Тихомир Димов Иванов – постоянен синдик на „ТАНДЕМ-СН“ ЕООД (в несъстоятелност), регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 115829374, със седалище и адрес на управление: област Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. „Иван Соколов“ № 15, в производството по т.д. № 87 по описа за 2013 г. на Окръжен съд – Пазарджик, на основание чл. 718 от ТЗ, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно разрешение, дадено с Oпределение № 572 от 12.09.2019 г., постановенo по т. д. № 87 по описа за 2013 г. на Окръжен съд - Пазарджик, пристъпва към продажба по реда на пряко договаряне на следната обособена част от имуществото от масата на несъстоятелността, собственост на „Тандем-СН“ ЕООД (н), продавана като цяло:

Поземлен имот с идентификатор № 56784.504.736 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, четири, точка, седем, три, шест), находящ се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов“ № 2 (две), с площ по кадастралната карта от 2 451,00 кв. м. (две хиляди четиристотин петдесет и един квадратни метра), а съгласно титул за собственост с площ от 2 453,00 кв. м. (две хиляди четиристотин петдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план: 421 (четиристотин двадесет и едно), квартал 2 (втори), парцел XIX - стоп. дейност, при съседи: поземлен имот № 56784.504.735, поземлен имот № 56784.504.734, поземлен имот № 56784.504.731, поземлен имот №  56784.504.836 и поземлен имот №56784.504.9559, ВЕДНО с построените в имота сгради, представляващи: „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА РИБА И ХЛАДИЛНА СКЛАДОВА БАЗА“, въведено в експлоатация с Разрешение за ползване № 356 от 10.07.2003 г. на Началника на ДНСК и състоящо се от: Сграда с идентификатор № 56784.504.736.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, нула, четири, точка, седем, три, шест, точка, едно), находяща се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов“ № 2 (две), която сграда е разположена в поземлени имоти с идентификатори № 56784.504.736 и № 56784.504.836, и принадлежаща към поземлен имот с идентификатор № 56784.504.736, със застроена площ по кадастралната карта от 791,00 кв. м. (седемстотин деветдесет и един квадратни метра), а съгласно одобрени на 05.07.2001 г. от Главния архитект на Община Пловдив архитектурни проекти и заверение за екзекутив на 28.05.2003 г. от Община Пловдив, с площ от 797,00 кв. м. (седемстотин деветдесет и седем квадратни метра), брой етажи: 2 (два), предназначение: Сграда за търговия, състояща се съгласно одобрените архитектурни проекти и Протокол образец 16 от: масивна сграда - Предприятие за преработка на риба и административно битова част, със застроена площ съгласно Протокол обр. 16 от 03.07.2003 г. на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа, назначена със Заповед № 219 от 30.06.2003 г. на Началника на ДНСК, от 576,00 кв. м. (петстотин седемдесет и шест квадратни метра) и масивна сграда - Хладилна складова база, със застроена площ Протокол обр. 16 от 03.07.2003 г. на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа, назначена със Заповед № 219 от 30.06.2003 г. на Началника на ДНСК от 210,00 кв. м. (двеста и десет квадратни метра), ВЕДНО със Сграда с идентификатор № 56784.504.736.3 (пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, нула, четири, точка, седем, три, шест, точка, три), находяща се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов“ № 2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.504.736, със застроена площ по кадастралната карта от 7,00 кв.м. (седем квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Промишлена сграда, ВЕДНО със Сграда с идентификатор № 56784.504.736.4 (пет, шест, седем, осем, четири, точка пет, нула, четири, точка, седем, три, шест, точка, четири), находяща се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Георги Трингов“ №2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.504.736, със застроена площ по кадастралната карта от 72,00 кв.м. (седемдесет и два квадратни метра), а съгласно одобрени на 05.07.2001 г. от Главния архитект на Община Пловдив архитектурни проекти и заверени за екзекутив на 28.05.2003 г. от Община Пловдив с площ от 71,60 кв. м. (седемдесет и едно цяло и шестдесет стотни квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Промишлена сграда, ВЕДНО с хладилни инсталации на замръзвателен шоков тунел с t = -30/-35C с капацитет 70 до 100 кг./час; нискотемпературни хладилни камери с t = -35/-18C  с общ обем 590 куб.м.; средно температурни хладилни камери с t = 0/4C с общ обем 370 куб.м., ВЕДНО с вентилационни инсталации (смукателно-нагнетателна) към манипулационните помещения с t = 12/15С с обем 495 куб.м., ВЕДНО с климатизация на офисните помещения - вътрешна отоплително/охладителна инсталации с конвектори, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 141, том I, рег. № 2566, дело № 141 от 2013 г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив като акт № 69, том 30, дело № 5166, вх. рег. № 10852 от 26.04.2013 г. и Скица на поземлен имот № 15-247364-25.05.2016 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Пловдив,

 при начална цена в размер на 1 444 000,00 (един милиoн четиристотин четиридесет и четири хиляди) лева.

Върху продавания недвижим имот има вписани следните вещноправни тежести и искови молби:

1. В полза на „Олмида“ ООД е учредено 20 (двадесет) годишно право на строеж, представляващо „Пазар за плодове, зеленчуци и риба с РЗП 846,63 кв.м.“ в ПИ с идентификатор 56784.504.736, вписано вх. рег. под № 10 от 28.08.2009 г., дв. вх. рег. № 21546 от 28.08.2009 г., том 59, акт № 23 от 2009 г. на Служба вписвания – Пловдив, върху което право на строеж е учредена Договорна ипотека в полза на ТБ „МКБ Юнионбанк“ АД, вписана вх. рег. под № 26225 от 04.11.2010 г., дв. вх. рег. № 25011 от 04.11.2010 г., том 8, акт № 185 от 2010 г., описна книга № 12361 от 04.11.2010 г. на Служба вписвания – Пловдив;

2. Договорна ипотека в полза на ТБ „МКБ Юнионбанк“ АД вписана вх. рег. под № 26226 от 04.11.2010 г., дв. вх. рег. № 25037 от 04.11.2010 г., том 8, акт № 186 от 2010 г., описна книга № 12378 от 04.11.2010 г. на Служба вписвания – Пловдив;

3. Искова молба от „Неси 5“ ООД, вписана вх. рег. под № 34 от 06.01.2015 г., дв. вх. рег. № 56 от 06.01.2015 г., том 1, акт № 6, 2015 г. на Служба вписвания – Пловдив по т.д. № 822 по описа за 2014 г. на Окръжен съд - Пловдив;

4. Искова молба от „Пластпринт“ ЕООД, вписана вх. рег. под № 22595 от 27.07.2015 г., дв.вх. рег. № 22037 от 27.07.2015 г., том 12, акт № 92 от 2015 г. на Служба вписвания – Пловдив по т.д. № 750 по описа за 2014 г. на Окръжен съд - Пловдив.

Предлаганият ред и начин на продажба е съобразен с решението на събранието на кредиторите по чл. 677, ал. 1, т. 8 от ТЗ, взето на 03.09.2019 г.

Продажбата се извършва по реда на чл. 718 ТЗ – чрез преки преговори с потенциални купувачи, като ценовите предложения от потенциалните купувачи се очакват в срок най-късно до 10:45 ч. на 10.10.2019 г. на адрес: гр. София 1606, бул. „Ген. Е. Ив. Тотлебен“ № 39, ет. 6, оф. 18 или на следните електронни адреси: tihomir_dm@yahoo.com, raina.ivanova.office@gmail.com.

Желаещите да закупят имуществото, собственост на „Тандем-СН“ ЕООД (н), могат да извършват оглед на същото всеки работен ден до 08.10.2019 г. (включително), след предварителна уговорка със синдика за конкретния ден и час на тел.: 02/822 01 98.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелството, че дружеството – продавач е дерегистрирано по ЗДДС.

Имуществото се продава такова, каквото е в момента на продажбата и купувачите не могат да претендират за недостатъци на закупената вещ.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересoвани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. София, район Красно село, бул. „Ген. Тотлебен“ № 39, ет. 6, ап. 18, след съгласуване със синдика на тел.: 02/822 01 98.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто от началната цена по особената банкова сметка на дружеството в несъстоятелност в лева:

IBAN: BG03BUIN95611800603210

BIC: BUINBGSF

Банка: „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД

Титуляр: „ТАНДЕМ-СН“ ЕООД (Н)

Задатъкът следва да е постъпил по особената сметка, посочена по-горе, не по-късно от 17:00 ч. на 08.10.2019 г.

Внасянето на задатъка и плащането на цената се смятат за извършени в момента на заверяване на особената сметка на дружеството.

Внесен задатък за участие в срока на обявлението за продажбата по реда на чл. 718 от ТЗ, но след подписването на предварителен договор, се задържа до сключването на окончателен договор.

Прякото договаряне се извършва ако получените писмени предложения отговарят на условията на настоящото обявление.

Предложенията следва да съдържат:

- трите имена и ЕГН, съответно фирма на участника и ЕИК, седалище, адрес/електронна поща и телефон за кореспонденция, номера на търговското дело и предлаганата от тях цена с цифри и думи, към което предложение кандидатите прилагат следните документи:

- оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната цена на имуществото;

- изрично нотариално заверено пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник;

- копие от документ за самоличност на участника/на неговия пълномощник;

- удостоверение за актуално състояние за юридическите лица и едноличните търговци (към датата на подаване на предложението);

- за участник юридическо лице – актуален дружествен договор/устав/ учредителен акт и решение на компетентния орган на управление за участие в договарянето и закупуването на продавания недвижим имот от масата на несъстоятелността на „ Тандем-СН“ ЕООД (н);

- декларация от участника, че не попада в кръга на лицата по чл. 185 от ЗЗД;

- декларация от участника, че е огледал продаваемото имущество, че е запознат с условията на търга и е съгласен с тях.

В случай че кандидатът е чуждестранно лице, всички посочени по-горе документи следва да бъдат придружени с превод на български език, извършен от заклет преводач.

При подаване на ценовото предложение кандидатът или негов представител следва да се легитимира с документ за самоличност.

Не се допускат до участие в договарянето лицата, посочени в чл. 717г, ал. 1 ТЗ, лица с предложения за цена под началната такава, и тези, чиито предложения не отговорят на посочените по-горе изисквания. Такива предложения, както и предложения, постъпили след крайния определен за това срок, са невалидни и не се разглеждат.

Преките преговори се извършват от датата на публикуване на настоящото обявление до сключването на предварителен договор за покупко-продажба, но не по-късно от 11:00 ч. на 10.10.2019 г. в канцеларията на синдика на адрес: гр. София, район Красно село, бул. „Ген. Е. Ив. Тотлебен“ № 39, ет. 6, оф. 18.

При постигане на договореност за продажбата на цитираното по-горе имущество се сключва предварителен договор, а след окончателно изплащане на договорената цена в пълен размер, ведно с всички разходи по участие в проданта и придобиване на имуществото (данък придобиване, държавни, местни и др. такси, банкови комисионни и др.), които са за сметка на купувача и се заплащат отделно, се подписва окончателен договор в предвидената от закона форма.

При неспазване на срока за внасяне на остатъка от продажната цена, задатъкът се задържа за удовлетворяване на кредиторите и за купувач ще бъде поканен следващия кандидат, направил валидно предложение в срока, и който не е изтеглил внесения задатък.

Връщането на внесен задатък от необявен за купувач кандидат ще се извършва след изповядване на окончателната сделката със спечелилия купувач пред нотариус, както и след подаване на писмена молба, в която неспечелилият кандидат-купувач е посочил банковата си сметка.