Николай Ганев - синдик на „ВИЛИС“ ЕООД - в несъстоятелност по т.д. № 380/2014 г. по описа на Окръжен съд - гр.Перник, ЕИК 121299005, на основание Определение на съда по несъстоятелността от 10.04.2018 г., постановено по търг. дело № 380/2014 г. по описа на Окръжен съд - гр.Перник, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че до 15.08.2019 г. в канцеларията на синдика гр.София 1404, ул.”Твърдишки проход” № 23, ет. 6, офис 21, ще се провеждат преговори за продажба по реда на чл. 718 от ТЗ на обособена част от масата на несъстоятелността собственост на „ВИЛИС“ ЕООД - в несъстоятелност, а именно:

ЛЕК АВТОМОБИЛ, МАРКА ФОЛКСВАГЕН, МОДЕЛ ТРАНСПОРТЕР с per. № С 2069 ХК; цвят -бял; дата на регистрация 2003 г.;гориво - бензин.

Продажбата ще се извърши при НАЧАЛНА ЦЕНА В РАЗМЕР НА 1 000 лв. /хиляда лева/.

Разноските за местни и държавни данъци и такси, банкови комисионни и др., свързани с участието в обявената продажба, са за сметка на съответния купувач и се заплащат отделно.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 от ТЗ - пряко договаряне.

Предложенията се разглеждат незабавно след подаването им, при което кандидатът се поканва да сключи съответния предварителен договор и да заплати задатък в размер на 10 % от посочената от него цена.

Предложения, постъпили след сключването на предварителен договор, не се разглеждат.

Допълнителна информация:

Оглед на продавания актив може да се извършва след предварителна договорка със синдика на служебен тел. 02/996 41 01, поне два дни преди огледа.

Книжата за продажбата са на разположение на заинтересованите в канцеларията на синдика, гр.София 1404, ул.”Твърдишки проход” № 23, ет. 6, офис 21.