адв. Ванко Петров Митев, действащ в качеството си на синдик на „Кик-дизайн” ООД /н./, с оглед дадено разрешение от съда по несъстоятелността, както и на основание чл. 716 ал.2 и 717 ал. 1 от Търговския закон,

обявява провеждането на търг, при условията на чл. 717 "В" от Търговския закон, както следва:

1. Данни за длъжника, чието имущество се продава:

„Кик-дизайн” ООД /н./, гр. София, бул. „Братя Бъкстон” № 40, ет.2, ап. офис 23А, ЕИК 131298581.

2. Описание на имуществото и начална продажна цена:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02659.2194.2843.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/17.01.2012 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-22-1409/03.12.2012 г. на Началник на СГКК-София, адрес на имота: гр. Банкя, район Банкя, ул. „София“ № 14, ет. 0, ап. 2, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02659.2194.2843, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: 93.69 кв.м, Прилежащи части: 7.28% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж, Ниво: 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж – 02659.2194.2843.1.3, Под обекта – няма, Над обекта – 02659.2194.2843.1.5, Стар идентификатор: 02659.2194.411.2.2, заедно с принадлежащото към него Мазе № 8, находящо се в сутерена на сградата, на кота -1,00 м. /минус един метър/, с площ от 5,73 кв.м., при граници на мазето по одобрен архитектурен проект: мазе № 7, мазе № 6, мазе № 5, двор и коридор, заедно с припадащите се на мазето 0,14 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж,

с начална тръжна цена от 194 070 лв.

3. Ред и начин на продажба:

Купувачът ще бъде определен чрез търг при условията на чл. 717 "В" от Търговския закон.

Достъп до книжата за продажбата и документацията за имуществата, които ще се осребряват, се предоставя на кандидат-купувачите след предварителна уговорка със синдика.

Всеки желаещ да участва в наддаването е необходимо да внесе 10 % задатък върху посочената по-горе начална тръжна цена. Задатъкът следва да е постъпил в особената сметка най-късно един работен ден преди датата на търга, за което синдикът извършва справка. Задатъкът следва да бъде внесен по обособената сметка  в лева на „Кик-дизайн” ООД /н./,  с данни както следва:

- сметка в лева

- титуляр: „Кик-дизайн” ООД /н./

- банка: Алианц банк България АД

- IBAN: BG15 BUIN 9561 1800 6002 78

Участниците- физически лица, следва да носят лична карта. В случай, че физическото лице не участва лично, а чрез представител, следва да се представи изрично нотариално заверено пълномощно.

Участниците- юридически лица могат да участват в търга чрез законния си представител или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно, като и в двата случая представителите следва да носят лична карта. Участниците - юридически лица и еднолични търговци следва да представят и удостоверение за актуално състояние, респ. разпечатка от Търговския регистър.

Всеки участник в търга следва да представи декларация за произход на средства, по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Всеки наддавач в търга следва да посочи предложената от него цена с цифри и думи и да подаде предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик.

Предложенията се подават при синдика в деня на продажбата до края на срока, посочен по- долу.

Веднага след изтичане на посочения срок, синдикът обявява постъпилите наддавателни предложения в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол. За купувач се счита този наддавач, който е предложил най- висока цена. Ако най- високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от синдика чрез незабавен търг чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи.

Наддавателни предложения от лица, които нямат право да наддават; не са внесли депозита в определения по-горе срок, предложения за цена под оценката, както и предложения без внесен депозит, са недействителни и не обвързват синдика.

Всички такси, данъци и разноски по прехвърляне на имуществото, както и тези за заличаване на тежести и обезпечителни мерки, са за сметка на купувача.

4. Място на продажба:

Канцеларията на синдика - гр. София, ул. "Позитано" № 32, ет. 2, ап. 4 - адв. Ванко Петров Митев, моб. тел. 0888 416 392.

5. Ден на провеждане на търга - 11.10.2019 г.

6. Краен срок за приемане на предложенията в рамките на датата на търга - от 9.30 /девет часа и тридесет минути/ до 10.00 /десет/ часа.