Иван Манолов - постоянен Синдик на “ВЕРБЕНА” ЕООД/в несъстоятелност/ - гр.Дългопол, обл.Варна, ЕИК 175037031, на основание ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 787/27.02.2018 г. по т.д. No 1628/2016 г. на ВОС и Решение на събрание на кредиторите, проведено на 09.05.2017 г., ОБЯВЯВА на интересуващите се, че до 17.00 часа на 16.08.2019 г. в канцеларията на синдика в гр.Варна, бул. „Цар Освободител” No 49, вх.В, ет.5, ап.39 ще се проведе продажба, чрез пряко договаряне с потенциален купувач, по реда на чл.718 ТЗ, за продажба на имущество включено в масата на несъстоятелността на длъжника, при цена - не по ниска от 892 288 лева, а именно:

СГРАДА с идентификатор: 87374.533.20.2 с отстъпено право на строеж, чието предназначение е за обществено хранене/ресторант „Златен рог/ и с местоположение: гр.Ямбол, Градски парк, разположена в ПИ с идентификатор: 87374.533.20

Технически параметри на сградата: Застроена площ - 888 кв.м.; Разгърната застроена площ - 1 473 кв.м.; Застроен обем - 4 206 кв.м.; Полезна обща търговска площ - 1 147 кв.м.; Площ на открити тераси - 1 102 кв.м.

Оглед на имуществото може да бъде извършен, след съгласуване със Синдика.

За информация: тел. 0899/814 015