Боривой Ангелов Миланов – синдик на „Олимп Спорт Тетевен” ООД /н/, гр. Тетевен, ЕИК 110053625, на основание чл. 718 от ТЗ във връзка с чл. 717, ал. 1 от ТЗ и определение от 04.03.2020 г. на Окръжен съд Ловеч, постановено по т.д. № 63/2016 г.,  ОБЯВЯВА на интересуващите се, че  от 10.00 до 11.00 часа на 30.03.2020 г., в канцеларията на синдика - гр. София, бул. „История Славянобългарска” № 4 /зад бензиностанция“Шел“/, ще се приемат предложенията на кандидат - купувачите във връзка с ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ на имущество продавано като цяло, както следва: 

Недвижим имот, находящ се в гр. Тетевен, п.к. 5700, ул. Трети Март № 33, с първоначална минимална цена, в размер на 1 900 000/един милион и деветстотин хиляди/ лева, както следва:

Наименование

Минимална цена в лева

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72343.500.8030 /седемдесет и две хиляди триста четиридесет и три, точка, петстотин, точка, осем хиляди и тридесет/, находящ се в гр. Тетевен, община Тетевен, област Ловеч, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 16/ 06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Тетевен, п.к. 5700, ул. Трети Март № 33, с площ на поземления имот от 2427 кв.м. / две хиляди четиристотин двадесет и седем кв. метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: средно застрояване от 10 до 15 м., при съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори 72343.500.8032, 72343.500.5350, 72343.500.8031, 72343.500.7172,  който имот по документи за собственост представлява Урегулиран поземлен имот, стар идентификатор: парцел IV /четвърти/, с площ от 2220 кв.м., в квартал 108 по регулационен план на гр. Тетевен,

ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ СГРАДА с идентификатор 72343.500.8030.1 / седемдесет и две хиляди триста четиридесет и три, точка, петстотин, точка, осем хиляди и тридесет, точка, едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 16/ 06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Тетевен, п.к. 5700, ул. Трети Март № 33, със застроена площ 768 кв.м. / седемстотин шестдесет и осем квадратни метра/ , брой на етажите: 6 / шест/, с предназначение: ХОТЕЛ, която сграда е завършена, след реконструкция, преустройство и ремонт на хотел „Олимп“, съгласно одобрени строителни документи, и представлява монолитна стоманобетонна сграда, състояща се от основна сграда, пристройка и надстройка, с предназначение на сградата: ХОТЕЛ „ОЛИМП“ с РЕСТОРАНТ, състояща се от сутерен, партерен етаж, 5/ пет / хотелски етажа и един подпокривен етаж, съдържаш спалните и санитарните помещения на мезонетните апартаменти, намиращи се на петия етаж, ведно с всички приращения и строителни подобрения в поземления имот с идентификатор 72343.500.8030

1 900 000

Оглед на имуществото може да се извършва всеки ден до продажбата в гр. Тетевен, п.к. 5700, ул. Трети Март № 33. Огледа на имуществото се извършва само след предварително съгласуване и записване при синдика на тел. 0889 24 28 47.

Съгласно чл.717г от ТЗ нямат право да участват в наддаването, да депозират предложения и да бъдат купувачи нито пряко, нито чрез подставено или свързано с тях лице длъжникът, неговият представител, синдикът, както и лицата, посочени в чл. 185 от Закона за задълженията и договорите.

Писменото предложение следва да съдържа:

1. Всеки кандидат - купувач следва да внесе до 17.00 ч. на 27.03.2020 г, задатък в размер на 10 на сто  от минималната цената, от която ще започнат преките преговори. Сумите се внасят по особена сметка на синдика на „Олимп Спорт Тетевен” ООД /н/ в „УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК” АД с IBAN BG93UNCR70001522937002, BIK - UNCRBGSF. Документът за внесен задатък се представя в оригинал и се приема само при потвърждение от банката за заверка на сметката;

2. Данни за кандидат купувачите, както следва:

А) За физическите лица – трите имена по лична карта, ЕГН, дата и място на издаване на личната карта, постоянен адрес и ксеро копие от личната карта;

Б) За юридическите лица – фирма, седалище, адрес на управление, ЕИК и копие от удостоверение за актуално  състояние.

В) За пълномощниците на кандидат купувачите, освен данните по предходната точка следва да се приложат и нотариално заверено пълномощно и ксерокопие от личната карта на пълномощника.

3. Предложението следва да съдържа, изрично желание за закупуване на имуществото предмет на продажбата чрез преки преговори, предложената от купувача цена и крайния срока за нейното пращане/не по далак от 60 дни/, както и потвърждение, че приема условията заложени в настоящото обявление.

4. Предложението следва да са придружени от декларация за произход на средства.

Предложения ще бъдат обявени на 30.03.2020 г. в 11.30 часа в канцеларията на синдика на горепосочения адрес, в присъствието на явилите се кандидат - купувачи.

Синдикът в протокол отбелязва всички постъпили предложения по реда на тяхното получаване, след отваряне на всички предложения, се обявява най високата предложена цена за закупуване на недвижимия имот предмет на продажба. След обявяване на най високата предложена цена за закупуване, всеки кандидат купувач, има право устно да  предложи цена, по висока от най високата до момента, като стъпка на наддаване е в размер на 100 000/сто хиляди/ лева. Всяко постъпило нова устно предложение се отразява в протокола и кандидат купувачът го подписва. След деклариране от страна на кандидат – купувачите, че няма да правят нова устни предложения, за купувач се обявява кандидат купувачът предложил най висока цена за закупуване.

Ако обявеният в протокола за преки преговори купувач не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на окончателен договор, както и не заплати договорената цена, съгласно указания начин, внесеният от него задатък остава в полза на масата на несъстоятелността, като неустойка за неизпълнение на поетото с протокола от преговорите задължение. В този случай ще бъде поканен купувача, който е предложил следващата най-висока по размер цена, които не е изтеглил своя задатък.

Разноските за държавни такси, снабдяване със скици, оценки, заличаване на тежести, банкови комисионни и др. подобни във връзка с осъществяване на продажбата, са за сметка на купувача и се заплащат отделно. Всеки кандидат купувач следва за своя сметка да направи проверка на правното състояние и статута на недвижимия имот. Обявения за купувач е отговорен след продажбата, да извърши всички правни и фактически действия, свързани със заличаване на съществуващите обезпечения върху имотите, вкл. и с разноските за това.