична сметка за разпределение на парични средства от масата на несъстоятелността на „ПФК ЦСКА“ АД (н), обявена в търговския регистър на 22.06.2017 г., поради липса на правен интерес. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възраженията на кредиторите „Национална спортна база“ ЕАД – вх. № 86844/27.06.2017 г., „Ред Енимълс“ ЕООД – вх. № 87545/28.06.2017 г., Тодор Иванов Иванов – 87544/28.06.2017 г., „Инвестбанк“ АД – вх. № 88324/30.06.2017 г. и Васил Георгиев Младенов – вх. № 90046/04.07.2017 г. ИЗМЕНЯ по възражение вх. № 91417/06.07.2017 г., депозирано от „Мениджърска агенция Танев“ ООД, Първата частична сметка за разпределение на парични средства от масата на несъстоятелността на „ПФК ЦСКА“ АД (н), обявена в търговския регистър на 22.06.2017 г., като ИЗКЛЮЧВА от нея вземането на Благовест Бориславов Геков в размер на 7 500 лева, необезпечено, произтичащо от договор от 01.02.2017 г. за извършване на научна експертиза, съставяне на инвентарен опис и обособяване в архивни единици и РАЗПРЕДЕЛЯ сумата от 7 500 лева в реда по чл. 722, ал. 1, т. 6 ТЗ в полза на кредитора НАП, като размера на удовлетворените вземания на този кредитор в посочения ред става 18.90%. ОДОБРЯВА така изменената Първа частична сметка за разпределение на парични средства от масата на несъстоятелността на „ПФК ЦСКА“ АД (н), обявена в търговския регистър на 22.06.2017 г. УКАЗВА на кредитора „Ред Енимълс“ ЕООД, че следва да внесе по особената сметка на масата на несъстоятелността на „ПФК ЦСКА“ АД (н) сумата 7 835 367.50 лева, в седмодневен срок от влизане в сила на Първата частична сметка за разпределение. Определението може да бъде обжалвано пред САС от длъжника или кредитор, подал възражение срещу обявената в търговския регистър на 22.06.2017 г. частична сметка за разпределение, както и от Благовест Бориславов Геков, в едноседмичен срок от обявяването му в търговския регистър. Определението да се изпрати за вписване в търговския регистър и да се впише в книгата по чл. 634в ТЗ.
72614.08.2017МолбаСиндик - Дора З. Милева-Иванова
72714.08.2017МолбаКредитор - Фк Цска АД
72815.08.2017МолбаКредитор - Фк Цска АД
72923.08.2017пратка 233672388/22.08.2017 молба с приложениеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
73023.08.2017пратка 233672388/22.08.2017 отчетСиндик - Дора З. Милева-Иванова
73125.08.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 25.08.2017
Одобрява отчета на синдика за м. юли 2017 г.
73225.08.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
73325.08.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
73425.08.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
73504.09.2017МолбаКредитор - Никола П. Газдов
73605.09.2017молба с таксаКредитор - Мениджърска Агенция-Танев ООД
73705.09.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.09.2017
На синдика за становище и съответни действия в 7-дневен срок.
73805.09.2017Молба с приложена вносна бележка-пратка 04.09.2017Друго - Инвестбанк АД
73918.09.2017молбаСиндик - Дора З. Милева-Иванова
74019.09.2017молба с такса и пълномощноКредитор - Национална Спортна База ЕАД
74119.09.2017молба с таксаКредитор - Васил Г. Младенов
74221.09.2017молба за предявяване на вземанияКредитор - Арчър Айдиас АД
74325.09.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 25.09.2017
Препис от молбата да се връчи на кредитора Николай Гроздев за сведение. Разрешава на синдика да се разпореди със сумата 800 лв. за подаване опозиция по две заявени за регестриране на търг. марки.
74425.09.2017пратка 233782741/21.09.2017 молба с приложениеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
74525.09.2017пратка 233782741/21.09.2017 отговорСиндик - Дора З. Милева-Иванова
74625.09.2017пратка 233782741/21.09.2017 отчетСиндик - Дора З. Милева-Иванова
74725.09.2017пратка 233782741/21.09.2017 отговор на частна жалба Синдик - Дора З. Милева-Иванова
74826.09.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 26.09.2017
Разрешава на синдика да се разпореди със сумата34071,80 лв. - разноски за м. август 2017 г. съобразно молба вх.№121313/25.09.2017 г.
74926.09.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
75004.10.2017пратка 233822028/03.10.2017 отговорСиндик - Дора З. Милева-Иванова
75104.10.2017пратка 233822028/03.10.2017 отговорСиндик - Дора З. Милева-Иванова
75210.10.2017молба с таксаКредитор - Тодор И. Иванов
75320.10.2017ПРАТКА К-Р 233888903,19.10.2017,ОТЧЕТСиндик - Дора З. Милева-Иванова
75420.10.2017ПРАТКА К-Р 233888903,19.10.2017,МОЛБАСиндик - Дора З. Милева-Иванова
75523.10.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
75623.10.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 23.10.2017
Разрешава на синдика да извърши разход от масата на несъстоятелността в размер на 2 593,46 лв. - текущ разход за м.09.2017 г.
75726.10.2017пратка 233909945/25.10.2017 отговорСиндик - Дора З. Милева-Иванова
75830.10.2017молба с приложение Кредитор - Никола П. Газдов
75903.11.2017молбаСиндик - Дора З. Милева-Иванова
76006.11.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.11.2017
Разрешава на синдика да упълномощи адвокат по гр.д.№11822/2015 г. на СРС, 79 с-в. По исканото за разрешение да се изплатят 558 лв. на адвокат, съдът ще се произнесе след представяне на договора с адвоката.
76117.11.2017отговор на жалба Синдик - Дора З. Милева-Иванова
76217.11.2017молба искане Синдик - Дора З. Милева-Иванова
76317.11.2017молба относно съобщениеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
76420.11.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 20.11.2017
Разрешава на синдика да упълномощи адвокат за процес. представителство по т.д.№4342/16 г. на СГС, VI-22 състав.
76520.11.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
76620.11.2017Отговор на частна жалбаКредитор - Фк Цска АД
76729.11.2017пратка 234040287/28.11.2017 молба с приложениеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
76829.11.2017пратка 234040287/28.11.2017 отчетСиндик - Дора З. Милева-Иванова
76930.11.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
77030.11.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 30.11.2017
Указва на синдика, в 3-дневен срок от съобщението да подпише своя молба до дъда вх.№ 160407/29.11.2017 г. с искане на разрешение за извършване на разходи.
77105.12.2017молба относно разпореждане пратка № 234062254/04.12.2017Синдик - Дора З. Милева-Иванова
77206.12.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.12.2017
Разрешава на синдика да се разпореди със сумата 12 339 лв. - разходи за м.10.2017 г., съобразно молбата, депозирана на 05.12.2017 г.
77320.12.2017пратка 234125815/19.12.2017 молба с приложениеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
77420.12.2017пратка 234125815/19.12.2017 отчетСиндик - Дора З. Милева-Иванова
77521.12.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.12.2017
Одобрява финансовия отчет за м.11.2017 г. и разрешава на синдика да разходва 3172,50 лв. - разноски за м. 11. 2017 г.
77621.12.2017Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
77709.01.2018молба за преписиКредитор - Пи Ес Ай АД
77823.01.2018пратка №234228448/22.01.18.-отчетСиндик - Дора З. Милева-Иванова
77923.01.2018пратка №234228448/22.01.18.-молба относно разходиСиндик - Дора З. Милева-Иванова
78024.01.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
78124.01.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 24.01.2018
Приема отчета на синдика за м. 12. 2017 г.
78201.02.2018пратка к-р 234264874,31.01.2018,молба със списъкСиндик - Дора З. Милева-Иванова
78306.02.2018молбаКредитор - Никола П. Газдов
78406.02.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.02.2018
На синдика по компетентност. Указва на синдика, че следва , аконамери основания за това, да предприеме съответните действия посочени към запазване името на длъжника, в частност - регистрираните от него търговски марки.
78516.02.2018234319330,15.02.2018,молбаСиндик - Дора З. Милева-Иванова
78616.02.2018234319330,15.02.2018,отчетСиндик - Дора З. Милева-Иванова
78721.02.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 21.02.2018
ОДОБРЯВА Допълнителен списък № 5 от 31.01.2018 г. на приетите от синдика вземания на кредиторите на „ПФК ЦСКА“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 130212106, обявен в Търговския регистър на 06.02.2018 г. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се обяви в търговския регистър и да се впише в нарочната книга по чл.634в, ал.1 от ТЗ на СГС, ТО.
78821.02.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
78921.02.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.02.2018
Разрешава на синдика да се разпореди с 3163,30 лв. - разноски за м.01.2018 г.
79027.03.2018отчет,пратка к-р 234454318,26.03.2018Синдик - Дора З. Милева-Иванова
79127.03.2018молба,пратка к-р 234454318,26.03.2018Синдик - Дора З. Милева-Иванова
79228.03.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.03.2018
Разрешава на синдика да се разпореди със сумата 5 252,80 лв. , разноски за м. 02.2018 г.
79328.03.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
79425.04.2018Молба за предявяване на вземания - пратка **********374/20.04.2018Кредитор - Национална Агенция За Приходите
79526.04.2018ПРАТКА К-Р 234565859,25.04.2018,МОЛБАСиндик - Дора З. Милева-Иванова
79626.04.2018ПРАТКА К-Р 234565859,25.04.2018,ОТЧЕТСиндик - Дора З. Милева-Иванова
79727.04.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
79827.04.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 27.04.2018
По молба с вх.№58528/26.04.2018г. - Разрешава на синдика да се разпореди със сумата 2590,30лв. - разноски за месец 03.2018г.
79916.05.2018молба с приложение пратка № 234634312/15,05,2018Синдик - Дора З. Милева-Иванова
80016.05.2018отчет пратка № 234634312/15,05,2018Синдик - Дора З. Милева-Иванова
80117.05.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.05.2018
Приема отчета на синдика за м. 04.2018 г.
80217.05.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
80323.05.2018молба с приложение пратка № 234663346/22,05,2018Синдик - Дора З. Милева-Иванова
80418.06.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 18.06.2018
ОДОБРЯВА Допълнителен списък № 6 от 22.05.2018 г. на приетите от синдика вземания на кредиторите на „ПФК ЦСКА“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 130212106, обявен в Търговския регистър на 31.05.2018 г. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се обяви в търговския регистър и да се впише в нарочната книга по чл.634в, ал.1 от ТЗ на СГС, ТО.
80520.06.2018пратка 234771071/19.06.2018 молба с приложениеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
80620.06.2018пратка 234771071/19.06.2018 отчетСиндик - Дора З. Милева-Иванова
80721.06.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
80821.06.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.06.2018
разрешава на синдика да се разпореди със сумата 3709,10 лв. - разноски за м. 05.2018 г.
80929.06.2018ПОЩА **********809/27.06.2018 МОЛБА ОТНОСНО ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ВЗЕМАНЕКредитор - Нап-Тд
81013.07.2018706435720/12.07.2018 отчетСиндик - Дора З. Милева-Иванова
81113.07.2018706435720/12.07.2018 молбаСиндик - Дора З. Милева-Иванова
81216.07.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.07.2018
Приема отчета на синдика за м. 06. 2018 г.
81316.07.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
81421.08.2018706580872/20.08.2018 отчетСиндик - Дора З. Милева-Иванова
81521.08.2018706580872/20.08.2018 молбаСиндик - Дора З. Милева-Иванова
81631.08.2018Молба по чл.688, ал.3 от ТЗ, поща r**********827/29.08.2018Кредитор - Нап-Тд
81731.08.2018Молба Синдик - Дора З. Милева-Иванова
81803.09.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.09.2018
Разрешава на синдика да се разпореди със сумата 640 евро, представляващи такса за подаване на опозициясрещу заявени търговски марки.
81903.09.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
82003.09.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
82107.09.2018Молба Кредитор - Никола П. Газдов
82210.09.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.09.2018
Без уважение искането - по делото не се съдържат документите, от които се искат преписи. Указва на кредитора Никола Газдов, че следва да ги изисква от синдика или от Патентното ведомство. Извън правомощията на съда е да ги изисква вместо кредитора.
82318.09.2018пратка 706683753/17.09.2018 молба с приложениеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
82419.09.2018молба с приложение пратка № 706690966/18,09,2018Синдик - Дора З. Милева-Иванова
82519.09.2018отчет пратка № 706690966/18,09,2018Синдик - Дора З. Милева-Иванова
82625.09.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
82725.09.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 25.09.2018
Одобрявя финансовия отчет за разноските през м. 08.2018 г. и разрешава на синдика да се разпореди със сумата 11 268 лв. - разноски за м. 08.2018 г.
82804.10.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 04.10.2018
ОДОБРЯВА Допълнителен списък № 7 от 12.09.2018 г. на приетите от синдика вземания на кредиторите на „ПФК ЦСКА“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 130212106, обявен в Търговския регистър на 25.09.2018 г. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се обяви в търговския регистър и да се впише в нарочната книга по чл.634в, ал.1 от ТЗ на СГС, ТО.
82905.10.2018Искане за отводКредитор - Атанас Й. Боронсузов
83008.10.2018Молба Кредитор - Ред Енимълс ЕООД
83109.10.2018МолбаДруго - Ред Енимълс ЕООД
83209.10.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 09.10.2018
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх. № 128626/08.10.2018 г., депозирана от „Ред Енимълс“ ЕООД, Определението не подлежи на обжалване. Определението да се впише в книгата по чл. 634в ТЗ.
83309.10.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
83410.10.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.10.2018
Съдът се е произнесъл с определение от 09.10.2018 г., че в негови правомощия да проверява собствеността на продаваните недвижими имоти в единствено към момента на постановяване на постановление за възлагане. Молбата с вх. № 129234/09.10.2018 г. да се изпрати на синдика за становище в 3 - дневен срок. Да се изиска сведение от ОС - Варна по гр.д. № 1300/2017 г. на 12 състав дали постановеното решение е влязло в сила и ако - да, да се изпрати препис от него.
83515.10.2018Молба, пратка№ 706787786/12.10.2018Синдик - Дора З. Милева-Иванова
83615.10.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 15.10.2018
УКАЗВА на синдика на „ПФК ЦСКА“ АД, че за целите на възлагане на продаденото на търг, проведен на 30.05.2018 г. имущество като цяло, следва да представи по делото всички документи за собственост, с които дружеството разполага, както и скици и данъчни оценки на недвижимите имоти. УКАЗВА на купувача „Ред Енимълс“ ЕООД, че за изготвяне на постановление за възлагане на имуществото на „ПФК ЦСКА“ АД следва да представи по делото доказателства за платена държавна такса по сметка на СГС, която е в размер на 1.5% от продажната цена, но не повече от 3000 лева, или в случая – 3000 лева, както и доказателства за платен местен данък за всеки от имотите, включени в продаденото имущество, платен по сметка на съответната Общинска служба „Местни данъци и такси“ по местонахождение на имота. ДА СЕ ИЗДАДАТ на синдика съдебни удостоверения, които да й послужат пред съответната териториална данъчна дирекция на НАП, по силата на които да се снабди с данъчни оценки на недвижимите имоти, описани в молба вх. № 132301/15.10.2018 г. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се връчи на синдика и на купувача „Ред Енимълс“ ЕООД.
83715.10.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.10.2018
Препис от молба с вх.132110/15.10.2018г. и молба с вх.132071/15.10.2018г. да се изпрати по компетентност на синдика.
83815.10.2018молбаКредитор - Михаил Венков
83915.10.2018молба искане Друго - Величка Б. Велева
84016.10.2018молба искане Друго - Анна-Бетина Б. Ноева
84116.10.2018молба за изплащане на сума Друго - Анита Д. Димова-Лукова
84216.10.2018молба искане с приложениеКредитор - Димитър Б. Маймунков
84316.10.2018становище пратка № 706794098/15,10,2018Синдик - Дора З. Милева-Иванова
84417.10.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
84517.10.2018молба исканеКредитор - Дарко Обрадович
84617.10.2018молба исканеКредитор - Серджиу Ф. Буш
84717.10.2018молба с удостоверениеДруго - Румен Р. Вътков
84817.10.2018молба исканеКредитор - Роко Перота
84917.10.2018молба за връщане на сумаДруго - Миодраг Йешич
85017.10.2018молбаКредитор - Камелия С. Златанова
85117.10.2018молбаКредитор - Пламен К. Димитров
85217.10.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.10.2018
Към момента не са налице предпоставки за изпълнение на сметката за разпределение.Да се изпратят на синдика по компетентност молби с вх.132755/16.10.2018г.,вх.133140/16.10.2018г.,вх.133300/16.10.2018г.,вх.132791/16.10.2018г.,вх.133786/17.10.2018г.,вх.133767/17.10.2018г.,вх.133769/17.10.2018г.,вх.133765/17.10.2018г.,вх.133764/17.10.2018г.,вх.133675/17.10.2018г.,вх.133522/17.10.2018г.вх.133520/17.10.2018г.
85317.10.2018молба исканеКредитор - Оливер Ковачевич
85417.10.2018молба искане с приложениеКредитор - Иван С. Дойчев
85518.10.2018молба искане Кредитор - Димитър И. Михайлов
85618.10.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.10.2018
Молба с вх. № 134061/17.10.2018 г. и молба с вх. № 134369/18.10.2018 г. на синдика по компетентност.
85718.10.2018молбаКредитор - Григор И. Долапчиев
85819.10.2018Молба с приложение Кредитор - Здравко М. Чавдаров
85919.10.2018молба с приложениеКредитор - Бисер М. Цолов
86019.10.2018пратка 706810435/18.10.2018 молба с приложение относно разпорежданеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
86119.10.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.10.2018
На синдика по компетентност молби с вх.№ 134635/18.10.2018 г., вх.№ 134960/19.10.2018 г. , вх.№ 135004/19.10.2018 г. , вх.№ 135009/19.10.2018 г. , вх.№ 135107/19.10.2018 г. , вх.№ 135121/19.10.2018 г. , вх.№ 135348/19.10.2018 г. , вх.№ 135355/19.10.2018 г. , вх.№ 135379/19.10.2018 г.
86219.10.2018молба съд.адресКредитор - Ред Енимълс ЕООД
86319.10.2018молбаКредитор - Стоян К. Петров
86419.10.2018молбаКредитор - Димитър В. Вутов
86519.10.2018молба искане с приложениеКредитор - Иван Н. Атанасов
86619.10.2018молбаКредитор - Давид Балестерос
86719.10.2018молба искане с приложениеКредитор - Апостол А. Попов
86819.10.2018молбаКредитор - Асен Н. Бойчев
86922.10.2018Уточнителна молба - с приложениеКредитор - Иван Р. Искренов
87022.10.2018Уточнителна молба - с приложениеКредитор - Владимир В. Рупов
87122.10.2018Уточнителна молба - с приложениеКредитор - Димитър Г. Димитров
87222.10.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 22.10.2018
На синдика по компетентност.
87322.10.2018Молба с приложения Кредитор - Иван Г. Златанчев
87422.10.2018молба искане Друго - Васил Е. Попов
87523.10.2018Молба с приложения, пратка№ 706821752/22.10.2018Синдик - Дора З. Милева-Иванова
87623.10.2018Молба Кредитор - Владимир И. Цветков
87724.10.2018Молба с приложен платежен документ Кредитор - Кирил В. Костов
87824.10.2018Молба с приложение Кредитор - Виолета Р. Петрова
87924.10.2018Молба с приложение Друго - Марина М. Недялкова
88024.10.2018Молба Кредитор - Валентин И. Иванов
88124.10.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 24.10.2018
На синдика по компететност молбаи с вх.№ 135706/22.10.2018 г. , вх.№ 135883/22.10.2018 г. , вх.№ 136066/22.10.2018 г. , вх.№ 136063/22.10.2018 г. , вх.№ 136070/22.10.2018 г.
88224.10.2018706826042,23.10.2018,молбаСиндик - Дора З. Милева-Иванова
88324.10.2018706826042,23.10.2018,отчетСиндик - Дора З. Милева-Иванова
88425.10.2018молба с удостоверениеКредитор - Костадин С. Стоянов
88525.10.2018молба с удостоверениеКредитор - Иван С. Иванов
88625.10.2018Молба с приложение Кредитор - Светослав А. Христов
88725.10.2018МОЛБА ИСКАНЕКредитор - Александър Б. Тунчев
88826.10.2018МОЛБА С УДОСТОВЕРЕНИЕКредитор - Стойчо С. Младенов
88926.10.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
89026.10.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 26.10.2018
На синдика по компетентност с вх.№ 137850/24.10.2018 г. , вх.№ 138024/24.10.2018 г. , вх.№ 137174/23.10.2018 г. , вх.№ 137459/24.10.2018 г. , вх.№ 137460/24.10.2018 г.
89126.10.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
89226.10.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
89329.10.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
89429.10.2018молба относно указания Друго - Андрей Е. Миладинов
89529.10.2018молба с приложениеКредитор - Силвия Ч. Георгиева
89629.10.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 29.10.2018
На синдика по компетентност молба с вх.№ 139244/26.10.2018 г.
89729.10.2018молба с приложениеКредитор - Пламен Н. Крачунов
89829.10.2018Молба за изплащане на сумаДруго - Георги А. Борисов
89929.10.2018Молба за изплащане на сумаДруго - Георги И. Иванов
90030.10.2018молба с удост. за банкова сметкаКредитор - Илияна А. Тановска
90131.10.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 31.10.2018
На синдика по компетентност молба с вх.№ 139732/29.10.2018 г. , вх.№ 139736/29.10.2018 г. , вх.№ 140087/29.10.2018 г. , вх.№ 140161/29.10.2018 г. , вх.№ 140239/29.10.2018 г.
90231.10.2018Молба Кредитор - Петър И. Витанов
90331.10.2018Молба Кредитор - Петър И. Витанов
90401.11.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.11.2018
На синдика по компетентност по молби вх.№ 140615/30.10.2018 г. , вх.№ 141365/31.10.2018 г. , вх.№ 141372/31.10.2018 г.
90501.11.2018молба исканеДруго - Светла Н. Андреева
90601.11.2018молба с приложено у-ниеКредитор - Калоян К. Цветков
90702.11.2018Молба с приложение Кредитор - Владислав Х. Цонев
90805.11.2018Молба за изплащане на сумиКредитор - Ива Е. Николова
90905.11.2018Молба за изплащане на сумаКредитор - Антон К. Димитров
91005.11.2018Молба за изплащане на сумаКредитор - Симка Е. Рангелова
91105.11.2018Молба за изплащане на сумиКредитор - Еденилсон Бергонси
91205.11.2018Молба за изплащане на сумиКредитор - Стоян И. Йорданов
91306.11.2018молба с приложениеКредитор - Мариола М. Георгиева
91406.11.2018молба с приложение Кредитор - Юлия В. Костова
91506.11.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.11.2018
на синдика по компетентност молба с вх.№ 143324/05.11.2018 г. , вх.№ 143320/05.11.2018 г. , вх.№ 143318/05.11.2018 г. , вх.№ 143414/05.11.2018 г. , вх.№ 143416/05.11.2018 г.
91606.11.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
91707.11.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.11.2018
На синдика по компетентност молби с вх.№ 144652/06.11.2018 г. , вх.№ 144656/06.11.2018 г.
91808.11.2018молба искане с приложениеКредитор - Игнасио Л. Варела
91909.11.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.11.2018
На синдика по компетентност по молба с вх.№ 146139/08.11.2018 г.
92009.11.2018молба за предявяване на вземания Кредитор - Мартин Г. Йосифов
92109.11.2018молба относно указанияДруго - Никола В. Пенев
92212.11.2018Молба с приложение Кредитор - Кръстомир Ф. Анжело
92312.11.2018МОЛБА С ПРИЛОЖЕНИЕКредитор - Георги П. Стоянов
92412.11.2018МОЛБА С ПРИЛОЖЕНИЕКредитор - Татяна С. Цолова
92512.11.2018Молба с приложение Кредитор - Ваня П. Анжело
92613.11.2018Молба с приложенияКредитор - Панайот К. Панайотов
92714.11.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.11.2018
На синдика по компетентнос молба с вх.№ 148146/13.11.2018 г.
92814.11.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
92915.11.2018Молба с приложение Друго - Захари Т. Христов
93016.11.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.11.2018
На синдика по компетентност молба с вх.№ 149781/15.11.2018 г.
93116.11.2018молба искане Кредитор - Жереми Родригес
93219.11.2018Молба за изплащане на сумаДруго - Емил И. Димитров
93321.11.2018уточнение към молбаКредитор - Игнасио Л. Варела
93421.11.2018молба с пълномощноКредитор - Жереми Родригес
93521.11.2018молба за предявяване на вземанияКредитор - Добри П. Димов
93621.11.2018молба за предявяване на вземанияКредитор - Стоян Б. Вазов
93726.11.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 26.11.2018
На синдика по компетентност молби с вх.№152900/21.11.2018 г. , вх.№152850/21.11.2018 г. , вх.№ 152807/21.11.2018 г. , вх.№ 152402/21.11.2018 г. , вх.№ 151105/19.11.2018 г , вх.№ 150457/16.11.2018 г.
93826.11.2018Молба-пратка 706953140/23.11.2018 г.Синдик - Дора З. Милева-Иванова
93926.11.2018Отчет-пратка 706953140/23.11.2018 г.Синдик - Дора З. Милева-Иванова
94027.11.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 27.11.2018
Указва на синдика , в 3-дневен срок от съобщението, да депозира отчет, в който да обясни защо до момента по делото не са представени необходимите документи за собственост и други , необходими за изготвяне постановления за възлагане в полза на РЕД ЕНИМЪЛС ЕООД, както и да посочи кога ще бъдат представени.
94127.11.2018молба искане Друго - Денчо С. Руйчев
94227.11.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
94327.11.2018молбаКредитор - Андрей К. Нецов
94428.11.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.11.2018
На синдика по компетентноствх.№ 155412/27.11.2018 г. , вх.№ 155261/27.11.2018 г.
94503.12.2018молба искане Кредитор - Стефан О. Съндей
94603.12.2018молба искане Кредитор - Томас Черни
94703.12.2018молба искане с приложено пълномощноКредитор - Стойчо Д. Младенов
94803.12.2018молба искане Кредитор - Неманя Милисавлевич
94903.12.2018молба искане Кредитор - Венцислав И. Василев
95003.12.2018молба искане Кредитор - Марин Оршулич
95103.12.2018молба искане Кредитор - Анатоли А. Нанков
95203.12.2018молба искане Кредитор - Иван Маркович
95303.12.2018молба искане Кредитор - Денис С. Причиненко
95403.12.2018молба искане Кредитор - Кристиян Ф. Супусепа
95505.12.2018Молба с приложениеКредитор - Румен П. Вергиев
95605.12.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.12.2018
На синдика по компетентност молби с вх.№ 158126/03.12.2018 г. , вх.№ 158127/03.12.2018 г , вх.№ 158123/03.12.2018 г. , вх.№ 158120/03.12.2018 г. , вх.№ 158118/03.12.2018 г. , вх.№ 158116/03.12.2018 г. , вх.№ 158113/03.12.2018 г. , вх. № 158108/03.12.2018 г. , вх.№ 158104/23.12.2018 г. , вх.№ 158101/03.12.2018 г.
95705.12.2018ОТЧЕТ,706993716,04.12.2018Синдик - Дора З. Милева-Иванова
95806.12.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 06.12.2018
Да се издадът исканите СУ. Приложените към отчета документи да се охраняват в касата на съда.
95906.12.2018молба искане Кредитор - Якоб Дивис
96006.12.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
96106.12.2018молба искане Кредитор - Тодор Д. Янчев
96207.12.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.12.2018
Молба с вх.160241/06.12.2018г. и молба с вх.160239/06.12.2018г. да се изпратят по компетентност на синдика.
96310.12.2018молба с приложениеКредитор - Борис А. Гаганелов
96411.12.2018молба за преписи Кредитор - Давид Балестерос,
Кредитор - Михаил Венков,
Кредитор - Сашо Стефанов,
Кредитор - Сивард Спрокел
96511.12.2018Молба за изплащане на сумиДруго - Яна В. Касова
96611.12.2018Молба за изплащане на сумиДруго - Костадин Г. Рачев
96711.12.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.12.2018
На синдика по компетентност по молба вх.№ 162226/10.12.2018 г.
96811.12.2018Молба за изплащане на сумиДруго - Милен Л. Цветанов
96911.12.2018Молба за изплащане на сумиДруго - Сашко Б. Христов
97011.12.2018Молба за изплащане на сумиДруго - Илия В. Илиев
97112.12.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.12.2018
На синдика по компетентност молби с вх.№ 162447/11.12.2018 г. , вх.№ 162764/11.12.2018 г. , вх.№ 162452/11.12.2018 г. , вх.№ 162450/11.12.2018 г. , вх.№ 162454/11.12.2018 г.
97214.12.2018молба искане с приложениеКредитор - Пол-Луис Й. Орелиен
97314.12.2018молбаКредитор - Марин И. Илков
97414.12.2018молба искане с приложениеКредитор - Стефан Никулич
97517.12.2018молба с приложено у-ниеКредитор - Благой Г. Макенджиев
97617.12.2018МолбаКредитор - Юнис ООД
97717.12.2018МолбаКредитор - Биг Билт ЕООД
97817.12.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.12.2018
На синдика по компетентност вх.№ 164822/14.12.2018 г. , вх.№ 164593/14.12.2018 г. , вх.№ 164591/14.12.2018 г.
97918.12.2018пратка 707049124/17.12.2018 молба исканеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
98018.12.2018пратка 707049124/17.12.2018 молба Синдик - Дора З. Милева-Иванова
98119.12.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 19.12.2018
Да се издаде заверен препис от вл. в сила Първа сметка за разпределение на синдика. НЕ ДАВА разрешение за разпореждане със сумата 7 835 367,50 лв. в полза на кредиторите. Първата сметка за разпределение е такава по чл.717д, ал. 2 ТЗ и плащанията по нея могат да бъдат правени само след изготвяне на Постановление за възлагане в полза на купувача и влизането му в сила. Определението не подлежи на обжалване.
98219.12.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
98319.12.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
98419.12.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
98519.12.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.12.2018
Да се издаде исканото СУ.
98621.12.2018молба с приложение удостоверение Друго - Радой Д. Божилов
98727.12.2018отчет пратка № 707075901/21,12,2018Синдик - Дора З. Милева-Иванова
98827.12.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 27.12.2018
На синдика по компетентност молба с вх.№ 168146/21.12.2018 г.
98927.12.2018молба относно разноски пратка № 707075901/21,12,2018Синдик - Дора З. Милева-Иванова
99028.12.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.12.2018
разрешава на синдика да се разпореди със сумата 2671,47 лв. - разноски за м. 11. 2018 г.
99128.12.2018Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
99228.12.2018Молба с приложение Друго - Захари Т. Христов
99303.01.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.01.2019
на синдика по компетентност молба с вх.№ 169493/28.12.2018 г.
99404.01.2019Прилага удостоверение за банкова сметка Друго - Енчо П. Енев
99507.01.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.01.2019
На синдика по компетентност молба с вх.№ 783/04.01.2019 г.
99607.01.2019Молба Кредитор - Валентин Г. Чалев
99707.01.2019молба исканеКредитор - Биг Билт ЕООД
99807.01.2019молба исканеКредитор - Юнис ООД
99908.01.2019Молба за заплащане на сумиКредитор - Интегрис Лаб ООД
100009.01.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.01.2019
На синдика по компетентност по молба с вх.№ 1466/07.01.2019 г.
100110.01.2019молба относно указания Кредитор - Асен Н. Бойчев
100210.01.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.01.2019
На синдика по компетентност молба с вх.№ 1929/08.01.2019 г.
100311.01.2019отчет,707121608,10.01.2019Синдик - Дора З. Милева-Иванова
100411.01.2019молба разходи,707121608,10.01.2019Синдик - Дора З. Милева-Иванова
100514.01.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
100614.01.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.01.2019
Разрешава на синдика да се разпореди със сумата 2550 лв. - разноски за м. 12. 2018 г.
100715.01.2019молба с приложениеКредитор - Васил Е. Попов
100816.01.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.01.2019
На синдика по компитинтност молба с вх.№ 4913/15.01.2019 г.
100921.01.2019молба в изп. на указанияКредитор - Миодраг Йешич,
Кредитор - Михаил Венков,
Кредитор - Оливер Ковачевич,
Кредитор - Серджиу Ф. Буш
101022.01.2019уведомлениеПълномощник - Ивайло К. Ивков
101122.01.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 22.01.2019
На синдика по компетентност молба с вх.№ 7153/21.01.2019 г.
101223.01.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 23.01.2019
На синдика по компетентност молба с вх.№ 7859/22.01.2019 г.
101304.02.2019молба искане пратка № **********035/ няма дата Друго - Омар Косоко
101404.02.2019Молба Кредитор - Дарко Обрадович
101505.02.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
101605.02.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.02.2019
Молба с вх.№ 14460/04.02.2019 г. по компетентност на синдика.
101721.02.2019отчет пратка № 707275258/20,02,2019Синдик - Дора З. Милева-Иванова
101826.02.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 26.02.2019
УКАЗВА на синдика на „ПФК ЦСКА“ АД (н) – Дора Милева, в 7-дневен срок от съобщението, да да представи наличните стари кадастрални скици относно имот имот пл. № ХVІІ-17100, 17110, находящ се в землището на с. Самотино, област Варна, както и пълен опис на включените в имуществото на „ПФК ЦСКА“ АД (н) вещи и права с пълните им идентификационни данни. УКАЗВА на синдика на „ПФК ЦСКА“ АД (н) – Дора Милева незабавно да предприеме необходимите правни и фактически действия за отразяване в пълнота на имота в с. Горица, общ. Бяла, обл. Варна в кадастраната карта и кадастралните регистри. Разпореждането не подлежи на обжалване.
101906.03.2019молба с приложение относно указаниеДруго - Давид Балестерос
102007.03.2019молба относно указания пратка № 707327650/06,03,2019Синдик - Дора З. Милева-Иванова
102107.03.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.03.2019
Молба с вх.№ 300076/06.03.2019 г. на синдика по компетентност.
102208.03.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.03.2019
Да се изиска от Службата по геодезия, картография и кадастър - Варна , скица на поземлен имот с идентификатор 65259.16.116, находящ се в с. Самотино, общ. Бяла, обл. Варна , месност Кара Дере с площ от 9862 кв.м., при съседи: 65259.16.124, 65259.16.113, 65259.16.117, 65259.16.111 и 65259.16.112.
102311.03.2019МолбаКредитор - Интегрис Лаб ООД
102414.03.2019молба с приложениеКредитор - Сивард Спрокел
102514.03.2019молба с приложениеКредитор - Марио Бркляца
102614.03.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.03.2019
Молба с вх.№ 32748/11.03.2019 г. на синдика по компетентност.
102715.03.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.03.2019
Молба с вх.№ 34773/14.03.2019 г. - на синдика по компетентност.
102815.03.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.03.2019
молба с вх.№ 34777/14.03.2019 г. - на синдика по компетентност.
102918.03.2019поща rps 6600005fppr/14.03.2019 молба с приложения Синдик - Дора З. Милева-Иванова
103020.03.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 20.03.2019
Разрешава на синдика да разходи сумата 164 632,50 лв., като върне на ИНТЕГРИС ЛАБ ООД внесения задатък за проведения на 30.05.2018 г. търг.
103109.04.2019молба с приложение пратка № 4372048/08,04,2019Кредитор - Трейс-Пътно Строителство АД
103210.04.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.04.2019
На синдика по компетентност по молба с вх.№48199/09.04.2019 г.
103312.04.2019Молба с приложена скица-пратка 707471995/11.04.2019 г.Синдик - Дора З. Милева-Иванова
103415.04.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.04.2019
Оригинала на приложената скица да се съжранява в касата на съда.
103524.04.2019пратка 707516239/23.04.2019 - молбаСиндик - Дора З. Милева-Иванова
103624.04.2019пратка 707516239/23.04.2019 - отчетСиндик - Дора З. Милева-Иванова
103725.04.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 25.04.2019
Приема отчета на синдика.
103825.04.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 25.04.2019
разрешава на синдика да се разпореди със сумата 3150 лв. - от които разноски за м. 01. 2019 г. - 2550 лв. и за м. 03. 2019 г. - 600 лв.
103903.05.2019молба с приложениеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
104007.05.2019молба с пл.нар.Кредитор - Атанас Г. Борносузов
104109.05.2019**********844,30.04.19,МОЛБА ИСКАНЕКредитор - Национална Агенция За Приходите
104210.05.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.05.2019
Остава бе уважение искането на НАП съдът да задължи синдика да й преведе сумата, разпределена на този кредитор със сметка за разпределение. Сметката е изготвена по реда на чл.717д, ал.2 ТЗ и за да бъде изпълнена е необходимо да бъде изготвено и да влезе в сила Постановление за възлагане, каквото към момента няма, поради липса на всички изискуеми документи за изготвянето му.
104315.05.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.05.2019
Да се изиска от Столична община, отдел " Месни данаци и такси" информация върху каква основа се начислява данък при прехвърляне на недвижими имоти, когато те са включени в съвкупност от имуществени права, за които е определена обща цена в производство по несъстоятелност и цялото имущество се продава при тази обща цена. Указва на синдика, в 3-дневен срок от съобщението да представи по делото пълен комплект от документите, установяващи правата на ПФК ЦСКА АД в/у съответното имуществено право, както и другите документи, установяващи изпълнение изискванията на закона при прехвърляне на имущество , скици, дан.оценки и др. и които са необходими за изготвяне постановления за възлагане.
104421.05.2019молба относно указания пратка № **********150/20,05,2019Синдик - Дора З. Милева-Иванова
104502.07.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.07.2019
Указва на синдика, че следва да представи по делото нови даначни оценки на недв. имоти, вкл. в масата на несъстоятелността, в максимално кратък срок.
104616.07.2019поща rps 6600005wpbu/п.к. не се чете молба с приложениеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
104717.07.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.07.2019
Приема отчета на синдика за времето до 15.07.2019 г. Разрешава на синдика да се разпореди със сумата 135 лв. - за снабдяване с даначни оценки.
104806.08.2019707891567,05.08.19,молба изп. на указанияСиндик - Дора З. Милева-Иванова
104907.08.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.08.2019
Копията да се съхраняват по делото, а оригиналите в касата.
105007.08.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.08.2019
В 3-дневен срок от съобщението синдикът да представи по делото удостоверения за застрахователна стойност на моторните превозни средства, включени в имуществото на ПФК ЦСКА АД, за определяне на дължимия местен данък при прехвърлянето им. Приложените оригинали да се съхраняват в касата.
105113.08.2019молба за предявяване на вземания Кредитор - Лира Инвестмънтс С.А.
105213.08.2019Молба с приложения - пратка 707919714 /12.08.2019Синдик - Дора З. Милева-Иванова
105314.08.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 14.08.2019
УКАЗВА на купувача „Ред Енимълс“ ЕООД, че за изготвяне на Постановление за възлагане на имуществото на „ПФК ЦСКА“ АД следва да представи по делото, в 7-дневен срок от връчване на настоящото определение: 1. Доказателства за платена държавна такса по сметка на СГС, която е в размер на 1.5% от продажната цена, но не повече от 3000 лева, или в случая – 3000 (три хиляди) лева; 2. Доказателства за платен местен данък за прехвърляне на всички имоти, включени в продаденото имущество, платен по сметка на съответната Общинска служба „Местни данъци и такси“ по местонахождение на имота, който за Столична община, район Панчарево е в размер на 2.5% от данъчната оценка на имотите, или общо 7.52 (седем лева и петдесет и два) лева, а за община Бяла е 3% от данъчната оценка на имотите или --- общо 303.12 (триста и три лева и дванадесет стотинка) лева и 3. Доказателства за платен местен данък за прехвърляне на всички МПС, включени в продаденото имущество, платен по сметка на Общинска служба „Местни данъци и такси“ по седалището на „Ред Енимълс“ ЕООД или общо 995 (деветстотин деветдесет и пет) лева Предупреждава купувача „Ред Енимълс“ ЕООД, че преди изпълнение на указанията, Постановление за възлагане няма да бъде издадено. Определението не подлежи на обжалване.
105413.09.2019Молба с пл. нарежданияКредитор - Ред Енимълс ЕООД
105516.09.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.09.2019
Указва на синдика да представи по делото заверен препис от решението на ВОС по гр.д.№1300/2017 г. с отбелязване датата на влизането му в сила в 3 дневен срок от съобщението.
105617.09.2019Уточнителна молбаПълномощник - Ясна Ставрева,
Кредитор - Венцислав И. Василев
105724.09.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 24.09.2019
Молба с вх.№ 113288/17.09.2019 г. - на синдика по компетентност.
105824.09.2019молба с приложениеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
105930.09.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Постановление за възлагане от 30.09.2019
ВЪЗЛАГА върху " РЕД ЕНИМЪЛС" ЕООД със седалище и адрес на управление : гр. София, ул." Лъчезар Станчев" № 3, ет. 15, собствеността върху вещите и имуществените права като цяло, съставляващи масата на несъстоятелността на " Професионален футболен клуб ЦСКА" АД. Постановлението подлежи на обжалване от участвалите в търга и от длъжника по реда на чл.717з, ал.3 от ТЗ, в седемдневен срок от съобщаването му, с частна жалба пред Апелативен съд - София.
106030.09.2019молба с приложения,708082978,27.09.19Синдик - Дора З. Милева-Иванова
106104.10.2019молба Кредитор - Нап-Тд
106207.10.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.10.2019
Да се издаде незаверен препис от исканото постановление за възлагане, но срещу заплащане на такса.
106307.10.2019молба исканеКредитор - Борис П. Галчев
106414.10.2019Молба с приложение Кредитор - Антон К. Димитров
106523.10.2019Молба, пратка № 4655940/22.10.2019Кредитор - Трейс-Пътно Строителство АД
106629.10.2019молба искане Кредитор - Жереми Родригес
106701.11.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.11.2019
Молба с вх.№129608/23.10.2019 г. на синдика по компетентност.
106801.11.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 01.11.2019
Молба с вх.№132326/29.10.2019 г. на синдика по компетентност.
106906.11.2019пратка 708225005/05.11.2019 молба искане Синдик - Дора З. Милева-Иванова
107007.11.2019708232278,07.11.19,молба със списъкСиндик - Дора З. Милева-Иванова
107107.11.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 07.11.2019
РАЗРЕШАВА на синдика на „ПФК ЦСКА“ АД (н) да се разпореди със сумата 7 835 367.50 лева (седем милиона осемстотин тридесет и пет хиляди триста шестдесет и седем лева и петдесет стотинки) в полза на кредиторите на дружеството в изпълнение на одобрената от съда с определение от 08.08.2017 г. Първа частична сметка за разпределение. Определението не подлежи на обжалване.
107208.11.2019молба с приложениеКредитор - Кирил Н. Калинков
107308.11.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 08.11.2019
Разрешава на синдика да се разпореди със сумата 20 лв.за обявяване на списъци в ТР.
107408.11.2019молба относно указанияКредитор - Георги В. Велинов
107508.11.2019молба с приложениеКредитор - Йордан М. Йорданов
107611.11.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.11.2019
Молба с вх.№ 137835/08.11.2019 г. на синдика по компетентност.
107711.11.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.11.2019
Молба с вх.№ 137594/08.11.2019 г. на синдика по компетентност.
107811.11.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.11.2019
Молба с вх.№ 137833/08.11.2019 г. на синдика по компетентност.
107913.11.2019пратка **********19648/12.11.2019 молба с приложениеКредитор - Пламен Н. Крачунов
108014.11.2019молба с приложение Друго - Захари Т. Христов
108114.11.2019молбаДруго - Неманя Милисавлевич
108214.11.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.11.2019
Молба с вх.№139625/13.11.2019 г. на синдика по компетентност.
108315.11.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.11.2019
Молба с вх.№140667/14.11.2019 г. на синдика по компетентност.
108415.11.2019молбаКредитор - Венцислав И. Василев
108515.11.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.11.2019
Молба с вх.№140700/14.11.2019 г. на синдика по компетентност.
108618.11.2019МолбаКредитор - Иван И. Ченчев
108718.11.2019молба с приложениеКредитор - Валентин Г. Чалев
108818.11.2019МолбаКредитор - Георги П. Павлов
108918.11.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.11.2019
Молба с вх.№140864/15.11.2019 г. на синдика по компетентност.
109018.11.2019Уточнителна молбаКредитор - Христо К. Маринчев
109118.11.2019Молба с приложения към молба с вх. н-р 158113/03.12.2018Кредитор - Анатоли А. Нанков
109219.11.2019молба относно указания Кредитор - Стойчо С. Младенов
109319.11.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.11.2019
Молба с вх.№141627/18.11.2019 г. на синдика по компетентност.
109419.11.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.11.2019
Молба с вх.№142086/18.11.2019 г. на синдика по компетентност.
109519.11.2019молба с приложение Друго - Веселин Х. Яневски
109619.11.2019молба с прил. удостоверение за банкова сметкаКредитор - Димитър И. Михайлов
109719.11.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.11.2019
Молба с вх.№141890/18.11.2019 г. на синдика по компетентност.
109819.11.2019Молба с приложениеДруго - Стойчо Д. Младенов
109919.11.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.11.2019
Молба с вх.№142105/18.11.2019 г. на синдика по компетентност.
110019.11.2019Молба с приложениеДруго - Тодор Д. Янчев
110119.11.2019молба с приложение Кредитор - Величка Б. Велева
110219.11.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.11.2019
Молба с вх.№141763/18.11.2019 г. на синдика по компетентност.
110320.11.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 20.11.2019
На синдика по компетентност молби с вх.№142401/19.11.2019 г. ; вх.№142558/19.11.2019 г. ; вх.№ 142675/19.11.2019 г. ; вх.№ 142680/19.11.2019 г. ; вх.№ 142828/19.11.2019 г. ; вх.№ 142890/19.11.2019 г.
110420.11.2019молбаДруго - Иван Маркович
110520.11.2019молба с пълномощноДруго - Стефан Никулич
110621.11.2019молба за предяване на вземане с приложениеКредитор - Илиас Кириакидис
110721.11.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 21.11.2019
На синдика по компетентност молби с вх.№143188/20.11.2019 г. и молба с вх.№143431/20.11.2019 г.
110821.11.2019молба за пред. на вземанеКредитор - Григор И. Долапчиев
110922.11.2019молба Кредитор - Галин Д. Костов
111022.11.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 22.11.2019
На синдика по компетентност ,моби с вх.№143951/21.11.2019 г и моба с вх.№144289/21.11.2019г.
111125.11.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 25.11.2019
Молба с вх. № 144712/22.11.2019 г. по компетентност на синдика.
111226.11.2019молбаДруго - Петър И. Витанов
111327.11.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 27.11.2019
Молба с вх.№145813/26.11.2019 г. на синдика по компетентност.
111427.11.2019молба искане Друго - Юлиян И. Чапаев
111528.11.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.11.2019
МОЛБА С ВХ.№ 146608/27.11.2019 г. на синдика по компетентност.
111628.11.2019молба отн. изплащане на дължими сумиДруго - Радостин П. Василев
111728.11.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 28.11.2019
ОДОБРЯВА Допълнителен списък № 8 от 05.11.2019 г. на приетите от синдика вземания на кредиторите на „ПФК ЦСКА“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 130212106, обявен в Търговския регистър на 18.11.2019 г. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се обяви в търговския регистър и да се впише в нарочната книга по чл.634в, ал.1 от ТЗ на СГС, ТО.
111829.11.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 29.11.2019
Молба с вх.№ 147255/28.11.2019 г. на синдика по компетентност.
111929.11.2019молба с приложениеКредитор - Марио Бркляца
112002.12.2019молбаДруго - Орелиен Л. Пол Жоаким
112102.12.2019молба за пред. на вземанеКредитор - Иван Г. Златанчев
112202.12.2019молба Друго - Марин Оршулич
112302.12.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 02.12.2019
Молба с вх.№ 147648/29.11.2019 г. на синдика по компеттентност.
112402.12.2019молбаДруго - Томас Черни
112503.12.2019молба с приложениеКредитор - Маркос Малашиас
112603.12.2019молбаДруго - Радостин П. Василев
112703.12.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.12.2019
Молби с вх. № 148565/02.12.2019 г. , вх. № 148569/02.12-.2019 г. , вх. № 148571/02.12.2019 г. , вх. № 148765/02.12.2019 г. на синдика по компетентност.
112803.12.2019молбаДруго - Единилсон Бергонси
112904.12.2019молба исканеКредитор - Стефан О. Съндей
113004.12.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.12.2019
Молби с вх. № 149144/03.12.2019 г. , вх. № 149567/03.12.2019 г. , вх. № 149569/03.12.2019 г. на синдика по компетентност.
113104.12.2019молба за предявяване на вземанияДруго - Камеко АД
113205.12.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 05.12.2019
Молба с вх.№ 150111/04.12.2019 г. на синдика по компетентност.
113305.12.2019молба уведомлениеКредитор - Стефан Никулич
113406.12.2019молба с декларацияКредитор - Георги П. Павлов
113506.12.2019молба с приложениеКредитор - Денис С. Причиненко
113609.12.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.12.2019
Молби с вх.№ 151277/06.12.2019 г. и молба с вх.№ 151539/06.12.2019 г. на синдика по компетентност.
113709.12.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 09.12.2019
Молба с вх.№150738/05.12.2019 г. на синдика по компетентност.
113810.12.2019МОЛБА С ПРИЛОЖЕНИЕКредитор - Кристиян Ф. Супусепа
113910.12.2019Писмо с приложения-пратка **********409/06.12.2019 г.(Кредитор - Нап-Тд
114010.12.2019МОЛБА С ПРИЛОЖЕНИЕКредитор - Сивард Спрокел
114111.12.2019молба Кредитор - Тони Б. Е Силва
114211.12.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 11.12.2019
Молби с вх.№ 152788/10.12.2019 г. и молба с вх.№ 152792/10.12.2019 г. на синдика по компетентност.
114312.12.2019молба с приложение Кредитор - Мартин П. Петров
114412.12.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 12.12.2019
Молба с вх.№ 153472/11.12.2019 г. на синдика по компетентност.
114513.12.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 13.12.2019
Молба с вх.№153909/12.12.2019 г. на синдика по компетентност.
114616.12.2019молба исканеКредитор - Якуб Дивиш
114717.12.2019молба с приложение Кредитор - Луис К. Алмада Соарес
114817.12.2019молба искане с приложениеКредитор - Стоян Б. Вазов
114917.12.2019молба с приложение Друго - Радосвета А. Андреева,
Друго - Светла Н. Андреева
115017.12.2019молба Друго - Владимир И. Манчев
115117.12.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 17.12.2019
Молба с вх.№ 155562/16.12.2019 г. на синдика по компетентност.
115218.12.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.12.2019
Молби с вх.№ 156013/17.12.2019 г., вх.№ 156155/17.12.2019 г. , вх.№ 156373/17.12.2019 г. на синдика по компетентност.
115318.12.2019молба Кредитор - Юнис ООД
115418.12.2019молба Кредитор - Биг Билд ЕООД
115519.12.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 19.12.2019
Молби с вх.№ 156851/18.12.2019 г., вх.№156853/18.12.2019 г. на синдика по компетентност.
115619.12.2019молба с приложение Кредитор - Жуан Ф. Рибейро
115720.12.2019Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 20.12.2019
Молба с вх.№ 157307/19.12.2019 г. на синдика по компетентност.
115813.01.2020Молба с декларация - пратка **********182/10.01.2020Кредитор - Омар Косоко
115914.01.2020Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 14.01.2020
Молба с вх.№3430/13.01.2020 г. на синдика по компетентност.
116006.02.2020отчет,708554625,05.02.2020Синдик - Дора З. Милева-Иванова
116107.02.2020Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 07.02.2020
Приема отчета на синдика от 06.02.2020 г.
116209.03.2020молба с приложение Кредитор - Жуан Ф. Рибейро
116310.03.2020Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 10.03.2020
Молба с вх.№30438/09.03.2020 г. - на синдика по компетентност.
116419.03.2020**********5,16.03.20,исканеКредитор - Национална Агенция За Приходите
116515.05.2020молба исканеКредитор - Атанас Й. Боронсузов
116615.05.2020Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.05.2020
Молба с вх.№ 41053/15.05.2020 г. - на синдика по компетентност.
116720.05.2020Молба Друго - Иван Б. Паласиос,
Друго - Хоакин Б. Уриатре
116822.05.2020Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 22.05.2020
Указва на адв. Станчев да обоснове правния интерес на доверителите му от запознаване с материалите по делото, доколкото не се твърди да фигурират в списака на кредиторите, като посочи дали вземанията им към длъжника са били предявени в производството, респ.дали е налице предявен иск по реда на чл.694 ТЗ.
116927.05.2020молба Заинтересована страна - Иван Б. Паласис,
Заинтересована страна - Хоакин Б. Уриарте
117028.05.2020Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.05.2020
Да се осигури достап за справка по делото на адв. Станчев.
117110.07.2020молба за преписКредитор - Ред Енимълс ЕООД
117224.07.2020Молба за предявяване на вземанеКредитор - Иван Б. Паласиос
117331.07.2020молба за предявяване на вземания Кредитор - Хоакин Б. Уриарте
117426.08.2020Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 26.08.2020
ОДОБРЯВА списък № 9 на приети предявени вземания в производство по несъстоятелност на „ПФК ЦСКА“ АД /в несъстоятелност/ по чл. 688, ал. 3 ТЗ, обявен в Търговския регистър на 10.08.2020 г. Определението да се впише в книгата по чл. 634в ТЗ. Определението подлежи на обявяване в търговския регистър, затова препис от определението да се изпрати на Агенцията по вписванията за вписване, на основание чл. 692, ал. 5 ТЗ. Препис от определението да се изпрати на синдика. Определението не подлежи на обжалване.
117518.09.2020Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.09.2020
Да се изпрати отговор по изканата справка.
117629.09.2020молба с приложен списък, пратка № 709414414/28.09.2020Синдик - Дора З. Милева-Иванова
117730.09.2020Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 30.09.2020
Разрешава на синдика да се разпореди със сумата от 20 лв. от особената сметка по несъстоателността за заплащане на такса за обявяване на списаците на приетите и неприетите вземания в ТР.
117823.10.2020възражение Заинтересована страна - Хоакин Б. Уриарте
117923.10.2020възражение Заинтересована страна - Иван Б. Паласис
118028.10.2020Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 28.10.2020
НАСРОЧВА открито съдебно заседание на 17.12.2020 г. – 14,15 ч. За датата на съдебното заседание да се призоват синдикът, длъжникът, Хоакин Барсена Уриарте – гражданин на Испания и Иван Боладо Паласиос – гражданин на Испания. УКАЗВА на синдика да депозира становище по всяко от възраженията в 3-дневен срок от съобщението, с преписи за връчване на останалите участници в производството по възраженията. Разпореждането не подлежи на обжалване.
118103.11.2020пратка 709552027/02.11.2020 отчетСиндик - Дора З. Милева-Иванова
118204.11.2020Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 04.11.2020
Приема отчета на синдика от 03.11.2020 г.
118318.11.2020становище,709612832,18.11.20Синдик - Дора З. Милева-Иванова
118418.11.2020709612832,17.11.20,становищеСиндик - Дора З. Милева-Иванова
118524.11.2020Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 24.11.2020
Препис от становището с вх.№289147/18.11.2020 г. да се изпрати на кредитора.
118624.11.2020Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 24.11.2020
Препис от становище с вх.№289139/18.11.2020 г. да се изпрати на кредитора.
118711.12.2020молбаСиндик - Дора З. Милева-Иванова
118815.12.2020Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 15.12.2020
РАЗРЕШАВА на синдика Дора Милева, да упълномощи адв. Зорница Лазарова, която да осъществява процесуално представителство на ЦСКА АД в производството по гр.д.№ 72621/2019 г. по описа на СРС - 178 състав, при възнаграждение според установения миниму в Наредба №1/2004 г.
118917.12.2020ОткритоОткрито заседание
Определение от 06.01.2021
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражение с вх. № 278031/23.10.2020г., депозирано от Хоакин Барсена Уриарте списък № 4 на неприетите вземания изготвен от синдика в производството по несъстоятелност на ПФК ЦСКА АД /н./, ЕИК130212106. Определението да се впише в книгата по чл. 634в ТЗ. Определението подлежи на обявяване в търговския регистър, затова препис от определението да се изпрати на Агенцията по вписванията за вписване, на основание чл. 692, ал. 5 ТЗ. Препис от определението да се изпрати на синдика. Определението не подлежи на обжалване.
119017.12.2020МОЛБА С ПРИЛОЖЕНИЕСиндик - Дора З. Милева-Иванова
119118.12.2020Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 18.12.2020
Разрешава на синдика да се разпореди със сумата от 4020 лв. от особената сметка на несъстоятелността за изплащане на адв. възнаграждение на адв. Лазарова за осъществяване на проц. представителство по гр.д.№72621/19 г. на СРС.
119206.01.2021Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Определение от 06.01.2021
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражение с вх. № 278033/23.10.2020г., депозирано от Иван Боладо Паласиос срещу списък № 4 на неприетите вземания изготвен от синдика в производството по несъстоятелност на ПФК ЦСКА АД /н./, ЕИК130212106. Определението да се впише в книгата по чл. 634в ТЗ. Определението подлежи на обявяване в търговския регистър, затова препис от определението да се изпрати на Агенцията по вписванията за вписване, на основание чл. 692, ал. 5 ТЗ. Препис от определението да се изпрати на синдика. Определението не подлежи на обжалване.
119316.02.2021молба исканеКредитор - Илиас Кириакидис
119416.02.2021Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 16.02.2021
Да се издадът исканите преписи.
119502.06.2021отчет пратка № 710333315/01.06.2021Синдик - Дора З. Милева-Иванова
119603.06.2021Закрито/разпоредителноЗакрито/разпоредително заседание
Разпореждане от 03.06.2021
Приема отчета на синдика за м.05.2021 г.
119720.07.2021п. кл. 25.06.2021 - книжаДруго - Лондон