адв. Ванко Петров Митев, действащ в качеството си на синдик на „Критие“ ООД /в несъстоятелност/, на основание дадено разрешение от съда по несъстоятелността /Софийски градски съд/, ОБЯВЯВА начало на процедура за продажба, чрез пряко договаряне, при условията на чл. 718, ал.1 от Търговския закон, както следва:

1. Данни за длъжника, чието имущество се продава:

„КРИТИЕ“ ООД /н./, гр. София, п.к. 1618, р-н Витоша, ул. "Борово" № 52Г, ет. 4, ЕИК 131358594.  

2. Описание на имуществото и начална офертна цена:

Обособена част от масата на несъстоятелността, включваща следните недвижими имоти:

А/ Поземлен имот с идентификатор № 81058.365.167 (осем, едно, нула, пет, осем, точка три, шест, пет, точка, едно, шест, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Черновръх, община Трявна, област Габрово, одобрени със Заповед № РД-18-82/10.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: село Черновръх, местност „Вареницата“, площ по кадастрална скица от 14 996 кв.м. (четиринадесет хиляди деветстотин деветдесет и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За вилна сграда, при съседи по кадастрална скица: поземлени имоти с идентификатори: 81058.383.11, 81058.830.1, 81058.365.22, 81058.365.1, 81058.365.52, 81058.365.3, 36991.427.22, 81058.365.51,  който поземлен имот съгласно документ за собственост е имот № 000167 (сто шестдесет и седем), с площ по документ за собственост от 15,000 дка (петнадесет декара), с ЕКАТТЕ 81058 (осемдесет и една хиляди петдесет и осем), с начин на трайно ползване – Вилно селище, при граници по документ за собственост: имот № 260002; имот № 000203; имот № 365003; имот № 000169; имот № 365001; имот № 365022; имот № 830001; имот № 000166;

Б/ Поземлен имот с идентификатор № 81058.830.1 (осем, едно, нула, пет, осем, точка осем, три, нула, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Черновръх, община Трявна, област Габрово, одобрени със Заповед № РД-18-82/10.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: село Черновръх, местност „Попина кория“, площ по кадастрална скица от 10 099 кв.м. (десет хиляди и деветдесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Горска, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, при съседи по кадастрална скица: поземлени имоти с идентификатори: 81058.830.3, 81058.830.2, 81058.365.16, 81058.365.15, 81058.365.22, 81058.365.167, 81058.383.11,  който поземлен имот съгласно документ за собственост е имот № 830001 (осемстотин и тридесет хиляди и едно) – дървопроизв.пл. – иглолистна гора в местността „Попина кория“, целият с площ по документ за собственост от 10,101 дка (десет декара  и сто и един квадратни метра), с ЕКАТТЕ 81058 (осемдесет и една хиляди и петдесет и осем), при граници по документ за собственост: имот № 830002; имот № 000166; имот № 000167; имот № 365022; имот № 365016; имот № 365015;

В/ Поземлен имот с идентификатор № 81058.840.2 (осем, едно, нула, пет, осем, точка осем, четири, нула, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Черновръх, община Трявна, област Габрово, одобрени със Заповед № РД-18-82/10.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: село Черновръх, местност „Попина кория“, площ по кадастрална скица от 700 кв.м. (седемстотин квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Горска, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, при съседи по кадастрална скица: поземлени имоти с идентификатори: 81058.840.14, 81058.840.6, 81058.800.10, 81058.830.3, който поземлен имот съгласно документ за собственост е имот № 840002 (осемстотин и четири хиляди и две) –дървопроизв.пл.- иглолистна гора, в местността „Попина кория“, целият с площ по документ за собственост от 0,700 дка (нула декара и седемстотин квадратни метра), с ЕКАТТЕ 81058 (осемдесет и една хиляди и петдесет и осем), при граници по документ за собственост: имот № 840006; имот № 840001; имот № 000166; имот № 000147,

с обща минимална офертна цена за имотите от 310 000 лв.

3. Ред и начин на продажба:

Имотите се продават заедно, като обособена част.

Продажбата ще се извърши чрез пряко договаряне по реда на чл. 718, ал.1 от ТЗ и ще бъде оформена с нотариален акт.

Купувачът ще бъде определен на база на отправени до синдика оферти.

Всеки желаещ да участва в процедурата по пряко договаряне е необходимо да внесе 10 /десет/ % задатък върху посочената по-горе минимална офертна цена. Задатъкът следва да бъде постъпил най-късно до 03.04.2023 г., включително, в особената синдическа сметка  в лева на „КРИТИЕ“ ООД /в несъстоятелност/, с данни, както следва:

-сметка в лева

- титуляр: „КРИТИЕ“ ООД /н./

- банка: УниКредит Булбанк АД

- BIC: UNCRBGSF

- IBAN: BG82 UNCR 7000 1523 2783 49

Задатъкът се счита за внесен, когато сумата е реално постъпила в синдическата сметка в посочения по-горе срок, за което синдикът извършва справка.  

Офертите /предложенията за покупка/, следва да бъдат в писмена форма и предадени лично на синдика, респ. адресирани до синдика, чрез поща или куриер, на служебния му адрес в гр. София - 1000, ул. „Позитано“ № 32, ет. 2, ап. 4 - адв. Ванко Петров Митев, мобилен телефон: 0888 416 392.

Други форми на подаване на оферти и предложения няма да бъдат разглеждани от синдика.

Офертите следва да съдържат изрично желание за закупуване на предлаганото имущество, предлаганата от купувача цена и потвърждение от купувача, че приема настоящите условия и ред за продажба чрез пряко договаряне.

Офертите от физически лица следва да съдържат трите имена, постоянен адрес и ЕГН на лицето. В случай, че офертата е подадена чрез представител, следва да се представи и нотариално заверено изрично пълномощно.

Офертите от юридически лица следва да бъдат подписани от законния им представител или от пълномощник с нотариално заверено изрично пълномощно и към тях да бъдат представени удостоверение за актуално състояние, респ. разпечатка от Търговския регистър по партидата на юридическото лице.

Всяка оферта следва да бъде придружена с декларация за произход на средства.

Във всяка оферта следва да има посочен адрес, имейл и телефонен, респ. мобилен номер за връзка с кандидат-купувача.

Синдикът разглежда само оферти, получени от него в рамките на срока, посочен по-долу и отговарящи на настоящите ред и условия за продажба чрез пряко договаряне.

В десетдневен срок от изтичане на крайния срок за набиране на оферти, по преценка на синдика могат да се проведат преговори с лицето, предложило най-високата цена. В рамките на тези преговори синдикът може да изиска подобряване /повишаване/ на предложената цена от потенциалния купувач. В случай, че сметне новото предложението на купувача за неудовлетворително, синдикът има право да прекрати преговорите и да приключи процедурата по продажба.

В десетдневен срок от изтичане на крайния срок за набиране на оферти, синдикът се произнася с протокол за избора на купувач, като утвърждава цената, на която се продава имуществото.

Синдикът уведомява избрания купувач за съставения протокол, като му определя срок, не по-дълъг от 60 дни, от датата на избора, за внасяне на остатъка от продажната цена в особената синдическа сметка.

След постъпване на цялата сума по сметката, страните са длъжни да оформят продажбата в нотариален акт в срок не по-късно от три месеца.

Ако цената не бъде платена от купувача изцяло в определения срок, синдикът анулира протокола за избор на купувач, а внесените до момента суми от купувача се задържат и служат за удовлетворяване на кредиторите.

Оферти от лица, които нямат право да участват в продажбата, предложения  под определената по-горе минимална цена, оферти без внесен задатък, респ. с неспазен срок за внасяне на задатъка, както и оферти, подадени извън срока, посочен по-долу, са недействителни и не обвързват синдика.

Всички такси, данъци и разноски по прехвърляне на имуществата, както и разноските по заличаване на тежести и обезпечителни мерки върху имотите, са за сметка на купувача.

4. Срок за подаване на офертите - от момента на обявлението за продажба в специалния бюлетин на сайта на Министерство на икономиката до 9.30 часа на 05.04.2023 г. Оферти, получени от синдика след този срок, няма да бъдат разглеждани, независимо от датата на подаването им по поща или куриер.