Тихомир Димов Иванов - синдик на „ЕЛИС-ГЕ” ЕООД /н/, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103060110, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, район Одесос, ул. „Иван Вазов“ № 35, в производството по т.д. №528 по описа на Варненски окръжен съд за 2017 г., на основание чл. 718 от ТЗ, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно разрешение, дадено с Определение № 1995 от 29.05.2019 г. , постановено по т. д. № 528/2017 г. по описа на ВОС, пристъпва към продажба по реда на пряко договаряне на следното движимо имущество, включено в масата на несъстоятелността, продавано като цяло, както следва:

Митническа декларация

Количество (кв.м)

1

15BG002000J0001933

289.44

2

15BG002000J0001941

195.84

3

15BG002000J0001950

1,288.80

ОБЩО

 

1,774.08

– при начална цена от 7 936,00 лв. (седем хиляди деветстотин тридесет и шест лева);

Продаваното движимо имущество има статут на чуждестранна стока, като е поставено под режим „митническо складиране“ и за оформянето в  режим „допускане под свободно обръщение“, следва обявеният за купувач да заплати определените от митническите органи митни сборове и ДДС.

Стоките – керамични плочки, се намират в митнически склад на дружество „Шенкер“ ЕООД, находящо се гр. Варна.

Предлаганият ред и начин на продажба е съобразен с решенията на събранието на кредиторите по чл. 677, ал. 1, т. 8 от ТЗ, взети на 23.04.2019 г., както и с решението на събранието на кредиторите, взето на 01.10.2019 г. по горецитираното търговско дело.

Продажбата се извършва по реда на чл. 718 ТЗ – чрез преки преговори с потенциални купувачи, като ценовите предложения от потенциалните купувачи се очакват в срок най-късно до 10:45 ч. на 10.07.2020 г. на адрес: гр. София 1606, бул. „Ген. Е. Ив. Тотлебен“ №85, ет.1 или на имейл адрес: tihomir_dm@yahoo.com.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелството, че дружеството – продавач е дерегистрирано по ЗДДС.

Имуществото се продава такова, каквото е в момента на продажбата и купувачите не могат да претендират за недостатъци на закупените вещи.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 85, ет. 1, след съгласуване със синдика на тел.: 02/822 01 98.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто от началната цена по особената банкова сметка на дружеството в несъстоятелност в лева:

IBAN: BG41FINV91501817092337

BIC: FINVBGSF

Банка: „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД

Задатъкът следва да е постъпил по особената сметка, посочена по-горе, в срок до 16:00 часа на 09.07.2020 г.

Внасянето на задатъка и плащането на цената се смятат за извършени в момента на заверяване на особената сметка на дружеството.

Прякото договаряне се извършва ако получените писмени предложения отговарят на условията на настоящото обявление. Предложенията следва да съдържат: Трите имена и ЕГН, съответно фирма на участника и ЕИК, седалище, адрес/електронна поща и телефон за кореспонденция, номера на търговското дело и предлаганата от тях цена с цифри и думи.

Към предложението кандидатите прилагат:

- оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната цена на имуществото;

- изрично нотариално заверено пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник;

- копие от документ за самоличност на участника или негов пълномощник;

- удостоверение за актуално състояние за юридическите лица и едноличните търговци.

- декларация на кандидата, че е огледал продаваемото имущество, че е запознат с условията на продажбата и е съгласен с тях.

Не се допускат до участие в договарянето лицата, посочени в чл. 717г, ал. 1 ТЗ, лица с предложения за цена под оценката, и тези, чиито предложения не отговорят на посочените по-горе изисквания. Такива предложения, както и предложения, постъпили след крайния определен за това срок, са невалидни и не се разглеждат.

Преките преговори ще се извършват до 11:00 ч. на 10.07.2020 г. в канцеларията на синдика на адрес: гр. София, бул. „Ген. Е. Ив. Тотлебен“ №85, ет.1. При преговорите всички кандидати или техни представители, следва да се легитимират с документ за самоличност.

За купувач се обявява кандидатът, предложил най-високата цена и най-кратък срок за внасяне на остатъка от предложената от него цена, след приспадане на внесения депозит.

При постигане на договореност за продажбата на цитираното по-горе имущество се сключва предварителен договор, а след окончателно изплащане на договорената цена в пълен размер, ведно с всички разходи по участие в проданта и придобиване на имуществото, които са за сметка на купувача и се заплащат отделно, се подписва окончателен договор придружен с фактура.

При неспазване на срока за внасяне на остатъка от продажната цена, задатъкът се задържа за удовлетворяване на кредиторите и за купувач ще бъде поканен кандидатът, предложил следващото най-изгодно предложение.

Връщането на внесен задатък от необявен за купувач кандидат, ще се извършва по посочена от кандидата банкова сметка след подписване на окончателен договор за покупко-продажба с обявения за купувач.