Радослав Иванов Тонев - постоянен синдик на "ЛИА ТРЕИДИНГ" ЕООД - в несъстоятелност, с. Татари 5934, ул. „Георги Димитров” № 50, ЕИК 121750060, по търговско дело № 6023/2012 г. на СГС, TO, VI-7 състав, в изпълнение на решение на Събранието на кредиторите, проведено на 20.06.2017 г. и на Определение № 5615/22.10.2019 г. на съда по несъстоятелността, на основание чл. 718, ал. 1 от ТЗ, ОБЯВЯВА ПРОДАЖБА чрез пряко договаряне на недвижими имоти, подробно описани и при минимални начални тръжни цени, посочени в Приложение № 1, неразделна част от настоящето обявление. Началните цени са определени съгласно оценка за продажба по реда на чл. 718, ал. 1 от ТЗ.

Оглед на имотите може да бъде извършван, след предварителна уговорка на телефон 02/981-06-36 и 02/981-34-30, лице за контакт: Радослав Иванов Тонев - синдик.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани лица в канцеларията на синдика на адрес: гр. София, ул. „Лавеле” № 38, ет. 1, ап. 4, тел. 02/981-06-36, всеки присъствен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. от разгласяването на проданта до провеждането й.

За участие в проданта се внася предварително депозит в размер на 10% от обявената минимална начална продажна цена на конкретния продаван имот, съгласно чл. 717в, ал. 2 от ТЗ, от съответния кандидат по сметка на „ЛИА ТРЕЙДИНГ” ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК 121750060, открита в „Райфайзенбанк /България/ ЕАД, София по сметка с IBAN: BG63RZBB91557061516003, BIC: RZBBBGSF. За внесен се приема депозит, който е реално постъпил по горепосочената сметка.

Продажбата ще се проведе чрез пряко договаряне по реда на чл. 718, ал. 1 от ТЗ.

Писмени предложения за участие в прякото договаряне ще се приемат в канцеларията на синдика на адрес: гр. София, ул. „Лавеле” № 38, ет. 1, ап. 4, тел. 02/981-06-36, от разгласяването на продажбата до постигането на съгласие и сключване на предварителен договор с купувач, но не по-късно от 12.00 ч. на 10.07.2020 г. Предложения от лица, които нямат право да участват по закон в процедурата, както и такива, които не са съобразени с формалните изисквания по процедурата, или постъпили след сключването на предварителен договор с купувач за конкретния обект на продажба, няма да бъдат разглеждани.

Предложенията следва да са подписани и да съдържат име, съответно фирма, и индивидуализиращи данни на участника, както и доказателства за самоличността, дееспособността и представителната власт, предложена цена и условия, и срокове за плащане, съобразени с изискванията на закона, както и документи, доказващи внесения депозит и декларация относно информираност на кандидата относно статута и състоянието на продаваното имущество.

Изборът на купувач се обективира в протокол за избор на купувач, съставен от синдика. С избрания купувач се сключва предварителен договор, като внесеният депозит се преоформя като капаро/задатък/ по договора.

След изплащане на предложената от купувача цена в пълен размер в срок до 60 дни от съставяне на протокола за избор на купувач и изпълнение на особените условия за осъществяване на сделка се сключва окончателен договор под формата на нотариален акт пред компетентния нотариус. В случай на необоснован отказ от страна на спечелилия кандидат за сключване на окончателен договор, както и при неплащане на остатъка от продажната цена в предложения и не по-дълъг от предвидения в чл. 718, ал. 4 от ТЗ срок, депозитът се задържа за удовлетворяване на кредиторите.

Всички евентуално дължими разноски за държавни и съдебни такси, нотариални такси и местни данъци, разноски за снабдяване със скици, данъчни оценки, банкови комисиони, както и всички други суми, дължими по повод окончателно прехвърляне на собствеността на продаваното имущество, издаване или заверки на съответните съдебни актове, вписване, заличаване на тежести и обезпечения върху продаваното имущество преди или след продажбата и др. Разноски във връзка със самата продажба, са за сметка на купувача и се заплащат отделно.