МИРОСЛАВА ГОСПОДИНОВА СТРЪМСКА, синдик на „СТРОЙ-КОНСУЛТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП“ ЕАД – в несъстоятелност, ЕИК: 175421548, с адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул."Генерал Столетов" № 111, ет. 1, ап. 1, в производство по несъстоятелност по т.д. № 61/2017 г. по описа на Окръжен съд Стара Загора, на основание чл. 717а от ТЗ и съгласно Определение на съда по несъстоятелността с № 887/09.07.2019 г., постановено по търг. дело №61/2017 г. по описа на Окръжен съд Стара Загора обявява на интересуващите се, че на 16.09.2019 г. от 11,00 часа  в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” 119, ет.3, офис 6, ще се проведе продажба на следните движими вещи, собственост на „СТРОЙ-КОНСУЛТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП“ ЕАД – в несъстоятелност, а именно:

1. Офис контейнер /бял/ с инв. № 00725. Оценката на посочената движима вещ е 823 лева /осемстотин двадесет и три лева/.

2. Офис контейнер /син/ с инв. № 00872. Оценката на посочената движима вещ е 1190 лева /хиляда сто и деветдесет лева/.

3. Фургорезачка Цедима CF 1000 сер. № 0410000094 с инв. № 00367. Оценката на посочената движима вещ е 385 лева /триста осемдесет и пет лева/.

Продажбата ще се проведе по реда на чл.717в от ТЗ – чрез търг с тайно наддаване поотделно за всяка вещ в поредността, в която са посочени в обявлението срещу цена не по-ниска от оценката на съответната вещ.

Всички разноски, таксите и данъците по прехвърляне на имуществото, са за сметка на купувача и се заплащат отделно.

Оглед на имуществото може да бъде извършван в гр. Сливен, кв. „Промишлена зона“, ул Банско шосе № 11 до датата на продажбата, след предварително съгласуване на тел. 0888201478Светла Добрева.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” 119, ет.3, офис 6, тел. 042 620 152.

За участие в търга се внася безлихвен задатък в размер на 10 на сто от началната цена на съответната вещ. Задатъкът се внася по особената банкова сметка на търговеца под разпореждане на синдика в Първа инвестиционна банка АД: IBAN:BG29FINV91501017023167 и следва да е постъпил по тази сметка до 16.00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на продажбата.

Наддавателни предложения се подават в канцеларията на синдика в деня на продажбата – 16.09.2019 г. до 11.00 часа. Желаещите да участват в наддаването подават предложенията си в запечатан плик, като посочват име, съответно фирма на участника, седалище, адрес и телефон за кореспонденция, посочване на  вещта, за която наддават и предложената от тях цена с цифри и думи. Към предложението кандидатите прилагат: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната цена на веща, за която участват, декларация, че са извършили оглед и са запознати със състоянието на вещта и изрично пълномощно, в случай, че предложението се подава от пълномощник.

Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика последователно за всяка вещ в деня на продажбата – 16.09.2019 г., веднага след изтичане на срока за подаване на предложенията, в присъствието на явилите се наддавачи. За купувач на съответната вещ се счита този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от синдика чрез незабавен търг чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи. Обявяването на купувача се извършва от синдика в протокола, който се подписва от него и от явилите се наддавачи.

Определеният купувач следва в срок от 7 дни след приключване на продажбата да внесе по особената сметка под разпореждане на синдика предложената от него цена, след приспадане на внесения задатък. В същият срок следва да се заплатят и дължимите данъци за придобиване на имуществото, когато такива са дължими, и удостоверяващия плащането документ да се представи на синдика.

 Собствеността върху продаваното имуществено право се придобива с постановление за възлагане, издавано от съда по несъстоятелността. Въводът във владение на имущественото право се извършва от синдика въз основа на влязлото в сила постановление за възлагане, както и на удостоверение за платените такси за прехвърляне на имуществото, когато такива са дължими.