ГАНКА ЯНЕВА КОЛЬОВСКА – синдик на „ОРХАНИЕ 1” ООД в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, ул. „Александър Войнитцки”, № 2, с ЕИК: 130952900, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, обявено в несъстоятелност на 29.03.2013 г. съгласно решение № 50/29.03.2013 г. на Софийски окръжен съд по т.д. № 273/2011 г. по описа на същия съд, на основание чл.717а от ТЗ ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно ОПРЕДЕЛЕНИЕ на съда по несъстоятелността от 23.01.2020 г. по т.д. № 273/2011 г., на 30.03.2020 г. /понеделник/ в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, кв. Мусагеница, бул. „Климент Охридски” 1 а, ет. 2, оф. 2, ще се проведе продажба чрез търг с тайно наддаване на имущество по реда на чл. 717в от ТЗ, собственост на длъжника в несъстоятелност, а именно:

1. Поземлен имот 62579.129.46, с. Рибарица, м. СТАРА РИБАРИЦА, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, НТП Изоставена орна земя, площ 573 кв.м., стар номер 129046;

2. Поземлен имот 72343.66.131, гр. Тетевен, м. ГОДА, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, площ 6162 кв.м., стар номер 066131

3. Поземлен имот 72343.38.17, гр. Тетевен, м. МАНАСТИРСКИ ДОЛ, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, площ 1245 кв.м., стар номер 066131

4. Поземлен имот 72343.34.46, гр. Тетевен, м. ДОЛНО РАВНИЩЕ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, площ 5252 кв.м., стар номер няма

Общата начална цена на описаното имущество, определена въз основа на експертна оценка при спазване на изискванията на чл.677, ал.1, т.8 от ТЗ и съгласно Решение на събрание на кредиторите по т.д. № 273/2011 г., е определена на 16 018,73 лв /шестнадесет хиляди и осемнадесет лева и седемдесет и три стотинки/ без ДДС /„ОРХАНИЕ 1” ООД в несъстоятелност не е регистрирано по ЗДДС лице/.

Предлаганият ред и начин на продажба е съобразен с решението на събранието на кредиторите по чл.677, ал.1, т.8 от ТЗ.

Таксите и данъците по прехвърлянето на имуществото са за сметка на купувача.

Продажбата на описаното имущество ще се проведе по реда на чл.717в от ТЗ – чрез търг с тайно наддаване.

Оглед на имуществото, обект на продажба, може да бъде извършен всеки работен ден от 13.00 ч. до 15.00 ч. през периода от 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г. след предварително съгласуване със синдика за техническо организиране дейността по провеждане на търга и след заплащане на цена на огледа 60.00 лв или самостоятелно без такса /достъпът е свободен/.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересовани в офиса на синдика в гр. София, кв. Мусагеница, бул. „Климент Охридски” 1а, ет.2, оф.2, където могат да се разгледат през периода от 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г. Цената на комплект тръжна документация за закупуване е 50.00 лева.

За участие в наддаването се внася задатък от 10 на сто от началната цена в особената сметка на „ОРХАНИЕ 1” ООД в несъстоятелност, а именно:

Банка: РАЙФАЙЗЕН, кл. Жолио Кюри

IBAN: BG20 RZBB 9155 7060 4004 04

BIC: RZBB BGSF

Разноските за съдебни такси, банкови комисионни и други разноски, свързани с участие в продажбата са за сметка на съответния наддавач и се заплащат отделно.

Доказателство за внесен задатък е платежното нареждане за направен превод в ОСОБЕНАТА сметка и получено от синдика потвърждение от банката за постъпилите по сметката на „ОРХАНИЕ 1” ООД в несъстоятелност суми към момента на подаване на документите.

Наддавателни предложения се подават в деня на продажбата – 30.03.2020 г. от 9.00 часа до 10.00 часа. Право да направи предложение и да подаде документи, т.е. да бъде участник в търга, има само лице /физическо или юридическо/, за което преди подаване на документите се получи потвърждение от банката за внесен депозит по особената сметка. Предложенията се приемат след справка в банката за внесен депозит. Предложената цена не може да бъде по-ниска от началната цена. Желаещите да участват в наддаването подават предложенията си в запечатан плик, като посочват име, съответно фирма на участника, седалище, адрес и телефон за кореспонденция и предложената от тях цена с цифри и думи относно описаното имущество, обект на продажба. Към предложението кандидатите прилагат: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната цена на имуществото, обект на продажба; изрично пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник; доказателство за самоличност на наддавача, ако е физическо лице, удостоверение за актуално състояние или удостоверение за актуално вписани данни в ТР на АВ – на наддавача, ако е юридическо лице или едноличен търговец.

Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата – 30.03.2020 год., веднага след изтичане на срока за подаване на предложенията, в присъствието на явилите се наддавачи. За купувач ще бъде обявен този наддавач, който е предложил най-висока цена. Обявеният за купувач е длъжен в срок до 7 /седем/ дни от приключването на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако срокът за плащане на цената не бъде спазен, внесеният от наддавача задатък служи за удовлетворяване на кредиторите, а синдикът поканва наддавача, предложил следващата най-висока цена, ако не е изтеглил задатъка.

Телефон за контакти и заявки: 02/8700502; от 13.00 ч. до 15.00 ч.

Време за огледи: всеки работен ден от 13.00 ч. до 15.00 ч.