Красимир Петров Иванов – синдик на “Вратица” АД в несъстоятелност, гр. Враца, ЕИК 816089503, в производство по несъстоятелност по т. д. №67 от 2010 г.  по описа на Врачански окръжен съд, на основание чл. 717а от ТЗ и във връзка определение на съда по несъстоятелността  №240 от 26.05.2014 г., ОБЯВЯВА на интересуващите се на 19.08.2019  г. в  канцеларията на синдика, находяща се в гр. Враца  ул. „Индустриална” № 7 ет.2, ще се проведе продажба на следните обособени части, собственост на длъжника.

I. Обособена част  включваща следните имоти:


1. Поземлен имот с идентификатор №12259.1021.197 по кадастрална карта и кадастрални регистри на град Враца, одобрени със заповед №РД-18-43/16.09.2005 г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед №КД-14-06/108/25.04.2006 г. на началника на СК – Враца, съгласно скица №2789/22.05.2013 г., с адрес: квартал „Промишлена зона”, ул.”Индустриална” №8, целият с площ от 120 138 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за текстилната промишленост, при граници и съседи: имоти с идентификатори №12259.1021.55, №12259.1021.56, №12259.1021.370, №12259.1021.159, №12259.1021.58, №12259.1021.59, №12259.1021.60, №12259.1021.329, №12259.1021.167, №12259.1021.247, №12259.1021.61, №12259.1021.201, №12259.1021.200, №12259.1021.199, №12259.1021.232, №12259.1021.198, №12259.1021.166, №12259.1021.52, №12259.1021.53 и №12259.1021.54, а съгласно нотариален акт №93, том IV, рег. №4987, дело №327/2001 г. – УПИ III, пл. №5001 в квартал 5 по ЗРП на град Враца, одобрен със заповед №715/18.07.2001 г. на кмета на Община Враца,  с площ от 122 053 кв.м., при съседи: „Г. Генов”, от три страни – улици, заедно с построените в поземления имот масивни сгради както следва: 

1) Сграда с идентификатор №12259.1021.197.3, със застроена площ от 24 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад

2) Сграда с идентификатор №12259.1021.197.4, със застроена площ от 3 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад

3) Сграда с идентификатор №12259.1021.197.5, със застроена площ от 126 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за енергопроизводство

4) Сграда с идентификатор №12259.1021.197.6, със застроена площ от 52 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда          

5) Сграда с идентификатор №12259.1021.197.7, със застроена площ от 84 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад   

6) Сграда с идентификатор №12259.1021.197.8, със застроена площ от 84 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда         

7) Сграда с идентификатор №12259.1021.197.9, със застроена площ от 356 кв.м., брой етажи 1, предназначение: хангар, депо, гараж       

8) Сграда с идентификатор №12259.1021.197.10, със застроена площ от 65698 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда      

9) Сграда с идентификатор №12259.1021.197.20, със застроена площ от  247 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда         

10) Сграда с идентификатор №12259.1021.197.22, със застроена площ от  2503 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад                      

11) Сграда с идентификатор №12259.1021.197.23, със застроена площ от 9 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад   

12) Сграда с идентификатор №12259.1021.197.24, със застроена площ от  29 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда         

13) Сграда с идентификатор №12259.1021.197.25, със застроена площ от  1330 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда         

14) Сграда с идентификатор №12259.1021.197.26, със застроена площ от  791 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда         

15) Сграда с идентификатор №12259.1021.197.27, със застроена площ от   12 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда         

16) Сграда с идентификатор №12259.1021.197.28, със застроена площ от   20 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда      

17) Сграда с идентификатор №12259.1021.197.29, със застроена площ от   12 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад      

18) Сграда с идентификатор №12259.1021.197.30, със застроена площ от   36 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад                      

19) Сграда с идентификатор №12259.1021.197.31, със застроена площ от    17 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад   

20) Сграда с идентификатор №12259.1021.197.32, със застроена площ от   96 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад      

21) Сграда с идентификатор №12259.1021.197.33, със застроена площ от  10 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад      

22) Сграда с идентификатор №12259.1021.197.36, със застроена площ от  910 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад      

23) Сграда с идентификатор №12259.1021.197.37, със застроена площ от 37 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад      

24) Сграда с идентификатор №12259.1021.197.38, със застроена площ от 5 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване, заедно с всички съоръжения и подобрения, трайно прикрепени към сградите и всички съоръжения и подобрения, трайно прикрепени и изградени над и под земята в поземления имот.

2. Поземлен имот с идентификатор №12259.1021.329 по кадастралната карта и кадастрални регистри на град Враца, одобрени със заповед №РД-18-43/16.09.2005 г. на изпълнителния директор на АК, съгласно скица №4893 от  19.08.2013 г., с адрес: квартал „Промишлена зона”, ул.”Индустриална” №7, с площ по кадастър от 802 кв.м., а по нотариален акт – от 813 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за текстилна промишленост, номер по предходен план: 5001, квартал 5, парцел 19, при граници и съседи: имоти с идентификатори №12259.1021.197, №12259.1021.167 - улица и №12259.1021.61 – улица. Поземленият имот е с тежест. Върху част от поземления имот е учредено право на строеж за построяване на разпоредителна уредба СН 20 kV. Правото на строеж е учредено върху 7 кв.м., находящи се на разстояние 6 м от оградата на имота откъм ул.’’Шипка” съгласно одобрено, проектирано и изпълнено трасе. Построена  е и разпределителната уредба.

3. Поземлен имот с идентификатор №12259.1021.56 по кадастрална карта и кадастрални регистри на град Враца, одобрени със заповед №РД-18-43/16.09.2005 г. на изпълнителния директор на АК, съгласно скица №4896/19.08.2013 г., с адрес: квартал „Промишлена зона”, ул.”Индустриална” №8, целият с площ от 1796 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за шивашка промишленост, номер по предходен план: 5001, квартал 5, парцел 13, при граници и съседи: имоти с идентификатори №12259.1021.159 – улица и  №12259.1021.197 – съсобствен, заедно с построената в поземления имот сграда с идентификатор №12259.1021.56.1 със застроена площ от 415 кв.м., брой етажи –  1, с предназначение – сграда за търговия.

4. Поземлен имот с идентификатор №12259.1021.46 по кадастралната карта и кадастрални регистри на град Враца, одобрени със заповед №РД-18-43/16.09.2005 г. на изпълнителния директор на АК, съгласно скица №4894/19.08.2013 г., с адрес: квартал „Промишлена зона”, целият с площ от 6 883 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за друг производствен, складов обект, номер по предходен план: 5101,      квартал 8, парцел 7, при граници и съседи: имоти с идентификатори №12259.1021.45,  №12259.1021.168, №12259.1021.169 – улица и №12259.1021.47 – съсобствен, заедно с намиращата се в поземления имот по нотариален акт пречиствателна станция – монолитна, на два етажа, построена през 1985 г., с площ от 720 кв.м., а по представени справки от кадастъра:

1) Сграда с идентификатор №12259.1021.46.1, със застроена площ от 121 кв.м., на два етажа, РЗП – 242 кв.м., с предназначение – сграда за водоснабдяване и/или канализация

2) Сграда с идентификатор №12259.1021.46.2, със застроена площ от 189 кв.м., брой етажи - 1, с предназначение – сграда за водоснабдяване и/или канализация.

5. Поземлен имот с идентификатор №12259.1021.59 по кадастралната карта и кадастрални регистри на град Враца, одобрени със заповед №РД-18-43/16.09.2005 г. на изпълнителния директор на АК, съгласно скица №4897 от  19.08.2013 г., с адрес: квартал „Промишлена зона”, ул.”Индустриална” №8, с площ по кадастър от 987 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за шивашка промишленост, номер по предходен план: 5001, квартал 5, парцел 16, при граници и съседи: имоти с идентификатори №12259.1021.60, №12259.1021.197, №12259.1021.58 и №12259.1021.159 – улица.

Начална цена на обособената част: 8  277 312.00 лв.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 ал.1 от ТЗ – чрез пряко договаряне.

Оглед на имуществото може да бъде извършван всеки понеделник, сряда и петък от 10 до 12 часа.
Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани  в  канцеларията на синдика, находяща се гр. Враца  ул. „Индустриална” № 7, ет.2 моб.тел. 0888690606, Ягодинка Писарска 0887595906.

За участие в прякото договаряне се внася задатък 10 на сто от началната цена  по особената банкова сметка на синдика: IBAN BG19 UNCR 7000 1520 9279 12, BIC UNCRBGSF при “Уникредит Булбанк” АД гр. Враца.

Прякото договаряне се извършва  в деня на продажбата – 19.08.2019  г., от 11.45 до 12.00 часа.

Резултатите от водените с потенциалните купувачи преговори ще бъдат материализирани в писмен вид в протоколи от преговори за продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от ТЗ.

Пряко договаряне се извършва чрез съпоставяне на посочените в офертите ценови предложения. С кандидат купувача предложил най-висока по размер цена в едноседмичен срок от подписване на протокола за проведените преговори ще бъде сключен предварителен договор за покупко-продажба. Ако най-високата по размер цена е предложена от повече от един от потенциалните купувачи за водене на преговори ще бъде поканен този, който устно предложи по-висока цена, при стъпка за наддаване в размер не по-малко от 1000 лв. /Хиляда/ лева. Окончателното изплащане на пълния размер на определената продажна цена следва да бъде извършено в срок не по-късно от 60 /Шестдесет дни/ от сключването на предварителния договор, като предварително платения задатък в размер на 10 /десет/ % от началната цена ще бъде приспаднат при окончателното плащане на цената.

Прехвърлянето на правото на собственост ще бъде извършено чрез подписването на окончателен договор между страните (срокът за сключването на който ще бъде конкретизиран в предварителния договор) или чрез издаване на възлагателно постановление от съда по несъстоятелността.

Ако купувачът не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на предварителния /съответно окончателния договор/, както и не заплати договорената цена съгласно указания начин, внесеният от него задатък остава в полза на масата на несъстоятелността, като неустойка за неизпълнение на поетото с протокола от преговорите задължение. В този случай ще бъде поканен купувача, който е предложил следващата най-висока по размер цена. Ако този купувач не се съгласи или не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на договора или не плати договорената цена, внесения от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите, а имуществото ще бъде предложено на следващия по реда на предложените цени купувач до изчерпване на всички потенциални купувачи, при условие, че предложената от тях цена е не по-ниска от началната.

При продажбата на гореописаното имущество извършените от купувача действия на разпореждане преди окончателното плащане на цената са недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността съгласно чл.718, ал.4 от Търговския закон.