Миглена Петкова Стамболиева - синдик на „БИЗНЕС -ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "СИМЕ“" АД - в несъстоятелност, с ЕИК 121344411, със седалище и адрес на управление гр. София 1592, район Искър, бул. „ Асен Йорданов“ № 12 и съобразно разрешение от Окръжен съд - гр. Враца, дадено с Определение № 210 от 10.03.2020 г. по т. д. № 617/ 2007 г. по описа на Окръжен съд -гр. София, ОБЯВЯВА на всички интересуващи се провеждането на ПРОДАЖБА по реда на чл. 717в от ТЗ във връзка с чл.717а от ТЗ (търг с тайно надаване) на 28.05.2020 г. на ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ от активи от масата на несъстоятелността на „БИЗНЕС - ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "СИМЕ" АД- в несъстоятелност, ЕИК 121344411, представляващи:

1, Обособена част от машини, по опис - Приложение № 1. Началната тръжна цена на описаните активи съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител е в размер на 3 580.00 лв. /три хиляди петстотин и осемдесет/ лева.

2. Обособена част включваща каси и метални шкафове, по опис Приложение № 2. Началната тръжна цена на описаните активи съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител е в размер на 1 920.00 лв. /хиляда деветстотин и двадесет/ лева.

3. Обособена част включваща столове, маси, шкафове, закачали и всякакви други вещи, по опис - Приложение № 3. Началната тръжна цена на описаните активи съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител е в размер на 9 570.00лв. /девет хиляди петстотин и седемдесет/ лева.

Всяка една от обособените части се продава поотделно.

Продажбата ще се състои на 28.05.2020 г. в канцеларията на синдика в гр. София 1407, ул. „Вискяр планина“ № 8, ет.1.

Кандидат - купувачите могат да получат информация, преглеждат книжата относно продажбата в канцеларията на синдика в гр. София 1407, ул. „Вискяр планина“ № 8, ет.1 и/или да поискат респ. да извършат оглед след предварителна уговорка със синдика - Миглена Стамболиева, на мобилен тел. 0888 873736.

Имуществото се продава такова, каквото е в момента на продажбата, и купувачите не могат да претендират за недостатъци на закупените вещи.

За участие в наддаването предварително се внася задатък по банкова сметка в размер на 10 на сто от оценката, за всяка една обособена част обект на публична продан, а именно:

- за Обособена част № 1 - машини -358.00 лв. /триста петдесет и осем/ лева

- за Обособена част № 2 - каси и метални шкафове - 192.00 лв. /сто деветдесет и два/ лева.

- за Обособена част № 3 - столове, маси, шкафове, закачали и всякакви други вещи, по описи 957.00лв. /деветстотин петдесет и седем / лева

Задатъкът се внася в срок до 16:00 ч. на последния работен ден преди публичната продан в особената банкова сметка на „БИЗНЕС pH РВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "СИМЕ" АД /н/ в „Юробанк България“ АД /“Пощенска банка“ АД/, IRAN: BG 18 BPBI 7940 70 88338201, BIG: BPBIBGSF.

Наддавателните предложения се подават от наддавачите на 28.05.2020 г. от 12:00 ч. до 13:00 часа в канцеларията на синдика в гр. София 1407, ул. „Вискяр планина“ № 8, ет.1.

Желаещите да участват в наддаването подават предложенията с посочена от тях цена с цифри и думи, в запечатан непрозрачен плик, върху който има данни на подателя - име, съответно фирма на участника, седалище, ЕГН, ЕИК, адрес за кореспонденция и телефон за контакт и за коя обособена част участват.

Към предложението си кандидатите прилагат и следните документи:

1. Оригинал от банков документ за внесен задатък - задатъкът се счита за внесен, ако сумата е постъпила по особената сметка на „БИЗНЕС -ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "СИМЕ" АД /и/ до 16:00 ч. на последния работен ден преди публичната продан;

2. В случай че предложението се подава от пълномощник се представя изрично нотариално заверено пълномощно, оригинал;

3. Доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; удостоверение за актуално състояние, оригинал - издадено не по-рано от датата на публикуване на обявлението за продажба.

4. Декларация от кандидата, че е огледал продаваемото имущество, че е запознат с условията на търга, и е съгласен с тях /нотариално заверена при представителство по пълномощие/.

5. Декларация от кандидата, че не е лице от категорията на визираните по чл. 717г, ал. 1 от ТЗ във вр. с чл. 185 от ЗЗД /нотариално заверена при представителство по пълномощие/.

Предложенията се вписват във входящия регистър на „БИЗНЕС –ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "СИМЕ“" АД - в несъстоятелност.

Наддавателни предложения под оценката, за съответният актив / за обособена част/, и такива, направени от лица, които съгласно чл. 717г, ал. 1 ТЗ нямат право да наддават, са недействителни.

Предложенията ще бъдат отворени от синдика по реда на тяхното постъпване в 13:00 ч. на 28.05.2020 г. в канцеларията му находяща се на адрес гр. София 1407, ул. „Вискяр планина“ № 8, ет.1, в присъствието на явилите се наддавачи.

Веднага след изтичане на обявения за подаване на предложения краен срок, синдикът обявява постъпилите наддавателни предложения. За купувач на съответната обособена част представляваща обособена част от имуществото от масата на несъстоятелността се счита този, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един участник, купувачът се определя чрез незабавен търг с явно наддаване.

Обявеният купувач следва да внесе предложената от него цена в 7 (седем) дневен срок от приключване на продажбата, като приспадне внесения задатък.

Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите.

Синдикът поканва наддавача, който е предложил следващата най - висока цена, ако не е изтеглил задатъка. Ако този наддавач се съгласи, той се обявява за купувач. Ако не се съгласи или ако не внесе цената в 5-дневен срок от обявяването му за купувач, внесеният от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите, а синдикът предлага имуществото на следващият по реда на предложените цени наддавач и постъпва така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, предложили цена не по-ниска от оценката. Наддавачът, който се е съгласил да купи имуществото и не внесе в срок предложената цена, губи задатъка си, който служи за удовлетворяване на кредиторите.

Съгласно разпоредбите на чл. 717з ТЗ когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума, Окръжен съд-гр. Враца с постановление му възлага имуществото от съответната обособена част, което е било обект на продажба.

Всички държавни и съдебни такси, данъците за прехвърляне на актива, банкови комисионни, разходи свързани с продажбата и други са за сметка на купувача и се заплащат отделно. Имуществото ще бъде предадено от синдика на купувача след изпълнение на всички условия на настоящото обявление, след влизане в сила на постановлението за възлагане, заплащане на таксите за прехвърляне.