Красимир Петров Иванов – синдик на „Кала Естейт” ООД, в несъстоятелност, гр. София, ЕИК 200320073, в производство по несъстоятелност по т. д. №3801 от 2012 г.  по описа на Софийски градски съд, на основание чл. 717а от ТЗ и във връзка определение на съда по несъстоятелността  №2758 от 18.05.2016 г., ОБЯВЯВА на интересуващите се на 19.08.2019  г. в  канцеларията на синдика, находяща се гр. Враца, ул. „Индустриална” № 7, втори етаж ще се проведе продажба на следното имущество, собственост на длъжника:

Обособена част включваща:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен номер № 67338.107.81 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка сто и седем точка осемдесет и едно) по кадастралната карта на гр. Сливен, одобрено със заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Агенция по кадастъра, находящ се в м. „ЧОБАНКА”, гр. Сливен с трайно предназначение - урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, с площ 35608 кв.м. (тридесет и пет хиляди шестстотин и осем кв.м.), със стар идентификатор 107.36, при съседи: №67338.107.82, №673.107.83, №67338.250.1, №67338.107.77, № 67338.107.1.

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен номер № 67338.107.82 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка сто и седем точка осемдесет и две) по кадастралната карта на гр. Сливен, одобрено със заповед № РД- 18-31/19.04.2006 г. на Агенция по кадастъра, находящ се в м. „ЧОБАНКА”, гр. Сливен с трайно предназначение - урбанизирана, начин на трайно ползване - за търговски обект, комплекс, с площ 43647 кв.м. (четиридесет и три хиляди шестстотин четиридесет и седем кв.м.), със стар идентификатор 107.46, при съседи: №67338.107.59, №673.107.73, №№673.107.83, №67338.107.81, №67338.107.1

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен номер № 67338.107.83 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка сто и седем точка осемдесет и три) по кадастралната карта на гр. Сливен, одобрено със заповед № РД- 18-31/19.04.2006 г. на Агенция по кадастъра, находящ се в м. „ЧОБАНКА”, гр. Сливен с трайно предназначение - урбанизирана, начин на трайно ползване - за търговски обект, комплекс, с площ 804 кв.м. (осемстотин и четири кв.м.), със стар идентификатор 107.36, при съседи: №67338.107.82, №673.107.73, №№673.250.1, №67338.107.81, с начална  цена на обособената част 1 589 600 лв. /Един милион петстотин осемдесет и девет  хиляди и шесттотин лева/.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 ал.1 от ТЗ – чрез пряко договаряне.

Оглед на имуществото може да бъде извършван всеки понеделник, сряда и петък от 10 до 12 часа, след предварителна уговорка. Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани  в  канцеларията на синдика, находяща се гр. Враца  ул. „Индустриална” № 7, втори етаж моб.тел. 0888690606.

За участие в прякото договаряне се внася задатък 10 на сто от начална  цена по особената банкова сметка на дружеството: IBAN BG26 RZBB 9155 7084 8342 08, BIC RZBBBGSF при “Райфайзенбанк (България)” ЕАД   гр. София.

Прякото договаряне се извършва  в деня на продажбата – 19.08.2019   г., от 11.30 до 11.45 часа.

Резултатите от водените с потенциалните купувачи преговори ще бъдат материализирани в писмен вид в протоколи от преговори за продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от ТЗ.

Пряко договаряне се извършва чрез съпоставяне на посочените в офертите ценови предложения. Ако най-високата по размер цена е предложена от повече от един от потенциалните купувачи за водене на преговори ще бъде поканен този, който устно предложи по-висока цена. Окончателното изплащане на пълния размер на определената продажна цена следва да бъде извършено в срок не по-късно от 30 дни  от провеждане на прякото договаряне, като предварително платения задатък в размер на 10 /десет/ % от началната цена ще бъде приспаднат при окончателното плащане на цената.

Ако купувачът  не заплати договорената цена съгласно указания начин, внесеният от него задатък остава в полза на масата на несъстоятелността, като неустойка за неизпълнение на поетото с протокола от преговорите задължение. В този случай ще бъде поканен купувача, който е предложил следващата най-висока по размер цена. Ако този купувач не се съгласи или не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на договора или не плати договорената цена, внесения от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите, а имуществото ще бъде предложено на следващия по реда на предложените цени купувач до изчерпване на всички потенциални купувачи, при условие, че предложената от тях цена е не по-ниска от началната.

При продажбата на гореописаното имущество извършените от купувача действия на разпореждане преди окончателното плащане на цената са недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността съгласно чл.718, ал.4 от Търговския закон.