Любен Иванов Иванов, сл. адрес: гр. Видин, ул. „Хаджи Димитър” № 26, ап. 1 – синдик на ЕТ „КОНИЕН - ВАЛЕРИ БОРИСОВ“, т.д. № 34/2015 г. по описа на Окръжен съд гр. Видин, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 105017314 със седалище и адрес на управление: гр. Видин 3700, бул. „Панония“ № 120, на основание чл.717а и сл. от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Определение на Съда по несъстоятелността от 15.06.2021 г., в гр. Видин, ул. „Бдин” № 24, Адвокатска кантора „Иванов” в периода от днес и до 10.08.2021 г. ще се поведе продажба по реда на прякото договаряне – чл. 718 ТЗ на следното имущество, собственост на длъжника:

1. 1/2 ид. част от Поземлен имот, площ по док. - 807.000 кв. м., гр.Видин, ул - Кръстьо Маринов, ж.к. "Бонония",по предх.план:парцел ХVII-5623 кв.93, обл. ВИДИН, общ. ВИДИН, гр.Видин ул. Кръстьо Маринов, п.к.3700, идентификатор 10971.509.1199. При първоначална цена: 2 300,00 лв.

2. 1/2. ид. част от Поземлен имот, площ по док. - 663.000 кв. м., гр.Видин, ул - ТОПОЛОВЕЦ, ,по предходен план ПИ ХVIII-5632 кв.93 к-с"БОНОНИЯ-1", обл. ВИДИН, общ. ВИДИН, гр.Видин ул. ТОПОЛОВЕЦ, п.к.3700, Идентификатор 10971.509.1203. При първоначална цена: 2 000,00 лв.

3. 1/2 ид. част от Поземлен имот, площ по док. - 845.000 кв. м., гр.Видин, ,ж.к."БОНОНИЯ",по предх.план парц. ХIV-5623 кв.93 , обл. ВИДИН, общ. ВИДИН, гр.Видин, п.к.3700 , Идентификатор 10971.509.1195. При първоначална цена: 2 500,00 лв.

4. 1/2 ид. част от Поземлен имот, площ по док. - 850.000 кв. м., гр.Видин, ул - Кръстьо Маринов, ж.к."Бонония" по предх.план парц.ХVI-5623 кв.93, обл. ВИДИН, общ.ВИДИН, гр.Видин, ул.Кръстьо Маринов, п.к.3700, Идентификатор 10971.509.1198. При първоначална цена: 2 500,00 лв.

5. 1/2 ид. част от Поземлен имот, парцел - УПИ VI-5632 , площ по док. - 792.000 кв. м., гр.Видин, к-с "Бонония-1", незастроен., обл. ВИДИН, общ. ВИДИН, гр.Видин, Идентификатор 10971.509.1202. При първоначална цена: 2 400,00 лв.

6. 1/2 ид. част от Поземлен имот, парцел - УПИ ХIХ-5632 , площ по док. - 665.000 кв. м., гр.Видин, к-с "Бонония-1", незастроен., обл. ВИДИН, общ. ВИДИН, гр.Видин, Идентификатор 10971.509.1201. При първоначална цена: 2 000,00 лв.

7. 1/2 ид. част от Имот(вид, адрес) Поземлен имот, парцел - УПИ ХХ-5632, площ по док. - 675.000 кв. м., гр.Видин, к-с "Бонония-1", незастроен., обл. ВИДИН, общ. ВИДИН, гр.Видин, Идентификатор 10971.509.1200. При първоначална цена:        2 000,00 лв.

8. 1/2 ид. част от Поземлен имот, площ по док. - 1188.000 кв. м., гр.Видин, ул. Кръстьо Маринов, ,ж.к.Бонония,по предх.план парц.I-5623 кв.93 , обл. ВИДИН, общ. ВИДИН,гр.Видин ул. КРЪСТЬО МАРИНОВ, п.к.3700, Идентификатор 10971.509.1205. При първоначална цена: 3 600,00 лв.

Оглед на имуществото може да се извърши всеки работен ден от днес до 10.08.2021 г. от 14 до 15 ч., след предварителна уговорка със синдика.

Книжата за продажбата се държат в канцеларията на синдика – гр. Видин, ул. „Бдин” № 24 и са на разположение на заинтересованите след предварителна уговорка със синдика на тел. 0886 84 79 10.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 от ТЗ – чрез пряко договаряне.

Крайният срок за подаване на предложенията е последния час на 10.08.2021 г. Предложенията се подават лично на място на адрес: гр. Видин, ул. „Бдин“ № 24 или чрез „Български пощи“ АД / лицензиран куриер с препоръчително писмо с обратна разписка. След получаване на предложението синдикът провежда преки преговори с кандидата, предложил най-висока цена.