Цветан Василев Мирчев – синдик на „ТВ СЕДЕМ” ЕАД – в несъстоятелност, гр. София, ЕИК 175093731, във връзка с Определение от 05.01.2023 г. по т.д. № 4260/ 2014 г., VI-16 състав, ТО по описа на Софийски градски съд, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че считано до 09,30 часа на 03.04.2023 г. в канцеларията на синдика в гр. София, ул. „Лерин“ № 57, ет. 6, ап. 35 ще се приемат предложения на кандидат-купувачите във връзка с продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от ТЗ на активи от масата на несъстоятелността на „ТВ СЕДЕМ“ ЕАД – несъстоятелност, представляващи търговски марки, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.

Началната продажна цена е в размер на 65 % от Експертната оценка, изготвена от лицензиран оценител. Активите се продават отделно на посочените индивидуални стойности или по групи.

Продажбата ще се извърши по реда на чл.718 от ТЗ - чрез провеждане на преки преговори с потенциални купувачи, въз основа на постъпили писмени предложения в канцеларията на синдика, като същите ще бъдат разгледани и класирани от синдика, за което ще бъде съставен протокол за проведени преговори по смисъла на чл.718 ТЗ.

За участие в преговорите кандидатите следва да представят на синдика следните документи:

- документ за самоличност;

- платежно нареждане за внесен задатък в размер на 10 %;

- удостоверение за актуално състояние - за юридически лица;

- нотариално заверено изрично пълномощно, когато кандидатът участва чрез представител;

Задатъкът в размер на 10 % от стойността на продавания актив следва да бъде внесен по банковата сметка на „ТВ СЕДЕМ“ ЕАД /н/, ЕИК 175093731 в „УниКредит Булбанк” АД, IBAN: BG05UNCR70001522666404, BIC: UNCRBGSF, не по-късно от 31.03.2023 г.

Имуществото ще бъде продадено на първия по време явил се кандидат купувач, с който е подписан предварителен договор за покупко-продажба. Предложенията се разглеждат незабавно след подаването им, след което кандидатът се поканва да сключи съответния предварителен договор.

Предложения, постъпили след сключването на предварителен договор, не се разглеждат. След приключване на продажбата по реда на чл.718 от ТЗ, обявеният за купувач следва да плати остатъка от договорената цена в срок до 60 дни, след приспадане на платения задатък, по особената банкова сметка на „ТВ СЕДЕМ“ АД /н/. Съответният окончателен договор за продажба ще се сключи след окончателното плащане на съответната договорена продажна цена.

Разноските за държавни, съдебни и нотариални такси, данъци, необходимите за нотариус документи, снабдяване със скици, заличаване на тежести, банкови комисионни и други подобни във връзка с осъществяване на продажбата и по прехвърляне на собствеността върху актива са за сметка на купувача и се заплащат отделно.

Ако обявеният в протокола за преки преговори купувач не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на окончателен договор, както и не заплати договорената цена, съгласно указания начин, внесеният от него задатък остава в полза на масата на несъстоятелността, като неустойка за неизпълнение на поетото с протокола от преговорите задължение.