адв. Михаил Васков Мишев – синдик на "БИТЕКС ГРУП" ООД – в несъстоятелност, с ЕИК: 106592257, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра, ул. "Георги Димитров" № 8, ет. 2, офис 3, в производство по несъстоятелност по търг. дело № 57/2018 г. по описа на Окръжен съд - Враца, на основание чл. 717в от ТЗ във вр. с чл. 717а от ТЗ, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че съгласно Определение № 181 от 19.02.2019 г. на съда по несъстоятелността и Решение на Събрание на кредиторите от 06.11.2019 г., на 14.08.2019 г. в 14:00 ч. в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Враца, ул. "Лукашов" № 10, ет. 5, офис 506, ще се проведе продажба по реда на чл. 717в от ТЗ – чрез търг с тайно наддаване, на следното имущество, собственост на длъжника:

1. Товарен автомобил марка Камаз, модел 55111, с държавен регистрационен № ВР 9543 АТ, рама № XTC551110P2057304, двигател № R317190102, 1+1 места, дизелов двигател с работен обем 10 850 куб. см., максимална мощност 154 кВт (210 к. с.), 3 оси, маса на превозното средство 9 000 кг., технически допустима максимална маса 22 200 кг., цвят чървен/тъмно жълт, ръчна скоростна кутия, с датата на първа регистрация: 13.04.1995г., изминат пробег по километраж около 500 000 км. (липсващ километраж), не е в движение, при начална цена от 2 835.00 лв. без ДДС.

2. Товарен автомобил марка Камаз, модел 55 111, с държавен регистрационен № ВР 9541 АТ, рама № 55111002278089, двигател № 533252, 1+1 места, дизелов двигател с работен обем 10 850 куб. см., максимална мощност 154 кВт (210 к. с.), 3 оси, маса на превозното средство 9 000 кг., технически допустима максимална маса 22 200 кг., цвят чървен/тъмно жълт, ръчна скоростна кутия, с датата на първа регистрация: 28.03.1989г., закупен като употребяван, изминат пробег по километраж около 500 000 км. (липсващ километраж), не е в движение, при начална цена от 2 835.00 лв. без ДДС.

Върху предложената цена не се начислява ДДС. Таксите, данъците и другите разноски по прехвърляне на имуществото, както и банкови комисионни, са за сметка на купувача. Разходите по преместване на автомобилите също са за сметка на купувача. Автомобилите са без действащи застраховки "Гражданска отговорност на автомобилистите" и без валиден технически преглед.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 717в от ТЗ – чрез търг с тайно наддаване.

Оглед на автомобилите може да бъде извършван през работни дни, след предварителна уговорка със синдика на тел. 0892443041.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в гр. Враца, ул. "Лукашов" № 10, ет. 5, офис 506, всеки работен ден от 14:00ч. до 18:00ч.

За участие в наддаването предварително се внася задатък 10 на сто от началната цена по особената банкова сметка на длъжника "БИТЕКС ГРУП" ООД – в несъстоятелност в "Банка Пиреос България" АД с IBAN:  BG53 PIRB 7183 7906 6219 94, BIC – PIRBGSF, в срок до 13.08.2019 г. включително, като до началния час на продажбата сума следва да е постъпила по сметката на длъжника.

Кандидат-купувачите подават предложенията си в запечатан непрозрачен плик, като посочват име, съответно фирма на участника, ЕГН/ЕИК, постоянен адрес/седалище, адрес на управление и телефон за кореспонденция, вещта, за която наддават, и предложената от тях цена с цифри и думи. Към предложението кандидатите прилагат: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната цена на имуществото, за което участват; нотариално заверено пълномощно, когато предложението се подава от пълномощник; доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец, освен ако е посочен ЕИК; декларация за липса на пречките по чл. 717г от ТЗ; декларация, че са запознати със състоянието на имуществото, за което кандидатстват. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение за определената вещ

Наддавателните предложения се подават в деня на продажбата – 14.08.2019 г., от 10:00ч. до 13:50 ч. Подадените след изтичане на този срок предложения или неотговарящи на условията на настоящето обявление, не се разглеждат. Предложения подадени от лица, които нямат право да участват в наддаването, или в които е предложена цена по-ниска от началната цена, са недействителни. Предложенията се отбелязват във входящ регистър по реда на постъпването им.

На 14.08.2019 г. в 14:00 ч., в присъствието на явилите се наддавачи синдикът обявява постъпилите наддавателни предложения по реда на отваряне на пликовете, за което се съставя протокол. За купувач на имущественото право се счита този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от синдика чрез незабавен търг чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи, като наддаването се извършва при стъпка в размер на задатъка. Обявяването на купувача се извършва от синдика в протокол, който се подписва от него и от явилите се наддавачи.

Определеният за купувач е длъжен в 7-дневен срок от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, купувачът губи правата си върху внесения задатък, който се задържа и служи за удовлетворяване на кредиторите, а синдикът поканва наддавача, който е предложил следващата най-висока цена, ако не е изтеглил задатъка. Ако този наддавач се съгласи, той се обявява за купувач, а ако не се съгласи или ако не внесе цената в 5-дневен срок от обявяването му за купувач, внесеният от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите, а синдикът предлага имуществото на следващия по реда на предложените цени наддавач и постъпва така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, предложили цена не по-ниска от оценката. Наддавачът, който се е съгласил да купи имуществото и не внесе в срок предложената цена губи правата си върху внесения задатък, който се задържа и служи за удовлетворяване на кредиторите.

Определеният за купувач е длъжен да представи на синдика в 7-дневен срок след изтичане на срока за плащане, платежния документ за продажната цена, заедно с декларация по чл. 66, ал. 2 ЗМИП по образец - Приложение № 4 към чл. 47, ал. 1 ППЗМИП за произход на средствата и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 ЗМИП по образец - Приложение № 2 към чл. 37, ал. 1 ППЗМИП за действителен собственик, ако е юридическо лице. Синдикът не носи отговорност за забавата при издаване на постановление за възлагане, ако купувачът не изпълни това свое задължение.