Елин Топалов – синдик на “Нов дом – Симеонов” ЕООД – в несъстоятелност, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 131053913, в изпълнение на решение от 25.08.2014 г., постановено от Софийски градски съд, Т.О., VI-8 състав по т.д. № 1822/2012 г., и съгласно определение от 01.07.2019 г. по същото дело ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 12.09.2019 г. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, ул. „Христо Белчев” № 37, партер /адв. кантора/, ще проведа по реда на чл. 717ж ТЗ продажба чрез търг с явно наддаване на следния включен в масата на несъстоятелността на “Нов дом – Симеонов” ЕООД – в несъстоятелност недвижим имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“, 7 – 11 км., район „Младост“, с площ от 5 446 (пет хиляди четиристотин четиридесет и шест) кв. метра, съставляващ имот пл. № 4018 (четири хилияди и осемнадесети), от квартал 11 (единадесети) по плана на гр. София, местността бул. „Цариградско шосе 7 – 11 км.“, при съседи на имота по скица: улица, ПИ № 4017, ПИ № 2849, ПИ № 2166 и ПИ № 2180, който имот е образуван от части от поземлени имоти пл. № 3617 (три хиляди шестстотин и седемнадесети), пл. № 3628 (три хиляди шестстотин двадесет и осми), пл. № 2971 (две хиляди деветстотин седемдесет и първи) и пл. № 3119 (три хиляди сто и деветнадесет), по плана на гр. София, местността „бул. Цариградско шосе 7 – 11 км.“, подробно описани в нотариален акт № 73, том I, рег. 711, дело № 66/2005 г. на нотариус Димитър Танев, рег. № 041 на НК, с район на действие СРС, вписан в Службата по вписванията с акт № 128, XVII, дело № 4106/2005 г., 2) нотариален акт № 187, том I, рег. 4449, дело № 172/2004 г. на Татяна Малеева, рег. № 199 на НК, с район на действие СРС, вписан в Службата по вписванията с акт № 103, LXXXVIII, дело № 20324/2004 г., 3) нотариален акт № 100, том I, рег. 3159, дело № 73/2002 г. на нотариус Диана Танева, рег. № 264 на НК, с район на действие СРС, вписан в Службата по вписванията с акт № 130, LXLIII, дело № 21138/2002 г., 4) нотариален акт № 38, том I, рег. 1330, дело № 31/2002 г. на нотариус Диана Танева, рег. № 264 на НК, с район на действие СРС, вписан в Службата по вписванията с акт № 139, XXXVI, дело № 8297/2002 г., който поземлен имот към днешна дата представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4092.4018 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, две, точка, четири, нула, едно, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), одобрени със Заповед № РД–18–35/09.06.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК,

- с адрес на имота: област София (столица), община Столична, гр. София, район „Младост“, бул. „Самоковско шосе“;

- трайно предназначение на територията: Урбанизирана;

- начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс;

- площ: 5 468 /пет хиляди четиристотин шестдесет и осем/ кв.м. и

- стар номер по предходен план: 4018, квартал 11, парцел IV.

С нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 55, том I, рег. № 644, дело № 52/2008 г. по описа на нотариус И. Радева с рег. № 051 на НК, вписан в СВ при АВ – София с вх. рег. № 10527 от 2008 г., акт № 47, том IX, дело № 6493/2006 г., описаният имот е ипотекиран за обезпечаване вземане на „Обединена българска банка“ АД, включено в списък на приетите вземания към “Нов дом – Симеонов” ЕООД – в несъстоятелност, съставен на 09.06.2014 г., обявен в ТР към АВ на 13.06.2014 г. и одобрен с определение на от СГС, Т.О., VI-8 състав по т.д. № 1822/2012 г. от 03.07.2014 г.

Продаваемият недвижим имот е обект на съдебен спор по гр.д. № 9370/2009 г. по описа на СГС, I-17 с-в.

Оценката на продаваемия недвижим имот е 1 896 400.00 /един милион осемстотин деветдесет и шест хиляди и четиристотин/ лева и е равна на определената от оценител негова актуална пазарна стойност. Началната тръжна цена за имота е 1 517 120.00 /един милион петстотин и седемнадесет хиляди сто и двадесет/ лева, а стъпката за наддаване – 15 000.00 /петнадесет хиляди/ лева.

Оглед на имота може да се прави в работен ден до 11.09.2019 г. след предварителна заявка на тел. 0888/380 094.

Книжата за продажбата се държат в канцеларията на синдика на посочения по-горе адрес и са на разположение на всеки заинтересуван в работен ден от днес до 11.09.2019 г. от 13.00 до 17.00 ч. след предварителна заявка на тел. 0888/380 094.

За участие в наддаването се внася неолихвяем задатък в размер на 151 712.00 лева. Задатъкът се внася в срок до 11.09.2019 г. по особената сметка на “Нов дом – Симеонов” ЕООД – в несъстоятелност в „ОББ“ АД с IBAN BG07 UBBS 8002 1001 7641 40.

Исканията за допускане до участие в търга се подават на 12.09.2019 г. от 11.00 ч. до 11.30 ч. В искането си за допускане до участие в търга, което трябва да е написано на български език, да е подписано и да съдържа данни за подателя (пълно име/наименование, адрес, ЕГН/ЕИК), всеки кандидат заявява желанието си да бъде допуснат до участие в търга. Към искането се представят следните документи:

- документ за внесен в срок задатък;

- за търговците – извлечение от ТРРЮЛНЦ относно общия статус на търговеца към 12.09.2019 г.;

- за юридическите лица – нетърговци - актуален документ, удостоверяващ тяхната правосубектност;

- декларация на наддавача, че е огледал продаваемия имот и че е запознат с неговото правно и фактическо състояние, с книжата по търга и условията му;

- за юридическо лице - актуален устав (дружествен договор; учредителен акт) и решение на компетентния орган на управление за участие в търга и закупуване на продаваемия имот;

- в случай, че кандидатът се представлява от пълномощник - оригинал на специално нотариално заверено пълномощно.

В случай, че кандидатът за участие в търга е чуждестранно лице, всички посочени по-горе документи следва да са придружени с превод на български език, извършен от заклет преводач.

Процедура за провеждане на търга

1. Синдикът отразява подаването на исканията за допускане до участие в търга по реда на постъпването им във входящ регистър.

2. В 11.30 ч. на 12.09.2019 г. синдикът обявява откриването на търга и неговия предмет.

3. Лицата, представляващи кандидатите за участие в търга, се легитимират пред синдика чрез представяне на документ за самоличност.

4. Синдикът проверява постъпилите искания с оглед спазване условията за допускане до участие в търга.

5. Синдикът обявява допуснатите и недопуснатите до участие в търга кандидати. Не се допускат до участие в търга посочените в чл. 717г, ал. 1 ТЗ лица, както и кандидати, чиито искания за допускане до участие са подадени след 11.30 ч. на 12.09.2019 г. или към тях не са приложени всички посочени по-горе документи.

6. Наддаването се извършва чрез вписване в наддавателен лист по реда на подаване на исканията за допускане до участие.

7. След приключване на наддаването синдикът обявява участника, предложил най-високата цена, за купувач и закрива търга.

8. Синдикът изготвя протокол от проведения търг, който се подписва от него и от допуснатите участници в търга. При отказ на участник да подпише протокола това обстоятелство се удостоверява от синдика.

9. Определеният купувач трябва в 7-дневен срок от приключване на наддаването да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък по особената сметка на “Нов дом – Симеонов” ЕООД – в несъстоятелност в „ОББ“ АД с IBAN BG07 UBBS 8002 1001 7641 40.

10. Ако в срока по т. 9 цената не бъде внесена, внесеният от наддавача задатък служи за удовлетворяване на кредиторите. Синдикът обявява за купувач наддавача, който е предложил следващата най-висока цена; ако този наддавач не внесе предложената от него цена в 7-дневен срок от уведомяването за обявяването му за купувач, синдикът обявява за купувач наддавача, направил следващото по ред наддавателно предложение и постъпва така до изчерпване на всички наддавачи, предложили цена, равна на началната; задатъкът, внесен от наддавача, който е бил обявен за купувач, но не внесе в срок предложената цена, служи за удовлетворяване на кредиторите.

Внасянето на задатъка и плащането на цената се смятат за извършени в момента на заверяване на особената сметка на “Нов дом – Симеонов” ЕООД – в несъстоятелност.

Връщането на внесен задатък ще се извършва след влизане в сила на постановление за възлагане по чл. 717з, ал. 1 ТЗ.

Разноските за местен данък, държавни такси, банкови комисиони и др., свързани с участието в обявената продажба и с прехвърлянето на продаваемия имот, както и разноските по предаването и приемането му са за сметка на съответния наддавач и купувач и се заплащат отделно.

За контакт: тел. 0888/380 094.