ЕЛВИРА ГРОНИК ТАНЧЕВА - синдик на “ПЕРЧЕМЛИЕВ” ЕООД (несъстоятелност), ЕИК 102100477, съгласно Решение № 194/27.01.2017 г. по т.д.№ 4887/2011 г. по описа на СГС, TO, VI-8 състав, със седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Бургас п.к.8000, ул. „Константин Величков“ № 59А, ет. партер, на основание чл.717ж вр. чл.717а от ТЗ и на основание Определение от 18.04.2019 г. и Определение от 02.07.2019 г. на СГС, Т.О., VI - 8 състав по т.д. № 4887/2011 г., ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 12.09.2019 г. в 13.00 часа в канцеларията на синдика - гр. София, ул. “Княз Борис I” № 71, ще се проведе ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ по реда на чл.717ж от ТЗ при тръжна цена - 80% от актуализираната пазарна оценка, като отделни имуществени права на активи от масата на несъстоятелността на „ПЕРЧЕМЛИЕВ” ЕООД (несъстоятелност), ЕИК: 102100477, представляващи недвижими имоти, а именно:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.1.295 /седем хиляди седемдесет и девет, точка, едно, точка, двеста деветдесет и пет/, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к.8000, кв. „Сарафово”, местност ПОД ШОСЕТО, Площ: 12 089 /дванадесет хиляди осемдесет и девет/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Номер по предходен план: 002002, Съседи: 07079.1.308, 07079.1.307, 07079.1.306, 07079.1.291, 07079.1.296, 07079.1.294 - при начална тръжна цена в размер на 100 704,00 лв. (сто хиляди седемстотин и четири лева), представляваща 80% от актуализираната пазарна оценка.

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.1.297 /седем хиляди седемдесет и девет, точка, едно, точка, двеста деветдесет и седем/, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к.8000, кв. „Сарафово”, местност ПОД ШОСЕТО, Площ: 8 000 /осем хиляди/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Номер по предходен план: 002004, Съседи: 07079.1.304, 07079.1.303, 07079.1.302, 07079.1.298, 07079.1.296, 07079.1.291 - при начална тръжна цена в размер на 78 400,00 лв. (седемдесет и осем хиляди и четиристотин лева), представляваща 80% от актуализираната пазарна оценка.

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.1.299 /седем хиляди седемдесет и девет, точка, едно, точка, двеста деветдесет и девет/, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к.8000, кв. „Сарафово”, местност ПОД ШОСЕТО, Площ: 6 094 /шест хиляди деветдесет и четири/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Номер по предходен план: 002008, Съседи: 07079.1.301, 07079.1.300, 07079.1.298, 07079.1.291 - при начална тръжна цена в размер на 59 720,00 лв. (петдесет и девет хиляди седемстотин и двадесет лева), представляваща 80% от актуализираната пазарна оценка.

4. 1/2 идеална част (1503,50/3007) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.1.300 /седем хиляди седемдесет и девет, точка, едно, точка, триста/, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к.8000, кв. „Сарафово”, местност ПОД ШОСЕТО, Площ: 3 006 /три хиляди и шест/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Номер по предходен план: 002022, Съседи: 07079.1.310, 07079.1.299, 07079.1.291, 07079.1.301 - при начална тръжна цена в размер на 14 728,00 лв. (четиринадесет хиляди седемстотин двадесет и осем лева), представляваща 80% от половината от актуализираната пазарна оценка на актива.

5. 1/2 идеална част (1503,50/3007) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.1.301 /седем хиляди седемдесет и девет, точка, едно, точка, триста и едно/, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к.8000, кв. „Сарафово”, местност ПОД ШОСЕТО, Площ: 3 006 /три хиляди и шест/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Номер по предходен план: 002021, Съседи: 07079.1.300, 07079.1.299, 07079.1.298, 07079.1.291, 07079.1.302 - при начална тръжна цена в размер на 14 728,00 лв. (четиринадесет хиляди седемстотин двадесет и осем лева), представляваща 80% от половината от актуализираната пазарна оценка на актива.

6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.1.302 /седем хиляди седемдесет и девет, точка, едно, точка, триста и две/, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к.8000, кв. „Сарафово”, местност ПОД ШОСЕТО, Площ: 6 852 /шест хиляди осемстотин петдесет и два/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Номер по предходен план: 002011, Съседи: 07079.1.301, 07079.1.298, 07079.1.297, 07079.1.291, 07079.1.303 - при начална тръжна цена в размер на 67 152,00 лв. (шестдесет и седем хиляди сто петдесет и два лева), представляваща 80% от актуализираната пазарна оценка.

7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.1.303 /седем хиляди седемдесет и девет, точка, едно, точка, триста и три/, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к.8000, кв. „Сарафово”, местност ПОД ШОСЕТО, Площ: 3 000 /три хиляди/ кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид нива, Номер по предходен план: 002024, Съседи: 07079.1.302, 07079.1.297, 07079.1.291, 07079.1.304 - при начална тръжна цена в размер на 29 400,00 лв. (двадесет и девет хиляди и четиристотин лева), представляваща 80% от актуализираната пазарна оценка.

Всички желаещи да прегледат имотите могат да направят това след предварително съгласуване със синдика на телефон 0888 705 107; 02 986 33 69.

Продажбата на описаните недвижими имоти - земеделски земи, ще се проведе по реда на чл.717ж вр. чл.717в и сл. от ТЗ - чрез извършване на наддавателни предложения в търг с явно наддаване, които се вписват в наддавателен лист, съгласно изискванията на чл.717ж, ал.2 от ТЗ, като регистрацията на участващите ще започне от 10.00 часа и ще приключи в 12.00 часа на 12.09.2019 г. в канцеларията на синдика.

За участие в търга с явно наддаване наддавачът следва да внесе предварително ЗАДАТЪК в размер на 10% от посочената по-горе начална тръжна цена, на основание чл.717в, ал.2 от ТЗ, по сметка на “ПЕРЧЕМЛИЕВ” ЕООД (несъстоятелност) - IBAN: BG17 SOMB 91301058856901 при банка „Общинска банка“ АД. срещу платежно нареждане и мемориален ордер, удостоверяващ постъпил по особената синдическа сметка 10% задатък за участие, които документи наддавачът следва да представи при регистрацията си за участие в търга.

За допускане до участие в търга с явно наддаване наддавачите следва да представят на синдика следните документи:

- документ за самоличност;

- оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната цена на имуществото, за което участват;

- удостоверение за актуално състояние - за юридически лица;

- нотариално заверено изрично пълномощно, когато кандидатът участва чрез представител.

Съгласно чл.717г от ТЗ нямат право да участват в наддаването, да депозират предложения и да бъдат купувачи нито пряко, нито чрез подставено или свързано с тях лице длъжникът, неговият представител, синдикът, както и лицата, посочени в чл. 185 от Закона за задълженията и договорите.

На основание чл.717ж, ал.2, изречение второ от ТЗ (изм. ДВ, бр.3 8/2006 г.) определената стъпка за наддаване върху началната тръжна цена е в размер на 1000,00 лв. (хиляда лева).

Въводът във владение на купувача ще се извърши от синдика в срок до един месец, считано от датата на вписване на влязлото в сила постановление за възлагане.

Крайният срок за регистрация на желаещите да участват в търга с явно наддаване е 12.00 часа на 12.09.2019 г.