Боривой Ангелов Миланов – синдик на „Агроком В Търново” ЕООД (в несъстоятелност), гр. София, ЕИК 124627158, на основание чл. 718 от ТЗ във връзка с чл. 717, ал. 1 от ТЗ и определениe № 4435 от 16.08.2019 год. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VІ – 10 състав, постановено по т.д. № 1552/2012 год., ОБЯВЯВА на интересуващите се, че до 14.10.2019 год. всеки заинтересован купувач може чрез  писмено предложение да участва в прякото договаряне. Писмените предложения се подават чрез „Български пощи“ ЕАД, на адрес гр. София 1408, ул. „Краище“ бл. 26, вх. В, ет. 4, ап. 50 до Боривой Ангелов Миланов. След всяко получаване на писмено предложение отговарящо на минималните условия на проданта ще се проведат преки преговори.

Имущество продавано чрез преки преговори е: 

Наименование

Минимална първоначална цена в лева

Недвижим имот: находящ се в с.Плачи дол, общ.Добричка, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1895 кв.м. по нот.акт, съставляващ имот с идентификатор № 56695.501.557, с площ по скица 2660 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, и с начин на трайно ползване: за стопански двор, представляващ имот № XLII, по парцеларния план на „Стопански двор“, в землището на с.Плачи дол, общ.Добричка, при граници и съседи на имота: север – стар стопански двор, изток – обслужващ път, юг - имот XXVI, запад – имот XXVI, а по скица ПИ №№56695.501.571, 56695.501.555, 56695.501.556, 56695.501.552, 56695.501.586, ведно с построения в него ХАМБАР ЗЪРНО-ИЗТОК и ХАМБАР ЗЪРНО-ЗАПАД, с идентификатор на сграда №56695.501.557.1, със застроена площ 808 кв.м. по нот.акт, а по скица със застроена площ 743 кв.м.

50154.00

Документацията за продажбата е на разположение на всеки кандидат купувач в канцелария на синдика гр. София, бул. „История славянобългарска“ № 4 /зад бензиностанция „Шел“/ от 10.00 до 12.00 часа всеки работен ден.

Оглед на имуществото може да се извършва всеки вторник и четвъртък до продажбата от 10.00 до 12.00 часа в с.Плачи дол, общ.Добричка. Огледа на имуществото се извършва само след предварително съгласуване и записване при синдика на тел. 0889 24 28 47.

Писменото предложение следва да съдържа:

1. Документ за внесен задатък. До участие в преките преговори се допускат само кандидати, които са представили документ за внесен задатък в размер на 10% (десет процента) от минималната цената, от която ще започнат преките преговори. Сумите се внасят по особена сметка на синдика на „Агроком В Търново” ЕООД /н/ в “Първа инвестиционна банка” АД, IBAN – BG39FINV91501816227715, BIK-FINVBGSF. Документът за внесен задатък се представя в оригинал.

2. Данни за кандидат купувачите, както следва:

А) За физическите лица – трите имена по лична карта, ЕГН, дата и място на издаване на личната карта, постоянен адрес и ксеро копие от личната карта;

Б) За юридическите лица – фирма, седалище, адрес на управление, ЕИК и копие от удостоверение за актуално  състояние.

В) За пълномощниците на кандидат купувачите, освен данните по предходната точка следва да се приложат и нотариално заверено пълномощно и ксерокопие от личната карта на пълномощника.

3. Предложението следва да съдържа, изрично желание за закупуване на имуществото предмет на продажбата чрез преки преговори, предложената от купувача цена и потвърждение от купувача, че приема условията заложени в настоящото обявление.

Подаденото писмено предложение за участие в преките преговори се разглежда от синдика веднага след неговото получаване. В едноседмичен срок следва да се проведат преки преговори в удобно и за кандидат купувача време. При достигане на договореност за продажба, се сключва предварителен договор, до плащане на пълния размер на договорената цена, обявения за купувач няма право да се въвежда във владение на продаваното имущество. След изплащане на предложената от купувача цена в пълен размер и изпълнение на особените условия за осъществяване на сделката, се подписва окончателен договор под формата но нотариален акт пред нотариус. При неплащане на пълния размер на цената внесения задатък не се възстановява.

Разноските за държавни такси, снабдяване със скици, оценки, заличаване на тежести, банкови комисионни и др. подобни във връзка с осъществяване на продажбата, са за сметка на купувача и се заплащат отделно. Всеки кандидат купувач следва за своя сметка да направи проверка на правното състояние и статута на недвижимия имот. Обявения за купувач е отговорен след продажбата, да извърши всички правни и фактически действия, свързани със заличаване на съществуващите обезпечения върху имотите, вкл. и с разноските за това.