МИРОСЛАВА ГОСПОДИНОВА СТРЪМСКА, синдик на „СТРОЙ-КОНСУЛТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП“ ЕАД – в несъстоятелност, ЕИК: 175421548, с адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул."Генерал Столетов" № 111, ет. 1, ап. 1, в производство по несъстоятелност по т.д. № 61/2017 г. по описа на Окръжен съд Стара Загора, на основание чл. 717а от ТЗ и съгласно Определение на съда по несъстоятелността с № 544/09.06.2020 г., постановено по търг. дело №61/2017 г. по описа на Окръжен съд Стара Загора ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 09.07.2020 г. от 15,00 часа в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” 119, ет.3, офис 6, ще се проведе пряко договаряне за продажба на следните движими вещи, собственост на „СТРОЙ-КОНСУЛТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП“ ЕАД – в несъстоятелност, а именно:

1. Полуремарке марка Фрьоф ED 32 с рег. № СН0403ЕЕ, рама № C3528N3, цвят – бял, година на първоначална регистрация 1972 година

Пазарна оценка: 1700 лв. (хиляда и седемстотин лева);

Минимална цена при провеждане на преговори в размер на 50 % от оценката,  т.е. 850 лева (осемстотин и петдесет лева);

2. Лек автомобил марка Ситроен, модел Берлинго с рег. № СН0792АН, рама № VF7MFWJZF65269830, двигател PSAWJZ10DXAN4020249, цвят - маслено зелен металик, дизел, година на първоначална регистрация 1999 година

Пазарна оценка: 1000 лв. (хиляда лева);

Минимална цена при провеждане на преговори в размер на 50 % от оценката,  т.е. 500 лева (петстотин лева);

3. Товарен автомобил марка Пежо, модел Ранч 1,9D с рег. № СН3258АН, рама № VF35BD9BD60016976, двигател PSAD9B10WC30309753, цвят – бял, дизел, година на първоначална регистрация 1996 година

Пазарна оценка: 1000 лв. (хиляда лева);

Минимална цена при провеждане на преговори в размер на 50 % от оценката,  т.е. 500 лева (петстотин лева);

4. Лек автомобил марка Рено, модел Канго с рег. № СН3992АН, рама № VF1KC0UAF23128468, цвят – сив металик, дизел, година на първоначална регистрация 2001 година

Пазарна оценка: 1250 лв. (хиляда двеста и петдесет лева);

Минимална цена при провеждане на преговори в размер на 50% от оценката,  т.е. 625 лева (шестстотин двадесет и пет лева);

5. Лек автомобил марка Ситроен, модел Берлинго с рег. № СН1628НН, рама № VF7MFWJZF65540646, двигател PSAWJZ10DXCD6028101, цвят – син металик, дизел, година на първоначална регистрация 2000 година

Пазарна оценка: 1250 лв. (хиляда двеста и петдесет лева);

Минимална цена при провеждане на преговори в размер на 50 % от оценката,  т.е. 625 лева (шестстотин двадесет и пет лева);

6. Товарен автомобил марка Пежо, модел Експерт с рег. № СН9362НН, рама № VF3BZDHXA12498791, цвят – бял, дизел, година на първоначална регистрация 1999 година

Пазарна оценка: 1000 лв. (хиляда лева);

Минимална цена при провеждане на преговори в размер на 50 % от оценката,  т.е. 500 лева (петстотин лева);

7. Лек автомобил марка Шкода, модел Фабия 1,9 SDI с рег. № СН2935СА, рама № TMBPF16Y174117282, двигател ASY320510, цвят – сив металик, дизел, година на първоначална регистрация 2006 година

Пазарна оценка: 2570 лв. (две хиляди петстотин и седемдесет лева);

Минимална цена при провеждане на преговори в размер на 50 % от оценката,  т.е. 1285 лева (хиляда двеста осемдесет и пет лева);

8. Лек автомобил марка Шкода, модел Фабия 1,9 SDI с рег. № СН2936СА, рама № TMBPF16Y974119023, двигател ASY320567, цвят – тъмно сив металик, дизел, година на първоначална регистрация 2006 година

Пазарна оценка: 2570 лв. (две хиляди петстотин и седемдесет лева);

Минимална цена при провеждане на преговори в размер на 50 % от оценката,  т.е. 1285 лева (хиляда двеста осемдесет и пет лева);

9. Лек автомобил марка Шкода, модел Фабия 1,9 SDI с рег. № СН2938СА, рама № TMBPF16Y174112163, двигател ASY320033, цвят – тъмно сив металик, дизел, година на първоначална регистрация 2006 година

Пазарна оценка: 2570 лв. (две хиляди петстотин и седемдесет лева);

Минимална цена при провеждане на преговори в размер на 50 % от оценката,  т.е. 1285 лева (хиляда двеста осемдесет и пет лева);

10. Товарен автомобил марка Пежо, модел 206 1,4 с рег. № СН5809СА, рама № VF32S8HZA47687088, двигател 10FD951789016, цвят – бял, дизел, година на първоначална регистрация 2007 година

Пазарна оценка: 2700 лв. (две хиляди и седемстотин лева);

Минимална цена при провеждане на преговори в размер на 50 % от оценката,  т.е. 1350 лева (хиляда триста и петдесет лева).

За участие в преговорите се внася безлихвен задатък в размер на 10 на сто от минималната цена за съответната вещ. Задатъкът се внася по особената банкова сметка на „СТРОЙ-КОНСУЛТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП“ ЕАД в несъстоятелност под разпореждане на синдика в Първа инвестиционна банка АД: IBAN:BG29FINV91501017023167 и следва да е постъпил по тази сметка до 16.00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на продажбата.

Желаещите да закупят някоя от вещите могат да подадат писмени предложения за участие в прякото договаряне, които трябва да съдържат предложение за покупка с посочване на вещта, за която се отнася предложението, предлаганата покупна цена в лева /цифром и словом/ и срок за заплащането й, който не може да бъде по-дълъг от 60 дни.

Предложенията трябва да съдържат името, адреса и телефони за контакт с кандидат-купувача. Към предложението следва да бъде приложен документ, удостоверяващ внесен задатък, декларация, че са запознати със състоянието на имуществото, и изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник.

Предложенията могат да бъдат подавани в срок до 15.00 часа на 09.07.2020 г. в канцеларията на синдика в Стара Загора, п.к. 6000 ул. Хаджи Димитър Асенов № 119 ет. 3, офис 6, както на място, така и по пощата.

В 15,00 часа на 09.07.2020 г. подалите предложения лица следва да се явят в канцеларията на синдика за отваряне на офертите и пристъпване към преки преговори. Синдикът ще разглежда само предложения за закупуване, които отговарят на изискванията, посочени в това обявление и с които се предлага цена, не по-ниска от минималната цена, посочена в обявлението. Преговорите ще се проведат незабавно след изтичане на срока за подаване на предложения последователно за всяка вещ, в поредността, в която са посочени в обявлението. В хода на преговорите предложителите имат право да подобряват своите предложения. Синдикът има право на свободна преценка в интерес на кредиторите и масата на несъстоятелността да избере кое предложение за покупка да приеме или да откаже всички предложения. Предложителите участват в преговорите на свой риск, разноски и отговорност и не могат да претендират вреди от неприемане на предложенията им.

В случай, че кандидат-купувач, който е внесъл задатък, не подаде предложение в срока, посочен по-горе в настоящото обявление, или откаже да сключи договор съобразно подаденото от него предложение, или - в случай, че бъде избран за купувач - не плати остатъка от цената, след приспадане на задатъка, внесения от него задатък се задържа като неустойка от продавача в полза на масата на несъстоятелността и служи за удовлетворяване на кредиторите.

Във всички случаи собствеността върху имуществото ще се прехвърли и владението му ще бъде предадено след пълното изплащане на покупната цена и сключване на окончателен договор за продажбата. Разноските за сключване на договора за продажба, прехвърляне на собствеността и предаване на имуществото (за нотариални, държавни и местни данъци и такси; банкови комисиони, както и всички други разноски за прехвърляне на собствеността) са за сметка на купувача и се заплащат отделно.

Оглед на имуществото може да бъде извършван в гр. Сливен, кв. „Промишлена зона“, ул Банско шосе № 11 до датата на продажбата, след предварително съгласуване на тел. 0888201478 – Светла Добрева.

Документацията за продажбата, както и допълнителна информация за продаваното имущество може да бъде получена в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” 119, ет.3, офис 6, тел. 042 620 152.