адв. Ванко Петров Митев, действащ в качеството си на синдик на „Оувърсийз проджект кампъни” ЕООД /в несъстоятелност/, на основание взетите решения от събранието на кредиторите и дадено разрешение от съда по несъстоятелността по т.д. № 934/2010 г, на СГС, ОБЯВЯВА начало на процедура за продажба чрез пряко договаряне, при условията на чл. 718, ал.1 от Търговския закон, както следва:

1. Данни за длъжника, чието имущество се продава:

„Оувърсийз проджект кампъни” ЕООД /в несъстоятелност/, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Триадица, бул. Витоша № 146, вх. Б, ет.3, ЕИК 131360905.

2. Описание на продаваното имущество и начална офертна цена:

Обособена част - недвижими имоти и движими вещи, съгласно приложен опис. Забележка: За част от недвижимите имоти са налице сключени договори за наем.

Минимална обща офертна цена за обособената част- 2 280 000 лв.

3. Ред и начин на продажба:

Имотите и движимите вещи се продават заедно, като обособена част от масата на несъстоятелността.

Продажбата ще се извърши чрез пряко договаряне по реда на чл. 718, ал.1 от ТЗ и ще бъде оформена с нотариален акт - за недвижимите имоти и с писмен договор - за движимите вещи.

Купувачът ще бъде определен на база на отправени до синдика оферти.

Всеки желаещ да участва в процедурата по пряко договаряне е необходимо да внесе 30 /тридесет/ % задатък върху посочената по-горе минимална офертна цена. Задатъкът следва да бъде постъпил най-късно два работни дни преди изтичане на крайния срок за подаване на оферти -т.е. до 02.08.2021 г., включително, по особената синдишка сметка  в лева на „Оувърсийз проджект кампъни” ЕООД /н./,  с данни както следва:

-сметка в лева

- титуляр: „Оувърсийз проджект кампъни” ЕООД /в несъстоятелност/

- банка: УниКредит Булбанк АД

- BIC: UNCRBGSF

- IBAN: BG66 UNCR 7000 1522 3377 37

Задатъкът се счита за внесен, когато сумата е реално постъпила в синдишката сметка най-късно два работни дни преди изтичане на крайния срок за подаване на оферти, за което синдикът извършва справка.

Офертите /предложенията за покупка/, следва да бъдат в писмена форма и предадени лично на синдика, респ. адресирани до синдика, чрез поща или куриер, на служебния му адрес в гр. София, ул. „Позитано“ № 32, ет. 2, ап. 4 - адв. Ванко Петров Митев.

Други форми на подаване на оферти и предложения няма да бъдат разглеждани от синдика.

Офертите следва да съдържат изрично желание за закупуване на предлаганото имущество, предлаганата от купувача цена и потвърждение от купувача, че приема настоящите условия и ред за продажба чрез пряко договаряне.

В офертата трябва да бъде посочен също адрес за кореспонденция и телефон /вкл. и мобилен/ за контакт, като същите ще се считат за единствено валидни за комуникация с купувача, в рамките на процедурата по пряко договаряне. В случай, че купувачът не бъде открит на посочения от него адрес или телефонен /респ. мобилен/ номер, същият ще се счита за валидно уведомен, с произтичащите последици от настоящите ред и условия за пряко договаряне.

Офертите от физически лица следва да съдържат трите имена и ЕГН на лицето. В случай, че офертата е подадена чрез представител, следва да се представи и нотариално заверено изрично пълномощно.

Офертите от юридически лица следва да бъдат подписани от законния им представител или от пълномощник с нотариално заверено изрично пълномощно и към тях да бъдат представени удостоверение за актуално състояние, респ. разпечатка от Търговския регистър по партидата на юридическото лице.

Офертите следва да са придружени от декларация за произход на средства.

Синдикът разглежда само оферти, получени от него до края на срока, посочен по-долу и отговарящи на настоящите ред и условия за продажба чрез пряко договаряне.

За купувач се определя лицето, предложило най-висока цена за посочената по-горе обособена част.

В тридневен срок от изтичане на крайния срок за набиране на оферти, синдикът се произнася с протокол за избора на купувач, като утвърждава цената, на която се продава обособената част, съобразно офертата на купувача.

Синдикът уведомява избрания купувач за съставения протокол, като му определя срок, не по-дълъг от 60 дни, за внасяне на остатъка от продажната цена по особената синдишка сметка.

След постъпване на цялата сума по сметката, страните са длъжни да оформят продажбата в нотариален акт и писмен договор в срок не по-късно от три месеца.

Ако цената не бъде платена от купувача изцяло в определения срок, синдикът анулира протокола за избор на купувач, а внесените до момента суми от купувача се задържат и служат за удовлетворяване на кредиторите.

Внесени суми от трети лица по особената синдишка сметка подлежат на възстановяване само ако третото лице е участвало с валидна оферта, съобразно настоящите ред и условия за продажба, и внесло определения задатък, но не е избрано за купувач.

Оферти от лица, които нямат право да участват в продажбата, предложения  под определената по-горе минимална цена, оферти без внесен задатък, респ. с неспазен срок за внасяне на задатъка, оферти, в които не са посочени предвидените по-горе данни за комуникация с купувача или несъдържащи изрично изявление, че се приемат настоящите ред и условия на пряко договаряне, както и оферти, подадени извън срока, посочен по-долу, са недействителни и не обвързват синдика.

Всички такси, данъци и разноски по прехвърляне на имуществата, както и разноските по заличаване на тежести и обезпечителни мерки, са за сметка на купувача.

4. Срок за подаване на офертите:

От момента на обявлението за продажба в специалния бюлетин на сайта на Министерство на икономиката, до 9.30 часа на 04.08.2021 г.

Оферти, получени от синдика след този срок, няма да бъдат разглеждани, независимо от датата на подаването им по поща или куриер.