Полина Димитрова Кавръкова – синдик на „БУЛАРКО” АД (н.), гр. София, ЕИК 121537339, ОБЯВЯВА на основание чл.717 от Търговския закон на интересуващите се, че на 10.07.2020 г. от 14 часа, ще се проведе в гр.София, кв.Драгалевци, ул.”Академик Петър Динеков”23, Е-1, офис 2 и 3 НА ОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ от дата 2901/12.06.2020 г. на Софийски Градски Съд по т.д. 4509/2013 г. публична продажба по реда на чл.717 от Търговския закон на недвижими– КАТО отделни имуществени права, собственост на БУЛАРКО АД– в несъстоятелност, както следва :

ИМОТ 1: УПИ с идентификатор 11538.3.98, с площ 1600 кв.м /хиляда и шестстотин квадратни метра/, находящ се град Свети Влас, облас Бургас, местност „Юрта - под пътя”. ОБЩАТА ЦЕНА НА ИМУЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО е със справедлива пазарна стойност, съгласно оценката в размер на 104 441 лв. /сто и четири хиляди и четиристотин и четиридесет и един лева/, като началната цена за продажбата по чл.717а от ТЗ е 104 441 лв. /сто и четири хиляди и четиристотин и четиридесет и един лева/.

ИМОТ 2: Недвижим имот - Студио №1, находящ се в жилищна сграда с адрес град Свети Влас, област Бургас, местност „Юрта-под пътя”, с площ 56,38 кв.м /петдесет и шест цяло и тридесет и осем стотни квадратни метра/, заедно с 9,90 кв.м /девет цяло и деветдесет стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата. ОБЩАТА ЦЕНА НА ИМУЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО е със справедлива пазарна стойност, съгласно оценката в размер на 47 700 лв./четиридесет и седем хиляди и седемстотин лева/, като началната цена за продажбата по чл.717а от ТЗ е 47 700 лв. /четиридесет и седем хиляди и седемстотин лева/.

ИМОТ 3: Недвижим имот - Студио №2, находящ се в жилищна сграда с адрес град Свети Влас, област Бургас, местност „Юрта-под пътя”, с площ 55,05 кв.м ( петдесет и пет цяло и пет стотни квадратни метра), заедно с 9,67 кв.м /девет цяло и шестдесет и седем стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата. ОБЩАТА ЦЕНА НА ИМУЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО е със справедлива пазарна стойност, съгласно оценката в размер на 46 500 лв. /четиридесет и шест хиляди и петстотин лева/, като началната цена за продажбата по чл.717а от ТЗ е 46 500 лв. /четиридесет и шест хиляди и петстотин лева/.

ИМОТ 4: Недвижим имот - Студио №14, находящ се в жилищна сграда с адрес град Свети Влас, област Бургас, местност „Юрта-под пътя”, с площ 41,63 кв.м /четиридесет и едно цяло и шестдесет и три стотни квадратни метра/, заедно с 7,31кв.м /седем цяло и тридесет и един квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата. ОБЩАТА ЦЕНА НА ИМУЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО е със справедлива пазарна стойност, съгласно оценката в размер на 35 200 лв. /тридесет и пет хиляди и двеста лева/, като началната цена за продажбата по чл.717а от ТЗ е 35 200 лв. /тридесет и пет хиляди и двеста лева/.

ИМОТ 5: Недвижим имот - Апартамент №17, находящ се в жилищна сграда с адрес град Свети Влас, област Бургас, местност „Юрта-под пътя”, с площ 41,60 кв.м /четиридесет и едно цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, заедно с 7,53кв.м /седем цяло и петдесет и три стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата. ОБЩАТА ЦЕНА НА ИМУЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО е със справедлива пазарна стойност, съгласно оценката в размер на 35 200 лв. /тридесет и пет хиляди и двеста лева/, като началната цена за продажбата по чл.717а от ТЗ е 35 200 лв./тридесет и пет хиляди и двеста лева/.

ИМОТ 6: Недвижим имот - КАФЕ, находящ се в жилищна сграда с адрес град Свети Влас, област Бургас, местност „Юрта-под пътя”, с площ 167,23 кв.м /сто шестдесет и седем цяло и двадесет и три стотни квадратни метра/, заедно с 29,37кв.м /двадесет и девет цяло и тридесет и седем стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата. ОБЩАТА ЦЕНА НА ИМУЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО е със справедлива пазарна стойност, съгласно оценката в размер на 291 400 лв. /двеста деветдесет и една хиляди и четиристотин лева/, като началната цена за продажбата по чл.717а от ТЗ е 291 400 лв./двеста деветдесет и една хиляди и четиристотин лева/.

ИМОТ 7: Недвижим имот - ОФИС, находящ се в жилищна сграда с адрес град Свети Влас, област Бургас, местност „Юрта-под пътя”, с площ 20,21 кв.м /двадесет цяло и двадесет и една стотни квадратни метра/, заедно с 3,55кв.м /три цяло и петдесет и пет стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата. ОБЩАТА ЦЕНА НА ИМУЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО е със справедлива пазарна стойност, съгласно оценката в размер на 35 200 лв. /тридесет и пет хиляди и двеста лева/, като началната цена за продажбата по чл.717а от ТЗ е 35 200 лв. /тридесет и пет хиляди и двеста лева/.

ИМОТ 8 : Недвижим имот - СКЛАД, находящ се в жилищна сграда с адрес град Свети Влас, област Бургас, местност „Юрта-под пътя”, с площ 2,53 кв.м /две цяло и петдесет и три стотни квадратни метра/, заедно с 0,36 кв.м /нула цяло тридесет и шест стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата. ОБЩАТА ЦЕНА НА ИМУЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО е със справедлива пазарна стойност, съгласно оценката в размер на 2 200лв. /две хиляди и двеста лева/, като началната цена за продажбата по чл.717а от ТЗ е 2 200лв. /две хиляди и двеста лева/.

Оглед ще може да се извършва всеки работен ден до 01.07.2020 г., чрез предварителна заявка на телефон 0897/978800 (след предварителна договорка със синдика, поне два дни преди огледа). Тръжната документация ще бъде на разположение на заинтересуваните лица всеки работен ден в канцеларията на синдика в гр.София, кв.Драгалевци, ул.”Академик Петър Динеков”23, Е-1, офис 2 и 3. Телефони за справки и контакти 0897 97 88 00.

Кандидатите за купувачи ще внасят задатък  - 1/10 / една десета част/ от справедливата пазарна стойност, за правоучастие в проданта, предварително по банковата сметка на БУЛАРКО АД, открита в в Уникредит Булбанк АД, банкова сметка IBAN BG21UNCR70001523115614 и банков код BIC UNCRBGSF.

Задатъкът за имотите е в размер, както следва :

За имот 1 = 10 444,10 лв.

За имот 2 = 4 770 лв.

За имот 3 = 4 650 лв.

За имот 4 = 3 520 лв.

За имот 5 = 3 520 лв.

За имот 6 = 29 140 лв.

За имот 7 = 3 520 лв.

За имот 8 = 220 лв.

Внасянето на задатъка е условие за участие в търга. Сумата за задатък следва да е постъпила по посочената банкова сметка в срок до 09.07.2020 г. /девети юли две хиляди и двадесета година/.

Търгът ще се проведе на 10.07.2020 г. от 14.00 часа при условията на тайно наддаване по смисъла на чл.717а от ТЗ.

Търгът се провежда чрез подаване на писмени предложения. Всеки наддаващ подава запечатан плик, който съдържа : оферта за покупка с предложение за цена изписана с цифри и думи, документи идентифициращи кандидата за купувач и квитанция/документ за внесен задатък. Внасянето на задатък е условие за участие в продажбата. Запечатаният плик се подава от лице, което има представителна власт или е упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

Обявяването на купувача на имуществото като цяло ще се извърши на 10.07.2020 г. от 17 часа от синдика на дружеството в канцеларията му на адрес: в гр.София, кв.Драгалевци, ул.”Академик Петър Динеков”23, Е-1, офис 2 и 3, в присъствието на явилите се наддавачи.

Купувачът ще трябва да внесе предложената от него цена, след приспадане на внесения задатък, в седмодневен срок от датата на продажбата. Ако цената не бъде платена в този срок, внесеният задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите и се прилага разпоредбата на чл.717 е от Търговския закон.