Радослав Иванов Тонев - постоянен синдик на "Браверс" ЕООД - в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Петко Д. Петков”, № 15, ет. 2, ЕИК 115097020, по търговско дело № 578/2014 г. по описа на Окръжен съд - Пловдив, XX с-в, в изпълнение на Определение от № 502 от 25.02.2020 г. на съда по несъстоятелността, на основание чл. 717а от ТЗ, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 30.03.2020 г. от 15.00 часа до 16.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София, 1000, ул. „Лавеле” № 38, ет. 1, ап. 4, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН на търг с тайно наддаване на следното имущество от масата на несъстоятелността:

Поземлен имот с идентификатор 10135.2571.362 и площ 805 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК с адрес гр. Варна, р-н Приморски, к.к. „Чайка”, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, а по документ за собственост представляващ Място с площ 821 /осемстотин двадесет и един/ кв.м., находящо се в гр. Варна, район „Приморски”, к.к. „Чайка” II /две римско/, съставляващо Поземлен имот № 772 /седемстотин седемдесет и две/ по плана на к.к. „Чайка”, гр. Варна, идентичен с част от имот № 488 по стария КП на к.к. „Чайка”, целия с площ от 21 906, при граници по скица: път, имоти №№ 489 и 768, ведно с всички приращения и подобрения в него.

Началната продажна цена на имота е в размер на пазарната цена съгласно изготвената оценка, а именно: 133 000 лв. (сто тридесет и три хиляди лева)

Собствеността върху имота е придобита от „Браверс” ЕООД /н./ по силата на Нотариален акт от 19.06.2007 г. за покупко-продажба на недвижим имот № 97, том II, рег.№2250, дело №132 от 2007 г. на нотариус Масимилиан Динчев, per. №529, вписан в СВ-Варна с вх. per. № 17029/20.06.2007 г., акт № 9, том № 53, дело 12817.

Върху продаваното имущество има вписани ипотеки и наложени възбрани.

Оглед на имота може да бъде извършван, след предварителна уговорка на телефон 02/ 981 06 36 и 02/ 981 34 30, лице за контакт: Радослав Иванов Тонев - синдик.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани лица в канцеларията на синдика на адрес: гр.София, ул. “Лавеле” № 38, ет. 1, ап. 4, тел. 02/981 06 36, всеки присъствен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. от разгласяването на проданта до провеждането й.

Задатъкът в размер на 10% от началната продажна цена на имота, съгласно чл. 717в, ал. 2 от ТЗ, за участие в проданта, се внася предварително по сметка на „Браверс” ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК 115097020, открита в „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, София по сметка с IBAN BG15RZBB91557085312907, BIC RZBBBGSF.

Наддавателните предложения се подават в посочените по-горе дата и часови интервал. Желаещите да участват в наддаването подават предложенията си в запечатан плик, като посочват име, съответно фирма, и индивидуализиращи данни на участника, предложената цена с цифри и думи и прилагат платежно нареждане (вносна бележка) за внесения задатък, съгласно чл. 717в, ал. 3 от ТЗ, както и документи, доказващи самоличността, деепособността и представителната власт на участника. Предложенията се подават при синдика, който ги отразява по реда на постъпването им във входящ регистър. След изтичане на обявения краен срок за продажбата предложенията се отварят от синдика в присъствие на явилите се наддавачи и наддавателните предложения се вписват в протокол като за спечелил се обявява наддавачът предложил най-висока цена. При направено валидно наддавателно предложение с една и съща най-висока цена от повече от един наддавач, за определяне на купувача, съгласно чл. 717в, ал. 4, изречение четвърто от Търговския закон, се провежда от синдика незабавен търг с явно наддаване между наддавачите предложили една и съща най-висока цена. Лица предвидени в чл. 717 г ТЗ нямат право да участват.

На основание чл. 717д от ТЗ, спечелилият купувач е длъжен в срок от 7 /седем/ дни от приключване на продажбата да внесе по сметка с IBAN BG15RZBB91557085312907, BIC RZBBBGSF, открита в „Райфайзенбанк /България/” ЕАД с титуляр „Браверс” ЕООД - в несъстоятелност, ЕИК 115097020, предложената от него цена, приспадайки внесения задатък.

Всички евентуално дължими разноски за държавни и съдебни такси; банкови комисиони, както и всички други суми, дължими за възлагане на имуществото, издаване на съответните съдебни актове, вписване, заличаване на обезпечения и др. във връзка с продажбата, са за сметка на купувача и се заплащат отделно.