Мария Георгиева Шукерова – постоянен синдик на „ГРИНУИЧ 2011“ ЕООД, ЕИК 829097425, със седалище и адрес на  управление: гр. Варна, р-н „Младост“, Западна промишлена зона - юг, регистрирано по ф. д. № 1222 /1994 г., в производство по несъстоятелност по т. д. № 1820/2011 г.  по описа на Варненски окръжен съд, ТО, на основание чл. 718 от ТЗ - чрез явен търг ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Определение № 2556 от 11.07.2019 г. на съда по несъстоятелността на 16.08.2019 г. от 17:00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул. „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14, ще се проведе продажба на следното недвижимо имущество, собственост на длъжника, а именно:

93,88 % ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /ПИ/ с идентификатор № 10135.3514.678 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и четиринадесет, точка, шестстотин седемдесет и осем/, находящ се в град Варна, област Варна, община Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със ЗАПОВЕД № КД-14-03-31 /КД, тире, четиринадесет нула три, тире, тридесет и едно/ от 06.01.2011 /шести януари две хиляди и единадесета/ година на началник на СГКК-Варна, с адрес на имота в град Варна, район „Младост“, „Западна промишлена зона“, п.к.9000. Трайно предназначение на територията е – урбанизирана. Начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект. Съседи по скица № 15-35017-19.01.2018 г.: 10135.3514.677, 10135.3514.161 и 10135.3514.158. Поземлен имот с идентификатор №10135.3514.678 е с площ от 523.00 кв. м., съгласно посочената кадастрална скица, от които 491.00 кв. м. собствени на „ГРИНУИЧ 2011“ ЕООД. Така посочения ПИ попада изцяло в УПИ LIII-1306, с площ от 3 482 кв. м. по скица, а по предходен документ за собственост 2 767 кв. м., придобит съгласно договор за доброволна делба от 02.12.2015 г./ вписан с вх. рег. № 56/05.12.2005 г., т. 20, № 113/2005 г./. След извършени разпоредителни сделки през 2006 г. и 2011 г., остатъчните права от целия УПИ LIII-1306 са 491.00 кв. м. от 3482 кв. м. по скица, а по предходен документ за собственост 2 767 кв. м., понастоящем нанесен като имот с идентификатор № 10135.3514.678 и имот с идентификатор 10135.3514.677. Границите от север и изток съвпадащи по регулационна линия на съществуващ парцел LIII- 1306, а от юг и запад с възстановена линия на парцел със стар номер II-1307, обхващащ имот с идентификатор № 10135.3514.678 и югоизточната част от имот с идентификатор 10135.3514.677, заедно с построените в имота сгради, а именно:

1. Сграда с идентификатор № 10135.3514.678.1 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и четиринадесет, точка, шестстотин седемдесет и осем, точка едно/, с адрес: област Варна, община Варна гр. Варна, район „Младост“, „Западна промишлена зона“, със застроена площ: 181.00 кв. м. /сто осемдесет и един квадратни метра/, функционално предназначение: административна, делова сграда, брой етажи: 4 /четири/ и сутерен, съгласно кадастралната и карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед за одобрение на №КД-14-03-31 /КД, тире, четиринадесет нула три, тире, тридесет и едно/ от 06.01.2011 /шести януари две хиляди и единадесета/ година на началник на СГКК-Варна, ведно с находящите се в сграда с идентификатор № 10135.3514.678.1 самостоятелни обекти, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №10135.3514.678.1.2 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и четиринадесет, точка, шестстотин седемдесет и осем, точка едно, точка две/, който самостоятелен обект е обособен в ДЯЛ Б1 по проекта на арх. Карагеоргиев, като находящ се на първи етаж тази сграда, включващ пет стаи (офиси), коридор, преддверие и две тоалетни с бруто РЗП 133,61 кв. м., от които чиста площ 131,47 кв. м., ведно с 2,14 кв. м., идеални части от общите части на сградата (главен вход юг) и принадлежащо право на строеж;

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №10135.3514.678.1.3 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и четиринадесет, точка, шестстотин седемдесет и осем, точка едно, точка три/, който самостоятелен обект е обособен в ДЯЛ В2, по проекта на арх. Карагеоргиев, като находящ се на втори етаж в тази сграда, включващ пет офиса, коридор, преддверие, два санитарни възли, с бруто застроена площ от 202.30 кв.м., от които чиста площ 148,36 кв. м., ведно с 33.68 кв. м. ид. ч. от общи части (стълбище), 2.42 кв. м. ид. ч. от общи части (главен вход) и 18.84 кв. м. ид. ч. от общи части (сутерен) и принадлежащо право на строеж.

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №10135.3514.678.1.4 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и четиринадесет, точка, шестстотин седемдесет и осем, точка едно, точка четири/, който самостоятелен обект е обособен в ДЯЛ В3, по проекта на арх. Карагеоргиев, като находящ се на трети етаж в тази сграда, включващ шест офиса, коридор, преддверие, два санитарни възли с обща застроена площ от 203.30 кв.м., от които чиста площ 148,36 кв. м., ведно с 33.68 кв. м. ид. ч. от общи части (стълбище), 2.42 кв. м. ид. ч. от общи части (главен вход юг) и 18.84 кв. м. ид. ч. от общи части (сутерен) и принадлежащо право на строеж.

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №10135.3514.678.1.5 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и четиринадесет, точка, шестстотин седемдесет и осем, точка едно, точка пет/, който самостоятелен обект е обособен в ДЯЛ В4, по проекта на арх. Карагеоргиев, като находящ се на четвърти етаж в тази сграда, включващ седем стаи, шест санитарни възли и коридор, със обща застроена площ от 205.04 кв.м., от които чиста площ  149.63 кв.м., ведно с 33.98 кв.м. ид.ч. от общи части (стълбище), 2.43 кв.м. ид.ч. от общи части (главен вход юг) и 19 кв.м. ид.ч. от общи части (сутерен) и принадлежащо право на строеж.

както и права от ОБЕКТ В СГРАДА, съставляващ СУТЕРЕН на Сграда с идентификатор № 10135.3514.678.1 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и четиринадесет, точка, шестстотин седемдесет и осем, точка едно/, с адрес на имота в град Варна, район Младост, Западна промишлена зона, етаж сутерен, обект В1.1, п.к.9000. Обектът се намира в сутерен на сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.678 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и четиринадесет, точка, шестстотин седемдесет и осем). Предназначението на обекта е за ДРУГ ВИД ОБЕКТ В СГРАДА, брой на нивата 1 (едно), с посочена в документа площ от 54.27 кв. м. за две избени помещения с граници: стълбищна клетка, коридор за общо ползване, дял В-1, дял А-1 и двор, ведно с 18.14 кв. м. от общите части на сградата, който обект е обособен в ДЯЛ В1.1, по проекта на арх. Карагеоргиев, като находящ се в сутерен в обособяемата южна административна сграда на четири етажа със сутерен етаж, попадаща изцяло в западната част УПИ № LIII – 1306 в кв. 35 по действащия план на Западна промишлена зона – гр. Варна, включващ две складови (избени) помещения от западната страна и четири складови (избени) помещения от източната страна с обща застроена площ от 144.77 кв.м., от които чиста площ 126.63 кв.м., ведно с 2.06 кв.м. ид.ч. от общи части (главен вход юг) и 16.08 кв.м. ид.ч. от общите части (сутерен).

2. Сграда с идентификатор № 10135.3514.678.2 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и четиринадесет, точка, шестстотин седемдесет и осем, точка две/, с адрес: област Варна, община Варна гр. Варна, район „Младост“, „Западна промишлена зона“, със застроена площ: 66 кв. м. /шестдесет и шест квадратни метра/, функционално предназначение: административна, делова сграда, брой етажи: 1 /един/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със ЗАПОВЕД №КД-14-03-31 /КД, тире, четиринадесет нула три, тире, тридесет и едно/ от 06.01.2011 /шести януари две хиляди и единадесета/ година на началник на СГКК-Варна, по документ за собственост: брой на нивата 2 (две): ниво сутерен с площ от 64,79 кв. м., при граници: дял В1.1., стълбищна клетка, коридор за общо ползване и двор; и ниво първи етаж с площ 68.75 кв. м. при граници: стълбищна клетка за сутерен, главен вход, и от три страни двор; ведно с 19,14 кв. м. ид. ч. от общите части на сградата, който самостоятелен обект е обособен в ДЯЛ В1, по проекта на арх. Карагеоргиев, като находящ се на две нива представляваща пристройка в обособяемата южна административна сграда на четири етаж със сутерен, попадаща изцяло в промишлена зона- гр. Варна, включващ на ниво сутерен: изба и стълбище и на ниво първи етаж: входно антре, стълбищна клетка за сутерен, санитарен възел и офис с обща застроена площ на двете нива от 152,68 кв.м., от които чиста площ 133,54 кв.м., ведно с 2.17 кв.м. ид.ч от общите (главен вход юг) и 16.97 кв.м. ид.ч. от общите части (сутерен) и принадлежащо право на строеж.

Началната цена на горепосоченото имущество като съвкупност е равна на 55 % от оценката или сума общо в размер на 316 208.51 лв. /триста и шестнадесет хиляди двеста и осем лева и петдесет и една стотинки/.

Стъпката за наддаване е в размер на 10%.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, бул. „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14. Оглед на имуществото може да бъде извършван след предварителна уговорка със синдика.

За участие в наддаването се внася задатък в размер 10 на сто от началната цена на имуществото, за което се участва в търга, по особената банкова сметка на длъжника, а именно:

IBAN: BG30 PIRB 9170 7603 9615 78, BIC PIRBBGSF

Лицата, проявяващи интерес към закупуването на процесните имоти следва да подадат заявление за участие в канцеларията на синдика – гр. София, бул. „Витоша” № 19, ет. 4, ап. 14. Заявлението следва да съдържа:

- три имена/наименование на юридическото лице, ЕГН/ЕИК,  адрес/седалище и адрес на управление, а така също и телефон за кореспонденция;

- имуществото във връзка, с което се заявява участие;

- решение на компетентния орган на дружеството за закупуване на процесното имущество.

Към заявлението участниците трябва да приложат: доказателство за платен задатък в размер на 10%; доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник; удостоверение за актуално състояние, доказателства за надлежно взето решение от управителния орган за закупуване на имуществото. При взето решение на органите на наддавач – юридическо лице, за закупуване на недвижимото имущество, което не е изготвено в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, наддавачът следва да приложи и заверено извлечение от дружествения договор/учредителен акт, от което да е видно, че решението, за което се представят доказателства е надлежно взето.

До участие в наддаването се допускат само кандидати, чиито задатъци са постъпили по упоменатата по-горе банкова сметка до 17:00 часа на 15.08.2019 г.

Предложенията се подават в канцеларията на синдика в деня на продажбата – 16.08.2019 г. от 15:30 до 16:30 часа. Процедурата по наддаване започва в 17:00 часа.

Право на участие имат всички лица подали надлежни заявления. Наддавателните предложения се вписват саморъчно от всеки наддавач в наддавателен лист срещу подпис. Наддаването се извършва до постигане на най-висока предложена цена. Търгът приключва с вписване на последното наддавателно предложение.

Веднага след приключването на търга се пристъпва към обявяването на купувач.

За купувач се обявява този наддавач, който е предложил най-високата цена за недвижимия имот.

Невалидни са предложения за продажна цена по-ниска от посочената начална такава в обявлението, както и такива, направени от лица, които съгласно чл. 717г, ал. 1 ТЗ нямат право да наддават.

Обявеният купувач следва в срок от един месец от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена по особената банкова сметка на длъжника, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се кани наддавачът, предложил следващата най - висока цена и така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, направили действителни наддавателни предложения.

Договор за покупко-продажба на имуществото ще бъде сключен с оферента, предложил най-висока цена.

Разходите за нотариална такса, банкови комисионни, данъци и др. по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

За допълнителна информация: тел. 0897 091 541 и на www.imoti.com.