Цветан Василев Мирчев - синдик на „Миртал“ ЕООД /в несъстоятелност/, гр.София, ЕИК 831172874, ОБЯВЯВА на осн. чл.718 от Търговския закон на интересуващите се, че считано до 09,30 часа на 03.04.2023 г. в канцеларията на синдика в гр. София, ул.“Лерин“ 57, ет.6, ап.35, на основание решение на събрание на кредиторите и разрешение от 02.12.2022 г. на Софийски градски съд по т.д.№2135/2015 г. ще се приемат предложенията на кандидат-купувачите във връзка с ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ по реда на чл.718 от Търговския закон на активи от масата на несъстоятелността на „Миртал“ ЕООД /н/, ЕИК 831172874, представляващи недвижимо имущество, както следва: 

Подземни паркоместа, находящи се в гр. София, Столична община-район „Триадица“, ж.к. „Манастирски ливади“, на втори сутерен в жилищните сгради - блок №135 и блок №136, построени в урегулиран поземлен имот, съставляващ УПИ II-780а, 780б, 780, 781, в квартал №44 по плана на гр. София, местността „Манастирски ливади-изток“, както следва:  

№ на Паркомясто

Етаж

Застроена площ

Минимална  продажна цена в лева

11

С2

11,3 кв.м.

10268,30

12

С2

6,4 кв.м.

9761,50

40

С2

11,4 кв.м.

9241,40

63

С2

11,5 кв.м.

10268,30

Минималната продажна цена е в размер на 70 % от определената в експертната оценка на лицензирания оценител. Началната продажна цена е съгласно Експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител.

Забележка: върху имота е учредена договорна ипотека в полза на „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, въз основа на нотариален акт за договорна ипотека от 19.11.2011 г., №102, том III, рег. № 6748, дело 438/2011 г. на нотариус Ивайло Иванов, с район на действие РС–София.

Оглед може да се извършва при предварителна заявка. Тръжната документация е на разположение на заинтересованите в канцеларията на синдика и по т.д.№2135/2015 г. по описа на Софийски градски съд. Телефон за оглед: 0888619323.    

Продажбата ще се извърши по реда на чл.718 от ТЗ - чрез провеждане на преки преговори с потенциални купувачи, въз основа на постъпили писмени предложения в канцеларията на синдика, като същите ще бъдат разгледани и класирани от синдика, за което ще бъде съставен протокол за проведени преговори по смисъла на чл.718 ТЗ.

За участие в преговорите кандидатите следва да представят на синдика следните документи:

- документ за самоличност;

- удостоверение за актуално състояние - за юридически лица;

- нотариално заверено изрично пълномощно, когато кандидатът участва чрез представител;    

Имуществото ще бъде продадено на първият по време явил се кандидат купувач, с който е подписан предварителен договор за покупко-продажба. Предложенията се разглеждат незабавно след подаването им, след което кандидатът се поканва да сключи съответния предварителен договор и да заплати задатък в размер на 10% от посочената по-горе начална цена за недвижимия имот за който се наддава, по особената банкова сметка на „Миртал“ ЕООД /н/, ЕИК 831172874 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, IBAN BG60UNCR70001523293489, BIC: UNCRBGSF.

Предложения, постъпили след сключването на предварителен договор, не се разглеждат. След приключване на продажбата по реда на чл.718 от ТЗ, обявеният за купувач следва да плати остатъка от договорената цена в срок до 60 дни, след приспадане на платения задатък, по особената банкова сметка на „Миртал“ ЕООД/н/, ЕИК 831172874. Съответният окончателен договор за продажба на продаваемата обособена част ще се сключи след окончателното плащане на съответната договорена продажна цена.

Разноските за държавни, съдебни и нотариални такси, данъци, необходимите за нотариус документи, снабдяване със скици, заличаване на тежести, банкови комисионни и други подобни във връзка с осъществяване на продажбата и по прехвърляне на собствеността върху имуществото, са за сметка на купувача и се заплащат отделно.

Ако обявеният в протокола за преки преговори купувач не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на окончателен договор, както и не заплати договорената цена, съгласно указания начин, внесеният от него задатък остава в полза на масата на несъстоятелността, като неустойка за неизпълнение на поетото с протокола от преговорите задължение.