Младен Събев Йовчев - постоянен синдик на „СИЛВЪР СТАР” ЕООД в несъстоятелност, ЕИК 119608583, с адрес на управление обл. Стара Загора, общ. Раднево, с. Сърнево, ул. „Тракия” № 55, в производство по несъстоятелност по Търговско дело № 349 по описа за 2015 г. на Окръжен Съд – гр. Стара Загора, на основание чл. 717а от ТЗ и съгласно Определение на съда по несъстоятелността № 62 от 14.01.2020 г. ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 28.05.2020 г. в канцеларията на синдика в гр. Сливен, ул. “Никола Карев“ № 3, офис 2 ще се проведе, по реда на чл. 717ж от ТЗ – чрез търг с явно наддаване, продажба на следното имущество собственост на длъжника:

1. Товарен автомобил - ВЛЕКАЧ марка „ДАФ ХФ 530” с номер на рама XLRTE47XS0E559167 и с рег. № СТ 4634 ВК, при начална тръжна цена 5 280,00 (пет хиляди двеста и осемдесет) лева, която представлява 80% от изготвената експертна оценка представена по делото – 6 600,00 лева;

2. Товарен автомобил - ВЛЕКАЧ марка „СКАНИЯ Р 420 ЛА 4Х2 МНА” с номер на рама XLER4X20005116379 и рег. № СТ 3807 ВМ, при начална тръжна цена 6 600,00 (шест хиляди и шестстотин) лева, която представлява 80% от изготвената експертна оценка представена по делото – 8 250,00 лева.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 717ж от ТЗ – чрез търг с ЯВНО наддаване.

Оглед на вещите може да бъде извършван до датата на продажбата, по местонахождение на имуществото – гр. Стара Загора и гр. Бургас, след предварително съгласуване със синдика на тел. 0887 749 785.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Сливен, ул. “Никола Карев“ № 3, офис 2.

За участие в наддаването се внася безлихвен задатък в размер на 10 на сто от началната тръжна цена /за всяко МПС поотделно/. Задатъкът се внася по особената банкова сметка на „СИЛВЪР СТАР” ЕООД в несъстоятелност, ЕИК 119608583, открита в УниКредитБулбанк АД:

IBAN: BG17UNCR70001523064567.

Задатъкът следва да е постъпил по посочената сметка най-късно до края на работния ден предхождащ деня на продажбата – 17.00 часа на 27.05.2020 г.

Желаещите да участват в наддаването подават предложение за участие в запечатан плик.

Предложенията следва да съдържат данни за кандидат – купувачите, както следва:

1. За физически лица – трите имена по лична карта, ЕГН, номер, дата и място на издаване на личната карта, постоянен адрес.

2. За юридически лица – фирма, седалище, адрес на управление, ЕИК и името на представляващия или пълномощника, удостоверение за актуално състояние, в случай че участникът не е регистриран съгласно ЗТРРЮЛНЦ.

3. За пълномощниците на кандидат – купувачите, освен данните по т. 1. и 2, следва да се приложи и изрично нотариално заверено пълномощно /в оригинал/.

4. Саморъчен подпис на кандидат – купувача или представляващия го.

Към предложението кандидатите прилагат: Оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната тръжна цена. Подадено предложение без представен документ за внесен задатък не се разглежда. Документът за внесен депозит се приема само при потвърждение от банката за заверка на сметката. 

Предложения за участие се подават в канцеларията на синдика в гр. Сливен, ул. “Никола Карев“ № 3, офис 2, в деня на продажбата - 28.05.2020 г. от 10.00 до 11.00 часа.

Физическите лица и представителите на юридическите лица, както и пълномощниците следва да установят самоличността си с лична карта.

Наддаването ще започне в 11.00 ч. на 28.05.2020 г. като наддавателните предложения ще се записват собственоръчно от наддавачите в наддавателен лист. 

Стъпка за наддаване 200,00 лв. / за всяко МПС /.

Веднага след приключването на наддаването за купувач ще бъде обявен наддавача предложил най-висока цена.

Обявеното за купувач лице следва в срок от 7 /седем/ дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се поканва наддавачът, предложил следващата най-висока цена и така при нужда до изчерпване на всички наддавали, направили действителни наддавателни предложения.

Разходите за държавна такса, съдебни такси, банкови комисионни и др. се поемат от купувача.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Вещите ще бъдат предадени на купувача от синдика след влизане в сила на постановлението за възлагане.

За допълнителна информация: тел. 0887 749 785.