Радослав Иванов Тонев - постоянен синдик на "Браверс" ЕООД - в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Петко Д. Петков”, № 15, ет. 2, ЕИК 115097020, по търговско дело № 578/2014 г. по описа на Окръжен съд - Пловдив, XX с-в, в изпълнение на Определение от № 501 от 25.02.2020 г., поправено с Определение №557 от 04.02.2020 г., на съда по несъстоятелността, на основание чл. 717а от ТЗ, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 30.03.2020 г. от 10.00 часа до 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София, 1000, ул. „Лавеле” № 38, ет. 1, ап. 4, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН на търг с тайно наддаване на следното имущество от масата на несъстоятелността:

ОБОСОБЕНА ЧАСТ от масата на несъстоятелността, включваща недвижими имоти, вещни права, приращения и подобрения в „Многофункционален жилищно-хотелски комплекс”, находящи се в к.к. Чайка, гр. Варна, подробно описани в Приложение № 1 към настоящото обявление.

Началната продажна цена на цялата обособената част е в размер на пазарната цена съгласно изготвената оценка, равняваща се на сбора от пазарните цени на отделните активи, включени в нея, а именно: 5 292 100 лв. (пет милиона двеста деветдесет и две хиляди и сто лева).

Собствеността върху имуществото в обособената част е придобита от „Браверс” ЕООД /н./ по силата на Нотариален акт от 07.05.2001 г. за продажба на недвижим имот с № 174, т. I, рег.№ 3632, дело № 193 от 2001 г. по описа на нотариус Александър Александров, с per. № 316, вписан в СВ -Варна с вх.рег. № 5508/08.05.2001 г., акт 79, т. XV, дело № 3479 и Нотариален акт от 19.12.2006 г. за покупко-продажба на недвижим имот №136, том IV, per. №6240, дело № 671 от 2006 г. на нотариус Виктория Дякова, per. №115, вписан в СВ-Варна с вх. per. №36794/20.12.2006 г., акт №67, том №121, дело №28498, а по отношение на сградите е издадено Разрешение за строеж № 618/16.10.2006 г. от гл. архитект на Район „Приморски” - Община Варна, както и Констативен протокол за степен на завършеност от 15.07.2016 г., издаден от Община Варна, Район „Приморски”. Има издаден Нотариален акт за собственост на отделни обекти в груб строеж от 19.12.2008 г. с № 161, т. X, per. № 17610, дело 1938 от 2008 г. по описа на нотариус Огнян Шарабански, с per. № 147, вписан в СВ - Варна с вх.рег. №38652/22.12.2008 г., акт 117, том CXXV, дело № 30697.

Върху продаваното имущество има вписани ипотеки и наложени възбрани.

Оглед на имота може да бъде извършван, след предварителна уговорка на телефон 02/ 981 06 36 и 02/ 981 34 30, лице за контакт: Радослав Иванов Тонев - синдик.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани лица в канцеларията на синдика на адрес: гр.София, ул. “Лавеле” № 38, ет. 1, ап. 4, тел. 02/981 06 36, всеки присъствен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. от разгласяването на проданта до провеждането й.

Задатъкът в размер на 10% от началната продажна цена на продаваната обособена част, съгласно чл. 717в, ал. 2 от ТЗ, за участие в проданта, се внася предварително по сметка на „Браверс” ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК 115097020, открита в „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, София по сметка с IB AN BG15RZBB91557085312907, BIC RZBBBGSF.

Наддавателните предложения се подават в посочените по-горе дата и часови интервал. Желаещите да участват в наддаването подават предложенията си в запечатан плик, като посочват име, съответно фирма, и индивидуализиращи данни на участника, предложената цена с цифри и думи и прилагат платежно нареждане (вносна бележка) за внесения задатък, съгласно чл. 717в, ал. 3 от ТЗ, както и документи, доказващи самоличността, деепособността и представителната власт на участника. Предложенията се подават при синдика, който ги отразява по реда на постъпването им във входящ регистър. След изтичане на обявения краен срок за продажбата предложенията се отварят от синдика в присъствие на явилите се наддавачи и наддавателните предложения се вписват в протокол като за спечелил се обявява наддавачът предложил най-висока цена. При направено валидно наддавателно предложение с една и съща най-висока цена от повече от един наддавач, за определяне на купувача, съгласно чл. 717в, ал. 4, изречение четвърто от Търговския закон, се провежда от синдика незабавен търг с явно наддаване между наддавачите предложили една и съща най-висока цена. Лица предвидени в чл. 717 г ТЗ нямат право да участват.

На основание чл. 717д от ТЗ, спечелилият купувач е длъжен в срок от 7 /седем/ дни от приключване на продажбата да внесе по сметка с IBAN BG15RZBB91557085312907, BIC RZBBBGSF, открита в „Райфайзенбанк /България/” ЕАД с титуляр „Браверс” ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК 115097020, предложената от него цена, приспадайки внесения задатък.

Всички евентуално дължими разноски за държавни и съдебни такси; банкови комисиони, както и всички други суми, дължими за възлагане на имуществото, издаване на съответните съдебни актове, вписване, заличаване на обезпечения и др. във връзка с продажбата, са за сметка на купувача и се заплащат отделно.