МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ДЯКОВА - СИНДИК на „ МЛЕЧНА БОРСА РУСЕ” ООД, гр. Русе. /в несъстоятелност/ по т.д. № 190/2015 г. на РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че от 10,00 до 11,00 часа 27 март 2020 г. в гр. Русе, ул. "Петко Д. Петков" № 21, вх. Б, ет. 1 в канцеларията на синдика се приемат оферти за закупуване на имущество чрез  търг по реда на чл. 718 от ТЗ на недвижим имот, собственост на „ МЛЕЧНА БОРСА РУСЕ” ООД гр. Русе., гр. Русе /в несъстоятелност/ ЕИК 117566235 , както следва:

НЕДВИЖИМ ИМОТ – СГРАДИ – сутерен- 657,60 кв.м. и първи/ партерен етаж/ - 1014 кв.м. от масивна триетажна сграда с пристройка с адрес: ул.”Михаил Арнаудов” № 2 / бивша Търговия на едро/ гр.Русе, заедно с терена върху който е построена сградата, съставляващ УПИ-ХV-69 в кв.Източна промишлена зона по регулационния план на гр.Русе от 1 187 кв.м.

ЦЕНА – 330 000лева

Наддавателни предложения от лицата, пожелали да участват в публичната продан следва да се направят в канцеларията на синдика - гр. Русе, ул. „П. Д. Петков" № 21, вх. Б, ет. 1 в рамките на посочения срок

Цената е определена въз основа на извършена оценка от лицензиран оценител и е актуална към провеждане на публичната продан.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 10 до 12 часа Лице за контакт Камен Владов тел.0896 575 575.

Проданта приключва в 11 часа на  27 март 2020 г.

Участвалите в публичната продан лица следва да се явят в канцеларията на синдика на от 27 март 2020 г. 11 часа за обявяване на купувача, предложил най-висока цена.