Красимир Петров Иванов – синдик на “Красикапласт” АД в несъстоятелност, гр. Асеновград, ЕИК 115032550, в производство по несъстоятелност по т. д. №676 от 2011 г.  по описа на Пловдивския окръжен съд, на основание чл. 717а от ТЗ и във връзка определение на съда по несъстоятелността  №469 от 12.03.2018 г., ОБЯВЯВА на интересуващите се на 19.08.2019  г. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Враца  ул. „Индустриална” № 7 ет.2, ще се проведе продажба на следните обособени части, собственост на длъжника.

I.  Обособени части недвижими имоти – съгласно приложение №1

II . Обособена част - 2,  с начална цена 169 900.00 лв.. която включва:

1. Поземлен имот № 00702.9.1, находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив с площ по кадастралната карта - 12 867 кв.м.

III . Обособена част - 3,  с начална цена, която включва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВА

Количество /кг./

Начална единична цена /цена за килограм/

1

Найлон

-

0,10 лв.

2

Отпадъчно желязо и ламарина (осреднена пазарна стойност)

175

0,15 лв.

IV . Обособена част - 4,  с начална цена 500.00 лв.,  която включва: Рено Еспас, с рег. №РВ4787 НН

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 ал.1 от ТЗ – чрез пряко договаряне.

Оглед на имуществото може да бъде извършван, след предварителна уговорка.
Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани  в  канцеларията на синдика, находяща се гр. Враца  ул. „Индустриална” № 7, ет.2 моб.тел. 0888690606,

За участие в прякото договаряне се внася задатък 10 на сто от началната цена  по особената банкова сметка   IBAN BG37 UNCR 7000 1521 5186 09, BIC UNCRBGSF при “Уникредит Булбанк” АД.          

Прякото договаряне се извършва  в деня на продажбата на  19.08.2019  г., от 10.45 до 11.00 часа.

Резултатите от водените с потенциалните купувачи преговори ще бъдат материализирани в писмен вид в протоколи от преговори за продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 ал.1 от ТЗ.

Пряко договаряне се извършва чрез съпоставяне на посочените в офертите ценови предложения. Ако най-високата по размер цена е предложена от повече от един от потенциалните купувачи за водене на преговори ще бъде поканен този, който устно предложи по-висока цена, при стъпка за наддаване в размер на 10 % от началната цена. Окончателното изплащане на пълния размер на определената продажна цена следва да бъде извършено в срок не по-късно от 60 /Шестдесет дни/ от провеждане на прякото договаряне, като предварително платения задатък в размер на 10 /десет/ % от началната цена ще бъде приспаднат при окончателното плащане на цената.

Прехвърлянето на правото на собственост ще бъде извършено чрез подписването на окончателен договор между страните Ако купувачът не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на  окончателния договор, както и не заплати договорената цена съгласно указания начин, внесеният от него задатък остава в полза на масата на несъстоятелността, като неустойка за неизпълнение на поетото с протокола от преговорите задължение. В този случай ще бъде поканен купувача, който е предложил следващата най-висока по размер цена. Ако този купувач не се съгласи или не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на договора или не плати договорената цена, внесения от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите, а имуществото ще бъде предложено на следващия по реда на предложените цени купувач до изчерпване на всички потенциални купувачи, при условие, че предложената от тях цена е не по-ниска от началната.

При продажбата на гореописаното имущество извършените от купувача действия на разпореждане преди окончателното плащане на цената са недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността съгласно чл.718, ал.4 от Търговския закон.