ГАНКА ЯНЕВА КОЛЬОВСКА – синдик на „БУЛТРЕЙД-2002” ООД в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, с ЕИК 103672090, обявено в несъстоятелност с Решение No 71 от 26.09.2019 г. на Търговищки окръжен съд по т.д. № 15/2019 г. по описа на същия съд, на основание чл.717а от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно ОПРЕДЕЛЕНИЕ №260023 от 23.02.2023 г. по т.д. №15/2019 г., на 03.04.2023 г. /понеделник/ в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, кв. Мусагеница, бул. „Климент Охридски” 1 а, ет. 2, оф. 2, ще се проведе продажба по реда на чл. 718 от ТЗ чрез ПРЕКИ ПРЕГОВОРИ за продажба на имущество, включено в масата на несъстоятелността, находящо се в гр. Тутракан, собственост на длъжника в несъстоятелност, представляващо обособен обект БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ТУТРАКАН, ул. „Трансмариска” №146, включващо: Бензиностанция, построена в Поземлен имот с идентификатор № 73496.500.3552 с площ 1274 кв.м. по регулационния план на гр. Тутракан, ведно с построената в имота сграда на бензиностанцята с площ 44 кв.м. и навес над бензиноколонките с площ 70 кв.м. и движими вещи, находящи се в обекта – приложение 1.

Синдикът обявява на купувачите, че активите: БЕТОНОВА ПЛОЩАДКА 720 М2 Т-Н и АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ТУТРАКАН 1 са включени в оценката на поземления имот, тъй като същите са неразделна част от него. Уточнението е във връзка с евентуално сравнение на описите на активите при предишни продажби по чл. 717 от ТЗ, когато движимите вещи са били описани в 32 позиции, а в настоящата продажба те са описани в 30 позиции, което не води до промяна на включените в обособения обект активи.

Предложените за продажба активи, включени в обособен обект БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ТУТРАКАН, ул. „Трансмариска” №146 са приети със съдебен акт по т.д. №15/2019 г. на ТОС като обезпечение на „БАНКА ДСК” АД по силата на договорна ипотека и договор за особен залог, вписан в Централния регистър на особените залози.

Началната цена на описаното имущество - обособен обект БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ТУТРАКАН, ул. „Трансмариска” №146, определена въз основа на актуализация на експертната оценка при спазване на изискванията на чл.677, ал.1, т.8 от ТЗ е изчислена като 60% от пазарната стойност на обособения обект, която е в размер на 76 938,27 лв, т.е. Началната цена на описаното имущество е в размер 46 162,76 лв /четиридесет и шест хиляди и сто шестдесет и два лева и 76 стотинки/.

Обявената начална цена е без начислен ДДС, тъй като дружеството е дерегистрирано лице по ЗДДС.

Предлаганият ред и начин на продажба е съобразен с решението на събранието на кредиторите по чл.677, ал.1, т.8 от ТЗ.

Таксите и разноските по прехвърлянето на имуществото са за сметка на купувача.

Продажбата на описаното имущество ще се проведе по реда на чл.718 от ТЗ – чрез ПРЕКИ ПРЕГОВОРИ.

Оглед на имуществото, обект на продажба, може да бъде извършен всеки работен ден от 13.00 ч. до 16.00 ч. през периода от 13.03.2023 г. до 02.04.2023 г. след предварително съгласуване със синдика за техническо организиране на огледа и след заплащане на цена от 100.00 лв.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересовани в офиса на синдика в гр. София, кв. Мусагеница, бул. „Климент Охридски” 1а, ет.2, оф.2, където могат да се разгледат през периода от 13.03.2023 г. до 02.04.2023 г. Цената на комплект тръжна документация за закупуване е 50.00 лева.

За участие в наддаването се внася задатък от 10 на сто от началната цена в ОСОБЕНАТА СМЕТКА на “БУЛТРЕЙД-2002” ООД в несъстоятелност, ЕИК 103672090, а именно:

Банка: „РАЙФАЙЗЕН БАНК” АД

IBAN: BG24 RZBB 9155 1011 2111 57

BIC: RZBB BGSF

Разноските за съдебни такси, банкови комисионни и други разноски, свързани с участие в продажбата са за сметка на съответния наддавач и се заплащат отделно.

Доказателство за внесен задатък е платежното нареждане за направен превод в ОСОБЕНАТА сметка и получено от синдика и потвърждение от банката за постъпилите по сметката на “БУЛТРЕЙД-2002” ООД в несъстоятелност, суми към момента на подаване на документите и провеждане на тръжната процедура, но не по-късно от 9.00 часа на деня преди продажбата, т.е. не по-късно от 9.00 ч. на 02.04.2023 г.

Преговорните предложения се подават на хартиен носител и се вписват в регистър по реда на постъпването им и по тях синдикът започва преговори на 03.04.2023 г. от 10.00 часа до 11.00 часа на мястото обявено за провеждане на процедурата, където в протокол обявява кандидата, с когото продължава преговорите в максимален срок 15 дни ако е необходимо представяне на допълнителни документи, както и плащане на пълния размер на договорената цена, след приспадане на задатъка.

Право да направи предложение и да подаде документи, т.е. да бъде участник в преговорите, има само лице /физическо или юридическо/, за което преди подаване на документите се получи потвърждение от банката за внесен депозит по особената сметка. Предложенията се приемат след справка в банката за внесен депозит. Предложената цена не може да бъде по-ниска от обявената от синдика начална цена.

Желаещите да участват в наддаването представят и оригинал на банков документ за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена на имуществото, за което наддават, изрично пълномощно, в случай че в наддаването от името на купувача, участва пълномощник; документ за самоличност на законния представител на купувача и удостоверение за актуално състояние или удостоверение за актуално вписани данни в ТР на АВ – на наддавача, ако е юридическо лице или едноличен търговец и документи потвърждаващи взето решение за покупката.

Крайният резултат от преговорите ще бъде обявен от синдика не по-късно от 15 дни след започване на преговорите на 03.04.2023 г., срок, в който обявеният за купувач следва да внесе предложената от него цена. Ако в срока за плащане на цената не бъде спазен, внесеният от купувача задатък служи за удовлетворяване на кредиторите, а синдикът поканва да продължи преговорите със следващия купувач, предложил следващата най-висока цена и следващите най-добри условия, ако не е изтеглил задатъка.

В случай на постъпили предложения с еднаква цена и еднакви условия, синдикът ще продължи преговорите с лицето, което предложи по-висока цена след проведена процедура по явно наддаване между участниците. Синдикът определя стъпка на наддаване /не по-малка от 5% от цената/ и вписва предложенията в протокол, в който вписва края на наддаването и резултата от него.

Сделката се финализира след получаване на цената в две части. За недвижимите имоти – след издаване на фактура и получаване на актуални скици и данъчни оценки в срок до един месец, и за движимите вещи – след издаване на фактура.

Въводът във владение се извърша след финализиране на продажбата на обособения обект – вписване в Имотен регистър на АВ.

Телефон за контакти и заявки: 02/8700502 от 13.00 ч. до 15.00 ч.

Време за огледи: всеки работен ден от 13.00 ч. до 16.00 ч.