Росен Георгиев Милошев, сл. адрес гр. София, ул. Княз Борис I, № 77, ет. 3, ап. 7 - синдик на „ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕНООД (в несъстоятелност) по търговско дело 63/2016 година по описа на Ловешки окръжен съд, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 110053625, със седалище и адрес на управление: област Ловеч, община Тетевен, гр. Тетевен 5700, спортен комплекс "Георги Бенковски" на основание чл. 717а и сл. от ТЗ обявява на интересуващите се, че съгласно Определение № 359 от 15.07.2019 година постановено от Съда по несъстоятелността по т.д. № 63/2016 по описа на Ловешки окръжен съд от 14.00 часа до 14.20 часа на 15.10.2019 година в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. Княз Борис I, № 77, ет. 3, ап.7 ще се приемат предложения за закупуване по реда на чл. 717в (търг с тайно наддаване) от ТЗ на следното имущество, собственост на несъстоятелния длъжник, както следва:

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72343.500.8030 /седемдесет и две хиляди триста четиридесет и три, точка, петстотин, точка, осем хиляди и тридесет/, находящ се в гр. Тетевен, община Тетевен, област Ловеч, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 16/ 06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Тетевен, п.к. 5700, ул. Трети Март № 33, с площ на поземления имот от 2427 кв.м. / две хиляди четиристотин двадесет и седем кв. метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: средно застрояване от 10 до 15 м., при съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори 72343.500.8032, 72343.500.5350, 72343.500.8031, 72343.500.7172,  който имот по документи за собственост представлява Урегулиран поземлен имот, стар идентификатор: парцел IV /четвърти/, с площ от 2220 кв.м., в квартал 108 по регулационен план на гр. Тетевен,

ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ СГРАДА с идентификатор 72343.500.8030.1 / седемдесет и две хиляди триста четиридесет и три, точка, петстотин, точка, осем хиляди и тридесет, точка, едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 16/ 06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Тетевен, п.к. 5700, ул. Трети Март № 33, със застроена площ 768 кв.м. / седемстотин шестдесет и осем квадратни метра/ , брой на етажите: 6 / шест/, с предназначение: ХОТЕЛ, която сграда е завършена, след реконструкция, преустройство и ремонт на хотел „Олимп“, съгласно одобрени строителни документи, и представлява монолитна стоманобетонна сграда, състояща се от основна сграда, пристройка и надстройка, с предназначение на сградата: ХОТЕЛ „ОЛИМП“ с РЕСТОРАНТ, състояща се от сутерен, партерен етаж, 5/ пет / хотелски етажа и един подпокривен етаж, съдържаш спалните и санитарните помещения на мезонетните апартаменти, намиращи се на петия етаж, ведно с всички приращения и строителни подобрения в поземления имот с идентификатор 72343.500.8030, при начална цена в размер на 3 145 959 лева (три милиона сто четиридесет и пет хиляди деветстотин петдесет и девет) лева

Продажбата се извършва по реда на чл. 717в (търг с тайно наддаване) и следващите от Търговския закон.

Имуществото се продава за сумата в размер на 3 145 959  лева (три милиона сто четиридесет и пет хиляди деветстотин петдесет и девет лева)

Стъпка за наддаване – 1000 лева

Задатък за участие в търга в размер на 314 595,9  лева (триста и четиринадесет хиляди петстотин деветдесет и пет лева и деветдесет стотинки), представляващи 10% от продажната цена, които следва да бъдат внесени по особената банкова сметка на синдика на „ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН“ ООД (в несъстоятелност) в „УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК” АД с IBAN BG93UNCR70001522937002.

Плащането се смята за извършено със заверяване на особената банкова сметка със сумата на внесения задатък. Плащането на задатъка следва да е извършено най-късно на 14.10.2019 г.

Наддавателните предложения се подават в деня на продажбата на 15.10.2019 г. от 14.00 до 14.20 ч. Желаещите да участват в наддаването подават предложенията, с посочена от тях цена с цифри и думи, в запечатан непрозрачен плик, върху който има данни на подателя - име, съответно фирма на участника, седалище, ЕГН, ЕИК, адрес и телефон за кореспонденция.

Към предложението си кандидатите прилагат и следните документи: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от оценката на имуществото, изрично нотариално пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник; доказателства за самоличност на физическо лице или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец, декларация, че е запознат с условията на провежданата продан и ги приема, че е запознат със състоянието на вещите към момента на провеждане на търга и декларация за липсата на пречки да участва в проданта.

За купувач на движимите вещи от масата на несъстоятелността се счита този наддавач, който е предложил най-високата цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя чрез незабавен търг чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи.

Внасянето на задатъка и плащането на цената се смятат за извършени в момента на заверяване на особената сметка на длъжника. Определеният купувач трябва в срок от 7-дневен срок от приключването на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък, по особената сметка на синдика. При невнасяне на остатъка от цената в указания срок  внесеният задатък не подлежи на връщане и остава в масата на несъстоятелността за удовлетворяване на кредиторите.

Купувачът се въвежда във владение на продаваната вещ от синдика въз основа на влязло в сила постановление за възлагане, както и на удостоверение за платени данъци и такси за прехвърляне на собствеността на вещта.

Книжата за продажбата се държат в канцеларията на синдика - гр. София, ул. Княз Борис I № 77, ет. 3, ап. 7 и са на разположение на заинтересованите след предварителна уговорка със синдика.

За контакт:

тел.  089 9970542;

e-mail: rmiloshev@gmail.com

Росен Милошев – синдик на „ОЛИМП СПОРТ ТЕТЕВЕН“ ООД (н)