Иво Стоилков Траянов – синдик на „Продуктагро” ЕООД в несъстоятелност, гр. София, р-н Младост, ж.к. „Младост -1”, бул. „Йерусалим”, бл.51, Бизнес сграда, офис 4, ЕИК 117592529, т. д. № 934/2017 г. по описа на  СГС ТО-6 12 с-в, на основание чл. 717а от ТЗ, обявява на интересуващите се, че съгласно Разпореждане без номер от 21.08.2019 г. на съда по несъстоятелността, на 10.10.2019 г. от 11,00 ч. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 33, ет. 1, офис 4, ще се проведе продажба по реда на чл.718 от ТЗ – чрез пряко договаряне, на следното имущество собственост на длъжника:

1. Влекач „Скания Р124”, рег. № СА1102ТХ, рама №VLUR4X20009076487, първа регистрация 17.01.2003г., задоволително състояние, спрян от движение. Пазарна стойност 9400,00 лв., ликвидационна стойност 8000,00 лева. Начална тръжна цена 3760,00 лева.

2. Влекач „Скания Р124 ЛА 4х2”, рег. № СА8169ТХ, рама №XLER4X20004513589, първа регистрация 18.05.2004г., задоволително състояние, спрян от движение. Пазарна стойност 11300,00 лв., ликвидационна стойност 9600,00 лева. Начална тръжна цена 4520,00 лева.

Върху описаните МПС е учреден залог по ЗОЗ в полза на „Банка ДСК” ЕАД и са наложени обезпечителни мерки - запор. Задълженията по запорите не се поемат от купувача и длъжника. 

Имуществото предмет на продажбата е включено в масата на несъстоятелността на длъжника. Същото е описано подробно и точно в представения доклад на оценителя за изготвената експертна оценка. Същото се намира в с. Веселец, обл. Разград и с. Климент, обл. Шумен.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 от ТЗ – чрез пряко договаряне.

Оглед на имуществото може да бъде извършван в работен ден след предварителна уговорка със синдика. Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 33, ет. 1, офис 4, както и в канцеларията на СГС ТО-6 12 с-в по т.д. №934/2017 г.

Кандидатите, желаещи да участват в продажбата, подават до синдика на дружеството писмена оферта-предложение, в която описват имуществото, което искат да закупят, предложената от тях цена (цифром и словом). Офертите-предложения се подават от 10,00 ч. до 11,00 ч. на 10.10.2019 г. в канцеларията на синдика в гр. Русе.

Към предложението си кандидат-купувачите прилагат: 1/ доказателства за самоличност или правосубектност за юридическо лице или едноличен търговец (лична карта и удостоверение за актуално състояние); 3/изрично пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник (за физическо лице – нотариално заверено); 4/адрес за кореспонденция и актуален телефон за връзка; 5/декларация, че не попадат сред лицата, които нямат право да участват в продажбата (по смисъла на чл. 185 от ЗЗД и чл. 717г от ТЗ).;

За недействителни ще се считат оферти-предложения, които са подадени от лица, които нямат право да участват в продажбата по смисъла на чл. 185 от ЗЗД и чл. 717г от ТЗ.

Отварянето на офертите-предложения ще започне в 11,00 ч. на 10.10.2019 г. пред всички явили се на продажбата участници. След отваряне на офертите синдика ще предложи на участниците да подобрят своите предложения. За купувач ще бъде обявен участника предложил най-висока цена.

За резултата от продажбата се съставя протокол, който се подписва задължително от всички участници в продажбата и синдика.

Обявения от синдика за купувач, следва в 7-дневен срок да заплати 10% задатък от предложената от него покупна цена, а в срок не по-дълъг от 60 дни считано от 10.10.2019 г. да плати изцяло покупната цена. След заплащането на цената, в 30-дневен срок на купувача се издава фактура и окончателен договор за покупко-продажба, нотариално заверен.

Сумите се внасят по особената банкова сметка на несъстоятелността в „Първа инвестиционна банка” АД, клон Русе: IBAN: BG02FINV91501817189457 и BIC код FINVBGSF, в полза на „ПРОДУКТАГРО” ЕООД /н/.

Ако купувача не внесе изцяло покупната цена в законовия срок, внесените задатъци остават за удоволетворяване на кредиторите.

За справки и допълнителна информация в канцеларията на синдика: Русе, бул.”Цар Освободител” № 33, ет.1, офис 4 или на телефони: 088 99 77 654; 082/584713.