Драгомир Иванов Григоров – синдик на ,,ВЕКТА” ООД в несъстоятелност, гр. Пловдив, ЕИК 115028120, на основание чл. 717а от Търговския закон ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Определение № 302/05.02.2020 г. и Определение № 588/06.03.2020 г. постановени по т.д. №455/2015 г. по описа на Окръжен съд - Пловдив и на основание чл. 718 от Търговския закон на 09.07.2020 г. от 10:00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр.Велико Търново, ул. ,,Васил Левски‘‘ № 27Б, ет.1 ап.2 ще се проведе продажба по реда на чл.718 от Търговския закон чрез пряко договаряне на следния обект от масата на несъстоятелността, собственост на ,,ВЕКТА‘‘ ООД в несъстоятелност.

„Бензиностанция, метанстанция и заведение за хранене, сервиз за монтаж на АГУ” в град Пазарджик, състояща се от:

Урегулиран поземлен имот с идентификатор  №55155.507.240 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и седем, точка, двеста и четиридесет/, по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед 18-13889-11.11.2014г. на началника на СГКК-Пазарджик, с административен адрес:гр.Пазарджик, п.к.4400, ул.Болнична №27 /двадесет и седем/, с площ от 5388.00 /пет хиляди триста осемдесет и осем/ квадратни метра.Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За бензиностанция, газостанция. Граници на поземленият имот, както следва:55155.507.209, 55155.507.99, 55155.507.239, ведно с построените в имота сгради:

1. Сграда с идентификатор № 55155.507.240.1 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и седем, точка, двеста и четиридесет, точка, едно/, със застроена площ от  270 кв. м /двеста и седемдесет/квадратни метра, брой етажи:1/един/, предназначение : Сграда за търговия, построена в Урегулиран поземлен имот с идентификатор №55155.507.240/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и седем, точка, двеста и четиридесет/ с адрес:гр.Пазарджик, п.к.4400, ул.Болнична №27/двадесет и седем/;

2. Сграда с идентификатор  № 55155.507.240.2 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и седем, точка, двеста и четиридесет, точка,две/, със застроена площ от  283 кв.м /двеста осемдесет и три/квадратни метра, брой етажи:1/един/, предназначение: Сграда за транспорт построена  в Урегулиран поземлен имот с идентификатор №55155.507.240/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и седем, точка, двеста и четиридесет/ с адрес:гр.Пазарджик, п.к.4400, ул.Болнична №27/двадесет и седем/;

3. Сграда с идентификатор № 55155.507.240.3 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и седем, точка, двеста и четиридесет, точка,три/, със застроена площ от 57 кв.м/петдесет и седем/квадратни метра, брой етажи:1/един/, предназначение: Сграда за енергопроизводство в Урегулиран поземлен имот с идентификатор №55155.507.240/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и седем, точка, двеста и четиридесет/ с адрес:гр.Пазарджик, п.к.4400, ул.Болнична №27/двадесет и седем/;

и движими вещи (материални активи) трайно прикрепени към недвижимите имоти, както следва:

Наименование

Местонахождение

1

Цистерна резервоар РХД-3 секции 35 куб.м.

Пазарджик

2

Климатична система

Пазарджик

3

Тръбопровод

Пазарджик

4

Паркинг подобрение върху земя к-кс Пазарджик

Пазарджик

5

Система видеонаблюдение

Пазарджик

6

Фискален принтер FP05P-KL + new ver. Дайс 2000

Пазарджик

7

Бензиноколонка глобал

Пазарджик

10

Бензиноколонка DPL втора употреба

Пазарджик

11

Нивомерна система – OPW

Пазарджик

17

Преподвръзка за компресор

Пазарджик

18

Отоплителна инсталация

Пазарджик - магазин

19

Горивен тръбопровод

Пазарджик - магазин

20

Телевизор Сони

Пазарджик - магазин

21

Телевизор Сони

Пазарджик - магазин

22

Хладилен шкаф

Пазарджик - магазин

23

Вертикален хладилник

Пазарджик - магазин

24

Кутия за съхранение на добавки

Пазарджик - магазин

25

Генератор топъл въздух

Пазарджик - магазин

26

Апарат за наливно пиво

Пазарджик - бар

27

Бар-плот

Пазарджик - бар

28

Стелажна витрина

Пазарджик - бар

29

Чашомиялна машина

Пазарджик - бар

Забележка: машините и съоръженията монтирани в сградата на модулна компресорна станция: Оборудване за компресиране и дистрибуция, необходими за реализирането на пълна система за компресиран природен газ, с връзка за газова линия и подаване към автомобили и автобуси, представляваща съвкупност от следните вещи: 1 брой компресор SW 132Т12-ЕМ95, ел. табло, допълнителен въздухоохладител /радиатор, приоритетно табло/; Система за съхранение с табло за контрол и безопасност -1680л.; Изсушител STV 6000-NGZ PN16-ZXM 100EEX; 3/три/ броя Автоматичен дозатор /колонка/ Е5Р22/ 2 двойни тръби, двойни шлангове, NGV1. Съгласно техническата спецификация, вещите представляват ,,оборудване на метан станция-базова станция за КПГ с компресор SW132T12-EM95, сериен номер ,,39625‘‘. НЕ СА ОБЕКТ НА ПРОДАЖБАТА. Посоченото оборудване за метан станция е собственост на ,,УниКредит Лизинг‘‘ЕАД, съгласно Договор за лизинг №90634/26.04.2019 г., вписан в ЦРОЗ с №2010043000200. Посоченото оборудване може да бъде закупено чрез договаряне със собственика ,,УниКредит Лизинг‘‘ ЕАД.

Продажбата на „Бензиностанция, метанстанция и заведение за хранене, сервиз за монтаж на АГУ” ще започне при цена не по-ниска от 453 600,00 /четиристотин петдесет и три хиляди и шестстотин/ лева.

Върху недвижимимите имоти, предмет на настоящата публична продан, има наложени възбрани по изпълнителни дела, които съгласно чл.638, ал.4 от ТЗ са непротивопоставими на кредиторите на несъстоятелността.

Върху УПИ с идентификатор  №55155.507.240 с площ от 5388.00 кв.м по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Пазарджик е вписан безсрочен Договор за учредяване право на прокарване на отклонение от общи мрежи в полза на „Хебросгаз” АД ,ЕИК112041283, вписан в Служба по вписванията гр.Пазарджик под номер от дв.вх.рег. 10766 от 18.12.2007 г., том 007, акт 112 от 2007 г.

За участие в търга се внася задатък най-късно до 17:00 часа на 08.07.2020 г., в размер на 10 % от обявената начална цена на имуществото по особената банкова сметка на „Векта” ООД /н/ - BG 76 BPBI 7940 7045 7107 01, BIC BPBIBGSF при Юробанк България АД.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, намираща се в гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 27Б, ет. 1, ап. 2 всеки работен ден до 17:00 часа на 08.07.2020 г, след предварителна уговорка със синдика на тел. 0888 224 885, както и на ел. поща: sindikgrigorov@gmail.com.

Оглед на имуществото – предмет на продажбата, може да бъде извършен всеки работен ден, след предварителна уговорка със синдика на тел. 0888 224 885, както и на ел. поща: sindikgrigorov@gmail.com.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 от ТЗ - ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ с потенциални купувачи и при начална цена не по-ниска от 453 600,00 лева, представляваща 50% от оценителски доклад от 21.11.2017 г. на имота, приложен по делото.

За участие в търга се допускат наддавачи, които представят следните документи:

1. Писмено предложение за участие в прякото договаряне, което трябва да съдържа предложение за покупка с посочване на имуществото, което желаят да закупят и предлаганата покупна цена в лева /цифром и словом/. Предложенията трябва да съдържат името, адреса и телефон за контакт с кандидат-купувача.

2. Оригинал на банков документ за внесен задатък в размер на 10% от посочената в обявлението цена.

3. Писмена декларация, че е запознат със състоянието на обекта.

4. Когато предложението изхожда от наддавач-физическо лице следва да бъде представен и документ за самоличност.

5. Когато предложението изхожда от наддавач-юридическо лице следва да бъде представен документ за правосубектност, а именно: удостоверение за актуално състояние, както и решение на компетентния дружествен орган.

6. При участие чрез пълномощник следва да бъде представено изрично нотариално заверено пълномощно.

Предложенията могат да бъдат подавани в срок до 09.00 часа на 09.07.2020 г. в канцеларията на синдика в гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 27Б, ет. 1, ап. 2.

В 10:00 часа подалите предложения лица, следва да се явят в канцеларията на синдика за отваряне на офертите и пристъпване към преки преговори. В преговорите предложителите могат да подобряват офертите си. Синдикът има право на свободна преценка в интерес на кредиторите и масата на несъстоятелността да избере кое предложение за покупка да приеме или да откаже всички предложения.

Предложителите участват в преговорите на свой риск, разноски и отговорност и не могат да претендират вреди от неприемане на предложенията им.

Резултатът от преговорите ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата след приключване на преговорите за имуществото и в присъствието на участвалите кандидат-купувачи.

В случай, че кандидат-купувач, който е внесъл задатък, не подаде предложение в срока, посочен по-горе в настоящото обявление, или откаже да сключи договор съобразно подаденото от него предложение, или в случай, че бъде избран за купувач не плати остатъка от цената, след приспадане на задатъка, внесения от него задатък се задържа като неустойка от продавача в полза на масата на несъстоятелността и служи за удовлетворяване на кредиторите.

Собствеността върху имуществото ще се прехвърли и владението му ще бъде предадено след пълното изплащане на покупната цена и сключване на окончателен договор за продажбата по реда предвиден в ТЗ.

Разноските за сключване на договора за продажба, прехвърляне на собствеността и предаване на имуществото (за нотариални, държавни и местни данъци и такси; банкови комисиони, както и всички други разноски за прехвърляне на собствеността) са за сметка на купувача и се заплащат отделно.