Вълко Стоев Стоев – Синдик на ”Агромел хляб” ООД, ЕИК 119620105, със седалище и адрес на управление: с.Жельо войвода, общ.Сливен, ул.”П.Митев” №28, обявено в несъстоятелност с решение по т.д.№ 6/2010 г. по описа  на Сливенски ОС за 2010 г., ОБЯВЯВА процедура за продажба чрез пряко договаряне на машини и оборудване, включени в масата на несъстоятелността, с начална цена за пряко договаряне, както следва :

1.Тарар аспиратор - 2 бр. - 583,20 лв

2.Миячна машина - 1 бр. - 1 502,71 лв

3.Шел машина - 1 бр. - 781,49 лв

4.Триор - 1 бр. - 622,08 лв

5.Елеваторни кофички - 5 бр. - 1 010,88 лв

6.Шнек - 2 бр. - 269,57 лв

7.Валцове 110 мм - 3 бр. - 3 576,96 лв

8.Пропилер - 1 бр. - 213,84 лв

9.Вентилатор - 1 бр. - 13,61 лв

10.Планзихтер 12 пасажен - 1 бр. - 1 438,56 лв

11. Шнек-6 бр. – 373,25 лв

12.Прахоуловители - 6 бр. - 218,12 лв

13.Редлер - 2 бр. - 355,19 лв

14.Елеватори - 4 бр. - 259,20 лв

15.Шнек 30 м, 400 мм - 1 бр. - 82,92 лв

Ред и начин за продажба: съгласно разпоредбите на чл.718 от Търговския закон. Книжата за продажбата са в канцеларията на Синдика в гр.Ямбол, ул.”Кара Кольо” №3, партер.

Оглед ще се извърши на 10.07.2020 г. от 09,00 ч. до 09,30 ч. в с.Жельо войвода, общ.Сливен, след предварително съгласуване по телефона за връзка.

Място и ден на продажбата – гр.Ямбол , ул.”Кара Кольо” № 3, партер на 10.07.2020 г. от 10,00 ч. до 10,30 ч.

Телефон за връзка със Синдика - 0894363619.