Красимир Петров Иванов – синдик на “Милкиекс” ООД в несъстоятелност, гр. Севлиево, ЕИК 107536391, в производство по несъстоятелност по т. д. №3 от 2010 г.  по описа на Габровски окръжен съд, на основание чл. 717а от ТЗ и във връзка определение на съда по несъстоятелността  от 26.05.2015 г., ОБЯВЯВА на интересуващите се на 19.08.2019 г. в  канцеларията на синдика, находяща се в в гр. Враца, ул. „Индустриална” № 7, втори етаж ще се проведе продажба на следното имущество, собственост на длъжника:

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОБРОМИРКА, ОБЩ. СЕВЛИЕВО

1.4. Земеделски имот № 166073, находящ се в местността “Нови лозя-Вареник”, землището на с. Добромирка, ЕКАТТЕ 21628,  община Севлиево, с площ от 0.492 дка, начин на трайно ползване , Лозе , категория на земята – VІ. До 1017 м от НМ.;   Н.А.№:67; том ХІV; вх.рег. №:4273 / 23.11.2005 г.; дело №: 2900 / 2005 г. Начална цена на имота – 220,00 лв.

1.5. Земеделски имот № 133004, находящ се в местността “Нелъба”, землището на с. Добромирка, ЕКАТТЕ 21628,  община Севлиево, с площ от 2.500 дка, начин на трайно ползване, Пасище, мера , категория на земята – ІІІ. До 1033 м от НМ.;   Н.А.№:42; том ХVІ; вх.рег. .№:4740 / 21.12.2005 г.; дело №: 3297 / 2005 г. Начална цена на имота – 1 192,00 лв.

1.6. Земеделски имот № 247011, находящ се в местността “Явора”, землището на с. Добромирка, ЕКАТТЕ 21628,  община Севлиево, с площ от 4.000 дка, начин на трайно ползване, Нива, категория на  земята – ІХ.  До 3459 м от НМ.;  Н.А .№:42; том  ХVІ; вх. рег. .№: 4740 / 21.12.2005 г.; дело  №: 3297/ 2005 г. Начална цена на имота – 1 729,00 лв.

1.7. Земеделски имот № 149009, находящ се в местността “Исекач”, землището на с. Добромирка, ЕКАТТЕ 21628,  община Севлиево, с площ от 8.297 дка, начин на трайно ползване , Нива, категория на земята – ІХ. До 842 м от НМ; Н.А.№:130; том ХVІ; вх.рег. №:4851 / 28.12.2005 г.; дело №: 3352 / 2005 г. Начална цена на имота – 3 602,00 лв.

1.10. Земеделски имот № 129027, находящ се в местността “Нелъба”, землището на с. Добромирка, ЕКАТТЕ 21628,  община Севлиево, с площ от 0.350 дка, начин на трайно ползване, Нива, категория на земята – ІV. До 163 м от НМ.;  Н.А.№:130; том ХVІ; вх.рег. №:4851 / 28.12.2005 г.; дело №: 3352 / 2005 г. Начална цена на имота – 165,00 лв.

1.11. Земеделски имот № 129048, находящ се в местността “Нелъба”, землището на с. Добромирка, ЕКАТТЕ 21628,  община Севлиево, с площ от 1.000 дка, начин на трайно ползване, Нива, категория на земята – ІV. До 176 м от НМ.;  Н.А.№:130; том ХVІ; вх.рег. .№:4851 / 28.12.2005 г.; дело №: 3352 / 2005 г. Начална цена на имота – 475,00 лв.

1.12. Земеделски имот № 066003, находящ се в местността “Христови драки”, землището на с. Добромирка, ЕКАТТЕ 21628,  община Севлиево, с площ от 14.400 дка, начин на трайно ползване, Пасище, мера , категория на земята – ІV. До 1094 м от НМ.; Н.А.№:131; том ХVІ; вх.рег. №:4852 / 28.12.2005 г.; дело №: 3382 / 2005 г. Начална цена на имота – 4 882,00 лв.

1.13. Земеделски имот № 254001, находящ се в местността “Гинето”, землището на с. Добромирка, ЕКАТТЕ 21628,  община Севлиево, с площ от 1.000 дка, начин на трайно ползване,  Ливада, категория на  земята – ІV. До 1549 м от НМ.;   Н.А .№:131; том ХVІ; вх.рег. .№: 4852 / 28.12.2005 г.;  дело №: 3382 / 2005 г. Начална цена на имота – 469,00 лв.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 от ТЗ – чрез пряко договаряне.

Оглед на имуществото може да бъде извършван всеки понеделник, сряда и петък от 10 до 12 часа.
Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани  в  канцеларията на синдика, находяща се гр. Враца  ул. „Индустриална” № 7, втори етаж   моб.тел. 0888690606.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто от началната цена  по особената банкова сметка на синдика: IBAN BG 81 UNCR 7000 1522 1698 51, BIC UNCRBGSF при “Уникредит Булбанк” АД.           

Прякото договаряне се извършва  в деня на продажбата –19.08.2019 г., от 12.15 до 12.30 часа.

Резултатите от водените с потенциалните купувачи преговори ще бъдат материализирани в писмен вид в протоколи от преговори за продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от ТЗ.

Пряко договаряне се извършва чрез съпоставяне на посочените в офертите ценови предложения. Ако най-високата по размер цена е предложена от повече от един от потенциалните купувачи за водене на преговори ще бъде поканен този, който устно предложи по-висока цена. Окончателното изплащане на пълния размер на определената продажна цена следва да бъде извършено в срок не по-късно от 60 дни  от провеждане на прякото договаряне, като предварително платения задатък в размер на 10 /десет/ % от началната цена ще бъде приспаднат при окончателното плащане на цената.

Ако купувачът  не заплати договорената цена съгласно указания начин, внесеният от него задатък остава в полза на масата на несъстоятелността, като неустойка за неизпълнение на поетото с протокола от преговорите задължение. В този случай ще бъде поканен купувача, който е предложил следващата най-висока по размер цена. Ако този купувач не се съгласи или не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на договора, или не плати договорената цена, внесения от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите, а имуществото ще бъде предложено на следващия по реда на предложените цени купувач до изчерпване на всички потенциални купувачи, при условие, че предложената от тях цена е не по-ниска от началната.

При продажбата на гореописаното имущество извършените от купувача действия на разпореждане преди окончателното плащане на цената, са недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността съгласно чл.718, ал.4 от Търговския закон.