Мария Георгиева Шукерова – постоянен синдик на „КЕЙДЖЕЙ“ ООД, ЕИК 101641661, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Гоце Делчев“ №12 вх. Б, в производството по несъстоятелност т. д. № 4/2017 г. по описа на Окръжен съд – гр. Благоевград за 2017 г., на основание чл. 718 от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Определение на съда по несъстоятелността от 13.08.2019 г. на 14.10.2019 г., от 12:00 часа, в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул. „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14, ще се проведе продажба на следното недвижимо имущество като цяло, собственост на длъжника, а именно:

Поземлен имот с идентификатор № 56126.602.2436 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-70/14.10.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение: няма заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. Петрич, п. к. 2850, ул. „Гоце Делчев“ № 12-Б, с площ от 1082 кв. м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, при съседи на имота по справка по кадастралната карта: Поземлен имот с идентификатор № № 56126.602.1501, 56126.602.4015, 56126.602.3933, 56126.602.1496, 56126.602.1489, ведно с построената в имота сграда с идентификатор  № 56126.602.2436.1, която от своя страна е обособена на 50 самостоятелни обекти в сграда с изключение на продадените обекти, представляващи заедно самостоятелен обект с идентификатор 56126.602.2436.1.12, а именно:

Магазин № 15 /петнадесет/, разположен на първи етаж -3,90 /знак „минус“, цифра три цяло и деветдесет стотни/ метра, със застроена площ на магазина от 80.15 кв. м. /осемдесет цяло и петнадесет стотни квадратни метра/, при граници на магазина: двор, магазин № 17, коридор, магазин № 15, заедно с припадащите се на магазина идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото;

Магазин № 16 /шестнадесет/, разположен на първи етаж -3,90 /знак „минус“, цифра три цяло и деветдесет стотни/ метра, със застроена площ на магазина от 20.54 кв. м. /двадесет цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра/, при граници на магазина: двор, магазин № 17, коридор, магазин № 15, заедно с припадащите се на магазина идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото;

Магазин № 17 /седемнадесет/, разположен на първи етаж -3,90 /знак „минус“, цифра три цяло и деветдесет стотни/ метра, със застроена площ на магазина от 19.13 кв. м. /деветнадесет цяло и тринадесет стотни квадратни метра/, при граници на магазина: двор, магазин № 18, коридор, магазин № 16, заедно с припадащите се на магазина идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото;

Началната цена на така описаните недвижими имоти като цяло е в размер на 90% от предходната продажна цена или на сума в размер на 5 885 963 лв. /пет милиона осемстотин осемдесет и пет хиляди деветстотин шестдесет и три лева/

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул. „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14. Оглед на имуществото може да бъде извършван след предварителна уговорка със синдика.

За участие в наддаването се внася депозит в размер 10 на сто от началната цена на имуществото, за което се участва в търга, по особената банкова сметка на длъжника:

IBAN: IBAN: BG98BGUS91607000351200 BIC: BGUSBGSF

Лицата, проявяващи интерес към закупуването на процесното имущество следва да отправят писмените си предложения до синдика в запечатан плик, като посочат:

- три имена/наименование на юридическото лице, ЕГН/ЕИК,  адрес/седалище и адрес на управление, а така също и телефон за кореспонденция;

- вещта във връзка, с който се прави офертата;

- предложената от тях цена, посочена с цифри и с думи, не по-ниска от началната.     

В плика с предложението си всеки от участниците следва да приложи доказателство за платен задатък. До участие в наддаването се допускат само кандидати, чиито задатъци са постъпили по упоменатата по-горе банкова сметка до 17:00 часа на 11.10.2019 г.

Към предложението оферентите трябва да приложат: доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник; удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, надлежно взето решение на компетентните органи на оферент – юридическо лице, за закупува на процесното недвижимо имущество. При взето решение на органите на оферент – юридическо лице, за закупуване на недвижимото имущество, което не е изготвено в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, оферентът следва да приложи и заверено извлечение от дружествения договор/учредителен акт, от което да е видно, че решението, за което се представят доказателства е надлежно взето. Предложенията се подават в канцеларията на синдика в деня на продажбата – 14.10.2019 г. от 10:00 до 11:30 часа.

Пликовете ще бъдат отворени от синдика, по реда на тяхното постъпване, на 14.10.2019 г. и ще бъде съставен протокол за обявяване купувач. Невалидни са предложения за продажна цена по-ниска от посочената начална такава в обявлението, както и такива, направени от лица, които съгласно чл. 717г, ал. 1 ТЗ нямат право да наддават.

За купувач се обявява този оферент, който е предложил най-високата цена за вещта или правото. В 3-дневен срок от съставяне на протокола, всеки оферент ще бъде писмено уведомен, за това дали е обявен или не за купувач на имуществото. Обявяването на купувача се извършва от синдика, за което се съставя протокол, който се подписва от него.

Обявеният купувач следва в срок от 7/седем/ дни от получаване на уведомлението за това следва да довнесе предложената от него цена. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се кани оферентът, предложил следващата най - висока цена и така при нужда до изчерпване на всички оференти, направили действителни предложения.

Договор за покупко-продажба на имуществото ще бъде сключен с оферента, предложил най-изгодни условия.

Разходите за държавна такса, съдебни такси, банкови комисионни и др. се поемат от купувача. Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

За допълнителна информация:  тел. 0894 746 402.