ГЕОРГИ ГАВРАИЛОВ ЧОЛАКОВ - синдик на „КОРЕКТ ФАРМ“ ЕООД (в несъстоятелност), вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 131231668, на основание чл. 717а. от Търговския закон и съгласно Определение № 134/05.03.2020 г., постановено по т. д. № 74/2014 г. по описа на Ловешки окръжен съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че на 29.05.2020 г., от 12:00 часа, по адреса на управление на „КОРЕКТ ФАРМ“ ЕООД в несъстоятелност в гр. Ловеч, ул. Търговска № 12, хотел Ловеч, ще се проведе продажба на следния актив от имуществото на дружеството:

Медицински апарат Stonelith Lith3ripter, със сериен номер S № P3500-02-001-19, включващ модул X-RAY Image Intensifier, модел Е5863SD-P4A, сериен № S № 5F835, при начална (минимална) цена в размер на 1 050,00 лева, представляваща 50 % от определената с Експертна оценка от 30.04.2019 г., изготвена от оценителя „ВП – КОНСУЛТ-13“ ЕООД, пазарна стойност в размер на 2 100,00 лева;Продажбата ще се проведе чрез пряко договаряне, при условията на чл. 718 от ТЗ, като за участие в продажбата не се внася задатък.

Книжата за продажбите са на разположение на заинтересованите в канцеларията на синдика. Оглед на вещта може да се извършва до 28.05.2020 г., включително, след предварителна уговорка със синдика на телефон: +359 885 033 714.

За допускане до участие в преговорите, кандидатите следва да представят на синдика следните документи:

- документ за самоличност;

- удостоверение за актуално състояние - за юридически лица. Ако лицето е регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията удостоверение не е необходимо;

- нотариално заверено изрично пълномощно, когато кандидатът участва в наддаването чрез представител.

В случай, че документите са на чужд език, те се представят в официално заверен превод, а ако са официални документи и с поставен Апостил по реда на Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове от 05.10.1961 г.

Предложения за закупуване на имуществото ще се приемат до 12:00 часа на 29.05.2020 г., когато ще бъдат обявени постъпилите писмени предложения. Предложения могат да се правят и устно от 12:00 до 12:30 часа на 29.05.2020 г., които ще бъдат отразени в наддавателен лист. Резултатите от водените с потенциалните купувачи преговори ще бъдат отразени в писмен вид в протоколи от преговори за продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от ТЗ. За купувач на съответния актив ще бъде обявено лицето, предложило най – висока цена. Срокът за внасяне на цената не може да бъде по – дълъг от 60 дни от датата на избор на купувач.

Собствеността върху вещта ще бъде прехвърлена на обявения за купувач с отделен писмен договор, след внасяне на пълната продажна цена и след получаване на разрешение от съда по несъстоятелността.

Всички разноски във връзка с участието в продажбата и придобиването на правата са за сметка на купувача и се заплащат отделно. 

Предоставените от Вас лични данни подлежат на защита по смисъла на Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с провежданите продажби, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личне данни. Синдикът на дружеството обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна от трети лица. Информираме Ви, че личните Ви данни може да бъдат предоставени на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на законова разпоредба, когато това е необходимо за реализиране на законните права и интереси на администратора или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в продажбите. Вие имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, при наличието на законовите основания за това, както и право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от посочените цели.