Вълко Стоев Стоев – Синдик на ”Агромел хляб” ООД, ЕИК 119620105, със седалище и адрес на управление: с.Жельо войвода, общ.Сливен, ул.”П.Митев” №28, обявено в несъстоятелност с решение по т.д.№ 6/2010 г. по описа  на СлОС за 2010 г., ОБЯВЯВА за продажба чрез пряко договаряне на недвижим имот, включен в масата на несъстоятелността, както следва :

Сграда №63-стопански обект, представляващ ФУРАЖЕН ЦЕХ, със ЗП от 115 кв.м., построена в НУПИ І – „за озеленяване”, в кв.35 по плана на с.Жельо войвода, общ.Сливен, при граници на имота: от три страни улица и от юг - НУПИ ІІ – „за фурна”. Правото на собственост се удостоверява с нотариален акт за покупко – продажба вх.рег.№8821, акт №192, том ХХVІІ, дело №6288 от 17.12.2004 г. на Служба по вписванията- Сливен.

Ред и начин за продажба: съгласно разпоредбите на чл.718 от Търговския закон. Начална цена за пряко договаряне - 12 528 лв. Книжата за продажбата са в канцеларията на Синдика в гр.Ямбол, ул.”Кара Кольо” №3, партер.

Оглед ще се извърши на 10.07.2020 г. от 09,00 ч. до 09,30 ч. в с.Жельо войвода, общ.Сливен, след предварително съгласуване по телефона за връзка.

Място и ден на продажбата – гр.Ямбол , ул.”Кара Кольо” № 3, партер на 10.07.2020 г. от 10,30 до 10, 45 ч.

Телефон за връзка със Синдика- 0894363619.