Цветан Василев Мирчев- синдик на „Би Джи Ем“ ЕООД /в несъстоятелност/, гр.София, ЕИК 831608357, ОБЯВЯВА на осн. чл.717а-е от Търговския закон на интересуващите се, че на 10.07.2020 г. от 10,00 до 10,30 часа ще се проведе  в гр. София, ул.“Лерин“57,ет.6,ап.35, на основание решение на събрание на кредиторите и Определение №2583 от 02.06.2020 г. на Софийски градски съд по т.д.№1461/2016 г., ПРОДАЖБА по реда на чл.717а-е от Търговския закон на активи от масата на несъстоятелността на „Би Джи Ем“ ЕООД/н/,ЕИК  831608357, представляващи недвижими имоти-гори. Поземлените имоти се продават всеки отделно. Началната продажна цена е в размер на 100 % от определената в експертната оценка на лицензирания оценител, а именно:

№ на ПИ и идентификация-пл.№

Местоположение

Община

площ дка

ед.ц. лв./дка

цена лв.

 

 

Област Берковица

 

 

 

1.      134021

с. Бистрилица

община Берковица

10.700

207.60

    2221

 

 

Област Видин

 

 

 

2.      216015

с.Чичил

община Кула

10.000

209.27

    2093

3.      192039

с.Чичил

община Кула

9.122

209.27

    1909

4.      192038

с.Чичил

община Кула

14.878

209.27

    3114

5.      348009

с.Върбово

община Чупрене

16.001

215.66

    3451

6.      290028

с.Макреш

община Макреш

8.370

321.12

    2688

7.      309065

с.Макреш

община Макреш

6.000

321.12

    1927

8.      314021

с.Макреш

община Макреш

8.500

321.12

    2730

9.      324002

с.Макреш

община Макреш

5.000

321.12

    1606

 

 

Област Монтана

 

 

 

10.    183167

с. Смоляновци

община Монтана

31.001

328.46

   10183

11.    179099

с. Смоляновци

община Монтана

21.000

328.46

    6898

12.    183244

с. Смоляновци

община Монтана

14.000

328.46

    4598

13.    183243

с. Смоляновци

община Монтана

14.000

328.46

    4598

14.    189010

с. Смоляновци

община Монтана

42.099

328.46

   13828

 

 

Област Враца

 

 

 

15.    811049

гр. Криводол

община  Криводол

15.000

    486.97

    7305

Оглед може да се извършва при предварителна заявка. Тръжната документация е на разположение на заинтересуваните в канцеларията на синдика и по т.д.№1461/2016 г. по описа на Софийски градски съд. Телефон за оглед : 0888619323

За участие в продажбата наддавачът следва да внесе предварително ЗАДАТЪК в размер на  10% от посочената по-горе начална цена за недвижимия имот за който се наддава, по банковата сметка на „Би Джи Ем“ ЕООД/н/, ЕИК 831608357 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, IBAN BG06UNCR70001523466151. Задатъкът следва да бъде внесен по особената синдическа сметка най-късно до края на работния ден на 07.07.2019 г.

Продажбата ще се извърши по реда на чл.717в и сл. от ТЗ – чрез търг с тайно наддаване.

Търгът се провежда по следния ред: Всеки кандидат за купувач подава предложение за цена /изписана с цифри и думи/ - оферта и документ за внесен задатък, поставени в запечатан плик, в канцеларията на синдика в гр. София, ул.“Лерин“57,ет.6,ап.35 на 10.07.2020 г. от 10,00 до 10,30 часа. Внасянето на задатък е условие за участие в продажбата. Подадено предложение без представен документ за внесен задатък не се разглежда. За купувач ще бъде обявен предложилият най-висока цена кандидат. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя чрез незабавен търг  чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи. Обявяването на купувача ще се извърши на 10.07.2020 г. от синдика,за което се съставя протокол,който се подписва от него и явилите се наддавачи. Купувачът дължи върху продажната цена държавна такса за издаване на постановление за възлагане. Купувачът трябва да внесе предложената от него цена, след приспадане на внесения задатък, в 7-дневен срок. Ако цената не бъде платена в този срок, внесеният задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите и се прилага чл.717е от Търговския закон.