Ралица Пламенова Топчиева, синдик на „Макантъни Риълти Интернешънъл Кънстракшън 2” ЕООД - в несъстоятелност по т.дело № 224 по описа за 2013 г. на Благоевградския окръжен съд, Гражданско отделение, 3 състав, със седалище и адрес на управление – гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост 1А”, бл. 505А, вх. 2, вписано в ТРРЮЛНЦ на Агенцията по вписванията с ЕИК: 175024856, съгласно Определение от 15.07.2020 г. на съда по несъстоятелността по същото дело и решение на събрание на кредиторите от 02.07.2020 г., на основание чл.717а от ТЗ, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на основание чл.718 ТЗ и разрешение на съда по несъстоятелността от 15.07.2020 г., пристъпва към продажба по реда на прякото договаряне на обособена част от масата на несъстоятелността, собственост на „Макантъни Риълти Интернешънъл Кънстракшън 2” ЕООД  - в несъстоятелност, представляваща ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, която обособена част се състои от:

Ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, построен съгласно Разрешение за строеж №59/2007г. на Главния архитект на  Община Разлог и въведен в експлоатация Удостоверение №29/01.06.2009г. на Главния архитект на Община Разлог, с разгърнатата застроена площ на комплекса, съгласно таблицата за площообразуване, от 22 388.25 кв.м., включваща: 17 730.85 кв.м. разгърната полезна площ и 4 657.40 кв.м. – разгърната площ на общите части, и който комплекс се състои от жилищни сгради А, В, С и D, със следните самостоятелни обекти, собственост на „МРИК2” ЕООД- в несъстоятелност, а именно:

 1. ресторант с идентификатор 61813.82.22.1.1, находящ се на партерен етаж на кота -4.00 м.; -2.85 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, с предназначение: за обществено хранене, на две нива, с обща застроена площ от 637.88 кв.м., от която 512, 64 кв.м. на първо ниво на кота – 4.00 м. и 125.34 кв.м. на второ ниво на кота -2.85м., състоящ се от зала, бар, фоайе, кухня, битови помещения, складове, тоалетни и гардероб, при съседни самостоятелни обекти с идентификатори по кадастрална схема: на първо ниво- под обекта:няма; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.161, обект с идентификатор 61813.82.22.1.177, обект с идентификатор 61813.82.22.1.178, обект с идентификатор 61813.82.22.1.179, обект с идентификатор 61813.82.22.1.180, обект с идентификатор 61813.82.22.1.20, обект с идентификатор 61813.82.22.1.19 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.373; на второ ниво на същия етаж: обект с идентификатор 61813.8222.1.385, обект с идентификатор 61813.82.22.1.373, обект с идентификатор 61813.82.22.1.85; на второ ниво под обекта: няма; на второ ниво над обекта: обект с 61813.82.22.1.92, обект с идентификатор 61813.82.22.1.105, обект с идентификатор 61813.82.22.1.106 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.91, заедно с 3.5976% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 167.55 кв.м. и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, ведно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: 23 броя осветителни тела (висящи лампи), 26 броя осветителни тела (тип луна), климатична инсталация, 18 броя дивана; 7 броя маси, бар-плот и 6 броя барови стола;
 2. лоби бар с идентификатор 61813.82.22.1.85, находящ се на партерен етаж на кота -1.15 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 141.96 кв.м., състоящ се от зала и бар, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.86, обект с идентификатор 61813.82.22.1.1, обект с идентификатор 61813.82.22.1.373, под обекта: няма; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.93, обект с идентификатор 61813.82.22.1.92 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.91, заедно с 0.8006 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 37.29 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 3. ски гардероб с идентификатор 61813.82.22.1.86, находящ се на партерен етаж на кота -1.15 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 47.69 кв.м.,  при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.88 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.85; под обекта: няма; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.94 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.93, заедно с 0.2690 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 12.53 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 4. перално помещение с идентификатор 61813.82.22.1.87, находящ се на партерен етаж на кота -1.15 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 65.54 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.90, обект с идентификатор 61813.82.22.1.382 и обект идентификатор 61813.82.22.1.383,под обекта: няма; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.101, обект с 61813.82.22.1.102, обект с идентификатор 61813.82.22.1.96 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.97, заедно с 0.3696 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 17.22 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 5. магазин №1 с идентификатор 61813.82.22.1.88, находящ се на партерен етаж на кота -1.15 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 23.85 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.86, под обекта: няма; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.95 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.94, заедно с 0.1345 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.26 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 6. магазин №2 с идентификатор 61813.82.22.1.89, находящ се на партерен етаж на кота -1.15 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 23.85 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.90 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.386; под обекта: няма; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.99 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.98, заедно с 0.1345 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6.26 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 7. детска градина с идентификатор 61813.82.22.1.90, находящ се на партерен етаж на кота -1.15 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 158.66 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.87 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.89; под обекта: няма; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.100, обект с идентификатор 61813.82.22.1.101 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.99, заедно с 0.8948 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 41.68 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 8. спортен център с идентификатор 61813.82.22.1.160, находящ се на партерен етаж на кота -4.00 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 637.53 кв.м., състоящ се от плувен басейн, фитнес, сауни, масажи, бар, съблекални, душове, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.1; под обекта: няма; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.161, обект с идентификатор 61813.82.22.1.162, обект с 61813.82.22.1.163, обект с идентификатор 61813.82.22.1.164, обект с идентификатор 61813.82.22.1.165, обект с идентификатор 61813.82.22.1.166, обект с идентификатор 61813.82.22.1.167, обект с идентификатор 61813.82.22.1.168, обект с идентификатор 61813.82.22.1.169, обект с идентификатор 61813.82.22.1.170, обект с идентификатор 61813.82.22.1.171, обект с идентификатор 61813.82.22.1.172, обект с идентификатор 61813.82.22.1.173, обект с идентификатор 61813.82.22.1.174, обект с идентификатор 61813.82.22.1.175, обект с идентификатор 61813.82.22.1.176, обект с идентификатор 61813.82.22.1.177 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.178, заедно с 3.5956 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 167.46 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 9. апартамент А001 с идентификатор 61813.82.22.1.2, находящ се на партерен етаж на кота -4.00 м.; - 2.85 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.31 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тераса, при съседни самостоятелни обекти с идентификатори по кадастрална схема: на същия етаж - обект с идентификатор 61813.82.22.1.3; под обекта: няма; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.9 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.10, заедно с 0.2048 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.54 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: конвектор, моноблок, мивка, вана, бойлер;
 10. апартамент А003 с идентификатор 61813.82.22.1.4, находящ се на партерен етаж на кота -4.00 м.; - 2.85 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.31 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.3 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.5; под обекта: няма; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.11, заедно с 0.2048 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.54 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: конвектор, моноблок, мивка, вана, бойлер;
 11. апартамент А004 с идентификатор 61813.82.22.1.5, находящ се на партерен етаж на кота -4.00 м.; - 2.85 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.31 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.4, обект с идентификатор 61813.82.22.1.261, под обекта: няма, над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.11 и обект с идентификатор 61813 82.22.1.12, заедно с 0.2048 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.54 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: конвектор, моноблок, мивка, вана, бойлер;
 12. апартамент А005 с идентификатор 61813.82.22.1.6, находящ се на партерен етаж на кота -4.00 м.; - 2.85 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 39.34 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.367, обект с идентификатор 61813.82.22.1.7; под обекта: няма; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.13 и обект с идентификатор 61813.82 22.1.14, заедно с 0.2219 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.33 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: конвектор, моноблок, мивка, вана, бойлер;
 13. апартамент А006 с идентификатор 61813.82.22.1.7, находящ се на партерен етаж на кота -4.00 м.; - 2.85 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 42.12 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.6, под обекта: няма; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.14, заедно с 0.2376 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.06 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 14. апартамент А104 с идентификатор 61813.82.22.1.12, находящ се на етаж първи на кота - 1.15 м.; +0.00 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.31 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тераса, на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.11 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.281; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.5; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.24, заедно с 0.2048 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.54 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 15. апартамент А105 с идентификатор 61813.82.22.1.13, находящ се на етаж първи на кота - 1.15 м.; +0.00 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 43.72 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.368, обект с идентификатор 61813.82.22.1.300 и обект идентификатор 61813.82.22.1.14; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.6; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.25, заедно с 0.2466 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.48 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: 2 броя конвектора, кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 16. апартамент А107 с идентификатор 61813.82.22.1.15, находящ се на етаж първи на кота - 1.15 м.; +0.00 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 41.88 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тераса, при самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.16; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.8; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.27, заедно с 0.2362 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.00 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: 2 броя конвектора, кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 17. апартамент А108 с идентификатор 61813.82.22.1.16, находящ се на етаж първи на кота - 1.15 м.; +0.00 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 33.99 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.17 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.15; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.365, обект с идентификатор 61813.82.22.1.366, обект с идентификатор 61813.82.22.1.8; над обекта: обект с идентификатор 61813.8222.1.28, заедно с 0.1917 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.93 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 18. апартамент А109 с идентификатор 61813.82.22.1.17, находящ се на етаж първи на кота - 1.15 м.; +0.00 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 33.99 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.18 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.16; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.365; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.29, заедно с 0.1917 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.93 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 19. апартамент А112 с идентификатор 61813.82.22.1.20, находящ се на етаж първи на кота - 1.15 м.; +0.00 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 40.61 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.180 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.19; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.1 и обект с идентификатор 61813.8222.1.200, заедно с 0.2290 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.67 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 20. апартамент А201 с идентификатор 61813.82.22.1.21, находящ се на етаж втори на кота +2.85 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.31 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.8222.1.22; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.9;  над  обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.37, заедно с 0.2048 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.54 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 21. апартамент А205 с идентификатор 61813.82.22.1.25, находящ се на етаж втори на кота +2.85 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 42.41 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.369, обект с идентификатор 61813.82.22.1.320 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.26; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.13 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.14; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.41, заедно с 0.2392 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.14 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 22. апартамент А206 с идентификатор 61813.82.22.1.26, находящ се на етаж втори на кота +2.85 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 46.46 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.25; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.14 над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.41 и обект с идентификатор 61813.8222.1.42, заедно с 0.2620 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 12.20 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 23. апартамент А212 с идентификатор 61813.82.22.1.32, находящ се на етаж втори на кота +2.85 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 32.13 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.33 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.21; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.373; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.48, заедно с 0.1812 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.44 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 24. апартамент А214 с идентификатор 61813.82.22.1.34, находящ се на етаж втори на кота +2.85 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 34.40 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.91 и обект с идентификатор 61813.82.22.133; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.373; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.50, заедно с 0.1940 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.04 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 25. апартамент А215 с идентификатор 61813.82.22.1.35, находящ се на етаж втори на кота +2.85 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 43.56 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.36; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.19; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.51, заедно с 0.2457 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.44 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 26. апартамент А301 с идентификатор 61813.82.22.1.37, находящ се на етаж трети на кота +5.70 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.31 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.38; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.21; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.53, заедно с 0.2048 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.54 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 27. апартамент А302 с идентификатор 61813.82.22.1.38, находящ се на етаж трети на кота +5.70 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.31 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.37 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.39; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.22; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.54, заедно с 0.2048 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.54 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 28. апартамент А303 с идентификатор 61813.82.22.1.39, находящ се на етаж трети на кота +5.70 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.31 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.38 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.40; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.23; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.55, заедно с 0.2048 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.54 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 29. апартамент А304 с идентификатор 61813.82.22.1.40, находящ се на етаж трети на кота +5.70 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.31 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.39 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.321; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.24 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.56, заедно с 0.2048 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.54 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 30. апартамент А305 с идентификатор 61813.82.22.1.41, находящ се на етаж трети на кота +5.70 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 40.45 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тераса, при самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.370, обект с идентификатор 61813.82.22.1.340 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.42; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.25 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.26; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.57, заедно с 0.2281 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.63 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 31. апартамент А306 с идентификатор 61813.82.22.1.42, находящ се на етаж трети на кота +5.70 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 43.69 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.41, под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.26; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.58, заедно с 0.2464 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11.48 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 32. апартамент А308 с идентификатор 61813.82.22.1.44, находящ се на етаж трети на кота +5.70 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 33.99 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.45 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.43; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.28; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.60, заедно с 0.1917 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.93 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 33. апартамент А309 с идентификатор 61813.82.22.1.45, находящ се на етаж трети на кота +5.70 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 33.99 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.46 и обект е идентификатор 61813.82.22.1.44; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.29; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.61, заедно с 0.1917 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.93 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 34. апартамент А310 с идентификатор 61813.82.22.1.46, находящ се на етаж трети на кота +5.70 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 33.99 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.45; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.130; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.62, заедно с 0.1917 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.93 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 35. апартамент А312 с идентификатор 61813.82.22.1.48, находящ се на етаж трети на кота +5.70 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 32.13 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, при съседи самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.49 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.47,  под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.32; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.64, заедно с 0.1812 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.44 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 36. апартамент А315 с идентификатор 61813.82.22.1.51, находящ се на етаж трети на кота +5.70 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 40.77 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на съшия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.52; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.36 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.35; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.67 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.68, заедно с 0.2229% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.71 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: конвектор, кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 37. апартамент А401 с идентификатор 61813.82.22.1.53, находящ се на етаж четвърти на кота +8.55 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.31 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.54; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.37; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.69, заедно с 0.2048 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.54 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 38. апартамент А409 с идентификатор 61813.82.22.1.61, находящ се на етаж четвърти на кота +8.55 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 33.99 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.62 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.60; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.45; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.77,  заедно с 0.1917 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.93 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 39. апартамент А410 с идентификатор 61813.82.22.1.62, находящ се на етаж четвърти на кота +8.55 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 33.99 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.61; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.46; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.78, заедно с 0.1917 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.93 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 40. апартамент А412 с идентификатор 61813.82.22.1.64, находящ се на етаж четвърти на кота +8.55 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 32.13 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.65 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.63; под обекта: обект с идентификатор 61813.82. 22.1.48; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.80, заедно с 0.1812 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.93 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 41. апартамент А413 с идентификатор 61813.82.22.1.65, находящ се на етаж четвърти на кота +8.55 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 32.13 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.66 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.64; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.49; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.81, заедно с 0.1812 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.93 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 42. апартамент А415 с идентификатор 61813.82.22.1.67, находящ се на етаж четвърти на кота +8.55 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 38.71 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с 61813.81.22.1.68; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.51; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.83 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.84, заедно с 0.2183 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.17 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 43. апартамент А416 с идентификатор 61813.82.22.1.68, находящ се на етаж четвърти на кота +8.55 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 35.87 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.240 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.67; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.52 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.51; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.84, заедно с 0.2023 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.42 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: конвектор, кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 44. апартамент А502 с идентификатор 61813.82.22.1.70, находящ се на етаж пети (подпокривен) на кота +11.40 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.31 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.69 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.71; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.54; над обекта: няма, заедно с 0.2048 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.54 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 45. апартамент А503 с идентификатор 61813.82.22.1.71, находящ се на етаж пети (подпокривен) на кота +11.40 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.31 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.70 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.72; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.55; над обекта: обект с идентификатор 813.82.22.1.72; заедно с 0.2048 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.54 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 46. апартамент А504 с идентификатор 61813.82.22.1.72, находящ се на етаж пети (подпокривен) на кота +11.40 м.; + 14.20м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 77.22 кв.м., разположен на две нива, на първо ниво с площ от 31.38 кв.м. и на второ ниво с площ от 45.84, състоящ се от дневна с кухненски бокс, две спални, баня, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.71 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.70; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.56; над обекта: няма; заедно с 0.4355 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 20.28 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 47. апартамент А505 с идентификатор 61813.82.22.1.73, находящ се на етаж пети (подпокривен) на кота +11.40 м.; + 14.20м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 72.74 кв.м., разположен на две нива, на първо ниво с площ от 37.63 кв.м. и на второ ниво с площ от 35.11, състоящ се от дневна с кухненски бокс, две спални, баня, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на първо ниво: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.372  и обект с идентификатор 61813.82.22.1.74; под обекта: обект с идентификатор 61813.83.22.1.57; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.74; при съседни самостоятелни обекти в сградата на второ ниво: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.74; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.372; над обекта: няма, заедно с 0.4102 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 19.11 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 48. апартамент А506 с идентификатор 61813.82.22.1.74, находящ се на етаж пети (подпокривен) на кота +11.40 м.; + 14.20м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 55.72 кв.м., разположен на две нива, на първо ниво с площ от 38.66 кв.м. и на второ ниво с площ от 17.06, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на първо ниво: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.73; под обекта: обект с идентификатор 61813.83.22.1.58; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.73; при съседни самостоятелни обекти в сградата на второ ниво: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.73; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.74; над обекта: няма, заедно с 0.3143 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.64 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 49. апартамент А509 с идентификатор 61813.82.22.1.77, находящ се на етаж пети (подпокривен) на кота +11.40 м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 33.99 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.78 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.76; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.61; над обекта: няма; заедно с 0.1917 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.93 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 50. апартамент А510 с идентификатор 61813.82.22.1.78, находящ се на етаж пети (подпокривен) на кота +11.40 м.; в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 33.99 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.77; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.62; над обекта: няма; заедно с 0.1917 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.93 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 51. апартамент А511 с идентификатор 61813.82.22.1.79, находящ се на етаж пети (подпокривен) на кота +11.40 м.; + 14.20м. в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 88.36 кв.м., разположен на две нива, на първо ниво с площ от 32.13 кв.м. и на второ ниво с площ от 56.23, състоящ се от дневна с кухненски бокс, две спални, баня, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на първо ниво: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.80; под обекта: обект с идентификатор 61813.83.22.1.63; над обекта: няма; при съседни самостоятелни обекти в сградата на второ ниво: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.83; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.83; над обекта: няма, заедно с 0.4983 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 23.21 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 52. апартамент А512 с идентификатор 61813.82.22.1.80, находящ се на етаж пети (подпокривен) на кота +11.40 м.; в жилищна сграда „А” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 32.13 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.81 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.79; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.64; над обекта: няма; заедно с 0.1812 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.44 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 53. апартамент В203 с идентификатор 61813.82.22.1.93, находящ се на етаж втори на кота +2.85 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.11 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.94 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.92; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.86; обект с идентификатор 61813.82.22.1.385 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.85; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.109, заедно с 0.2048 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.54 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 54. апартамент В205 с идентификатор 61813.82.22.1.95, находящ се на етаж втори на кота +2.85 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.11 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.94; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.86; обект с идентификатор 61813.82.22.1.384 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.88; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.111, заедно с 0.2048 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.54 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 55. апартамент В206 с идентификатор 61813.82.22.1.96, находящ се на етаж втори на кота +2.85 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.11 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.97; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.386; обект с идентификатор 61813.82.22.1.87 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.383; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.112, заедно с 0.2048 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.54 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 56. апартамент В207 с идентификатор 61813.82.22.1.97, находящ се на етаж втори на кота +2.85 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.11 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.98 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.96; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.87; обект с идентификатор 61813.82.22.1.386; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.113, заедно с 0.2048 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.54 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 57. апартамент В208 с идентификатор 61813.82.22.1.98, находящ се на етаж втори на кота +2.85 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.11 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.99 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.97; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.89; обект с идентификатор 61813.82.22.1.386; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.114, заедно с 0.2048 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.54 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 58. апартамент В210 с идентификатор 61813.82.22.1.100, находящ се на етаж втори на кота +2.85 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 72.70 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.99; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.90; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.116, заедно с 0.4100 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 19.10 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 59. апартамент В211 с идентификатор 61813.82.22.1.101, находящ се на етаж втори на кота +2.85 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 63.40 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.102; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.87 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.90; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.117, заедно с 0.3576 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 16.65 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 60. апартамент В212 с идентификатор 61813.82.22.1.102, находящ се на етаж втори на кота +2.85 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.101 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.103; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.118, заедно с 0.3020 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.07 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 61. апартамент В213 с идентификатор 61813.82.22.1.103, находящ се на етаж втори на кота +2.85 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.102 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.104; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.119, заедно с 0.3020 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.07 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 62. апартамент В215 с идентификатор 61813.82.22.1.105, находящ се на етаж втори на кота +2.85 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.104 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.106; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.380; обект с идентификатор 61813.82.22.1.379, обект с идентификатор 61813.82.22.1.1, обект с идентификатор 61813.82.22.1.385; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.121, заедно с 0.3020 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.07 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 63. апартамент В216 с идентификатор 61813.82.22.1.106, находящ се на етаж втори на кота +2.85 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, заедно с 0.3020 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.07 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, бар-плот, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 64. апартамент В305 с идентификатор 61813.82.22.1.111, находящ се на етаж трети на кота +5.70 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.31 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.110; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.95; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.127, заедно с 0.2048 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.54 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 65. апартамент В308 с идентификатор 61813.82.22.1.114, находящ се на етаж трети на кота +5.70 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.31 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.115 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.113; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.98; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.130, заедно с 0.2048 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.54 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 66. апартамент В311 с идентификатор 61813.82.22.1.117, находящ се на етаж трети на кота +5.70 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 63.40 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.118; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.101; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.133, заедно с 0.3576 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 16.65 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: 3 броя конвектора, кухненски шкафове, двоен кухненски плот, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 67. апартамент В314 с идентификатор 61813.82.22.1.120, находящ се на етаж трети на кота +5.70 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.119 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.121; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.104; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.136, заедно с 0.3020 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.07 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 68. апартамент В403 с идентификатор 61813.82.22.1.125, находящ се на етаж четвърти на кота +8.40 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.31 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.126 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.124; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.109; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.141, заедно с 0.2048 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.54 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 69. апартамент В404 с идентификатор 61813.82.22.1.126, находящ се на етаж четвърти на кота +8.40 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.31 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.127 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.125; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.110; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.142, заедно с 0.2048 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.54 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 70. апартамент В409 с идентификатор 61813.82.22.1.131, находящ се на етаж четвърти на кота +8.40 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.31 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.132 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.130; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.115; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.146, заедно с 0.2048 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.54 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 71. апартамент В411 с идентификатор 61813.82.22.1.133, находящ се на етаж четвърти на кота +8.40 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 63.40 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.134; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.117; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.147, заедно с 0.3576 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 16.65 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, двоен кухненски плот, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 72. апартамент В412 с идентификатор 61813.82.22.1.134, находящ се на етаж четвърти на кота +8.40 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.133 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.135; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.118; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.147, заедно с 0.3020 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.07 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, бар-плот, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 73. апартамент В501 с идентификатор 61813.82.22.1.139, находящ се на етаж пети на кота +11.40 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.31 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.140; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.152, заедно с 0.2048 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.54 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 74. апартамент В502 с идентификатор 61813.82.22.1.140, находящ се на етаж пети на кота +11.40 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.31 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, заедно с 0.2048 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.54 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 75. апартамент В508 с идентификатор 61813.82.22.1.146, находящ се на етаж пети на кота +11.40 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 60.96 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.145; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.128; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.159, заедно с 0.3438 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.54 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 76. апартамент В509 с идентификатор 61813.82.22.1.147, находящ се на етаж пети на кота +11.40 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 87.57 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, две спални, баня, две тераси, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.148; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.133 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.134; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.159, заедно с 0.4939 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.54 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 77. апартамент В513 с идентификатор 61813.82.22.1.151, находящ се на етаж пети на кота +11.40 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.150; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.138; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.157, заедно с 0.3020 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.07 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 78. апартамент В601 с идентификатор 61813.82.22.1.152, находящ се на етаж шести (подпокривен) на кота +14.25; +17.05 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 67.86 кв.м., разположен на две нива, на първо ниво с площ от 36.31 кв.м. и на второ ниво с площ от 31.55, състоящ се от дневна с кухненски бокс, две спални, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на първо ниво: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.153; под обекта: обект с идентификатор 61813.83.22.1.139; над обекта: няма; при съседни самостоятелни обекти в сградата на второ ниво: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.157; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.153 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.157 ; над обекта: няма, заедно с 0.3827 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 17.82 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 79. апартамент В603 с идентификатор 61813.82.22.1.154, находящ се на етаж шести (подпокривен) на кота +14.25 в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.31 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.155 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.153; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.141; над обекта: няма, заедно с 0.2048 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.54 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 80. апартамент В606 с идентификатор 61813.82.22.1.157, находящ се на етаж шести (подпокривен) на кота +14.25; +17.05 м. в жилищна сграда „В” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 74.75 кв.м., разположен на две нива, на първо ниво с площ от 53.55 кв.м. и на второ ниво с площ от 21.20, състоящ се от дневна с кухненски бокс, две спални, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на първо ниво: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.158; под обекта: обект с идентификатор 61813.83.22.1.157; над обекта: обект с идентификатор 61813.83.22.1.152; при съседни самостоятелни обекти в сградата на второ ниво: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.152; под обекта: няма; над обекта: няма, заедно с 0.4216 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 19.63 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, бар-плот, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 81. апартамент С101 с идентификатор 61813.82.22.1.161, находящ се на етаж първи на кота +0.00 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.162; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.160 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.1; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.181, заедно с 0.3020 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.07 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 82. апартамент С104 с идентификатор 61813.82.22.1.164, находящ се на етаж първи на кота +0.00 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 57.53 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.165 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.163; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.160; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.184, заедно с 0.3245 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 15.11 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 83. апартамент С109 с идентификатор 61813.82.22.1.169, находящ се на етаж първи на кота +0.00 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 77.77 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня,  две тераси, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.170; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.160; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.189, заедно с 0.4386 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 20.43 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 84. апартамент С110 с идентификатор 61813.82.22.1.170, находящ се на етаж първи на кота +0.00 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 41.06 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.169 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.171; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.160; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.190, обект с идентификатор 61813.82.22.1.189 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.191, заедно с 0.2316% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.79 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 85. апартамент С111 с идентификатор 61813.82.22.1.171, находящ се на етаж първи на кота +0.00 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 41.06 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.170 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.172; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.160; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.191 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.192, заедно с 0.2316% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.79 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 86. апартамент С112 с идентификатор 61813.82.22.1.172, находящ се на етаж първи на кота +0.00 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 41,06 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.171 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.173; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.160; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.192 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.193, заедно с 0.2316% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.79 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 87. апартамент С117 с идентификатор 61813.82.22.1.177, находящ се на етаж първи на кота +0.00 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 41,06 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.176 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.178; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.160 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.1; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.197 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.198, заедно с 0.2316% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.79 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 88. апартамент С118 с идентификатор 61813.82.22.1.178, находящ се на етаж първи на кота +0.00 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 41,06 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.177 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.179; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.160 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.1; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.198, заедно с 0.2316% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.79 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 89. апартамент С119 с идентификатор 61813.82.22.1.179, находящ се на етаж първи на кота +0.00 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 41,06 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.178 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.180; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.1; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.199, заедно с 0.2316% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.79 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 90. апартамент С202 с идентификатор 61813.82.22.1.182, находящ се на етаж втори на кота +2.85 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 54.25 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.183 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.181; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.162; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.202, заедно с 0.3060% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.25 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 91. апартамент С204 с идентификатор 61813.82.22.1.184, находящ се на етаж втори на кота +2.85 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 54.25 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.185 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.183; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.164; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.204, заедно с 0.3060% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.25 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 92. апартамент С207 с идентификатор 61813.82.22.1.187, находящ се на етаж втори на кота +2.85 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 54.25 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.188 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.186; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.167; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.207, заедно с 0.3060% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.25 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 93. апартамент С210 с идентификатор 61813.82.22.1.190, находящ се на етаж втори на кота +2.85 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 39.69 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.189 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.191; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.170; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.210, заедно с 0.2238% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.43 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 94. апартамент С211 с идентификатор 61813.82.22.1.191, находящ се на етаж втори на кота +2.85 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 39.69 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.190 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.192; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.170 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.171; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.211 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.210, заедно с 0.2238% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.43 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 95. апартамент С213 с идентификатор 61813.82.22.1.193, находящ се на етаж втори на кота +2.85 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 39.69 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.192 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.194; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.172, обект с идентификатор 61813.82.22.1.173 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.174; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.213 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.214, заедно с 0.2238% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.43 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 96. апартамент С215 с идентификатор 61813.82.22.1.195, находящ се на етаж втори на кота +2.85 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 39.69 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.194 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.196; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.175, над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.215, заедно с 0.2238% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.43 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 97. апартамент С216 с идентификатор 61813.82.22.1.196, находящ се на етаж втори на кота +2.85 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 39.69 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.195 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.197; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.175 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.176; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.216, обект с идентификатор 61813.82.22.1.215 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.217, заедно с 0.2238% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.43 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 98. апартамент С218 с идентификатор 61813.82.22.1.198, находящ се на етаж втори на кота +2.85 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 39.69 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.197 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.199; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.177, обект с идентификатор 61813.82.22.1.178 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.179; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.218 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.219, заедно с 0.2238% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.43 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 99. апартамент С219 с идентификатор 61813.82.22.1.199, находящ се на етаж втори на кота +2.85 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 39.69 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.198 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.200; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.179 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.180; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.219 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.220, заедно с 0.2238% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.43 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 100. апартамент С220 с идентификатор 61813.82.22.1.200, находящ се на етаж втори на кота +2.85 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 39.69 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.199 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.36; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.180 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.20; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.220, заедно с 0.2238% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.43 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 101. апартамент С301 с идентификатор 61813.82.22.1.201, находящ се на етаж трети на кота +5.70 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 54.40 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.202 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.375; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.181; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.221, заедно с 0.3068% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.29 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 102. апартамент С302 с идентификатор 61813.82.22.1.202, находящ се на етаж трети на кота +5.70 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 54.25 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.203 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.201; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.182; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.222, заедно с 0.3060% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.25 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 103. апартамент С303 с идентификатор 61813.82.22.1.203, находящ се на етаж трети на кота +5.70 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 54.25 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.204 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.202; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.183; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.223, заедно с 0.3060% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.25 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 104. апартамент С304 с идентификатор 61813.82.22.1.204, находящ се на етаж трети на кота +5.70 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 54.25 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.205 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.203; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.184; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.224, заедно с 0.3060% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.25 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 105. апартамент С306 с идентификатор 61813.82.22.1.206, находящ се на етаж трети на кота +5.70 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 59.49 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.207 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.205; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.186; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.226, заедно с 0.3355% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 15.63 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 106. апартамент С307 с идентификатор 61813.82.22.1.207, находящ се на етаж трети на кота +5.70 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 54.25 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.208 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.206; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.187; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.227, заедно с 0.3060% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.25 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 107. апартамент С310 с идентификатор 61813.82.22.1.210, находящ се на етаж трети на кота +5.70 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 37.78 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.209 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.211; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.189, обект с идентификатор 61813.82.22.1.190 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.191; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.230 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.129, заедно с 0.2131% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.92 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;  
 108. апартамент С311 с идентификатор 61813.82.22.1.211, находящ се на етаж трети на кота +5.70 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 37.78 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.210 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.212; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.191 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.192; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.231 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.132, заедно с 0.2131% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.92 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;  
 109. апартамент С312 с идентификатор 61813.82.22.1.212, находящ се на етаж трети на кота +5.70 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 37.78 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.211 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.213; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.192; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.232, заедно с 0.2131% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.92 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 110. апартамент С313 с идентификатор 61813.82.22.1.213, находящ се на етаж трети на кота +5.70 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 37.78 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.212 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.214; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.192 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.193; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.233 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.232, заедно с 0.2131% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.92 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 111. апартамент С320 с идентификатор 61813.82.22.1.220, находящ се на етаж трети на кота +5.70 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 37.78 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.219 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.52; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.199, обект с идентификатор 61813.82.22.1.200 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.36; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.240, заедно с 0.2131% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.92 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 112. апартамент С402 с идентификатор 61813.82.22.1.222, находящ се на етаж четвърти на кота +8.55 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 54.25 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.223 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.221; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.202; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.242, заедно с 0.3060% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.25 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 113. апартамент С408 с идентификатор 61813.82.22.1.228, находящ се на етаж четвърти на кота +8.55 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 47.25 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.227; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.208; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.248, заедно с 0.2665% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 12.41 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;      
 114. апартамент С410 с идентификатор 61813.82.22.1.230, находящ се на етаж четвърти на кота +8.55 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 35.87 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.229 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.231; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.210; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.250 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.251, заедно с 0.2023% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.42 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 115. апартамент С411 с идентификатор 61813.82.22.1.231, находящ се на етаж четвърти на кота +8.55 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 35.87 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.230 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.232; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.211; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.251 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.252, заедно с 0.2023% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.42 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;  
 116. апартамент С412 с идентификатор 61813.82.22.1.232, находящ се на етаж четвърти на кота +8.55 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 35.87 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.231 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.233; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.211, обект с идентификатор 61813.82.22.1.212 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.213; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.252, заедно с 0.2023% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.42 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;           
 117. апартамент С416 с идентификатор 61813.82.22.1.236, находящ се на етаж четвърти на кота +8.55 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 35.87 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.235 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.237; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.215, обект с идентификатор 61813.82.22.1.216 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.217; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.256 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.257, заедно с 0.2023% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.42 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;  
 118. апартамент С418 с идентификатор 61813.82.22.1.238, находящ се на етаж четвърти на кота +8.55 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 35.87 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.237 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.239; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.218; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.258 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.257, заедно с 0.2023% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.42 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 119. апартамент С419 с идентификатор 61813.82.22.1.239, находящ се на етаж четвърти на кота +8.55 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 35.87 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.238 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.240; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.218 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.219; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.259 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.258, заедно с 0.2023% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.42 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;                  
 120. апартамент С501 с идентификатор 61813.82.22.1.241, находящ се на етаж пети на кота +11.40 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 54.40 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.242 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.277; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.221, обект с идентификатор 61813.82.22.1.216 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.217; над обекта: няма, заедно с 0.3068% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.29 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, бар-плот, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 121. апартамент С503 с идентификатор 61813.82.22.1.243, находящ се на етаж пети на кота +11.40 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 54.25 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.244 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.242; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.223; над обекта: няма, заедно с 0.3060% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.25 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, бар-плот, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 122. апартамент С505 с идентификатор 61813.82.22.1.245, находящ се на етаж пети на кота +11.40 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 54.25 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.246 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.244; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.225; над обекта: няма, заедно с 0.3060% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.25 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;                     
 123. апартамент С513 с идентификатор 61813.82.22.1.253, находящ се на етаж пети на кота +11.40 м.; +14.25 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.64 кв.м., разположен на две нива, на първо ниво с площ от 34.04 кв.м. и на второ ниво с площ от 19.60, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на първо ниво: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.252 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.254; под обекта: обект с идентификатор 61813.83.22.1.233 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.234; над обекта: обект с идентификатор 61813.83.22.1.252; при съседни самостоятелни обекти в сградата на второ ниво: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.252 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.254; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.254; над обекта: няма, заедно с 0.3025 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.09 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 124. апартамент С514 с идентификатор 61813.82.22.1.254, находящ се на етаж пети на кота +11.40 м.; +14.25 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.64 кв.м., разположен на две нива, на първо ниво с площ от 34.04 кв.м. и на второ ниво с площ от 19.60, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на първо ниво: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.253 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.255; под обекта: обект с идентификатор 61813.83.22.1.234 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.235; над обекта: обект с идентификатор 61813.83.22.1.253 и обект с идентификатор 61813.83.22.1.255; при съседни самостоятелни обекти в сградата на второ ниво: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.253 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.255; под обекта: няма; над обекта: няма, заедно с 0.3025 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.09 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 125. апартамент С515 с идентификатор 61813.82.22.1.255, находящ се на етаж пети на кота +11.40 м.; +14.25 м. в жилищна сграда „С” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.64 кв.м., разположен на две нива, на първо ниво с площ от 34.04 кв.м. и на второ ниво с площ от 19.60, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на първо ниво: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.254 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.256; под обекта: обект с идентификатор 61813.83.22.1.235; над обекта: обект с идентификатор 61813.83.22.1.256; при съседни самостоятелни обекти в сградата на второ ниво: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.254 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.256; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.256 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.254; над обекта: няма, заедно с 0.3025 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.09 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота; заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 126. апартамент D001 с идентификатор 61813.82.22.1.261, находящ се на етаж партер на кота -2.85м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.262; под обекта: няма, заедно с 0.3020 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.07 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, бар-плот, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 127. апартамент D002 с идентификатор 61813.82.22.1.262, находящ се на етаж партер на кота -2.85м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.261 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.263; под обекта: няма; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.281 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.282, заедно с 0.3020% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.07 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, бар-плот, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 128. апартамент D003 с идентификатор 61813.82.22.1.263, находящ се на етаж партер на кота -2.85м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.262 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.264; под обекта: няма; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.282 обект с идентификатор 61813.82.22.1.283 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.284, заедно с 0.3020% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.07 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, бар-плот, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 129. апартамент D005 с идентификатор 61813.82.22.1.265, находящ се на етаж партер на кота -2.85м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.264 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.266; под обекта: няма; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.285, заедно с 0.3020% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.07 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;                     
 130. апартамент D007 с идентификатор 61813.82.22.1.267, находящ се на етаж партер на кота -2.85м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.266 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.268; под обекта: няма; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.286, обект с идентификатор 61813.82.22.1.287 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.288, заедно с 0.3020% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.07 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;               
 131. апартамент D009 с идентификатор 61813.82.22.1.269, находящ се на етаж партер на кота -2.85м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 62.44 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.270; под обекта: няма, заедно с 0.3522% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 16.40 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 132. апартамент D010 с идентификатор 61813.82.22.1.270, находящ се на етаж партер на кота -2.85м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 35.00 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.269; под обекта: няма; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.290, заедно с 0.1974% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.19 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 133. апартамент D011 с идентификатор 61813.82.22.1.271, находящ се на етаж партер на кота -2.85м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 40.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.272; под обекта: няма; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.292, обект с идентификатор 61813.82.22.1.291, заедно с 0.2287% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.65 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;                     
 134. апартамент D012 с идентификатор 61813.82.22.1.272, находящ се на етаж партер на кота -2.85м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 40.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.273 и идентификатор 61813.82.22.1.271; под обекта: няма; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.293, обект с идентификатор 61813.82.22.1.292, заедно с 0.2287% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.65 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 135. апартамент D013 с идентификатор 61813.82.22.1.273, находящ се на етаж партер на кота -2.85м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 40.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.274 и идентификатор 61813.82.22.1.272; под обекта: няма; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.293, заедно с 0.2287% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.65 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 136. апартамент D016 с идентификатор 61813.82.22.1.276, находящ се на етаж партер на кота -2.85м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 40.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.277 и идентификатор 61813.82.22.1.275; под обекта: няма; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.295, обект с идентификатор 61813.82.22.1.296, заедно с 0.2287% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.65 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота,   заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 137. апартамент D017 с идентификатор 61813.82.22.1.277, находящ се на етаж партер на кота -2.85м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 40.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.278 и идентификатор 61813.82.22.1.276; под обекта: няма; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.298, обект с идентификатор 61813.82.22.1.296 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.297, заедно с 0.2287% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.65 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 138. апартамент D018 с идентификатор 61813.82.22.1.278, находящ се на етаж партер на кота -2.85м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 40.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.279 и идентификатор 61813.82.22.1.277; под обекта: няма; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.299, обект с идентификатор 61813.82.22.1.298, заедно с 0.2287% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.65 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота; 
 139. апартамент D019 с идентификатор 61813.82.22.1.279, находящ се на етаж партер на кота -2.85м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 40.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.280 и идентификатор 61813.82.22.1.278; под обекта: няма; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.299, заедно с 0.2287% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.65 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 140. апартамент D102 с идентификатор 61813.82.22.1.282, находящ се на етаж първи на кота +0.00м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.281 и идентификатор 61813.82.22.1.283; под обекта: няма; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.302, заедно с 0.3020% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.07 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота; 
 141. апартамент D104 с идентификатор 61813.82.22.1.284, находящ се на етаж първи на кота +0.00м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.283 и идентификатор 61813.82.22.1.285; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.263 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.264; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.304, заедно с 0.3020% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.07 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, бар-плот, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 142. апартамент D105 с идентификатор 61813.82.22.1.285, находящ се на етаж първи на кота +0.00м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.284 и идентификатор 61813.82.22.1.286; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.264 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.266; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.305, заедно с 0.3020% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.07 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, бар-плот, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 143. апартамент D106 с идентификатор 61813.82.22.1.286, находящ се на етаж първи на кота +0.00м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.285 и идентификатор 61813.82.22.1.287; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.267 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.266; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.306, заедно с 0.3020% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.07 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, бар-плот, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 144. апартамент D108 с идентификатор 61813.82.22.1.288, находящ се на етаж първи на кота +0.00м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 50.34 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.287; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.267 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.268; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.308, заедно с 0.2839% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 13.22 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 145. апартамент D109 с идентификатор 61813.82.22.1.289, находящ се на етаж първи на кота +0.00м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 55.08 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, заедно с 0.3106% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.47 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 146. апартамент D116 с идентификатор 61813.82.22.1.296, находящ се на етаж първи на кота +0.00м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.30 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.297 и идентификатор 61813.82.22.1.295; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.277 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.276; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.316, заедно с 0.2047% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.53 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 147. апартамент D117 с идентификатор 61813.82.22.1.297, находящ се на етаж първи на кота +0.00м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.30 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.298 и идентификатор 61813.82.22.1.296; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.277; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.317, заедно с 0.2047% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.53 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 148. апартамент D118 с идентификатор 61813.82.22.1.298, находящ се на етаж първи на кота +0.00м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.30 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.299 и идентификатор 61813.82.22.1.297; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.278 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.277; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.318, заедно с 0.2047% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.53 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 149. апартамент D119 с идентификатор 61813.82.22.1.299, находящ се на етаж първи на кота +0.00м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.30 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.300 и идентификатор 61813.82.22.1.298; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.280, обект с идентификатор 61813.82.22.1.279 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.278; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.319, заедно с 0.2047% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.53 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 150. апартамент D120 с идентификатор 61813.82.22.1.300, находящ се на етаж първи на кота +0.00м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.30 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.13 и идентификатор 61813.82.22.1.299; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.280; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.320, заедно с 0.2047% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.53 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 151. апартамент D201 с идентификатор 61813.82.22.1.301, находящ се на етаж втори на кота +2.85м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.24 и идентификатор 61813.82.22.1.302; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.281; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.321, заедно с 0.3020% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.07 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 152. апартамент D202 с идентификатор 61813.82.22.1.302, находящ се на етаж втори на кота +2.85м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.301 и идентификатор 61813.82.22.1.303; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.282; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.322, заедно с 0.3020% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.07 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, бар-плот, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 153. апартамент D203 с идентификатор 61813.82.22.1.303, находящ се на етаж втори на кота +2.85м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.302 и идентификатор 61813.82.22.1.304; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.283; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.323, заедно с 0.3020% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.07 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, бар-плот, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 154. апартамент D204 с идентификатор 61813.82.22.1.304, находящ се на етаж втори на кота +2.85м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.303 и идентификатор 61813.82.22.1.305; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.284; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.324, заедно с 0.3020% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.07 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, бар-плот, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 155. апартамент D205 с идентификатор 61813.82.22.1.305, находящ се на етаж втори на кота +2.85м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.304 и идентификатор 61813.82.22.1.306; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.285; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.325, заедно с 0.3020% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.07 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, бар-плот, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 156. апартамент D209 с идентификатор 61813.82.22.1.309, находящ се на етаж втори на кота +2.85м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 50.40 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, заедно с 0.2843% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 13.24 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 157. апартамент D214 с идентификатор 61813.82.22.1.314, находящ се на етаж втори на кота +2.85м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.30 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.315 и идентификатор 61813.82.22.1.313; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.294; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.334, заедно с 0.2047% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.53 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 158. апартамент D218 с идентификатор 61813.82.22.1.318, находящ се на етаж втори на кота +2.85м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.30 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.319 и идентификатор 61813.82.22.1.317; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.297; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.338, заедно с 0.2047% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.53 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 159. апартамент D219 с идентификатор 61813.82.22.1.319, находящ се на етаж втори на кота +2.85м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.30 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.320 и идентификатор 61813.82.22.1.318; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.299; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.339, заедно с 0.2047% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.53 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 160. апартамент D220 с идентификатор 61813.82.22.1.320, находящ се на етаж втори на кота +2.85м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.30 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.25 и идентификатор 61813.82.22.1.319; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.300; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.340, заедно с 0.2047% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.53 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 161. апартамент D301 с идентификатор 61813.82.22.1.321, находящ се на етаж трети на кота +5.70м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.40 и идентификатор 61813.82.22.1.322; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.301; над обекта: няма, заедно с 0.3020% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.07 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, бар-плот, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 162. апартамент D304 с идентификатор 61813.82.22.1.324, находящ се на етаж трети на кота +5.70м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.323 и идентификатор 61813.82.22.1.325; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.304; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.342, заедно с 0.3020% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.07 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, бар-плот, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 163. апартамент D305 с идентификатор 61813.82.22.1.325, находящ се на етаж трети на кота +5.70м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.324 и идентификатор 61813.82.22.1.326; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.305; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.343, заедно с 0.3020% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.07 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, бар-плот, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 164. апартамент D306 с идентификатор 61813.82.22.1.326, находящ се на етаж трети на кота +5.70м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 53.55 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.325 и идентификатор 61813.82.22.1.327; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.306; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.344, заедно с 0.3020% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14.07 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, бар-плот, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 165. апартамент D308 с идентификатор 61813.82.22.1.328, находящ се на етаж трети на кота +5.70м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 41.43 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.327; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.308; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.346, заедно с 0.2359% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.99 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 166. апартамент D313 с идентификатор 61813.82.22.1.333, находящ се на етаж трети на кота +5.70м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.30 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.334 и идентификатор 61813.82.22.1.332; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.313; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.351, заедно с 0.2047% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.53 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 167. апартамент D314 с идентификатор 61813.82.22.1.334, находящ се на етаж трети на кота +5.70м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.30 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.335 и идентификатор 61813.82.22.1.333; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.314; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.352, заедно с 0.2047% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.53 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 168. апартамент D315 с идентификатор 61813.82.22.1.335, находящ се на етаж трети на кота +5.70м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.30 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.336 и идентификатор 61813.82.22.1.334; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.315; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.353, заедно с 0.2047% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.53 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 169. апартамент D316 с идентификатор 61813.82.22.1.336, находящ се на етаж трети на кота +5.70м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.30 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.337 и идентификатор 61813.82.22.1.335; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.316; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.354, заедно с 0.2047% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.53 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 170. апартамент D317 с идентификатор 61813.82.22.1.337, находящ се на етаж трети на кота +5.70м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.30 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.338 и идентификатор 61813.82.22.1.336; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.317; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.355, заедно с 0.2047% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.53 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 171. апартамент D318 с идентификатор 61813.82.22.1.338, находящ се на етаж трети на кота +5.70м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.30 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.339 и идентификатор 61813.82.22.1.337; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.318; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.355, заедно с 0.2047% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.53 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 172. апартамент D319 с идентификатор 61813.82.22.1.339, находящ се на етаж трети на кота +5.70м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.30 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.340 и идентификатор 61813.82.22.1.338; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.319; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.355, заедно с 0.2047% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.53 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 173. апартамент D320 с идентификатор 61813.82.22.1.340, находящ се на етаж трети на кота +5.70м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.30 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.41 и идентификатор 61813.82.22.1.339; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.320; над обекта: няма, заедно с 0.2047% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.53 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 174. апартамент D401 с идентификатор 61813.82.22.1.341, находящ се на етаж четвърти на кота +8.55 м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 66.58 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.342; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.322 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.323; над обекта: няма, заедно с 0.3755% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 17.49 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 175. апартамент D408 с идентификатор 61813.82.22.1.348, находящ се на етаж четвърти на кота +8.55 м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 35.00 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.347; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.330; над обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.361, заедно с 0.1974% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.19 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 176. апартамент D414 с идентификатор 61813.82.22.1.354, находящ се на етаж четвърти на кота +8.55 м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.30 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.355 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.353; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.336; над обекта: няма, заедно с 0.2047% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.53 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 177. апартамент D415 с идентификатор 61813.82.22.1.355, находящ се на етаж четвърти на кота +8.55 м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 37.98 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.354; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.339, обект с идентификатор 61813.82.22.1.338 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.337; над обекта: няма, заедно с 0.2142% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.98 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 178. апартамент D505 с идентификатор 61813.82.22.1.360, находящ се на етаж пети на кота +11.40 м.; +14.25 в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 60.62 кв.м., разположен на две нива, на първо ниво с площ от 35.86 кв.м. и на второ ниво с площ от 24.76, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на първо ниво: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.261; под обекта: обект с идентификатор 61813.83.22.1.347; над обекта: няма; при съседни самостоятелни обекти в сградата на второ ниво: на същия етаж обект с идентификатор 61813.82.22.1.259; под обекта: няма; над обекта: няма, заедно с 0.3419 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 15.92 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник;
 179. апартамент D506 с идентификатор 61813.82.22.1.361, находящ се на етаж пети на кота +11.40 м. в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 35.00 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.360; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.348; над обекта: няма, заедно с 0.1974% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.19 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота;
 180. апартамент D508 с идентификатор 61813.82.22.1.363, находящ се на етаж пети на кота +11.40 м.; +14.25 в жилищна сграда „D” от ваканционен жилищен комплекс „Аспен Вали”, със застроена площ от 36.71 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня, тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 61813.82.22.1.364 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.362; под обекта: обект с идентификатор 61813.82.22.1.351 и обект с идентификатор 61813.82.22.1.350; над обекта: няма, заедно с 0.2070% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.64 кв.м., и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, заедно с движимите вещи, представляващи оборудване и обзавеждане на самостоятелния обект, а именно: кухненски шкафове, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, мивка с батерия и хладилник,
 181. електрически съоръжения, включващи: (i) бетонен трансформаторен пост, 2x 630 kVA; 3x800 kVA/20kV/0.4 kV с монтиран трансформатор 2x630 kVA с фабричен №139284/2010г. и фабричен №139272/2010г.; (ii) трансформатор 3x800 kVA с фабричен №140294/2010г., фабричен №140292/2010г. и фабричен №140295/2010г.; (iii) кабелни линии CpH 20 kV с обща дължина от 1 350 метра; (iv) кабелни линии HH 0,4 kV с обща дължина от 2 595 метра и (v) 23 броя главни електромерни табла за външно електрозахранване;

ведно с поземлен имот идентификатор 61813.82.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, одобрени със Заповед № РД-18-33/15.05.2006г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, изменена със Заповед №КД-14-01-400/23.05.2007г. на Началника на Служба по кадастъра, Благоевград, находящ се в обл. Благоевград, общ. Разлог, гр. Разлог, м. „Янколова река” (променено предназначение с Решение №ОД-4/24.04.2007г.), целият с площ от 13 645 кв.м., с трайно предназначение – урбанизирана територия, начин на трайно ползване – за курортен хотел, почивен дом, образуван чрез обединение на имоти с идентификатори 61813.82.18 и 61813.82.21, при граници, както следва - имоти с идентификатори 61813.82.158; 61813.82.28; 61813.80.719; 61813.82.6; 61813.82.5; 61813.82.2; 61813.80.718, върху който имот е изграден Ваканционният комплекс, при цена не по-ниска от 2 745 760.40 лева (два милиона седемстотин четиридесет и пет хиляди седемстотин и шестдесет лева и четиридесет стотинки).

Продажбата се извършва по реда на чл.718 ТЗ – чрез преки преговори, като предложения от потенциални купувачи се очакват в срок до 03.04.2023 г. (трети април две хиляди двадесет и трета година) в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Бистрица” № 9, офис № 6.

Желаещите да закупят обособената част от масата на несъстоятелността – собственост на „Макантъни Риълти Интернешънъл Кънстракшън 2” ЕООД - в несъстоятелност, могат да преглеждат през периода от публикуване на настоящото обявление до крайната дата за прием на офертите, след предварителна уговорка със синдика за конкретния ден и час на телефон 02 986 35 26.

Книжата относно собствената на „Макантъни Риълти Интернешънъл Кънстракшън 2” ЕООД - в несъстоятелност обособена част са на разположение на всеки заинтересуван и могат да се преглеждат в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Бистрица” № 9, офис № 6, през периода от публикуване на настоящото обявление до крайната дата за прием на офертите, след предварителна уговорка със синдика за конкретния ден и час на телефон 02 986 35 26.