МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ДЯКОВА - СИНДИК на „ПРЕЦИЗ ИНТЕР ХОЛДИНГ” АД, с. Иваново, обл. Русе /в несъстоятелност/ по т.д. № 33/2011 г. на РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че от 10,00 до 11,00 часа на 27 май 2020 г. в гр. Русе, ул. "Петко Д. Петков" № 21, вх. Б, ет. 1 в канцеларията на синдика се приемат оферти за закупуване на имущество търг по реда на чл. 718 от ТЗ на недвижими имоти, собственост на „ПРЕЦИЗ ИНТЕР ХОЛДИНГ” АД, гр. Русе /в несъстоятелност/, ЕИК 117057868, както следва:

Пасище, мера в местността "ХРАСТИТО" с площ от 4 719.00 кв.м., четвърта категория на земята при неполивни условия, парцел № 2 от масив № 96, съставляващо имот № 096002 по плана за земеразделяне на землището на с. Иваново ЕКНМ 32095, община Иваново, обл. Русе.

ЦЕНА: 3000 лева        

 Лицата, пожелали да участват в публичната продан следва да  представят оферта в канцеларията на синдика - гр. Русе, ул. „П. Д. Петков" № 21, вх. Б, ет. 1 в рамките на посочения срок.

Цената е определена въз основа на извършена оценка от лицензиран оценител и е актуална към провеждане на публичната продан.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден в с. Иваново от 10 до 12 часа, тел. 0877 75 55 82 Георги Иринов.

Проданта приключва в 11 часа на 27 май  2020 г.

Участвалите в публичната продан лица следва да се явят в канцеларията на синдика на от 27 май  2020  г. 11 часа за обявяване на купувача, предложил най-висока цена.