Димитър Костадинов Смиленов - синдик на Маринер” ООД (в несъстоятелност), с ЕИК 020445825, област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, 5500, бул.“Булаир“ № 9, в производство по несъстоятелност по т.д.н. № 322/2015 г. по описа на Окръжен съд - Бургас, на основание чл. 717а, ал. 1 ТЗ и съобразно разрешение на Окръжен съд - Бургас, дадено с Определение № 260146/17.03.2023 г., ОБЯВЯВА на всички интересуващи се, че на 10 април 2023 г. в 12.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София, 1142, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ № 29, партер, aп. 1, ще се проведе продажба по обявление № 43 по реда на чл. 717в от ТЗ на следните активи, част от масата на несъстоятелност на длъжника „Маринер” ООД (в нес.), представляващи:

Позиция

Брой акции от капитала на дружество:

Пазарна стойност в лв.

1

4979 (четири хиляди деветстотин седемдесет и девет) бр. поименни акции от капитала на „ЕЛПРОМ“ АД с ЕИК 813142573

2854,00

2

9708 (девет хиляди седемстотин и осем) бр. поименни акции от капитала на „ИНКОТЕКС“ АД с ЕИК 829054324

14 466,00

3

50 (петдесет) бр. поименни акции от капитала на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД с ЕИК 127015636

405,00

4

100 (сто) бр. поименни акции от капитала на „ПЕЩЕРА ТРАНСПОРТ“ АД с ЕИК 112004993

1,00

5

274 779 (двеста седемдесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и девет)

бр. поименни акции от капитала на „БРОД ХОЛДИНГ“ АД с ЕИК 102165514

119 254,00

Акциите, собственост на „Маринер“ ООД (в нес.), се продават при начална цена, която е равна на оценката им и е посочена по отделни позиции в описа към настоящото обявление. Цената е определена въз основа на извършена оценка от независим оценител.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 717в от ТЗ - чрез търг с тайно наддаване. За участие в наддаването се внася задатък до 12,00 часа на 07 април 2023 г. Задатъкът е в размер на 10 (десет) на сто от началната цена за конкретната позиция, за която наддавачът участва.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика в гр. София, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ № 29, партер, aп. 1, след предварително съгласуване със синдика на мобилен 0899996022 или тел. 02/8844605

Наддавателни предложения се подават в деня на продажбата до 12,00 часа. Желаещите да участват в наддаването подават предложенията си в запечатан плик, като посочват име, съответно фирма на участника; адрес и телефон за кореспонденция; позицията (позициите), за която наддават и предложената от тях цена с цифри и думи. Към предложението кандидатите прилагат: квитанция за внесен задатък по особената банкова сметка с титуляр „Маринер” ООД (в несъстоятелност) в „Българо-американска кредитна банка“ АД, IBAN BG62BGUS91607003942400, BIC BGUSBGSF; изрично пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник; доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното лице, както и на представляващия.

Наддавателни предложения под размера на оценката и такива, направени от лица, които съгласно чл. 717г, ал. 1 ТЗ нямат право да наддават, са недействителни.

За купувач се обявява този наддавач, който е предложил най-високата цена за конкретната позиция. Ако най- високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя чрез незабавен търг чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи.

Обявяването на купувача се извършва от синдика, за което се съставя протокол, който се подписва от него и явилите се наддавачи.

Обявеният за купувач следва да внесе предложената от него цена в срок до 7 (седем) дена от приключване на продажбата, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се поканва наддавачът, предложил следващата най-висока цена. Ако и той не внесе цената в 5 (пет) дневен срок от обявяването му за купувач, внесеният от него задатък също се задържа за удовлетворяване на кредиторите и се поканва следващият по реда на предложените цени наддавач и така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, направили действителни наддавателни предложения.

Съгласно разпоредбите на чл. 717з ТЗ, когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума, Окръжен съд - Бургас с постановление му възлага продаваният актив.

Разходите за държавни такси, съдебни такси, общински данъци и такси, банкови комисионни и др.под., свързани с прехвърлянето на продавания актив, се поемат от купувача.