ЕЛКА НЕДЕЛЧЕВА ПЕТРОВА синдик на „СТАЙЛ ГРУП ИНВЕСТ” ЕООД – в несъстоятелност, гр. Стара Загора, вписано в ТР при АВ с ЕИК 200137517 в производство по несъстоятелност по т.д. № 887/2012 г. по описа на Окръжен съд Стара Загора, на основание нормите на глава 46 от ТЗ и съгласно Определения на съда по несъстоятелността  от 06.11.2019 г. и от 10.04.2020 г. по търговско дело № 887/2012 г. по описа на Окръжен съд Стара Загора, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 08.07.2020 г. в 13,00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в град Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” 119, ет.3, офис 6, ще се проведе пряко договаряне за продажбата по реда на чл. 718 от ТЗ на следните недвижими имоти, собственост на СТАЙЛ ГРУП ИНВЕСТ” ЕООД – в несъстоятелност - приложение 1.

Огледи могат да бъдат извършвани след предварително съгласуване на тел. 042 620 152.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” № 119, ет.3, офис 6.

Продажбата ще се проведе по реда на чл.718 от ТЗ – чрез пряко договаряне, поотделно за всеки имот,  в поредността, в която са посочени в обявлението.

За участие в договарянето се внася безлихвен задатък в размер на 10 на сто от началната цена на съответния имот. Задатъкът се внася по особената банкова сметка на „СТАЙЛ ГРУП ИНВЕСТ” ЕООД – в несъстоятелност  при Първа инвестиционна банка АД с IBAN BG62FINV91501816213333 и следва да е постъпил по тази сметка до 16.00 часа на деня, предхождащ датата на продажбата.

Заявления за участие се подават в канцеларията на синдика в град Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” 119, ет.3, офис 6, до деня на продажбата – 08.07.2020 г. до 13.00 часа. Желаещите да участват в договарянето подават заявление за участие като посочват име, съответно фирма на участника, седалище, адрес и телефон за кореспонденция, имуществото, което кандидатът желае да закупи,  предлаганата покупна цена в лева /цифром и словом/ и срок за заплащането й. Към заявлението се прилагат: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от минималната цена на имуществото, за което се  участва; декларация, че няма законови пречки заявителят да бъде обявен за купувач и че е запознат със състоянието на имуществото; изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник.

Преговорите ще се проведат незабавно след изтичане на срока за подаване на предложения. В 13,00 часа на 08.07.2020 г. подалите заявления лица следва да се явят в канцеларията на синдика за провеждане на прякото договаряне.  Синдикът ще разглежда само предложения за закупуване, които отговарят на изискванията, посочени в това обявление,  с които се предлага цена, не по-ниска от минималната приемлива цена, посочена в обявлението и срок на плащане не по-дълъг от 60 дни от датата на избора на купувач.

В хода на преговорите предложителите имат право да подобряват предложенията си. Синдикът има право на свободна преценка в интерес на кредиторите и масата на несъстоятелността да избере кое предложение за покупка да приеме или да откаже всички предложения. Предложителите участват в преговорите на свой риск, разноски и отговорност и не могат да претендират вреди от неприемане на предложенията им.

В случай, че кандидат-купувач, който е внесъл задатък, не подаде предложение в срока, посочен по-горе в настоящото обявление, или откаже да сключи договор съобразно подаденото от него предложение, или - в случай, че бъде избран за купувач - не плати в срок остатъка от цената, след приспадане на задатъка, внесения от него задатък се задържа като неустойка от продавача в полза на масата на несъстоятелността и служи за удовлетворяване на кредиторите.

Във всички случаи собствеността върху имуществото ще се прехвърли и владението му ще бъде предадено след пълното изплащане на покупната цена. Разноските за сключване на договора за продажба, прехвърляне на собствеността и предаване на имуществото (за нотариални, държавни и местни данъци и такси; банкови комисионни и  др.п.) са за сметка на купувача и се заплащат отделно.