Елин Топалов – синдик на „Зенит - 99” ООД – в несъстоятелност, гр. София, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 121849292, в изпълнение на решение № 141 от 13.11.2014 г., постановено от Софийски окръжен съд, Т.О., IV с-в по т.д.н. № 203/2011 г., и съгласно определение № 188 от 01.04.2020 г. по същото дело ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 28.05.2020 г. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Христо Белчев” № 37, партер /адвокатска кантора/, ще се проведе по реда на 717ж ТЗ продажба чрез търг с явно наддаване на съвкупност от масата на несъстоятелността на „Зенит - 99” ООД – в несъстоятелност, състояща се от следните недвижими имоти, а именно:

1. НИВА, находяща се в землището на гр. Костинброд, общ. Костинброд, обл. Софийска, местност „Червиляка“, с площ от 0.849 /нула дка. осемстотин и четиридесет и девет кв.м./ дка, съставляваща имот № 507042 /петстотин и седем хиляди и четиридесет и втори/ по картата на землището на гр. Костинброд, четвърта категория, при граници и съседи: имот № 386020 – нива на н-ци на Георги Мальов Богданов; имот № 507041 – нива на Пламен Иванов Иванов; № 386058 – местен път на Община Костинброд; имот № 507043 – нива на Надка Бориславова Маркова, която към днешна дата съгласно КККР на гр. Костинброд, област София, община Костинброд, одобрени със заповед за одобрение на КККР № РД-18-42/13.08.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК, съставлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38978.507.42 /три, осем, девет, седем, осем, точка, пет, нула, седем, точка, четири, две/, находящ се в област София, община Костинброд, гр. Костинброд и притежаващ следните характеристики:

- вид собственост – частна обществени организации,

- вид територия – урбанизирана,

- начин на трайно ползване – За друг вид застрояване,

- площ – 849 кв.м.

2. НИВА, находяща се в землището на гр. Костинброд, общ. Костинброд, обл. Софийска, местност „Червиляка“, с площ от 0.849 /нула дка. осемстотин и четиридесет и девет кв.м./ дка, съставляваща имот № 507043 /петстотин и седем хиляди и четиридесет и трети/ по картата на землището на гр. Костинброд, четвърта категория, при граници и съседи: имот № 386020 – нива на н-ци на Георги Мальов Богданов; имот № 507042 – нива на Божидар Георгиев Зарев; № 386058 – местен път на Община Костинброд; имот № 507050 – нива на Борис Димитров Баков и др., която към днешна дата съгласно КККР на гр. Костинброд, област София, община Костинброд, одобрени със заповед за одобрение на КККР № РД-18-42/13.08.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК, съставлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38978.507.43 /три, осем, девет, седем, осем, точка, пет, нула, седем, точка, четири, три/, находящ се в област София, община Костинброд, гр. Костинброд и притежаващ следните характеристики:

- вид собственост – частна обществени организации,

- вид територия – урбанизирана,

- начин на трайно ползване – За друг вид застрояване,

- площ – 849 кв.м.

3. НИВА, находяща се в землището на гр. Костинброд, ЕКАТТЕ 38978, общ. Костинброд, обл. Софийска, местност „Долен Червиляк“, с площ от 2.129 /два дка. сто двадесет и девет кв.м./, съставляваща имот № 507020 /петстотин и седем хиляди и двадесети/ по картата на землището на гр. Костинброд, четвърта категория, при граници и съседи: имот № 386058 – местен път на Община Костинброд; имот № 386010 – нива на н-ци на Милуш Мальов Богданов; имот № 386020 – нива на Надежда Иванова Мальова и др.; имот № 507041 – нива на Пламен Иванов Иванов, която към днешна дата съгласно КККР на гр. Костинброд, област София, община Костинброд, одобрени със заповед за одобрение на КККР № РД-18-42/13.08.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК, съставлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38978.507.20 /три, осем, девет, седем, осем, точка, пет, нула, седем, точка, две, нула/, находящ се в област София, община Костинброд, гр. Костинброд и притежаващ следните характеристики:

- вид собственост – частна обществени организации,

- вид територия – урбанизирана,

- начин на трайно ползване – За друг вид застрояване,

- площ – 2129 кв.м. и

4. НИВА, находяща се в землището на гр. Костинброд, ЕКАТТЕ 38978, общ. Костинброд, обл. Софийска, местност „Червиляк“, с площ от 4.220 /четири дка. двеста и двадесет кв.м./, съставляваща имот № 386020 /триста осемдесет и шест хиляди и двадесети/ по картата на землището на гр. Костинброд, четвърта категория, при граници и съседи: имот № 507020 – нива на Община Костинброд; имот № 386010 – нива на н-ци на Милуш Мальов Богданов; имот № 000121 – полски път на Община Костинброд; имот № 386031 – нива на н-ци на Веселинка Генкова Лазарова; имот № 507043 –нива на „ЗЕНИТ - 99” ООД; имот № 507042 – нива на „ЗЕНИТ - 99” ООД; имот № 507041 – нива на Пламен Иванов Иванов, която към днешна дата съгласно КККР на гр. Костинброд, област София, община Костинброд, одобрени със заповед за одобрение на КККР № РД-18-42/13.08.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК, съставлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38978.386.20 /три, осем, девет, седем, осем, точка, три, осем, шест, точка, две, нула/, находящ се в област София, община Костинброд, гр. Костинброд и притежаващ следните характеристики:

- вид собственост – частна обществени организации,

- вид територия – урбанизирана,

- начин на трайно ползване – За друг вид застрояване,

- площ – 4 218 кв.м.

Оценката на продаваемата съвкупност е 149 499.00 /сто четиридесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и девет/ лева и е равна на сбора от определените от оценител актуални пазарни стойности на имотите. Началната тръжна цена за продаваемата съвкупност е 119 599.20 /сто и деветнадесет хиляди петстотин деветдесет и девет цяло и двадесет стотни/ лева, а стъпката за наддаване – 2 000.00 /две хиляди/ лева.

Оглед на продаваемата съвкупност от масата на несъстоятелността на „Зенит - 99” ООД – в несъстоятелност може да се прави в работен ден между 10.00 ч. и 16.00 ч. до 27.05.2020 г.  след предварителна заявка на тел. 0888/380094.

Книжата за продажбата се държат в канцеларията на синдика на посочения по-горе адрес и са на разположение на всеки заинтересуван в работен ден до 27.05.2020 г. от 13.00 до 17.00 ч. след предварителна заявка на тел. 0888/380094.

За участие в наддаването се внася неолихвяем задатък в размер на 11 959.92 лева. Задатъкът се внася в срок до 27.05.2020 г. по особената сметка на „Зенит - 99” ООД – в несъстоятелност в „ОББ“ АД с IBAN BG24 UBBS 8002 1033 6475 40.

Исканията за допускане до участие в търга се подават на 28.05.2020 г. от 11.00 ч. до 11.30 ч. В искането си за допускане до участие в търга, което трябва да е написано на български език, да е подписано и да съдържа данни за подателя (пълно име/наименование, адрес, ЕГН/ЕИК), всеки кандидат заявява желанието си да бъде допуснат до участие в търга. Към искането се представят следните документи:

- документ за внесен в срок задатък;

- за търговците – извлечение от ТРРЮЛНЦ относно общия статус на търговеца към 28.05.2020 г.;

- за юридическите лица – нетърговци - актуален документ, удостоверяващ тяхната правосубектност;

- декларация на наддавача, че е огледал продаваемото имущество от масата на несъстоятелността на „Зенит - 99” ООД – в несъстоятелност и че е запознат с неговото правно и фактическо състояние и с книжата по търга и условията му;

- за юридическо лице - актуален устав (дружествен договор; учредителен акт) и решение на компетентния орган на управление за участие в търга и закупуване на продаваемото имущество от масата на несъстоятелността на „Зенит - 99” ООД – в несъстоятелност;

- в случай, че наддавачът се представлява от пълномощник - оригинал на специално нотариално заверено пълномощно.

В случай, че кандидатът за участие в търга е чуждестранно лице, всички посочени по-горе документи следва да са придружени с превод на български език, извършен от заклет преводач.

Процедура за провеждане на търга

1. Синдикът отразява подаването на исканията за допускане до участие в търга по реда на постъпването им във входящ регистър.

2. В 11.30 ч. на 28.05.2020 г. синдикът обявява откриването на търга и неговия предмет.

3. Лицата, представляващи кандидатите за участие в търга, се легитимират пред синдика чрез представяне на документ за самоличност.

4. Синдикът проверява постъпилите искания с оглед спазване условията за допускане до участие в търга.

5. Синдикът обявява допуснатите и недопуснатите до участие в търга кандидати. Не се допускат до участие в търга посочените в чл. 717г, ал. 1 ТЗ лица, както и кандидати, чиито искания за допускане до участие са подадени след 11.30 ч. на 28.05.2020 г. или към тях не са приложени всички посочени по-горе документи.

6. Наддаването се извършва чрез вписване в наддавателен лист по реда на подаване на исканията за допускане до участие.

7. След приключване на наддаването синдикът обявява участника, предложил най-високата цена, за купувач и закрива търга.

8. Синдикът изготвя протокол от проведения търг, който се подписва от него и от допуснатите участници в търга. При отказ на участник да подпише протокола това обстоятелство се удостоверява от синдика.

9. Определеният купувач трябва в срок от 7-дневен срок от приключване на наддаването да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък по особената сметка на „Зенит - 99” ООД – в несъстоятелност в „ОББ“ АД с IBAN BG24 UBBS 8002 1033 6475 40.

10. Ако в срока по т. 9 цената не бъде внесена, внесеният от наддавача задатък служи за удовлетворяване на кредиторите. Синдикът обявява за купувач наддавача, който е предложил следващата най-висока цена; ако този наддавач не внесе предложената от него цена в 7-дневен срок от уведомяването за обявяването му за купувач, синдикът обявява за купувач наддавача, направил следващото по ред наддавателно предложение и постъпва така до изчерпване на всички наддавачи, предложили цена, равна на началната; задатъкът, внесен от наддавача, който е бил обявен за купувач, но не внесе в срок предложената цена, служи за удовлетворяване на кредиторите.

Внасянето на задатъка и плащането на цената се смятат за извършени в момента на заверяване на особената сметка на „Зенит - 99” ООД – в несъстоятелност.

Връщането на внесен задатък ще се извършва след влизане в сила на постановление за възлагане по чл. 717з, ал. 1 ТЗ.

Разноските за държавни такси, банкови комисиони и др., свързани с участието в обявената продажба и с прехвърлянето на продаваемата съвкупност, както и разноските по предаването и приемането ѝ са за сметка на съответния наддавач и купувач и се заплащат отделно.